Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Prawa osoby, które są określone w art. 15-22 niniejszego Rozporządzenia będą każdorazowo wnikliwie badane przez nasz Urząd.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Cewice,
  dane teleadresowe: ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, tel. 59 861 34 60, e-mail: sekretariat@cewice.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę kontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu: 791711174 , osobiście lub pod adresem e-mail: iod@cewice.pl.
 3. Dane osobowe Państwa zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy w Cewicach ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach prawa.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 a, b, c, d, e RODO. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych będzie dokonywane na podstawie art. 9 ust. 2 a, b, c, g, h, j RODO. Zgodnie z art. 10 RODO przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 RODO wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 5. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Państwo zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy w Cewicach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Wam, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach, pocztą lub faxem.
Urząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

Akty prawne regulujące prawo o ochronie danych osobowych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jako rozporządzenie UE akt ten nie wymaga implementacji do prawa polskiego.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marzena Krakowiak

Data wytworzenia:
14 cze 2018

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
14 cze 2018, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
04 wrz 2018, godz. 12:27