Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2019 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-01-04 08:49:28
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2019-01-08 14:09:36
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2019. 2019-01-07 08:04:17
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok. 2019-01-07 11:58:27
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-01-09 10:57:58
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierowników Organizacyjnych Gminy Cewice do zaciągania zobowiązań. 2020-03-18 08:35:37
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji L budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2019-01-16 11:33:00
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-01-18 10:15:58
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-01-18 10:16:50
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2019-01-21 09:56:56
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2019-01-23 10:18:25
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach 2019-01-23 10:19:57
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2019-01-23 10:20:56
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia aukcji i powołania komisji aukcyjnej. 2019-02-05 11:52:27
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. 2019-01-29 14:56:05
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-01-30 13:13:50
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-02-05 11:49:05
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2019. 2019-02-05 11:44:20
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. 2019-02-08 12:09:11
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-02-13 15:48:33
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2019-03-15 10:58:57
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz określenia prewskaźnika VAT za 2018 rok dla zastosowania do odliczenia podatku VAT w 2019 roku. 2019-02-27 13:59:44
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu powiatowym pod kryptonimem "AKCJA POWIAT - 2019". 2020-01-30 09:07:58
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-03-14 11:44:45
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-03-14 11:51:01
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2019-07-22 09:04:45
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 października 2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2019-03-15 10:54:05
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice. 2019-03-15 10:50:28
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach 2019-03-28 11:38:42
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ściekow m. Unieszyno Gmina Cewice" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2019-03-29 13:24:50
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2018 rok. 2019-03-29 13:27:34
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2019. 2019-03-29 13:30:05
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej. 2019-03-28 11:41:00
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-04-03 09:55:52
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 168/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-04-03 09:58:57
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach" 2019-05-02 12:18:34
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego". 2019-04-19 11:46:52
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach na 2019 rok". 2019-05-13 11:59:01
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-04-12 07:53:51
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-04-12 07:54:31
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewodzkim konkursie pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdansku. 2019-04-16 13:44:02
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-05-02 12:19:35
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-05-02 12:20:19
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-05-02 12:20:50
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2019 roku. 2019-05-09 12:46:26
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. 2019-05-09 09:21:48
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok. 2019-05-16 12:54:41
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-05-28 13:53:38
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-05-28 13:54:16
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Cewice zmieniające zarządzenie nr 121/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Cewice. 2019-05-28 13:55:24
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych. 2019-05-31 09:51:32
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-05-31 11:07:46
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma "CEWICE" 2019-05-31 11:08:48
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice. 2019-05-31 11:09:41
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-06-07 10:00:38
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-06-24 11:02:21
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-06-24 11:03:27
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-06-13 12:57:05
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-06-13 12:57:45
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-06-13 12:58:09
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczająccj kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odp 2019-06-13 12:59:11
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. 2019-06-18 12:24:21
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Cewice. 2019-06-24 11:05:23
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dostawę i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach. 2019-06-24 11:07:55
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odp 2019-06-28 08:31:14
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu eksploatowanego w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-07-11 12:00:11
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-07-02 12:52:09
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-07-03 09:20:57
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-07-11 12:01:33
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-07-11 12:02:16
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2019/2020 od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 2019-07-09 15:12:52
Zarządzenie Nr 72A/2019 Wójta Gminy Cewice zmieniające Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Cewice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków m. Unieszyno Gmina Cewice" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2019-09-27 10:41:04
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków m. Unieszyno Gmina Cewice" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2019-07-22 09:24:34
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 2019-07-15 12:28:25
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Bogumile Bazowskiej pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 2019-07-15 12:29:23
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 2019-07-15 12:30:49
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Oldze Wenta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 2019-07-15 12:31:37
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. 2019-07-15 12:32:52
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - Pani Ewy Maszota do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2019-07-15 12:33:31
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - Pani Ewie Maszota do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2019-07-15 12:34:11
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - Pani Ewy Maszota do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu ?Dobry start", a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. 2019-07-15 12:35:01
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - Pani Ewy Maszota do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2019-07-15 12:36:01
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - Pani Ewy Maszota do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2019-07-15 12:37:05
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice. 2019-07-19 12:39:16
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 2019-07-17 09:05:29
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-07-30 15:13:42
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-07-30 15:14:18
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku. 2019-08-12 11:06:36
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola 2019-08-12 11:13:22
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-08-12 10:55:52
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice" 2019-08-12 11:15:11
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Przebudowę drogi gminnej dz. nr 53 obręb Siemirowice Gmina Cewice" 2019-08-12 11:15:59
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego. 2019-08-21 09:21:59
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2019-08-26 09:01:32
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Cewicach. 2019-08-26 09:02:21
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Cewicach. 2019-08-26 09:03:04
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-09-03 08:02:25
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-09-03 08:03:18
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - Pani Ewy Maszota do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 2019-09-09 11:24:38
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-09-23 11:07:25
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - Pani Ewie Maszota do zawarcia umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. 2019-09-09 11:25:22
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2019-09-12 13:31:13
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2020 roku. 2019-09-12 14:50:49
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem "SZKOŁA-2019". 2019-09-13 08:32:06
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy na czas nieobecności sekretarza. 2019-09-23 11:11:06
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych. 2019-09-20 12:50:13
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-09-27 10:42:10
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-09-27 10:43:12
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2020 rok. 2019-10-01 13:02:42
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-10-08 10:14:48
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2020-01-22 12:56:47
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych ua funkcjonowanie przedszko 2019-10-10 13:55:53
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie zagospodarowania terenu w Gminie Cewice" 2019-10-10 13:57:05
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2019". 2020-01-22 12:18:39
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4,265/1,288 obręb Karwica" 2019-10-18 07:41:18
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-10-23 09:31:42
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice. 2019-10-24 09:30:17
Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019 2019-10-25 10:55:30
Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach 2019-10-29 14:00:51
Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-10-31 09:33:20
Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-10-31 09:33:49
Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Cewicach 2019-10-30 10:35:53
Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkol 2019-11-06 14:54:25
Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2020-01-22 12:57:59
Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2019-11-15 11:09:55
Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2020-2032. 2019-11-15 11:10:44
Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-11-13 09:41:21
Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Przebudowę drogi gminnej nr 149113G w miejscowości Bukowina 2019-11-14 10:49:06
Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę i przebudowę drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach 2019-11-14 10:49:58
Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice 2019-11-14 10:50:45
Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniach 24 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-11-20 07:33:13
Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach. 2019-11-20 07:34:24
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2019-11-20 10:35:54
Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-11-21 09:03:16
Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-11-27 13:02:14
Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-11-27 13:02:43
Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-12-11 11:06:40
Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-12-13 14:02:19
Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-12-13 14:02:54
Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2019-12-13 08:27:48
Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. 2019-12-23 10:15:16
Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia: "Planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach na 2020 rok". 2019-12-20 11:34:24
Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do "Procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach". 2019-12-20 11:35:37
Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice. 2020-01-13 15:44:59
Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komun 2020-01-13 15:45:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
04 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
04 sty 2019, godz. 08:48

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-