Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXI/192/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-25 14:38:05
Uchwała Nr XXI/193/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 2020-11-25 14:39:03
Uchwała Nr XXI/194/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2021. 2020-11-25 14:40:11
Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice jako partnera w projekcie partnerskim pn.: "Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-11-25 14:42:40
Uchwała Nr XXI/196/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Cewice jako partnera w projekcie partnerskim pm.: "Troskliwe Gminy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2020-11-25 14:43:50
Uchwała Nr XXI/197/2020 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2020-11-25 14:44:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020. 2020-11-12 14:42:05
Uchwała Nr XXIX/260/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cewice 2013-08-14 14:20:42
Uchwała Nr XXIX/261/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Cewice 2013-08-14 14:23:30
Uchwała Nr XXIX/263/2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2013-08-14 14:34:05
Uchwała Nr XXIX/264/2013 w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin 2013-08-14 14:40:00
Uchwała Nr XXIX/265/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/255/2013 r. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2013-08-14 14:42:52
Uchwała Nr XXIX/266/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Gdyni położonych na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach. 2013-08-14 14:48:30
Uchwała Nr XXIX/267/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w Gminie Cewice 2013-08-14 14:57:41
Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 2011-04-07 12:55:48
Uchwała Nr VI/26/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2011. 2011-04-07 12:16:16
Uchwała Nr VI/27/11 w spraiwe wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020. 2011-04-07 12:22:33
Uchwała Nr VI/29/11 w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/261/10 Rady Gminy Cewice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice 2011-04-07 12:37:21
Uchwała Nr VI/30/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Cewice. 2011-04-07 12:39:55
Uchwała Nr VI/31/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 2011-04-07 12:41:47
Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XLIII/282/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenia Gminy Cewice. 2011-04-07 12:44:16
Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach. 2011-04-07 12:47:18
Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/10 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cewice w latach 2010-2032. 2011-04-07 12:53:33
Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Siemirowice. 2011-04-07 13:01:12
Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Maszewo Lęborskie. 2011-04-07 13:03:26
Uchwała Nr VI/39/11 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice. 2011-04-07 13:05:57
Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice. 2011-04-07 13:07:54
Uchwała Nr VI/24/11 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. 2011-04-12 08:26:04
Uchwała Nr VI/25/11 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. 2011-04-12 08:27:03
Uchwała Nr VII/41/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2011. 2011-05-25 13:51:59
Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020. 2011-05-25 13:54:09
Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok. 2011-05-25 13:56:02
Uchwała Nr VII/44/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za wode pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacji stanowiacych własność Gminy Cewice. 2011-05-25 14:01:18
Uchwała Nr VII/45/11 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Cewice w 2011 roku." 2011-05-25 14:14:08
Uchwała Nr VII/46/11 w sprawie zarządzenia wyboru do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice. 2011-05-25 14:15:11
Uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanioa budżetu za 2010 rok. 2011-07-06 13:44:41
Uchwała Nr VIII/48/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-07-06 13:45:51
Uchwała Nr VIII/49/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2011. 2011-07-06 14:13:53
Uchwała Nr VIII/50/11 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2011-2020. 2011-07-06 14:14:44
Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 2011-07-06 14:15:59
Uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach incjatywy lokalnej. 2011-07-06 14:17:00
Uchwała Nr VIII/53/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cewice. 2011-07-06 14:19:55
Uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie wyrażenia zgody na niodpłatne używanie herbu Gminy Cewice. 2011-07-06 14:21:37
Uchwała Nr VIII/56/11 w sprawie powołania zespołu opiniujacego zgłoszonych kandydatów na ławników. 2011-07-06 14:22:27
Uchwała Nr XXIX/259/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013. 2013-08-14 14:15:42
Uchwała Nr XXIX/262/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/11 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie \"Szansa na lepszą przyszłość\" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-08-14 14:29:35
Uchwała Nr VI/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Cewice z ndnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Cewice, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2011-04-07 12:28:14
Uchwala Nr VI/36/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2011-04-07 12:57:37
Uchwała Nr VIII/54/11 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2011-07-06 14:20:49
Uchwała Nr XXVII/235/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy. 2021-07-05 14:49:25
Uchwała Nr XXVII/236/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 2021-07-05 14:50:27
Uchwała Nr XXVII/237/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 2021-07-05 15:45:09
Uchwała Nr XXVII/238/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2021-07-05 15:46:27
Uchwała Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXII/200/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2021-2032. 2021-07-05 15:49:56
Uchwała Nr XXVII/241/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/222/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 2021-07-05 15:51:24
Uchwała Nr XXVII/242/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cewice 2021-07-05 15:53:18
Uchwała Nr XXVII/243/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 2021-07-05 15:54:37
Uchwała Nr XXVII/244/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cewice, w roku szkolnym 2021/2022. 2021-07-05 15:55:48
Uchwała Nr XXVII/245/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice. 2021-07-05 15:57:02
Uchwała Nr XXVII/246/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. 2021-07-05 15:58:22
Uchwała Nr XXVII/247/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pola biwakowego w Krępkowicach 2021-07-05 15:59:30
Uchwała Nr XXVIII/248/2021 Rady Gminy Cewice zmieniająca Uchwałę nr XXVII/238/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu 2021-08-12 12:42:09
Uchwała Nr XXVIII/249/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021. 2021-08-12 12:43:05
Uchwała Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXII/200/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2021-2032 2021-08-12 12:44:00
Uchwała Nr XXVIII/251/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie rozpoznania petycji w przedmiocie odbudowy linii kolei dla poączeń SKM z miejscowości Cewice do Lęborka/Gdyni/Gdańska poprzez nową łącznicę. 2021-08-12 12:44:55
Uchwała Nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021. 2021-09-20 08:48:00
Uchwała Nr XXIX/253/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maszewo Lęborskie. 2021-09-20 08:49:07
Uchwała Nr XXIX/254/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Bukowina. 2021-09-20 08:50:17
Uchwała Nr XXIX/255/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Cewice. 2021-09-20 08:51:28
Uchwała Nr XXIX/256/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cewice" 2021-09-20 08:52:33
Uchwała Nr XXX/258/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 2021-10-19 08:09:48
Uchwała Nr XXX/257/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021. 2021-10-19 08:08:34
Uchwała Nr XXX/259/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 rok. 2021-10-19 08:10:41
Uchwała Nr XXX/260/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oskowo I 2021-10-19 08:11:40
Uchwała Nr XXX/261/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia górnych stawek opiat ponoszonych przez wiaścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cewice oraz górnych stawek opiat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2021-10-19 08:12:38
Uchwała Nr XXX/262/2021 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice 2021-10-19 08:13:57