Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2008 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 01/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411-10/07 "Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 r." CPV 74232000-4 2008-01-23 16:04:33
Zarządzenie Nr 02/08 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika USC 2008-01-23 16:06:57
Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Cewice na rok 2008 2008-01-23 16:14:53
Zarządzenie Nr 04/08 w sprawie ustalenia ceny za wodę pobieraną z wodociągu Gminy Sierakowice 2008-01-23 16:50:06
Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie zmiany budżetu na rok 2008 2008-03-07 08:21:25
Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie nadania: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2008-04-24 13:09:16
Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej 2008-03-07 15:51:55
Zarządzenie Nr 8/08 w sprawie przeprowadzenia kontroli wydatkowania środkow i realizacji zadań z inicjatyw społecznych na terenie miejscowości Siemirowice i Bukowina w 2007 roku 2008-03-07 15:55:04
Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Cewice z dn. 05.02.2008 r. 2008-03-07 15:57:29
Zarządzenie Nr 10/08 w sprawie powołania Komisji ds. archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. 2008-03-07 16:00:13
Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko młodszego referenta ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności 2008-03-07 16:17:38
Zarządzenie Nr 12/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Cewice - etap III, odcinek Oskowo-Cewice" 2008-03-07 16:21:28
Zarządzenie Nr 13/08 w sprawie: powołania pelnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2008-03-12 08:01:54
Zarządzenie Nr 14/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2007 2008-03-28 11:47:29
Zarządzenie Nr 15/08 w sprawie zmiany budżetu na rok 2008 2008-05-27 16:24:50
Zarządzenie Nr 16/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót pn.: "Wycinka drzew i krzaków na dz. nr 137/50 obr. Osowo Lęborskie" 2008-05-27 16:31:49
Zarządzenie Nr 17/08 w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2008-05-27 16:38:56
Zarządzenie Nr 18/08 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego 2008-05-27 16:43:33
Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie: ustalenia dnia 23 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy 2008-05-27 16:47:29
Zarządzenie Nr 20/08 w sprawie zmiany budżetu na rok 2008 2008-05-27 17:00:05
Zarządzenie Nr 21/08 w sprawie zmiany budżetu na rok 2008 2008-05-27 17:06:33
Zarządzenie Nr 22/08 w sprawie utworzenia funduszu nagród 2008-05-27 17:11:34
Zarządzenie Nr 23/08 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Cewice 2008-07-07 10:47:11
Zarządzenie Nr 24/08 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Unieszyno 2008-07-07 10:50:25
Zarządzenie Nr 25/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach 2008-07-07 10:55:25
Zarządzenie Nr 26/08 w sprawie uchylenia wydanych upoważnień 2008-07-07 10:57:43
Zarządzenie Nr 27/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008. 2008-07-07 11:00:42
Zarządzenie Nr 28/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SOKiS.3411-6/08 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) na: "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009" 2008-07-07 11:08:29
Zarządzenie Nr 29/08 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym 2008-07-07 11:11:17
Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego NT.3411-5/08 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na: "Budowę kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Łebunia, Gmina Cewice" 2008-07-09 08:58:53
Zarządzenie Nr 31/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SOKiS 3411-8/08 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) na: "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009" 2008-07-30 14:15:32
Zarządzenie nr 32/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będących na stanie Punktu Filialnego w Popowie działającego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Cewicach 2008-07-30 14:24:21
Zarządzenie Nr 33/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego NT.3411-7/08 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na: "Budowę lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r." 2008-07-18 15:57:07
Zarządzenie Nr 34/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 2008-07-30 14:28:55
Zarządzenie Nr 35/08 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 69/06 Wójta Gminy Cewice z dnia 31 października 2006 roku w spawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 80/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 września 2005 roku 2008-07-30 14:36:47
Zarządzenie Nr 36/08 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach 2008-08-01 13:16:16
Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2008-08-01 13:28:38
Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołania zespołów problemowych oraz ustalenia ryczałtów dla członków tych zespołów za czynności wykonane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2008-08-01 13:44:37
Zarządzenie Nr 39/08 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy 2008-08-01 13:47:56
Zarządzenie Nr 40/08 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku 2008-08-07 12:54:26
Zarządzenie Nr 41/08 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach 2008-09-01 13:48:02
Zarządzenie Nr 42/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego NT.3411-9/08 o wartości nieprzakraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na: "Budowę lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cewice w 2008 r." 2008-08-21 13:38:55
Zarządzenie Nr 43/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 2008-09-01 14:15:44
Zarządzenie nr 44/2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 42/08 Wójta Gminy Cewice z dnia 20 sierpnia 2008 r. 2008-09-02 12:34:23
Zarządzenie Nr 45/08 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w szkole oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez uczniów i (nauczycieli i inych pracowników szkół) 2008-10-02 09:12:50
Zarządzenie Nr 46/2008 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Łebunia, Gmina Cewice 2008-10-02 09:16:23
Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2008-10-02 09:19:55
Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie: uchylenia wydanych upoważnień oraz pełnomocnictwa 2008-10-02 09:22:18
Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 2008-10-02 09:27:30
Zarządzenie Nr 51/08 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2009 rok 2008-10-02 10:32:20
Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie: uchylenia wydanych upoważnień 2008-10-02 10:56:48
Zarządzenie Nr 53/2008 w sprawie: powolania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-10/08 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na "Budowę chodnika w Siemirowicach" 2008-11-06 14:47:14
Zarządzenie Nr 54/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 2008-11-06 14:51:14
Zarządzenie Nr 55/08 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. płac 2008-11-06 14:56:26
Zarządzenie Nr 56/08 w sprawie ustalenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego 2008-11-06 14:58:45
Zarządzenie Nr 57/08 w sprawie: ustalenia dnia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy 2008-11-06 15:01:08
Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SK.3411-13/08 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) na: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000,00 zł dla Gminy Cewice 2008-10-24 09:12:58
Zarządzenie Nr 59/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 2008-11-06 15:05:26
Zarządzenie Nr 60/08 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej znajdujących się w magazynie OC na terenie gminy Cewice 2008-11-06 15:14:23
Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2008-11-06 15:17:30
Zarządzenie Nr 62/08 w sprawie Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Cewice 2008-11-06 15:19:43
Zarządzenie Nr 63/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 2008-11-20 14:36:56
Zarządzenie Nr 64/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołania zespołów problemowych oraz ustalenia ryczałtów dla członków tych zespołów za czynności wykonane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2008-11-20 14:57:11
Zarządzenie Nr 65/08 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami, prognozy długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2008-11-20 15:17:45
Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/08 Wójta Gminy Cewicez dnia 30.10.2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach 2008-11-20 15:21:20
Zarządzenie Nr 68/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru modernizacji drogi gruntowej gminnej na działkach nr 158/4L; 131/3;138/1 obręb Karwica pn.: "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Karwica - Unieszynko" 2008-11-25 09:30:50
Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Cewice z dn. 2008-11-26 2008-12-31 11:15:14
Zarządzenie Nr 70/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZI.3411-15/08 o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2008-12-31 11:24:52
Zarządzenie Nr 71/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 2008-12-31 11:27:10
Zarządzenie Nr 72/08 w sprawie: organizacji w Urzędzie Gminy w Cewicach służby stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny 2008-12-31 11:36:31
Zarządzenie Nr 73/2008 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w Siemirowicach , Gmina Cewice 2008-12-31 11:40:36
Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót nawierzchniowych przy SP w Siemirowicach, Gmina Cewice 2009-01-15 12:53:40
Zarządzenie Nr 75/08 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cewicach 2008-12-31 11:49:48
Zarządzenie Nr 76/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SK.3411-16/08 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: Obsługę bankową budżetu Gminy Cewice i jednostek organizacyjnych podległych gminie 2008-12-31 11:54:52
Zarządzenie Nr 77/08 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Cewice do Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi 2008-12-31 12:00:34
Zarządzenie Nr 78/08 w sprawie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2008 roku 2008-12-31 12:02:21
Zarządzenie Nr 79/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 2008-12-31 12:07:39
Zarządzenie Nr 80/08 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach 2008-12-31 12:11:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
23 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
23 sty 2008, godz. 16:00

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
23 sty 2008, godz. 16:00