Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2011 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 2011-06-13 15:00:22
Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie zastępstw pracowniczych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2011-03-07 12:53:45
Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-03-07 12:58:30
Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011. 2011-05-18 09:22:50
Zarządzenie Nr 5/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2011-06-13 15:02:05
Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. 2011-03-07 13:03:28
Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-03-07 13:06:56
Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2011. 2011-03-07 13:12:30
Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cewicach. 2011-03-28 10:50:59
Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2010 rok. 2011-03-28 10:43:36
Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-03-28 10:20:42
Zarządzenie Nr 12/11 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-03-28 10:15:37
Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2011-03-22 12:08:54
Zarządzenie Nr 14/11 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2011-03-22 12:00:26
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.RG.271.2.11 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Lęborskie- Maszewo Lęb 2011-03-28 09:49:10
Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny(sekretariat urzędu). 2011-06-13 15:08:06
Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-06-13 15:09:44
Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-06-13 15:12:15
Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. 2011-06-13 15:20:15
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad opracowania i aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy Cewice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2011-06-15 12:30:31
Zarządzenie Nr 20A/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2011-06-13 15:33:22
Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-06-13 15:35:19
Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-06-13 15:37:40
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji. 2011-05-04 12:21:13
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 2011-05-04 12:22:49
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-05-31 09:51:04
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-05-31 09:53:37
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w Krępkowicach". 2011-05-31 09:56:08
Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. oraz z głosowania ponownego w dniu 5 grudnia 2010r. 2011-06-13 15:40:05
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko" o numerze UDA-RPPM.05.04.00-00-014/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego z Eur 2011-05-31 09:59:23
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w Łebuni". 2011-05-31 10:00:58
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZIR.ZPZ.271.3.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm. ) na ?Budowę placu postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Cewicach" 2011-05-31 10:02:34
Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków. 2011-05-31 11:55:25
Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia funduszu nagród. 2011-05-31 10:05:06
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnetrznych. 2011-05-31 09:09:23
Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach". 2011-06-13 11:09:57
Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-06-13 11:11:53
Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-06-13 11:13:57
Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i przygotowania do przekazania dokumentacji papierowej i elektronicznej prowadzonej na stanowisku Kierownika Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 2011-06-13 11:18:37
Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku ruchomego znajdującego sie w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 2011-06-13 11:21:41
Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji. 2011-06-14 07:57:28
Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzine. 2011-07-13 10:08:31
Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach. 2011-06-13 10:29:03
Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.ZIR.271.4.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm. ) na "Wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę na budynku Remizy OSP z częścią mieszkalną w m. Pieski" 2011-07-13 09:53:49
Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2011-09-01 10:02:43
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.ZIR.271.5.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm. ) na "Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę m. Pieski oraz Karwica -Lesiaki" 2011-07-13 09:41:49
Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach. 2011-07-13 09:37:40
Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn."Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placów zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie oraz w Maszewie Lęborskim". 2011-07-13 09:34:11
Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-07-13 09:29:41
Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych Świetlicy Wiejskiej w Osowie Lęborskim. 2011-07-13 09:22:42
Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.ZIR.271.6.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.l 1 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm.) na "Dostawę i montaż lamp solarnych do oświetlenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo oraz placu zabaw przy Niepublicznym Zespole Szk 2011-07-13 09:19:49
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-07-13 09:16:44
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.ZIR.271.7.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm. ) na "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej (dz. 23/8) do zabudowy jednoro 2011-07-13 09:13:23
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach. 2011-07-13 09:06:14
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji. 2011-07-13 09:01:52
Zarządzenie Nr 55/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych hydroforni w Unieszyńcu. 2011-07-13 10:10:34
Zarządzenie Nr 56/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach. 2011-07-15 12:28:13
Zarządzenie Nr 57/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych. 2011-08-01 11:28:46
Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach." 2011-08-01 11:31:08
Zarządzenie Nr 59/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-08-01 12:38:30
Zarządzenie Nr 60/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-08-01 12:40:24
Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wykonanie materiałów promocyjnych o Gminie Cewice" o numerze 00335-6930-UM1140661/10 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". 2011-08-10 14:31:28
Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Cewiceki lasy - relaks i leśne rarytasy" o numerze 00192-6930-UM1140459/10 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". 2011-08-10 14:33:54
Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, za I półrocze 2011 roku 2011-08-10 14:41:21
Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Cewice 2011-08-10 14:46:36
Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem "Urząd - 2011". 2011-09-05 09:30:53
Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZIR.ZPZ.271.8.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm. ) na ?Budowę placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach wraz z remontem zjazdów na drogę wojewódzką nr 212" 2011-08-10 14:49:27
Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZIR.ZPZ.271.9.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm. ) na ?Budowę oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach" 2011-08-10 14:51:46
Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę na budynku Remizy OSP z częścią mieszkalną w m. Pieski". 2011-08-04 08:18:40
Zarządzenie Nr 69/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie realizacji wystąpienia pokontrolnego Wojewody Pomorskiego. 2011-08-10 14:53:24
Zarządzenie Nr 70/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2011-2012 ". 2011-09-28 10:08:11
Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2011-08-09 08:14:16
Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.ZIR.271.11.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na likwidację oczyszczalni ścieków w Łebuni, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ł 2011-09-28 10:10:12
Zarządzenie Nr 73/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 2011-09-28 10:12:14
Zarządzenie Nr 74/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach. 2011-09-28 10:14:31
Zarządzenie Nr 75/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-09-28 10:24:22
Zarządzenie Nr 76/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Zorganizowanie i przeprowadzenie 6 akcji informacyjno - promocyjnych w zakresie działań proekologicznych w Gminie Cewice w ramach projektu pn. ? Instalacja 2011-09-28 10:26:32
Zarządzenie Nr 77/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Instalacja urządzeń solarnyćh w celu wspomagania podgrzewu cw.u. systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół w Cewicach w ramach projektu pn. ? Instalacja 2011-09-28 10:41:38
Zarządzenie Nr 78/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZIR.ZPZ.271.14.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) na ?Opracowanie dokumentacji projektowych w 2011 r." 2011-09-28 10:45:03
Zarządzenie Nr 79/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-09-28 11:00:15
Zarządzenie Nr 80/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" 2011-09-28 11:01:50
Zarządzenie Nr 81/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec - Cewice, przy ul. Osiedle Młodych (etap II) w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia Gmina Cewice" o numerze 00144-6921-UM1100119/11 w ramach działania 321 ?Podstawowe usługi dla ludności" osi priorytetowej 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20 2011-09-28 11:06:28
Zarządzenie Nr 82/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem ?SZKOŁA-2011". 2011-09-28 11:09:49
Zarządzenie Nr 83/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia do zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości. 2011-11-17 12:20:08
Zarządzenie Nr 84/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZPZ.ZIR.271.15.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm. ) na ?Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach" 2011-09-28 11:11:29
Zarządzenie Nr 85/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Dostawa opału na potrzeby ogrzewania budynków szkół publicznych na terenie Gminy Cewice". 2011-09-28 11:15:11
Zarządzenie Nr 86/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności otwarcia kartonów zawierających dokumentację Spółdzielni Producentów Rolnych w Cewicach oraz do czynności wyszukania i przekazania niezbędnych dokumentów. 2011-09-28 11:16:45
Zarządzenie Nr 87/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Cewice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-09-19 10:17:13
Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na ?Przebudowa gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko". 2011-11-17 12:24:31
Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZIR.ZPZ.271.22.2011 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759ze zm.) na "Budowę sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedle Młodych (etap II) w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia Gmina Cew 2011-09-28 11:18:24
Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy Cewice powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Dostawa paliwa na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Cewicach". 2011-11-17 12:28:32
Zarządzenie Nr 91/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-11-17 12:33:50
Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie założeń do opracowania budżetu Gminy Cewice na 2012 rok. 2011-11-17 12:37:50
Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie uchylenia wydanych pełnomocnictw i upoważnień. 2011-09-30 14:14:07
Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Remont placu w otoczeniu budynku urzędu Gminy Cewice" oraz "Remont chodnika w Cewicach" 2011-11-17 12:41:10
Zarządzenie Nr 95/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-11-17 12:44:41
Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-11-17 12:52:55
Zarządzenie Nr 97/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. 2011-11-17 12:57:13
Zarządzenie Nr 98/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku ruchomego w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. 2011-11-17 13:10:44
Zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-11-17 13:14:29
Zarządzenie Nr 100/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-11-17 13:19:03
Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu " Szansa na lepszą przyszłość" o numerze UDA-POKL.07.02.01-22-078/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 2011-11-17 13:24:20
Zarządzenie Nr 102/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy w Cewicach. 2011-11-17 13:29:44
Zarządzenie Nr 103/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zastępst pracowniczych. 2011-11-17 13:32:32
Zarządzenie Nr 104/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach" 2011-11-17 13:37:45
Zarządzenie Nr 105/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 2011-11-17 13:47:01
Zarządzenie Nr 106/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-11-17 13:51:17
Zarządzenie Nr 107/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-11-17 13:56:35
Zarządzenie Nr 109/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa dla Zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL - Gmina Cewice oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL -Gmina Cewice 2012-03-05 12:15:17
Zarządzenie Nr 110/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Wspomaganie podgrzewu C.W.U systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół przy ul. Witosa 65 w Cewicach" 2011-12-02 11:59:52
Zarządzenie Nr 111/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach". 2011-11-17 13:59:51
Zarządzenie Nr 112/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. 2011-11-17 10:52:25
Zarządzenie Nr 113/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2011-11-17 10:54:22
Zarządzenie Nr 114/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa gruntowej drogi gminnej Karwica-Unieszynko" CPV 45233142-6" 2011-12-02 12:01:52
Zarządzenie Nr 115/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2011-12-02 12:03:55
Zarządzenie Nr 116/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2011-12-02 12:05:52
Zarządzenie Nr 117/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice" o numerze UDA-POKL.09.01.02-22-283/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 2011-12-02 12:07:07
Zarządzenie Nr 118/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2011/1012, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice". 2011-12-02 12:08:42
Zarządzenie Nr 119A/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Cewice do Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi 2012-04-23 16:05:41
Zarządzenie Nr 119/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm) na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego" 2012-02-07 11:46:33
Zarządzenie Nr 120/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2012-02-07 11:48:26
Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i przygotowania do przekazania dokumentacji papierowej, pieczęci urzędowych i kluczy znajdujących się na stanowisku Sekretarza Gminy. 2012-02-07 11:49:59
Zarządzenie Nr 122/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej nie umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej 2012-02-07 11:51:37
Zarządzenie Nr 123/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2012-02-07 11:53:04
Zarządzenie Nr 124/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2012-02-07 12:11:33
Zarządzenie Nr 125/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2012-06-29 13:06:46
Zarządzenie Nr 126/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie utworzenia funduszu nagród 2012-02-07 12:13:00
Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Remont gruntowych dróg gminnych" CPV 45233142-6" 2012-02-07 12:14:18
Zarządzenie Nr 128/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedle Młodych (etap II) w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia Gmina Cewice" 2012-02-07 12:15:55
Zarządzenie Nr 129/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. 2012-04-20 13:29:00
Zarządzenie Nr 130/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2012-02-07 12:17:32
Zarządzenie Nr 131/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2012-02-07 12:19:54
Zarządzenie Nr 132/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2011. 2012-02-07 12:21:14
Zarządzenie Nr 133/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok. 2012-02-07 12:28:20
Zarządzenie Nr 134/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 101/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ? Szansa na lepszą przyszłość" o numerze UDA-POKL.07.02.01 -22-078/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 2012-02-07 12:37:43
Zarządzenie Nr 135/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 117/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu ?Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice" o numerze UDA-POKL.09.01.02-22-283/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjny 2012-02-07 12:39:22
Zarządzenie Nr 136/11 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu Szansa na lepszą przyszłość 2012-04-20 13:30:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
07 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
07 mar 2011, godz. 12:47

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
07 mar 2011, godz. 12:47