Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XLVII/409/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łebunia I. 2023-06-01 10:58:34
Uchwała Nr XLVII/408/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Siemirowice. 2023-06-01 10:57:29
Uchwała Nr XLVII/407/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Siemirowice. 2023-06-01 10:56:37
Uchwała Nr XLVII/406/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2023-06-01 10:55:23
Uchwała Nr XLVII/405/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2023-06-01 10:53:57
Uchwała Nr XLVII/404/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2023-06-01 10:52:44
Uchwała Nr XLVII/403/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2023-06-01 10:51:50
Uchwała Nr XLVII/402/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/356/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 krn przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 2023-06-01 10:50:48
Uchwała Nr XLVII/401/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2023-06-01 10:49:16
Uchwała Nr XLVII/400/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/362/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2023-2035. 2023-06-01 10:47:35
Uchwała Nr XLVII/399/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2023 rok. 2023-06-01 10:46:10
Uchwała Nr XLVII/398/2023 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwałę nr XLIII/361/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2023-06-01 10:45:14
Uchwała Nr XLVI/397/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023- 2031 2023-04-14 10:55:33
Uchwała Nr XLVI/396/2023 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwałę Nr XLV/384/2023 Rady Gminy Cewice z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice" 2023-04-14 10:54:29
Uchwała Nr XLVI/395/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/362/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2023-2035. 2023-04-14 10:53:12
Uchwała Nr XLVI/394/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2023. 2023-04-14 10:52:06
Uchwała Nr XLV/393/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę część nieruchomości stanowiących mienie Gminy Cewice 2023-03-13 09:43:01
Uchwała Nr XLV/392/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Cewice 2023-03-13 09:41:50
Uchwała Nr XLV/391/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Siemirowice 2023-03-13 09:41:01
Uchwała Nr XLV/390/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Cewice 2023-03-13 09:40:05
Uchwała Nr XLV/389/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2023" 2023-03-13 09:38:23
Uchwała Nr XLV/388/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2023-2027". 2023-03-13 09:37:11
Uchwała Nr XLV/387/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Cewicach" oraz ustalenia stawek opłat z tytułu korzystania z cmentarza. 2023-03-13 09:35:29
Uchwała Nr XLV/386/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania "Strategii Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022" 2023-03-13 09:33:47
Uchwała Nr XLV/385/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo — Gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo-Gminny" 2023-03-13 09:32:21
Uchwała Nr XLV/384/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cewice" 2023-03-13 09:31:01
Uchwała Nr XLV/383/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2024 r. 2023-03-13 09:29:23
Uchwała Nr XLV/382/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/362/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2023-2035. 2023-03-13 09:25:17
Uchwała Nr XLV/381/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2023. 2023-03-13 09:24:00
Uchwała Nr XLIV/380/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/368/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2023-02-14 08:37:21
Uchwała Nr XLIV/379/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cewice oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-02-14 08:36:18
Uchwała Nr XLIV/378/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. 2023-02-14 08:35:14
Uchwała Nr XLIV/377/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2023-02-14 08:33:57
Uchwała Nr XLIV/376/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Cewicach, działka nr 166/15, obręb Cewice na rzecz użytkownika wieczystego. 2023-02-14 08:33:04
Uchwała Nr XLIV/375/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr II/23/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2023-02-14 08:32:00
Uchwała Nr XLIV/374/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr V/48/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wylączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2023-02-14 08:30:23
Uchwała Nr XLIV/373/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr II/24/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-14 08:28:49
Uchwała Nr XLIV/372/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/356/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2023-02-14 08:26:06
Uchwała Nr XLIV/371/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/362/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2023-2035. 2023-02-14 08:22:04
Uchwała Nr XLIV/370/2023 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice. na rok 2023. 2023-02-14 08:20:51
Uchwała Nr XLIII/369/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cewice. 2022-12-20 12:55:32
Uchwała Nr XLIII/368/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2022-12-20 12:54:47
Uchwała Nr XLIII/367/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 2022-12-20 12:53:50
Uchwała Nr XLIII/366/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2022-12-20 12:52:58
Uchwała Nr XLIII/365/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały nr XX/189/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 08 października 2020r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 2022-12-20 12:51:52
Uchwała Nr XLIII/364/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji Rady na rok 2023. 2022-12-20 12:50:53
Uchwała Nr XLIII/363/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2023 rok. 2022-12-20 12:49:26
Uchwała Nr XLIII/362/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2023-2035. 2022-12-20 12:47:50
Uchwała Nr XLIII/361/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2022-12-20 12:46:47
Uchwała Nr XLIII/360/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2022. 2022-12-20 12:45:14
Uchwała Nr XLIII/359/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-12-20 12:42:59
Uchwała Nr XLII/358/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Cewice. 2022-12-01 11:36:59
Uchwała Nr XLII/357/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Cewice. 2022-12-01 11:36:23
Uchwała Nr XLII/356/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia stawki za 1 krn przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 2022-12-01 11:35:26
Uchwała Nr XLII/355/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na rok 2023 2022-12-01 11:34:38
Uchwała Nr XLII/354/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2022-12-01 11:33:51
Uchwała Nr XLII/353/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok. 2022-12-01 11:33:04
Uchwała Nr XLII/352/2022 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwalę nr XL11340/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. 2022-12-01 11:32:09
Uchwała Nr XLII/351/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-12-01 11:30:13
Uchwała Nr XLII/350/2022 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/287/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2022-12-01 11:29:11
Uchwała Nr XLI/349/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2022-11-02 09:52:26
Uchwała Nr XLI/348/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2022-11-02 09:51:31
Uchwała Nr XLI/347/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Maszewo Lęborskie. 2022-11-02 09:50:26
Uchwała Nr XLI/346/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z obszaru Gminy Cewice. 2022-11-02 09:49:26
Uchwała Nr XLI/345/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Sierakowice części zadań Gminy Cewice w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. 2022-11-02 09:48:26
Uchwała Nr XLI/344/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 rok. 2022-11-02 09:41:32
Uchwała Nr XLI/343/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za lasy ochronne położone w granicach Gminy Cewice będące w zarządzie Nadleśnictwa Cewice. 2022-11-02 09:32:17
Uchwała Nr XLI/342/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Spolecznej w Cewicach. 2022-11-02 09:31:07
Uchwała Nr XLI/341/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2023 rok. 2022-11-02 09:29:57
Uchwała Nr XLI/340/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. 2022-11-02 09:29:00
Uchwała Nr XLI/339/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2022-11-02 09:27:53
Uchwała Nr XLI/338/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-11-02 09:26:22
Uchwała Nr XL/337/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-09-28 15:06:16
Uchwała Nr XXXIX/336/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 2022-09-26 10:43:34
Uchwała Nr XXXIX/335/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie rozpatrzenia petycji. 2022-09-26 10:41:10
Uchwała Nr XXXIX/334/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwaly nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2022-09-26 10:39:42
Uchwała Nr XXXIX/333/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-09-26 10:38:08
Uchwała Nr XXXVIII/332/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Cewicach oraz ustalenia stawek opłat z tytułu korzystania z cmentarza. 2022-08-04 12:24:18
Uchwała Nr XXXVIII/331/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo- Gminny". 2022-08-04 12:22:56
Uchwała Nr XXXVIII/330/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo-Gminny". 2022-08-04 12:21:55
Uchwała Nr XXXVIII/329/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Cewicach, działka nr 69/7, obręb Cewice, na rzecz użytkownika wieczystego. 2022-08-04 12:20:52
Uchwała Nr XXXVIII/328/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Cewice. 2022-08-04 12:19:51
Uchwała Nr XXXVIII/327/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. 2022-08-04 12:18:58
Uchwała Nr XXXVIII/326/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2022-08-04 12:18:02
Uchwała Nr XXXVIII/325/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2022-08-04 12:17:10
Uchwała Nr XXXVIII/323/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwaly nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2022-08-04 12:15:04
Uchwała Nr XXXVIII/322/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-08-04 12:12:29
Uchwała Nr XXXVIII/321/2022 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwalę nr XXXIV/287/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2022-08-04 12:10:14
Uchwała Nr XXXVI/306/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/301/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Cewice. 2022-04-26 11:16:11
Uchwała Nr XXXVI/305/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu. 2022-04-26 11:15:12
Uchwała Nr XXXVI/304/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwaly nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2022-04-26 11:14:11
Uchwała Nr XXXVI/303/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-04-26 11:12:48
Uchwała Nr XXXV/302/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cewice na rzecz Skarbu Państwa 2022-03-30 12:55:44
Uchwała Nr XXXV/301/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z dziaialności rolniczej na terenie gminy Cewice. 2022-03-30 12:54:57
Uchwała Nr XXXV/300/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób. 2022-03-30 12:50:20
Uchwała Nr XXXV/299/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opiaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. 2022-03-30 12:49:25
Uchwała Nr XXXV/298/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie w budżecie gminy funduszu soleckiego w 2023 r. 2022-03-30 12:48:17
Uchwała Nr XXXV/297/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwaly nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku y sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2022-03-30 12:47:15
Uchwała Nr XXXV/296/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-03-30 12:46:11
Uchwała Nr XXXV/295/2022 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwalę nr XXXIV/287/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2022-03-30 12:44:00
Uchwała Nr XXXIV/294/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu okrelającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 2022-03-04 11:01:42
Uchwała Nr XXXIV/293/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Cewice na lata 2022-2024 2022-03-04 11:00:12
Uchwała Nr XXXIV/292/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na rok 2022 2022-03-04 10:58:44
Uchwała Nr XXXIV/291/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdonmości zwierząt na terenie gminy Cewice na rok 2022" 2022-03-04 10:57:29
Uchwała Nr XXXIV/289/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2022-03-04 10:53:47
Uchwała Nr XXXIV/288/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-03-04 10:49:46
Uchwała Nr XXXIV/287/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2022-03-04 10:48:27
Uchwała Nr XXXIII/286/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cewicach. 2022-01-27 11:47:55
Uchwała Nr XXXIII/285/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Stowarzyszenia ‚„Bursztynowy Pasażu — Lokalnej Grupy Działania 2022-01-27 11:45:37
Uchwała Nr XXXIII/284/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Cewice umowy o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. 2022-01-27 11:44:10
Uchwała Nr XXXIII/283/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr V/48/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opiat, jak również trybu ich pobierania. 2022-01-27 11:42:48
Uchwała Nr XXXIII/282/2022 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2022. 2022-01-27 11:40:54
Uchwała Nr XXXII/281/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zasad i warunków używania herbu i pieczęci Gminy Cewice. 2021-12-23 11:58:53
Uchwała Nr XXXII/280/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2021-12-23 11:58:00
Uchwała Nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały nr XX/189/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 08 października 2020r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 2021-12-23 11:56:58
Uchwała Nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/04 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2004 roku sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach" i nadania statutu tej instytucji. 2021-12-23 11:55:31
Uchwała Nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za lasy ochronne położone w granicach Gminy Cewice będące w zarządzie Nadleśnictwa Strzebielino. 2021-12-23 11:54:11
Uchwała Nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji Rady na rok 2022 2021-12-23 11:52:33
Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2022. 2021-12-23 11:51:21
Uchwała Nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. 2021-12-23 11:49:57
Uchwała Nr XXXII/273/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021. 2021-12-23 11:48:55
Uchwała Nr XXXII/272/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021. 2021-12-23 11:46:53
Uchwała Nr XXXI/271/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zasad i warunków używania herbu i pieczęci Gminy Cewice. 2021-11-25 11:56:04
Uchwała Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 2021-11-25 11:54:58
Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2022. 2021-11-25 11:53:23
Uchwała Nr XXXI/268/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach. 2021-11-25 11:52:03
Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 2021-11-25 11:50:47
Uchwała Nr XXXI/266/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie ustanowienia zasad na jakich Sołtysom z terenu Gminy Cewice oraz Przewodniczącemu Zarządu "Osiedla Na Skarpie" w Siemirowicach przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 2021-11-25 11:49:37
Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice. 2021-11-25 11:48:05
Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. 2021-11-25 11:46:44
Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021. 2021-11-25 11:44:53
Uchwała Nr XXX/262/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice 2021-10-19 08:13:57
Uchwała Nr XXX/261/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia górnych stawek opiat ponoszonych przez wiaścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cewice oraz górnych stawek opiat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2021-10-19 08:12:38
Uchwała Nr XXX/260/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oskowo I 2021-10-19 08:11:40
Uchwała Nr XXX/259/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 rok. 2021-10-19 08:10:41
Uchwała Nr XXX/258/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 2021-10-19 08:09:48
Uchwała Nr XXX/257/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021. 2021-10-19 08:08:34
Uchwała Nr XXIX/256/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cewice" 2021-09-20 08:52:33
Uchwała Nr XXIX/255/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Cewice. 2021-09-20 08:51:28
Uchwała Nr XXIX/254/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Bukowina. 2021-09-20 08:50:17
Uchwała Nr XXIX/253/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maszewo Lęborskie. 2021-09-20 08:49:07
Uchwała Nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021. 2021-09-20 08:48:00
Uchwała Nr XXVIII/251/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie rozpoznania petycji w przedmiocie odbudowy linii kolei dla poączeń SKM z miejscowości Cewice do Lęborka/Gdyni/Gdańska poprzez nową łącznicę. 2021-08-12 12:44:55
Uchwała Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXII/200/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2021-2032 2021-08-12 12:44:00
Uchwała Nr XXVIII/249/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-12 12:43:05
Uchwała Nr XXVIII/248/2021 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwałę nr XXVII/238/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2021-08-12 12:42:09
Uchwała Nr XXVII/247/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pola biwakowego w Krępkowicach 2021-07-05 15:59:30
Uchwała Nr XXVII/246/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. 2021-07-05 15:58:22
Uchwała Nr XXVII/245/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice. 2021-07-05 15:57:02
Uchwała Nr XXVII/244/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cewice, w roku szkolnym 2021/2022. 2021-07-05 15:55:48
Uchwała Nr XXVII/243/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 2021-07-05 15:54:37
Uchwała Nr XXVII/242/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cewice 2021-07-05 15:53:18
Uchwała Nr XXVII/241/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/222/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 2021-07-05 15:51:24
Uchwała Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXII/200/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2021-2032. 2021-07-05 15:49:56
Uchwała Nr XXVII/238/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2021-07-05 15:46:27
Uchwała Nr XXVII/237/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 2021-07-05 15:45:09
Uchwała Nr XXVII/236/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 2021-07-05 14:50:27
Uchwała Nr XXVII/235/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy. 2021-07-05 14:49:25
Uchwała Nr XXI/197/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2020-11-25 14:44:50
Uchwała Nr XXI/196/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice jako partnera w projekcie partnerskim pm.: "Troskliwe Gminy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2020-11-25 14:43:50
Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice jako partnera w projekcie partnerskim pn.: "Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-11-25 14:42:40
Uchwała Nr XXI/194/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2021. 2020-11-25 14:40:11
Uchwała Nr XXI/193/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 2020-11-25 14:39:03
Uchwała Nr XXI/192/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-25 14:38:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-12 14:42:05
Uchwała Nr XXIX/267/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w Gminie Cewice 2013-08-14 14:57:41
Uchwała Nr XXIX/266/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Gdyni położonych na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach. 2013-08-14 14:48:30
Uchwała Nr XXIX/265/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/255/2013 r. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2013-08-14 14:42:52
Uchwała Nr XXIX/264/2013 w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin 2013-08-14 14:40:00
Uchwała Nr XXIX/263/2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2013-08-14 14:34:05
Uchwała Nr XXIX/262/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/11 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie \"Szansa na lepszą przyszłość\" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-08-14 14:29:35
Uchwała Nr XXIX/261/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Cewice 2013-08-14 14:23:30
Uchwała Nr XXIX/260/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cewice 2013-08-14 14:20:42
Uchwała Nr XXIX/259/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013. 2013-08-14 14:15:42
Uchwała Nr VIII/56/11 w sprawie powołania zespołu opiniujacego zgłoszonych kandydatów na ławników. 2011-07-06 14:22:27
Uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie wyrażenia zgody na niodpłatne używanie herbu Gminy Cewice. 2011-07-06 14:21:37
Uchwała Nr VIII/54/11 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2011-07-06 14:20:49
Uchwała Nr VIII/53/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cewice. 2011-07-06 14:19:55
Uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach incjatywy lokalnej. 2011-07-06 14:17:00
Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2011-07-06 14:15:59
Uchwała Nr VIII/50/11 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020. 2011-07-06 14:14:44
Uchwała Nr VIII/49/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2011. 2011-07-06 14:13:53
Uchwała Nr VIII/48/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-07-06 13:45:51
Uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanioa budżetu za 2010 rok. 2011-07-06 13:44:41
Uchwała Nr VII/46/11 w sprawie zarządzenia wyboru do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice. 2011-05-25 14:15:11
Uchwała Nr VII/45/11 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Cewice w 2011 roku." 2011-05-25 14:14:08
Uchwała Nr VII/44/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za wode pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacji stanowiacych własność Gminy Cewice. 2011-05-25 14:01:18
Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok. 2011-05-25 13:56:02
Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020. 2011-05-25 13:54:09
Uchwała Nr VII/41/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2011. 2011-05-25 13:51:59
Uchwała Nr VI/25/11 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. 2011-04-12 08:27:03
Uchwała Nr VI/24/11 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. 2011-04-12 08:26:04
Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice. 2011-04-07 13:07:54
Uchwała Nr VI/39/11 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice. 2011-04-07 13:05:57
Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Maszewo Lęborskie. 2011-04-07 13:03:26
Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Siemirowice. 2011-04-07 13:01:12
Uchwala Nr VI/36/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2011-04-07 12:57:37
Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 2011-04-07 12:55:48
Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/10 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cewice w latach 2010-2032. 2011-04-07 12:53:33
Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach. 2011-04-07 12:47:18
Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XLIII/282/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenia Gminy Cewice. 2011-04-07 12:44:16
Uchwała Nr VI/31/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 2011-04-07 12:41:47
Uchwała Nr VI/30/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Cewice. 2011-04-07 12:39:55
Uchwała Nr VI/29/11 w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/261/10 Rady Gminy Cewice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice 2011-04-07 12:37:21
Uchwała Nr VI/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Cewice z ndnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Cewice, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2011-04-07 12:28:14
Uchwała Nr VI/27/11 w spraiwe wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020. 2011-04-07 12:22:33
Uchwała Nr VI/26/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2011. 2011-04-07 12:16:16