Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2009 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 01/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/04 Wójta Gminy Cewice z dnia 03 grudnia 2004 r. 2009-01-15 11:35:33
Zarządzenie Nr 02/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/04 Wójta Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2004 r. 2009-01-15 11:38:36
Zarządzenie Nr 3/09 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Cewice na rok 2009 2009-01-15 11:48:47
Zarządzenie Nr 04/09 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2009-01-15 12:51:09
Zarządzenie Nr 05/09 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym 2009-01-19 14:44:45
Zarządzenie Nr 6/09 w sprawie: wykonywania czynności ze stosunku pracy z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Cewice 2009-02-10 08:33:10
Zarządzenie Nr 7/09 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2009-02-24 08:31:19
Zarządzenie Nr 8/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-02-24 08:39:13
Zarządzenie Nr 9/09 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Osrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2009-02-24 14:52:11
Zarządzenie Nr 10/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r. 2009-03-24 16:27:52
Zarządzenie Nr 11/09 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok 2009-03-25 07:22:01
Zarządzenie Nr 12/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2009-04-14 11:04:42
Zarządzenie Nr 14/09 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2009-03-25 14:38:02
Zarządzenie Nr 15/09 w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne 2009-04-14 11:22:03
Zarządzenie Nr 16/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-04-14 11:32:47
Zarządzenie Nr 17/09 w sprawie zakazu handlu i zbiórek pieniężnych na terenie budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz w jego obejściu 2009-04-14 12:07:31
Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-2/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Młodych w Cewicach - etap I odcinek ul. Spacerowa" 2009-06-18 12:03:42
Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-3/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Urzędzie Gminy w Cewicach" 2009-06-18 12:15:01
Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Cewicach 2009-06-18 12:49:39
Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cewice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009-06-18 13:18:59
Zarządzenie Nr 22/09 w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach wydane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) 2009-06-18 13:50:58
Zarządzenie Nr 23/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-06-18 14:15:37
Zarządzenie Nr 24/09 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 2009-06-18 14:30:58
Zarządzenie Nr 25/09 w sprawie: uchylenia wydanego pełnomocnictwa 2009-06-18 15:23:40
Zarządzenie Nr 26/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-06-24 12:13:42
Zarządzenie Nr 27/09 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - Panu Zbigniewowi Borowskiemu 2009-06-24 12:25:17
Zarządzenie Nr 28/09 w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 43/03 Wójta Gminy Cewice z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie regulaminu premii uznaniowej pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2009-06-24 12:29:32
Zarządzenie Nr 29/09 w sprawie: ustalenia dnia 12 czerwca 2009 r. dniem wolnym od pracy 2009-06-24 12:31:43
Zarządzenie Nr 31/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-06-24 12:43:14
Zarządzenie Nr 32/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SK.3411-1/09 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice 2009-06-24 12:54:07
Zarządzenie Nr 33/09 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Cewicach 2009-06-24 13:02:58
Zarządzenie Nr 34/09 w sprawie: procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków środków publicznych 2009-06-24 13:09:51
Zarządzenie Nr 35/09 w sprawie: gospodarki drukami ścisłego zarachowania 2009-07-20 13:42:15
Zarządzenie Nr 36/09 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2009-07-20 14:52:01
Zarządzenie Nr 37/09 w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych 2009-07-21 11:34:20
Zarządzenie Nr 38/09 w sprawie realizacji wystąpień pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2009-07-21 11:37:40
Zarządzenie Nr 39/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy w Cewicach 2009-07-21 12:01:18
Zarządzenie Nr 40/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-07-23 09:56:03
Zarządzenie Nr 41/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2009-07-23 10:04:39
Zarządzenie nr 42/09 w sprawie ustalenia cen i opłat z usługi komunalne o charakterze publicznym 2009-07-02 15:26:35
Zarządzenie Nr 43/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-23 10:39:16
Zarządzenie Nr 44/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 03.07.2009 r. 2009-07-23 10:41:08
Zarządzenie Nr 45/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Cewice Nr 22/09 z dnia 12 maja 2009 r. maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2009-07-24 08:41:48
Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-6/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1320 G w m. Maszewo (koło kościoła) oraz budowa chodnika przy drodze w Osowie Lęborskim" 2009-07-24 08:51:48
Zarządzenie Nr 47/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SOKiS.3411-8/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na : Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010 2009-07-24 09:00:06
Zarządzenie Nr 48/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-07-24 09:03:37
Zarządzenie Nr 49/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego OŚiR.3411-9/09 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) na "Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo - wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice 2009-07-24 11:41:33
Zarządzenie Nr 50/09 w sprawie wprowadzenia: Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy w Cewicach 2009-07-24 12:03:59
Zarządzenie Nr 51/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Młodych w Cewicach" - Etap I odcinek ul. Spacerowa" 2009-07-24 12:11:09
Zarządzenie Nr 52/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-10/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) na Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej pn. "Budowa obiektów malej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. O 2009-09-03 12:58:56
Zarządzenie Nr 53/09 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku 2009-09-03 13:45:43
Zarządzenie Nr 54/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Gminy w Cewicach" 2009-09-10 14:17:38
Zarządzenie Nr 55/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-11/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) na "Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz wymiana stolarki okiennej" 2009-09-10 14:23:57
Zarządzenie Nr 56/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego OŚiR.3411-13/09 o wartości zamowienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na: "Wykonanie i montaż trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych w podłożu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina Cewice 2009-09-10 14:31:06
Zarządzenie Nr 57/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-09-10 14:34:57
Zarządzenie Nr 58/09 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej znajdujących się w magazynie OC na terenie gminy Cewice 2009-11-18 07:58:39
Zarządzenie Nr 59/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1320G w m. Maszewo (k.kościoła) oraz budowa chodnika przy drodze w Osowie Lęborskim" 2009-11-18 08:02:25
Zarządzenie Nr 60/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-14/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na "Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Maszewie" 2009-11-18 08:07:20
Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 22 września 2009 r. 2009-11-18 08:11:12
Zarządzenie Nr 62/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-11-18 08:17:31
Zarządzenie Nr 63/09 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2010 ok 2009-11-18 13:43:53
Zarządzenie Nr 64/09 w sprawie powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. 2009-11-19 08:12:01
Zarządzenie Nr 65/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru modernizacji drogi gruntowej gminnej na działkach nr 134/2; 138/1 obręb Karwica pn.: "Remont gruntowej drogi gminnej Karwica - Unieszynko" 2009-11-19 08:16:17
Zarządzenie Nr 66/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2009-11-19 08:18:09
Zarządzenie Nr 67/09 w sprawie zmiany zapisu w pełnomocnictwie udzielonym przez Wójta Gminy Cewice Pani Joannie Wenta 2009-11-19 08:22:57
Zarządzenie Nr 68/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz wymiana stolarki" 2009-11-19 08:25:31
Zarządzenie Nr 69/09 w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2009-11-20 14:33:26
Zarządzenie Nr 70/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-11-20 14:43:29
Zarządzenie Nr 71/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SK.3411-19/09 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.210.000,00 zł dla Gminy Cewice 2009-11-23 12:52:37
Zarządzenie Nr 72/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru remontu drogi gminnej na działce nr 132/3 obręb Siemirowice pn.: "Remont drogi gminnej w miejscowości Siemirowice Gmina Cewice" 2009-11-23 12:58:38
Zarządzenie Nr 73/09 w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy 2009-11-23 13:01:23
Zarządzenie nr 74/09 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozy długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2009-11-23 14:39:34
Zarządzenie nr 75/09 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 70/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-11-23 15:02:47
Zarządzenie nr 76/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2009 r. 2009-11-23 15:06:41
Zarządzenie Nr 77/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2009-11-23 15:08:38
Zarządzenie Nr 78/09 Wójta Gminy Cewice z dn. 16 listopada 2009 r. 2009-11-23 15:15:09
Zarządzenie Nr 79/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2009-11-23 15:17:02
Zarządzenie Nr 80/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GK.3411-20/09 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.) na: Remont budynków sześciu hydroforni na terenie Gminy Cewice 2009-11-25 07:55:58
Zarządzenie Nr 81/09 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2010-04-02 10:59:59
Zarządzenie Nr 82/09 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia niograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę nieruchomości położonej w Oskowie 2010-04-02 11:04:04
Zarządzenie Nr 83/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2010-04-02 11:09:15
Zarządzenie Nr 84/09 w sprawie powołana Komisji do odbioru zadania pn. ,,Wykonanie 3 piezometrów NQ P-1, P2, P-3 w rejonie likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie gm. Cewice" 2010-04-02 11:13:50
Zarządzenie Nr 85/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu niograniczonego ZI.3411-22/09 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz1655 z późn.zm.) na ,,Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Maszewie Lęborskim" 2010-04-02 11:19:26
Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Cewice z dn. 03 grudnia 2009 r. 2010-04-02 11:22:17
Zarządzenie Nr 87/09 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku 2010-04-02 11:25:41
Zarządzenie Nr 88/09 w sprawie zmany budżetu gminy na rok 2009 2010-04-02 11:38:29
Zarządzenie Nr 89/09 w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 2010-04-02 11:42:52
Zarządzenie Nr 90/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. :,,Remont budynków sześciu hydroforni na terenie Gminy Cewice" 2010-04-02 11:46:41
Zarządzenie Nr 91/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 2010-04-02 11:49:19
Zarządzenie Nr 92/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach w zakresie realizacji projektu ,,Pomocna Dłoń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-04-02 11:59:02
Zarządzenie Nr 93/09 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej i sprzętu systemu SOO będącego własnością MSWiA według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku 2010-04-02 12:01:45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
15 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
15 sty 2009, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
15 sty 2009, godz. 11:32