Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2012 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku. 2012-02-07 12:42:01
Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPF.ZIR.271.28.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) na opracowanie ?Projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kolektora ścieków komunalnych wraz z przepompownią, łączącego kompleks wojsk 2012-02-07 13:21:32
Zarządzenie Nr 3/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice 2012-02-07 13:22:50
Zarządzenie Nr 4/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-02-07 13:24:36
Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012. 2012-02-07 13:25:46
Zarządzenie Nr 6/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie : zmiany zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 4 stycznia 2012 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPF.ZIR.271.28.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) na opracowanie ?Projektu budowlanego i wykonawczego na budow 2012-02-07 13:26:50
Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2012-02-07 13:28:43
Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych występujących w projektach współfinansowanych środkami Unii Europejskiej 2012-02-07 13:29:47
Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na ?Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. ?Szansa na lepszą przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w r 2012-02-07 13:30:57
Zarządzenie Nr 10/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2012-02-07 13:32:08
Zarządzenie Nr 11/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2012-2019. 2012-02-07 13:33:14
Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia wydanych pełnomocnictw i upoważnień 2012-02-07 13:34:11
Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2012-03-05 11:53:52
Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie stosowanego przy realizacji projektu ?Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu\" o numerze WND-OKL.07.03.00-22-041/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 2012-03-05 11:55:16
Zarządzenie Nr 15/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu\" o numerze UDA-POKL.07.03.00-22-041/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 2012-03-05 11:56:23
Zarządzenie Nr 16/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012 2012-03-05 11:59:04
Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-03-05 12:00:53
Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzeń 2012-03-05 12:02:28
Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2012-03-05 12:03:45
Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012. 2012-03-05 12:04:52
Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-03-05 12:10:41
Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2011 rok 2012-03-21 11:28:18
Zarządzenie Nr 23/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.ZIR.271.5.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na ? Opracowanie dokumentacji projektowych w 2012 r.\" 2012-03-21 11:30:10
Zarządzenie Nr 24/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia 2012-04-23 11:28:25
Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Cewice 2012-04-23 11:30:06
Zarządzenie Nr 26/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia wydanego pełnomocnictwa 2012-04-23 11:54:16
Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012. 2012-04-23 11:56:58
Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-04-23 12:00:14
Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze wsparcia dodatkowego w ramach projektu ?Szansa na lepszą przyszłość\ 2012-11-08 12:09:43
Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2012-04-23 12:03:51
Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012 2012-04-23 12:05:21
Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-04-23 12:08:40
Zarządzenie Nr 34/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie tworzenia, restrukturyzacji i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej. 2012-05-22 10:26:40
Zarządzenie Nr 36/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw w Unieszynku. 2012-05-22 10:32:36
Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice\" o numerze 00155-6930-UM1130182/11 w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi\" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013., osi 4 ?Leader\", działania 413 ?Wdrażanie lokalnych st 2012-05-22 10:36:13
Zarządzenie Nr 38/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice\" o numerze POIG.08.03.00-22-010/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie w 2012-08-02 12:24:17
Zarządzenie Nr 39/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012 2012-05-22 10:40:09
Zarządzenie Nr 40/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.ZIR.271.7.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) na ? Przebudowę części budynku usługowego na posterunek policji wraz z budową wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych\" 2012-05-22 10:42:15
Zarządzenie Nr 41/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego nt.: ?Przeprowadzenie ewakuacji w Urzędzie Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa\". 2012-05-22 10:45:19
Zarządzenie Nr 42/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. 2012-05-22 10:50:52
Zarządzenie Nr 43/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach 2012-05-22 10:59:38
Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZIR.ZPZ.271.12.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) na ?Opracowanie dokumentacji technicznych\" 2012-06-20 10:47:37
Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia funduszu nagród 2012-06-20 10:48:44
Zarządzenie Nr 46/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2012-06-20 10:49:55
Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2012-06-20 10:50:57
Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZP.ZKK.271.13.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Remont gruntowych dróg gminnych 2012. 2012-06-20 11:01:09
Zarządzenie Nr 49/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012. 2012-06-20 11:02:26
Zarządzenie Nr 50/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.271.14.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego dotyczącego realizacji projektu pt. \"Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, 2012-06-20 11:06:07
Zarządzenie Nr 51/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-06-20 11:08:22
Zarządzenie Nr 52/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice 2012-06-20 11:09:31
Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2012-06-20 11:10:37
Zarządzenie Nr 54/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w biurze Rady Gminy Cewice. 2012-06-29 09:20:19
Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-06-29 09:24:31
Zarządzenie Nr 56/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2012-06-29 09:27:50
Zarządzenie Nr 57/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-06-29 09:29:16
Zarządzenie Nr 58/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.271.19.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego do wewnątrz dotyczącego realizacji projektu pt. \"Podniesienie atrakcyjności p 2012-07-02 15:03:20
Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012 2012-07-02 14:08:36
Zarządzenie Nr 60/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2012 2012-07-02 14:10:01
Zarządzenie Nr 61/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach 2012-07-02 14:11:07
Zarządzenie Nr 62A/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 117/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice\" o numerze UDA-POKL.09.01.02-22?283/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjn 2012-09-04 09:34:26
Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2012-07-13 12:35:53
Zarządzenie Nr 63/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZP.ZIR.271.20.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na ?Budowę i przebudowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastru 2012-07-13 12:37:42
Zarządzenie Nr 64/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 101/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ? Szansa na lepszą przyszłość\" o numerze UDA-POKL.07.02.01-22-078/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 2012-07-13 12:41:54
Zarządzenie Nr 65/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia wydanego pełnomocnictwa 2012-07-13 12:44:20
Zarządzenie Nr 66/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2012-07-13 12:48:35
Zarządzenie Nr 67/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2012-07-13 12:51:50
Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2012-08-02 12:25:29
Zarządzenie Nr 69/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników Urzędu Gminy Cewice oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 2012-07-13 12:54:44
Zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012 2012-07-16 11:02:49
Zarządzenie Nr 71/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok 2012-07-16 11:05:16
Zarządzenie Nr 72/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice 2012-07-16 13:38:53
Zarządzenie Nr 73/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2012-07-20 10:51:23
Zarządzenie Nr 74/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont gruntowych dróg gminnych 2012 2012-07-20 10:53:16
Zarządzenie Nr 75/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.271.25.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego - do wewnątrz dotyczącego realizacji projektu pt \"Podniesienie atrakcyjności p 2012-07-30 08:19:32
Zarządzenie Nr 76/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZP.ZIR.271.22.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.l 1 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na ?Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkól w Cewicach (łącznik)\" 2012-07-30 08:21:06
Zarządzenie Nr 77/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2012-08-02 12:26:43
Zarządzenie Nr 78/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Przebudowę drogi w istniejącym przebiegu pasa drogowego polegająca na poprawieniu struktury nawierzchni - Unieszyniec\". 2012-08-03 13:08:34
Zarządzenie Nr 79/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice 2012-09-03 13:57:26
Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w biurze Rady Gminy Cewice 2012-09-03 12:48:19
Zarządzenie Nr 81/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZP.ZIR.271.26.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) na opracowanie dokumentacji projektowej pn. ?Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i budo 2012-09-03 12:49:43
Zarządzenie Nr 82/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w II półroczu roku 2012 2012-09-03 12:51:09
Zarządzenie Nr 83/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. ?Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu sitowego dotyczącego realizacji projektu pt.\" Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice\" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operac 2012-09-03 12:53:13
Zarządzenie Nr 84/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Cewice nr 72/2012 z dnia 16 lipca 2012 przyjmującego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice\" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności 2012-09-03 12:54:48
Zarządzenie Nr 85/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012. 2012-09-03 12:56:31
Zarządzenie Nr 86/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-09-03 12:59:23
Zarządzenie Nr 87/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.SM.271.27.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-09-03 13:02:43
Zarządzenie Nr 88/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim (budynek z kancelarią)\" 2012-09-03 13:21:36
Zarządzenie Nr 89/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Budowę i przebudowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury ? Etap I Budowa 2012-10-05 09:46:03
Zarządzenie Nr 90/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku 2012-09-03 13:25:37
Zarządzenie Nr 91/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności za sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej 2012-09-03 13:27:30
Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 37/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice\" o numerze 00155-6930-UM1130182/11 w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi\" realizowanej w ramach Programu R 2012-09-03 13:29:28
Zarządzenie Nr 93/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Maszewie. 2012-09-03 13:31:19
Zarządzenie Nr 94/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem. 2012-09-03 13:33:23
Zarządzenie Nr 95/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapką promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD i wyodrębnioną mapą Gminy Cewice\" o numerze 00730-6930-UM1141237/11 w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju\" objętego PROW na lata 2007-2013 2012-09-03 13:34:33
Zarządzenie Nr 96/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012. 2012-09-03 13:36:10
Zarządzenie Nr 97/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-09-03 13:37:25
Zarządzenie Nr 98/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie : uchylenia wydanych pełnomocnictw i upoważnień 2012-09-03 13:38:33
Zarządzenie Nr 99/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie : odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2012-09-03 13:39:37
Zarządzenie Nr 100/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie 2012-09-03 13:40:38
Zarządzenie Nr 101/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2012-09-03 13:42:11
Zarządzenie Nr 102/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie : powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przerytem Pani Stefanii Majewskiej 2012-09-03 13:43:13
Zarządzenie Nr 103/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2012-09-03 13:44:45
Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Usługi inwestycyjno -remontowe oraz kształtowanie terenów rekreacyjnych dotyczących realizacji projektu pt. ?Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice\" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012-09-04 13:02:03
Zarządzenie Nr 105/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2011 Wójta Gminy Cewice z dnia 30.12.2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu ?Szansa na lepszą przyszłość\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-11-05 11:16:20
Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania zespołu pracującego nad wprowadzeniem \"opłaty śmieciowej\" 2012-09-12 12:55:18
Zarządzenie Nr 107/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego - do wewnątrz w ramach realizacji projektu pt. ?Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice\" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW Działani 2012-09-20 12:07:39
Zarządzenie Nr 108/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2012-09-20 12:08:49
Zarządzenie Nr 109/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Cewicach 2012-09-20 12:09:46
Zarządzenie Nr 110/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. ?Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Cewicach (łącznik)\" 2012-09-20 12:10:35
Zarządzenie Nr 111/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.271.32.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na ?Przebudowę gruntowej drogi gminnej Pieski 2012\". 2012-09-20 12:11:33
Zarządzenie Nr 112/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.271.33.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego (komputerów przenośnych, oprogramowania, drukarek laserowych monochromatycznych or 2012-09-20 12:12:22
Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.271.33.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice\ 2012-09-20 12:13:14
Zarządzenie Nr 114/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem ?SZKOŁA-2012\". 2012-10-17 10:10:40
Zarządzenie Nr 115/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Remont pomieszczeń na usługi rehabilitacyjne wraz Z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku usługowym w Cewicach. 2012-10-05 09:50:08
Zarządzenie Nr 116/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie procedur obowiązujących przy realizacji Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu ?Uczenie się przez całe życie\" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, stosownie do umowy finansowej nr 2012-1-PL1-COM06-28302 1 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ?Uczenie się przez cale życie\". 2012-10-05 12:36:54
Zarządzenie Nr 117/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie procedur obowiązujących przy realizacji Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu ?Uczenie się przez cale życie\" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, stosownie do umowy finansowej nr 2012-1-TR1-COM06-36497 2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ?Uczenie się przez cale życie\". 2012-10-05 12:37:45
Zarządzenie Nr 118/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Cewice nr 72/2012 z dnia 16 lipca 2012 przyjmującego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice\" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjnośc 2012-10-17 09:54:37
Zarządzenie Nr 119/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Cewice nr 72/2012 z dnia 16 lipca 2012 przyjmującego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice\" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności 2012-10-17 09:46:41
Zarządzenie Nr 121/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2013 rok. 2012-10-05 09:51:36
Zarządzenie Nr 122/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-10-05 09:53:05
Zarządzenie Nr 123/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2013 roku 2012-10-05 09:54:06
Zarządzenie Nr 124/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 106/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania zespołu pracującego nad wprowadzeniem \"opłaty śmieciowej\" 2012-10-19 09:54:17
Zarządzenie Nr 125/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.271.39.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice\ 2012-10-30 09:08:06
Zarządzenie Nr 126/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012 2012-10-30 09:09:45
Zarządzenie Nr 127/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok 2012-10-30 09:11:25
Zarządzenie Nr 128/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZP.ZIR.271.35.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice. 2012-10-30 09:12:19
Zarządzenie Nr 129/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 2012-11-05 11:20:57
Zarządzenie Nr 130/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Cewicach 2012-11-08 12:11:08
Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2012-11-05 12:25:08
Zarządzenie Nr 132/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Dostawę sygnału internetowego do Beneficjentów Ostatecznych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cewice w ramach projektu pt.: ?Ograniczenie wykluczenia 2012-11-09 14:06:29
Zarządzenie Nr 133/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2012/2013, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice\" 2012-11-09 14:07:21
Zarządzenie Nr 134/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.271.45.2012 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Kursu obsługi komputera ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 2012-11-09 14:08:04
Zarządzenie Nr 135/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem 2012-11-20 09:46:02
Zarządzenie Nr 136/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2012-11-20 09:48:10
Zarządzenie Nr 137/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Budowa ciągów pieszych i przejść dla pieszych w Gminie Cewice\" 2012-11-20 09:57:46
Zarządzenie Nr 138/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012 2012-11-20 10:04:12
Zarządzenie Nr 139/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok 2012-11-20 10:08:47
Zarządzenie Nr 140/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ?Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap I Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN ? 2012-11-22 14:26:04
Zarządzenie Nr 141/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. ?Przebudowa gruntowej drogi gminnej Pieski 2012\" CPV-45233142-6 2012-11-22 14:27:10
Zarządzenie Nr 142/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012. 2012-12-06 12:25:17
Zarządzenie Nr 143/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2012-12-06 12:22:30
Zarządzenie Nr 144/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ?Wykonanie i montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapką promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD i wyodrębnioną mapą Gminy Cewice\" 2012-12-06 12:20:39
Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia wydanego upoważnienia 2012-12-10 12:56:02
Zarządzenie Nr 146/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na Obsługa bankowa budżetu Gminy Cewice i jednostek organizacyjnych podległych gminie. 2012-12-12 08:13:06
Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy 2012-12-17 13:56:25
Zarządzenie Nr 148/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia funduszu nagród 2012-12-18 11:54:30
Zarządzenie Nr 149/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012 2012-12-21 13:48:07
Zarządzenie Nr 150/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok 2012-12-21 13:50:27
Zarządzenie Nr 151/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siemirowicach 2012-12-31 11:29:57
Zarządzenie Nr 152/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia Pani Marzenie Grzanka pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Przedszkola Publicznego w Siemirowicach . 2012-12-31 11:32:23
Zarządzenie Nr 153/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok. 2013-01-04 08:54:25
Zarządzenie Nr 154/12 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2013-02-07 13:32:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
07 lut 2012

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
07 lut 2012, godz. 12:41

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
07 lut 2012, godz. 12:41