Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2015 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-01-08 11:22:26
Zarządzenie nr 2/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-01-08 11:28:20
Zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2015-01-19 12:55:44
Zarządzenie Nr 4/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników Urzędu Gminy Cewice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 2015-01-19 12:59:22
Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 102/2011 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Cewice. 2015-01-19 13:00:18
Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015. 2015-03-02 11:14:23
Zarządzenie Nr 7/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2015-01-19 13:02:25
Zarządzenie Nr 8/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Procedury alarmowej i ustalenia zasad sporządzania Sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony danych osobowych w ramach \"Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach\" 2015-01-20 12:13:39
Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia procedury działań dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony informacji oraz systemów informatycznych. 2015-01-20 12:14:33
Zarządzenie Nr 10/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej w niepublicznych jednostkach systemu oświaty działających na terenie Gminy Cewice 2015-01-22 12:38:20
Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania 2015-01-21 12:51:14
Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia nr 160/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2015 2015-01-21 12:52:26
Zarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2015 roku 2015-01-28 13:15:02
Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2015-01-23 09:18:52
Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kaztałcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2015-01-27 08:17:30
Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracu w Urzędzie Gminy w Cewicach 2015-01-28 13:17:01
Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2015 roku 2015-02-02 10:07:56
Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-02-02 10:08:45
Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-02-02 10:09:32
Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice 2015-02-17 09:45:46
Zarządzenie Nr 21/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 118/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ? Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" o numerze UDA-POKL.09.01.02-22-027/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew 2015-02-27 10:23:31
Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2015-02-12 10:45:30
Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2015-02-12 11:43:06
Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2015-03-05 10:49:57
Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2015-03-05 10:52:43
Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Cewice w 2015r. 2015-02-25 10:18:39
Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej 2015-03-05 07:54:47
Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-03-02 11:18:10
Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-03-02 11:18:44
Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Słupi" o numerze 01528-6930-UM1143066/13 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". 2015-03-16 12:56:51
Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemkowice - Etap I 2015-03-17 10:15:27
Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2013r., poz. 907 ze zm) na Dostawa i montaż wyposażenia terenu w ramach realizacji projektu pn.: ?Zagospodarowania terenu rekreacyjnego I Jeziora Bukowińskieg 2015-03-17 10:16:12
Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nleprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap I "Budowa ścierki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice" 2015-03-17 10:17:34
Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowośc 2015-03-17 10:19:32
Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - Etap I budowa boiska wielofunkcyjnego 2015-03-17 10:20:35
Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Budowę sieci wodociągowej w m. Karwica wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody - Etap II 2015-03-17 10:22:28
Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2014 rok 2015-03-19 15:33:32
Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-03-23 07:59:01
Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-03-23 07:59:35
Zarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok 2015-04-08 09:15:43
Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 2015-04-03 11:03:59
Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia druków dotyczących rejestracji żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Cewice 2015-04-08 09:09:49
Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2015-04-03 11:04:53
Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej" 2015-06-17 11:03:08
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015 2015-04-10 11:12:42
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-04-10 11:16:32
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cewice obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 2015-04-13 10:42:33
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015 2015-04-16 08:35:42
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok 2015-04-16 08:38:41
Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Cewice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP 2015-04-21 11:49:14
Zarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-04-22 10:25:07
Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-04-28 10:19:29
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia wydanego upoważnienia 2015-04-29 09:34:35
Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-04-30 14:48:17
Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-05-11 09:25:00
Zarządzenie Nr 56/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-05-11 09:25:33
Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-05-11 09:26:09
Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Cewice w srawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2015-05-11 09:27:44
Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-05-13 10:33:39
Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-05-13 10:34:13
Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-05-14 14:54:21
Zarządzenie Nr 62/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie cofnięcia wydanych upoważnień 2015-05-20 09:14:21
Zarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-05-25 08:14:25
Zarządzenie Nr 64/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-05-25 08:15:00
Zarządzenie Nr 65/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - Etap I budowa boiska wielofunkcyjnego. 2015-05-25 08:18:19
Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemirowice - etap I o numerze 00259-6921-UM1100316/14 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej osi priorytetowej 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2015-05-28 13:22:43
Zarządzenie Nr 67/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część II "Zagospodarowanie centrum wsi Popowo I zbiornika wodnego w miejscowości Popowo" 2015-06-03 11:52:36
Zarządzenie Nr 68/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice - Etap I 2015-06-03 11:53:37
Zarządzenie Nr 69/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-06-03 11:54:21
Zarządzenie Nr 70/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2015-06-08 11:50:17
Zarządzenie Nr 71/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2015-06-10 08:49:42
Zarządzenie Nr 72/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Cewicach 2015-06-18 09:46:21
Zarządzenie Nr 73/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice 2015-06-09 14:23:45
Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2015-06-09 09:53:52
Zarządzenie Nr 75/15 Wójta Gminy Cewice-Szefa Obrony Cywilnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem URZĄD-2015 2015-06-17 11:06:25
Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraezającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków w Gminie Cewice 2015-06-12 12:29:47
Zarządzenie Nr 77/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraezającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Budowa oświatlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia Gmina Cewice 2015-06-12 12:31:00
Zarządzenie Nr 78/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraezającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice 2015-06-12 12:32:12
Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-06-17 11:07:59
Zarządzenie Nr 80/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-06-17 11:09:16
Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraezającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice 2015-06-17 11:13:27
Zarządzenie Nr 82/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice - Etap I 2015-06-17 11:15:22
Zarządzenie Nr 83/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie odwołania dyrektora. 2015-06-24 08:49:23
Zarządzenie Nr 84/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Cewicach 2015-06-23 09:09:53
Zarządzenie Nr 85/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonego audytu wewnętrznego dotyczącego "Audytu bezpieczeństwa informacji Urzędu Gminy w Cewicach". 2015-06-24 08:51:40
Zarządzenie Nr 86/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Cewicach 2015-07-02 15:21:22
Zarządzenie Nr 87/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej dla terenu gminy Cewice 2015-06-29 09:35:22
Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-07-06 13:54:05
Zarządzenie Nr 89/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-07-06 13:54:47
Zarządzenie Nr 90/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-07 08:43:30
Zarządzenie Nr 91/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-07-20 08:48:12
Zarządzenie Nr 92/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-07-20 08:48:46
Zarządzenie Nr 93/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2015-07-17 07:55:17
Zarządzenie Nr 94/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraezającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Budowę kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w m.Cewice - Etap II 2015-07-20 13:05:35
Zarządzenie Nr 95/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraezającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Rozbudowa remizy OSP w Pieskach 2015-07-20 13:06:28
Zarządzenie Nr 96/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraezającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2015-2016. 2015-07-20 13:07:55
Zarządzenie Nr 97/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni Pani Grażynie Piechowiak 2015-07-24 08:02:28
Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Cewice - Szefa Obrony Cywilnej zmieniajace zarządzenie nr 95/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Cewice 2015-07-28 15:24:06
Zarządzenie Nr 99/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cewicach w 2015 roku 2015-08-05 09:16:04
Zarządzenie Nr 100/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych 2015-08-05 09:17:40
Zarządzenie Nr 101/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 120/1 i 120/2 w m. Łebunia 2015-08-05 09:19:24
Zarządzenie Nr 102/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących zlobki na terenie Gminy Cewice w roku 2015 2015-08-07 11:53:49
Zarządzenie Nr 103/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2015-08-07 11:54:38
Zarządzenie Nr 104/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Cewice do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-12 13:24:45
Zarządzenie Nr 105/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-08-18 08:12:48
Zarządzenie Nr 106/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-08-18 08:13:19
Zarządzenie Nr 107/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2015-08-21 14:26:06
Zarządzenie Nr 108/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cewice 2015-08-27 10:14:11
Zarządzenie Nr 109/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku 2015-09-01 09:41:45
Zarządzenie Nr 110/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-09-01 09:31:04
Zarządzenie Nr 111/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2015-08-31 10:04:30
Zarządzenie Nr 112/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem. 2015-09-07 11:06:59
Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn."Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia 2015-09-01 11:31:29
Zarządzenie Nr 114/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i w czasie wojny 2015-10-19 12:48:36
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2015-09-17 08:33:47
Zarządzenie Nr 116/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-09-07 11:08:33
Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-09-07 11:11:59
Zarządzenie Nr 118/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-09-07 11:12:31
Zarządzenie Nr 119/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Remont gruntowych dróg gminnych 2015. 2015-09-07 15:05:45
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2015-09-17 08:38:55
Zarządzenie Nr 121/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia: Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Cewicach; Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Cewicach oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony; Procedurę obowiązującą w Urzędzie Gminy w Cewicach w zakresie dopuszczenia do pracy na stanowiskach związanych z dostępem osoby do info 2015-12-31 11:57:49
Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-09-17 08:43:14
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-09-17 08:47:32
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 stycznia 2015 r. 2015-09-17 08:52:12
Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 15 września 2015 r. w/s powołania Komisji Przetargowej 2015-09-23 11:04:13
Zarządzenie Nr 126/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2016 rok. 2015-09-28 10:27:58
Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 24 września 2015 r. w/s ogloszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2016 r. 2015-09-24 12:14:13
Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Cewice-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 23 września 2015 roku w/s przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem "SZKOŁA-2015" 2015-09-25 08:45:31
Zarządzenie Nr 129/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-09-30 09:23:52
Zarządzenie Nr 130/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-10-02 11:56:36
Zarządzenie Nr 131/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-10-02 11:57:11
Zarządzenie Nr 132/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach 2015-10-08 08:45:50
Zarządzenie Nr 133/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2015-10-08 08:46:59
Zarządzenie Nr 134/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2015-10-14 08:54:43
Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 5 października 2015 r. w/s powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Cewice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 14:53:04
Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 6 października 2015 r. w/s powołania Komisji Przetargowej 2015-10-12 09:37:43
Zarządzenie Nr 137/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego 2015-10-23 08:12:48
Zarządzenie Nr 138/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-10-29 10:01:50
Zarządzenie Nr 139/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-10-29 10:02:26
Zarządzenie Nr 140/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarow 2015-11-03 09:09:51
Zarządzenie Nr 141/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm) na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo - Cewice wraz 2015-11-03 09:10:30
Zarządzenie Nr 142/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody - Etap II. 2015-11-06 11:04:27
Zarządzenie Nr 143/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem 2015-11-23 08:43:24
Zarządzenie Nr 144/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cewice na lata 2016-2026 2015-11-23 08:44:46
Zarządzenie Nr 145/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-11-23 08:45:45
Zarządzenie Nr 146/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-12-01 13:22:30
Zarządzenie Nr 147/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-12-01 13:23:03
Zarządzenie Nr 148/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-12-07 14:16:35
Zarządzenie Nr 149/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2015. 2015-12-17 12:39:00
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2015-12-17 12:39:34
Zarządzenie Nr 151/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-12-21 11:44:00
Zarządzenie Nr 152/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2016 2015-12-21 11:44:43
Zarządzenie Nr 153/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. 2015-12-21 11:50:19
Zarządzenie Nr 154/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w m. Cewice - Etap II" 2015-12-29 12:42:35
Zarządzenie Nr 155/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok. 2016-01-11 13:58:16
Zarządzenie Nr 156/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2015-12-31 12:08:46
Zarządzenie Nr 157/15 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa remizy OSP w Pieskach" 2016-01-07 13:49:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
08 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
08 sty 2015, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-