Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. 2018-07-04 10:12:36
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 2018-06-14 12:21:32
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL 2023-11-21 12:11:50
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 2023-02-14 14:50:10
Klauzula informacyjna dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2022-11-21 12:16:45
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) 2022-04-07 08:36:02
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 2022-03-23 13:29:23
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Marszałka Województwa rejestru wyrobów zawierających azbest.) 2021-09-16 12:08:47
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z o ochronie przyrody) 2021-09-16 12:04:47
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.) 2021-09-16 11:56:56
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalności podmiotów realizujących zadania publiczne) — Profil Zaufany 2021-07-21 12:43:46
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH PRZYCHODZĄCYCH 2021-04-14 10:43:51
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - planowanie przestrzenne 2020-06-01 11:30:46
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wybory ławników sądów powszechnych 2020-02-12 09:39:49
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udzielanie informacji publicznej 2020-02-12 09:38:23
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - uczestnicy zebrań wiejskich, oraz wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie cewice 2020-02-12 09:36:48
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - uczestnicy obrad sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:34:50
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - sprawy osobowe sołtysów i rad sołeckich gminy cewice 2020-02-12 09:33:18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - sprawy osobowe radnych Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:31:40
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla radnych Rady Gminy Cewice składających oświadczenia majątkowe 2020-02-12 09:26:43
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - do przekazania dokumentów zgodnie z właściwością 2020-02-12 09:24:49
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla osób składających wnioski, postulaty, petycje do Rady Gminy Cewice 2020-02-12 09:23:23
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dla osób składających skargę w trybie przepisów k.p.a. 2020-02-12 09:21:38
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Szansa na lepszą przyszłość", "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach", "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" oraz "Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice" 2020-01-17 13:09:33
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - projekty pn. "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice" oraz "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice zrealizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013" 2020-01-17 13:06:37
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 2020-01-17 09:05:03
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udział w konkursie "Żyjmy ładniej" 2020-01-17 09:02:59
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - profil Gmina Cewice na Facebook 2020-01-17 09:01:00
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Bieg na Orientację Drużyn Strażackich 2020-01-17 08:58:05
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa kadrowo-płacowa. 2020-01-17 08:49:54
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 9b ust. 1 ppkt 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. DOZ. 967 (przeprowadzenie procedury awansu zawodowego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego). 2020-01-16 11:16:25
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (zwrot rodzicom kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej). 2020-01-16 11:14:39
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2016 r w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendi 2020-01-16 11:12:44
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z Uchwały Nr XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 2020-01-16 11:10:33
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.) związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 2020-01-16 11:08:41
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - realizacji obowiązku Gminy Cewice, wynikającego z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.) - związanego z obowiązkiem kontroli realizacji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. 2020-01-16 11:06:51
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela. 2020-01-16 11:04:50
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - powszechny obowiązek obronny, obrona cywilna. 2020-01-16 10:04:17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2020-01-16 10:01:33
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym. 2019-10-21 15:18:11
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarka nieruchomościami. 2019-10-21 15:17:25
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - geologia i górnictwo. 2019-10-21 15:16:45
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 2019-10-21 15:16:00
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyjmowanie i rozpatrywanie petycji. 2019-08-26 15:34:00
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg. 2019-08-26 15:30:34
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wpis do ewidencji miejsc noclegowych na terenie gminy Cewice 2019-08-26 15:13:16
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej. 2019-08-26 14:41:02
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udostępnianie informacji publicznej. 2019-08-26 14:40:08
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - monitoring wizyjny. 2019-08-26 13:02:29
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa ewidencji CEIDG. 2019-08-26 12:39:36
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2019-08-26 12:37:34
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obsługa kasowa Urzędu Gminy, gminnych jednostek oświatowych oraz instytucji kultury. 2019-08-22 14:55:53
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy. 2019-08-22 13:46:04
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ksiąg cmentarnych. 2019-08-22 13:45:19
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dostawa wody i odprowadzanie ścieków. 2019-08-22 13:44:37
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-08-22 13:11:12
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przeprowadzenie postępowania windykacyjnego należności. 2019-07-29 11:24:47
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przeprowadzenie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. 2019-07-12 08:08:36
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2018-06-14 13:03:12
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) 2018-06-14 12:57:14
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 2018-06-14 12:38:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
27 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
27 cze 2003, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
27 cze 2003, godz. 14:33