Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2016 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2016-01-07 13:51:52
Zarządzenie Nr 2/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-01-11 14:02:41
Zarządzenie Nr 3/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2016-01-11 14:58:43
Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016. 2016-01-11 14:05:59
Zarządzenie Nr 5/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2016-01-15 12:30:57
Zarządzenie Nr 6/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2016 roku 2016-01-19 14:23:18
Zarządzenie Nr 7/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2016-01-27 10:44:36
Zarządzenie Nr 8/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 2016-02-08 10:33:32
Zarządzenie Nr 9/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2016 roku. 2016-01-27 15:25:00
Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia Diagnozy rozwojowej szkół publicznych w Gminie Cewice 2016-04-19 10:09:11
Zarządzenie Nr 11/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-01-29 07:51:50
Zarządzenie Nr 12/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy n a 2016 rok. 2016-01-29 07:52:41
Zarządzenie Nr 13/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice 2016-01-29 12:43:08
Zarządzenie Nr 14/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2016 2016-03-07 15:21:26
Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia aukcji i powołania komisji aukcyjnej 2016-02-08 12:07:19
Zarządzenie Nr 16/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy przebudowy dróg wraz z infrastrukturą. 2016-02-23 10:10:27
Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/229/05 Rady Gminy Cewice z 2016-02-23 10:11:26
Zarządzenie Nr 18/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec. 2016-02-23 10:12:22
Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. 2016-02-24 09:39:10
Zarządzenie Nr 20/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2016-02-24 09:40:21
Zarządzenie Nr 21/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-02-25 13:11:54
Zarządzenie Nr 22/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-02-25 13:12:39
Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2016-02-29 12:51:37
Zarządzenie Nr 24/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach 2016-03-02 10:48:12
Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania /SWO/ oraz systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ na terenie gminy Cewice. 2016-03-14 08:20:29
Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-03-07 13:20:35
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych i upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2016-03-14 08:21:56
Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia wydanego upoważnienia 2016-03-14 14:20:17
Zarządzenie Nr 29/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-03-14 11:15:26
Zarządzenie Nr 30/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-03-16 11:37:44
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno 2016-03-21 16:02:53
Zarządzenie Nr 32/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2015 rok 2016-03-23 13:47:25
Zarządzenie Nr 33/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-04-04 08:55:48
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy n a 2016 rok. 2016-04-04 08:56:22
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 2016-04-04 08:59:08
Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-04-05 09:22:26
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy n a 2016 rok. 2016-04-05 09:22:55
Zarządzenie Nr 38/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-04-13 10:50:19
Zarządzenie Nr 39/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-04-13 10:50:49
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy, rozbudowy budynków. 2016-04-19 10:10:43
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cewice obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017. 2016-04-15 10:36:30
Zarządzenie Nr 42/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 2016-04-15 10:37:33
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-04-18 13:04:09
Zarządzenie Nr 44/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 2016-04-19 10:13:47
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno 2016-04-19 10:14:42
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap II Budowa i 2016-04-19 10:15:53
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo - Cewice, Bukowina - Łeb 2016-04-19 10:16:48
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjn 2016-04-19 10:17:40
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-04-28 14:40:30
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-04-28 14:41:03
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem, Zespołu Szkół w Cewicach. 2016-05-05 08:02:50
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zgody na zawarcie umowy przedwstępnej zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości 2016-05-10 10:53:13
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-05-20 10:20:28
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-05-20 10:21:07
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2016-05-31 11:12:04
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2016-05-31 11:12:44
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-06-08 12:42:26
Zarządzenie Nr 58/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec" 2016-06-03 13:42:40
Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2016-06-08 12:44:45
Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2016-06-08 12:45:49
Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Cewice - Szefa Obrony Cywilnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "URZĄD-2016" 2016-06-14 08:58:39
Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-06-15 14:11:29
Zarządzenie Nr 63/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-06-15 14:12:02
Zarządzenie Nr 64/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemirowicach będącego własnością Gminy Cewice. 2016-06-23 09:52:30
Zarządzenie Nr 65/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad przejmowania przez Gminę Cewice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2016-06-20 12:05:51
Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2016 2016-06-23 09:53:15
Zarządzenie Nr 67/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-06-28 10:28:14
Zarządzenie Nr 68/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2016-06-28 10:30:06
Zarządzenie Nr 69/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-07-05 11:42:34
Zarządzenie Nr 70/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-07-05 11:43:11
Zarządzenie Nr 71/16 Wójta Gminy Cewice - szefa Obrony Cywilnej w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Cewice 2016-07-19 13:05:12
Zarządzenie Nr 72/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Cewicach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 2016-07-18 08:59:43
Zarządzenie Nr 73/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Budowe sieci wodociągowej w m. Lesiaki wraz ze stacją uzdatniania wody - Etap III 2016-07-18 11:32:39
Zarządzenie Nr 74/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Remont gruntowych dróg gminnych 2016 2016-07-18 11:34:18
Zarządzenie Nr 75/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w m. Siemirowice wraz z tlocznią TS2 2016-07-18 11:36:56
Zarządzenie Nr 76/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Budowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - ETAP II Modernizacja boiska sportowego oraz obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Cewicach 2016-07-29 08:47:06
Zarządzenie Nr 77/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Przebudowa drogi gminnej - ułożenie płyt typu YOMB w miejscowości Popowo dz. nr 113. 2016-07-29 08:48:02
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-08-29 10:47:25
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-08-29 10:50:42
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji 2016-08-29 08:58:16
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem Pani Aleksandrze Klein. 2016-08-29 09:00:43
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-08-29 10:53:38
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-08-29 10:56:17
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Zespołu Szkół w Cewicach. 2016-08-29 09:04:42
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finasowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 2016-08-29 11:04:05
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-08-31 10:59:24
Zarządzenie Nr 87/16 Wójta Gminy Cewice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu powiatowym pod kryptonimem "Powiat-2016". 2016-09-06 12:15:42
Zarządzenie Nr 88/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2016-09-01 14:10:17
Zarządzenie Nr 89/16 Wójta Gminy Cewice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem "Szkoła-2016". 2016-09-07 09:21:24
Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2016-09-01 14:12:03
Zarządzenie Nr 91/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielonego pełnomocnictwa. 2016-09-01 09:19:27
Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2016-09-05 12:39:01
Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2017-01-04 09:16:09
Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2017-01-04 09:17:07
Zarządzenie Nr 95/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół publicznych na terenie Gminy Cewice 2016-09-12 10:57:11
Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2017 roku 2016-09-15 14:58:23
Zarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2017 rok. 2016-09-28 13:25:30
Zarządzenie Nr 98/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Szkolnej 4 oraz lokalu komunalnego nr 2 położonego w budynku nr 4 w Unieszynie z mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice na lokale socjalne 2016-09-21 08:36:13
Zarządzenie Nr 99/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice 2016-10-04 08:28:30
Zarządzenie Nr 100/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-10-18 14:59:15
Zarządzenie Nr 101/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii - Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-10-14 07:56:53
Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice wraz z tłocznią TS2" 2016-10-24 08:02:19
Zarządzenie Nr 103/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2016-10-27 10:30:41
Zarządzenie Nr 104/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach 2016-10-27 10:31:48
Zarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 2016-10-27 10:32:43
Zarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. 2016-10-31 11:11:44
Zarządzenie Nr 107/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-10-31 11:17:14
Zarządzenie Nr 108/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-10-31 11:17:55
Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice dla Klubu Sportowego Koral Maszewo w związku z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej 2016-11-04 13:09:39
Zarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - ETAP II Modernizacja boiska sportowego oraz obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Cewicach? 2016-11-07 08:55:02
Zarządzenie Nr 111/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Cewice dla Klubu Sportowego Koral Maszewo w związku z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej 2016-11-07 08:56:03
Zarządzenie Nr 112/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem 2016-11-16 13:49:08
Zarządzenie Nr 113/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2017-2026. 2016-11-16 12:57:57
Zarządzenie Nr 114/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-11-16 12:59:15
Zarządzenie Nr 115/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-11-16 14:44:13
Zarządzenie Nr 116/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-11-22 12:41:48
Zarządzenie Nr 117/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy n a 2016 rok. 2016-11-22 12:44:44
Zarządzenie Nr 118/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2016 2016-11-21 11:30:42
Zarządzenie Nr 119/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022 2016-11-24 12:06:20
Zarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia NR 14/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2016. 2016-12-06 13:00:35
Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Cewice 2016-12-12 09:19:06
Zarządzenie Nr 122/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-12-12 09:19:50
Zarządzenie Nr 123/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-12-13 09:57:11
Zarządzenie Nr 124/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiaki wraz ze stacją uzdatniania wody - ETAP III" 2016-12-13 09:59:58
Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) na Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z odwodnieniem 2016-12-12 09:23:15
Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) na Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Cewice. 2016-12-16 14:01:15
Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 2 st 2016-12-16 14:03:34
Zarządzenie Nr 128/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016. 2016-12-21 11:57:55
Zarządzenie Nr 129/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2016-12-21 11:58:26
Zarządzenie Nr 130/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice 2016-12-21 11:59:28
Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Cewice - Szefa Obrony Cywilnej zmieniające zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Cewice 2016-12-29 08:59:50
Zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Cewice - Szefa Obrony Cywilnej w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Cewice 2016-12-29 12:17:22
Zarządzenie Nr 133/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 130/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice 2017-01-03 14:17:34
Zarządzenie Nr 134/16 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok. 2017-01-03 13:59:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
07 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
07 sty 2016, godz. 13:50

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-