Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2018 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2018-01-03 15:14:48
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-01-04 10:37:24
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-01-11 12:55:49
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. 2018-01-11 12:56:35
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2018-01-12 07:47:21
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice. 2018-01-18 09:10:22
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku. 2018-01-22 11:11:28
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2018-01-23 10:14:01
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2018-01-25 12:26:04
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2018. 2018-01-26 11:36:11
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-02-01 08:12:36
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-02-01 08:17:21
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2018 roku 2018-02-02 08:57:22
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. 2018-02-12 13:14:14
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-02-12 13:15:25
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2018 2018-02-14 09:53:16
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2018 roku. 2018-02-23 12:18:03
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-03-02 07:47:53
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-03-02 07:48:31
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok oraz określenia prewskaźnika VAT za 2017 rok dla zastosowania do odliczenia podatku VAT w 2018 roku. 2018-03-02 07:49:31
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 2018-03-02 13:30:45
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-03-09 13:18:45
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-03-09 13:23:50
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na wykonanie w formule Zaprojektuj i Wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Ce 2018-03-14 12:39:34
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2018-03-19 07:54:31
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2018-03-19 07:55:26
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-03-22 13:08:15
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-03-27 14:22:34
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2017 rok. 2018-03-30 09:57:17
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-04-04 15:16:29
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2018-04-16 08:18:51
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-04-11 08:29:31
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-04-11 08:30:12
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-04-16 08:20:46
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. 2018-04-18 12:19:31
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-05-07 10:28:37
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-04-26 10:43:01
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-04-26 10:43:36
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-05-07 10:29:43
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. 2018-04-26 14:45:08
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice 2018-05-08 08:58:00
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-05-10 08:03:00
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2018-05-11 08:22:20
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2018". 2018-05-15 12:07:55
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Łebuni oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. 2018-05-14 07:58:57
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-05-16 14:42:57
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-05-16 14:43:31
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice 2018-06-04 15:07:17
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia upoważnienia. 2018-05-23 08:40:26
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-05-29 15:13:01
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. 2018-06-05 15:08:30
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni. 2018-06-04 15:08:48
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. 2018-06-06 07:55:01
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Od 2018-06-07 15:04:21
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice 2018-06-07 15:05:13
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start" wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 rozporządzenia . 2018-06-08 11:34:28
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-06-15 12:04:32
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni Pani Iwonie Mielewczyk. 2018-07-05 13:38:26
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach Panu Zenonowi Iszczuk. 2018-07-10 15:07:20
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-06-26 08:04:57
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Małgorzacie Plichta pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. 2018-07-03 09:15:48
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Jolancie Szumowicz pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. 2018-07-03 09:17:16
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pani Bogumile Bazowskiej pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. 2018-07-03 09:18:20
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. 2018-07-05 07:57:57
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-07-03 09:19:14
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-07-03 09:19:53
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-07-09 09:21:58
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-07-12 08:41:23
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-07-12 08:42:10
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. 2018-07-13 11:39:06
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu zastępczego eksploatowanego w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-07-13 11:39:50
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2018-07-13 11:40:35
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-07-27 10:38:59
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-07-27 10:39:33
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-08-29 09:46:42
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-08-29 09:49:06
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dostawę paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice 2018-08-17 10:34:53
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku 2018-08-02 15:20:50
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 2018-08-29 10:08:55
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę sieci wodociągowej na ul. Fabrycznej w Maszewie Lęborskim 2018-08-17 10:45:42
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice 2018-08-29 10:11:31
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cewice 2018-08-29 10:13:16
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Łebuni. 2018-08-29 10:15:00
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice 2018-08-29 10:16:43
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-29 10:19:32
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. 2018-09-06 08:57:33
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-08-29 12:39:39
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-08-29 12:40:11
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. ?Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2018-08-30 09:36:26
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-09-05 12:26:31
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Łebuni. 2018-09-05 12:28:32
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych. 2018-09-19 10:16:21
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2019 rok. 2018-09-25 14:27:25
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pk. "Szkoła-2018". 2018-09-20 13:06:31
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Przebudowę drogi gminnej dz. nr 107 obr. Pieski Gmina Cewice 2018-09-24 14:56:51
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w ni. Siemirowice 2018-09-24 14:57:36
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku 2018-10-02 08:05:24
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-10-02 11:24:17
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-10-02 11:24:59
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-10-02 11:28:16
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Remont drogi gminnej - ul. Szkolnej w m. Siemirowice 2018-10-01 09:13:12
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2018-10-17 13:53:49
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-10-22 09:54:01
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-10-22 09:54:42
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. 2018-10-26 07:46:21
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odcinkami do granicy działek oraz dwoma przepompowniami ścieków w miej 2018-10-24 11:39:35
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na Przebudowę ulicy Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie wraz z kanalizacją deszczową - Etap II. 2018-10-24 11:41:13
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na Budowę chodnika w miejscowości Oskowo. 2018-10-24 11:42:12
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2017/2018. 2018-10-25 11:35:46
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2018-10-26 12:40:23
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-10-29 09:49:20
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-11-07 14:26:46
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-11-07 14:27:20
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2018-11-07 14:28:01
Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2018-11-16 09:57:36
Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. 2018-11-16 09:58:26
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. 2018-11-15 13:15:38
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-11-21 14:12:07
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-11-21 14:12:56
Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2018-12-04 08:31:22
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania. 2018-12-06 12:55:08
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-12-04 08:34:14
Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-12-04 08:34:49
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2018-12-06 12:56:00
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2018-12-05 09:35:51
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2011 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2018-12-05 09:36:39
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników Urzędu Gminy Cewice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2018-12-05 09:38:05
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2018-12-19 13:25:58
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. 2018-12-07 12:23:44
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 2018-12-12 09:47:56
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-12-12 09:48:33
Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2018-12-27 14:26:33
Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. 2018-12-21 13:27:08
Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. 2018-12-21 13:27:46
Zarządzenie Nr 135/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2018-12-27 14:27:21
Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok 2019-01-03 14:37:44
Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2019. 2019-02-01 10:14:11
Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, Analizy Ryzyka, Procedury Alarmowej oraz Sprawozdania Rocznego Stanu Systemu Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-09-03 08:07:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
03 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
03 sty 2018, godz. 15:12

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-