Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienie koordynatora gminnego. 2020-03-11 14:14:24
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-03-13 11:22:51
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach 2020-02-21 12:43:06
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2020-02-26 09:42:18
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-06-03 13:36:36
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2020-09-08 13:41:02
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2019/2020. 2020-11-03 12:31:45
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Cewice oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Cewice. 2020-11-12 09:53:12
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-19 07:47:51
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Cewice na 2020 rok. 2020-11-19 07:49:10
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-19 07:50:42
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2020-11-19 07:53:35
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Cewice na lata 2021-2032. 2020-11-19 07:54:47
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2020-11-19 08:01:14
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2020 rok. 2020-11-25 13:22:38
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań. 2020-12-30 11:37:35
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji. 2011-05-04 12:21:13
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 2011-05-04 12:22:49
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. 2021-10-26 09:42:53
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice 2021-05-26 09:05:03
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-05-27 12:37:06
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-07-05 08:19:46
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 2021-08-10 13:41:13
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany elektronicznej PlatformyUslug Administracji Publicznej (ePUAP) 2021-07-21 12:48:58
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:42:00
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice 2021-07-21 12:50:20
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-20 09:00:30
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:35:21
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-10 13:21:35
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-10 13:37:45
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:38:32
Zarządzenie Nr 75/1/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Cewice 2021-08-10 13:18:52
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pelnomocnictwa procesowego Pani Marzenie Krakowiak — Sekretarzowi Gminy Cewice do reprezentowania Gminy Cewice w postępowaniu administracyjnym w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-08-12 14:50:25
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Przebudowę (adaptację) części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkól w Cewicach - etap I 2021-05-26 09:02:59
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-05-27 12:38:03
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem 2021-05-28 07:43:15
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice - Etap III 2021-06-01 14:38:44
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem 2021-06-28 07:44:32
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-07-05 08:11:01
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2021-06-16 10:31:43
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-06-21 08:44:48
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2021-06-16 10:38:02
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu kontroli w 2021 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2021-09-13 15:53:06
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2021-09-23 09:37:40
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2021-09-20 11:17:33
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice - Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego 2021-06-16 10:30:24
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2021-08-20 11:38:22
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół publicznych na terenie Gminy Cewice. 2021-09-06 08:33:25
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice - Etap III 2021-09-06 08:34:38
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i udziału wćwiczeniu gminnym pod kryptonimem "KLON — 2021". 2021-09-13 15:58:27
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 2021-07-21 12:51:34
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2021-08-10 13:32:46
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 2021-08-10 13:34:27
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-20 09:02:06
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap III - budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Maszewo Lęborskie w miejscowości Cewice 2021-06-01 14:39:49
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2021-07-23 08:07:48
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-08-10 13:31:40
Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice — Etap II 2021-09-22 11:44:09
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Wydrzyńskiej - Kierownika Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Urzędu Gminy w Cewicach do wykonywania czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. 2021-10-04 10:00:57
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 08:49:30
Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach gm. Cewice 2021-10-04 10:03:25
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice — Etap III. 2021-10-04 10:05:21
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego w Krępkowicach. 2021-10-04 10:09:24
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach. 2021-10-06 07:53:53
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach. 2021-10-06 07:54:52
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cewice oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Cewice. 2021-09-13 15:55:08
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2021". 2021-09-13 15:59:37
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach gm. Cewice 2021-09-20 11:00:30
Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Cewice — Etap II 2021-09-20 11:02:05
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkól w Cewicach na potrzeby przedszkola — etap II 2021-09-13 15:49:38
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2020/2021 2021-10-27 10:23:08
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021. 2021-10-28 09:45:19
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2021 rok. 2021-10-28 09:46:27