Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.cewice.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-07-15
Metoda przygotowania oświadczenia:
W Urzędzie Gminy w Cewicach dokonano samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej BIP w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: (http://checkers.eiii.eu/)
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: admin@cewice.pl , można także dzwonić na numer telefonu 59 861 34 63. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy kierować na adres: sekretariat@cewice.pl (Sekretariat Urzędu Gminy w Cewicach).
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Marzena Krakowiak
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretarz@cewice.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
59/8613466

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, lub jej elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl INFOLINIA - 800 676 676 poniedziałki 10.00 - 18.00 wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2003-06-27
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2017-01-01
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Wszelkie zgłoszenia należy zgłaszać do Kierownika Referatu Organizacyjnego pod nr. tel. 59/8613466.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek - Urząd Gminy w Cewicach, ul. W.Witosa 16. Jest to budynek o funkcji biurowej, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe i sanitarne. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne - od strony ul. Witosa, ewakuacyjne - tył budynku od strony parkingu. Wejście główne wyposażono w podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Realizując postanowienia o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Cewicach informuje, że od dnia 2 kwietnia 2012 r. osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa przy załatwianiu spraw jest bezpłatna. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania z usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy w Cewicach: • telefonicznie, za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 59 861 34 60, 59 861 34 61, • na numer faksu: 59 861 34 62, • na adres e-mail: sekretariat@cewice.pl., • osobiście w sekretariacie urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać: • imię i nazwisko osoby zainteresowanej, • propozycję terminu, • krótkie określenie sprawy, • kontakt zwroty, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem terminu spotkania.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: