Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2007 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/07 w sprawie przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2007-02-19 11:28:55
Zarządzenie Nr 2/07 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Cewice na rok 2007 2007-02-19 11:53:21
Zarządzenie Nr 3/07 w sprawie ustalenia stawek ryczałtowych dla członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dodatkowe czynności związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Cewice w 2007 roku 2007-02-19 12:00:00
Zarządzenie Nr 4/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego 2007-02-19 12:10:04
Zarządzenie Nr 5/07 w sprawie zmian w składzie komisji do przeprowadzenia ustnych przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice 2007-02-19 12:23:47
Zarządzenie Nr 6/07 w sprawie: uchylenia wydanego upoważnienia 2007-02-19 12:29:41
Zarządzenie Nr 7/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia złożonych ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe 2007-03-28 12:40:00
Zarządzenie Nr 8/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Cewice na rok 2007 2007-03-28 12:42:28
Zarządzenie Nr 9/07 w sprawie: uchylenia wydanych upoważnień 2007-03-28 12:50:54
Zarządzenie Nr 10/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok 2007-03-28 14:58:38
Zarządzenie Nr 11/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-03-28 15:26:17
Zarządzenie Nr 12/07 w sprawie: uchylenia wydanego upoważnienia 2007-04-24 13:59:54
Zarządzenie Nr 13/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy w Cewicach z dnia 10 maja 2006 r. 2007-04-24 14:03:28
Zarządzenie Nr 14/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 maja 2006 r. 2007-06-01 09:50:53
Zarządzenie Nr 15/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-06-14 12:57:09
Zarządzenie Nr 16/07 w sprawie utworzenia funduszu nagród 2007-06-14 13:21:46
Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będących na stanie filii Szkoły Podstawowej w Bukowinie 2007-06-14 13:27:56
Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie: uchylenia wydanych upoważnień 2007-07-05 08:42:01
Zarządzenie Nr 19/07 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym 2007-07-11 13:20:11
Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411-2/07 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamowień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zmianami) na "Budowa uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Witosa w Cewicach (CPV 45231300-8) z budową wjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 (CPV 45233252-0)" 2007-07-11 13:51:41
Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2007-07-11 14:11:58
Zarządzenie Nr 22/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Rekultywacja składowiska w Oskowie - etap I rekultywacji" 2007-07-11 14:14:52
Zarządzenie Nr 23/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-08-17 13:10:21
Zarządzenie Nr 24/07 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku 2007-08-20 13:02:32
Zarządzenie Nr 25/07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2007-08-20 14:03:14
Zarządzenie Nr 26/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411-4/07 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zmianami) na: "Budowa uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Witosa w Cewicach (CPV 45231300-8)" 2007-08-20 14:12:52
Zarządzenie Nr 27/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411-3/07 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zmianami) na: "Budowa sieci wodociągowej na odcinku Skrzeszewo-Bukowina (CPV 45231300-8)" 2007-08-20 14:52:07
Zarządzenie Nr 28/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GK.3411/06/07 o wartości zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane "Modernizacja gruntow 2007-08-20 15:00:30
Zarządzenie Nr 29/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SOKiS.3411-5/07 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na: "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2007/2008. CPV 60112200-8" 2007-08-20 15:11:44
Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie: uchylenia wydanych upoważnień 2007-08-20 15:13:52
Zarządzenie Nr 31/07w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Maszewie 2007-09-21 14:07:21
Zarządzenie Nr 32/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-09-21 14:14:39
Zarządzenie Nr 33/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Montaż studni kontrolnej oraz studni pomiarowej na kolektorze technologicznym Ø 300 mm z Maszewa" 2007-09-21 15:14:56
Zarządzenie Nr 34/07 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przerytem Pani Iwonie Radomskiej 2007-09-21 15:21:07
Zarządzenie Nr 35/07 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszewie Pani Ewie Skazińskiej 2007-09-21 15:35:04
Zarządzenie Nr 36/07 w sprawie uchylenia wydanych pełnomocnictw i upoważnień 2007-09-21 15:39:53
Zarządzenie Nr 37/07 w sprawie: uchylenia wydanego pełnomocnictwa 2007-09-21 16:01:57
Zarządzenie Nr 38/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-09-21 16:09:32
Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411-7/07 o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Cewice, etap III odcinek Oskowo-Cewice CPV 45231300-8, 45113000-2, 74140000-3” 2007-09-21 16:20:52
Zarządzenie Nr 40/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem 2007-09-24 14:08:13
Zarządzenie Nr 41/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cewice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-09-24 14:14:09
Zarządzenie Nr 42/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2007-11-13 09:23:07
Zarządzenie Nr 43/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-11-13 09:57:29
Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2008 rok 2007-11-13 10:04:38
Zarządzenie Nr 45/07 w sprawie: uchylenia wydanych upoważnień 2007-11-13 10:07:48
Zarządzenie Nr 46/07 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Cewicach elektronicznego systemu pn. "e-Urząd" 2007-11-13 10:11:05
Zarządzenie Nr 47/07 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2007-11-13 10:17:28
Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa zbiorczej sieci wodociągowej Skrzeszewo-Bukowina" 2007-11-13 10:30:11
Zarządzenie Nr 49/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Budowa uzbrojenia kompleksu działek budowlanych za Kościołem w Cewicach" 2007-11-13 10:33:36
Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-11-13 10:45:39
Zarządzenie Nr 51/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2007-11-13 10:57:02
Zarządzenie Nr 52/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Rozdzielenie zrzutu wód deszczowych i ścieków odprowadzanych wspólnym kolektorem z posesji GOZ Cewice" 2007-11-13 11:02:05
Zarządzenie Nr 53/07 w sprawie: organizacji w Urzędzie Gminy w Cewicach służby stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny 2007-11-13 11:07:05
Zarządzenie Nr 54/07 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej znajdujących się w magazynie OC na terenie gminy Cewice 2007-11-13 11:10:46
Zarządzenie Nr 55/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru modernizacji drogi gruntowej gminnej na działkach nr 224/1; 224/2; 134/2 obręb Karwica pn.: "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Karwica - Unieszynko" 2007-11-13 11:18:58
Zarządzenie Nr 56/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2008-01-23 10:43:54
Zarządzenie Nr 57/07 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. działalności gospodarczej i rozwiązywania problemów alkoholowych 2007-11-13 11:22:45
Zarządzenie Nr 58/07 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozy długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 2007-11-22 12:58:30
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą, obuwiem roboczym oraz środkami utrzymania higieny osobistej 2008-01-23 10:55:06
Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy Cewice z dnia 14.11.2007 r. 2008-01-23 11:29:28
Zarządzenie Nr 61/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2008-01-23 14:11:36
Zarządzenie Nr 62/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2008-01-23 14:35:57
Zarządzenie Nr 63/07 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do realizacji obszaru A programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" 2008-01-23 14:39:59
Zarządzenie Nr 64/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2008-01-23 15:02:33
Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy Cewice z dn. 10.12.2007 r. 2008-01-23 15:29:53
Zarządzenie Nr 66/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411-8/07 "Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 r." CPV 74232000-4 2008-01-23 15:35:47
Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 grudnia 2007 r. 2008-01-23 15:37:55
Zarządzenie Nr 68/07 w sprawie: uchylenia wydanych upoważnień 2008-01-23 15:39:39
Zarządzenie Nr 69/07 w sprawie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2007 roku 2008-01-23 15:42:28
Zarządzenie Nr 70/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2008-01-23 15:46:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
19 lut 2007

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
19 lut 2007, godz. 11:21

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
19 lut 2007, godz. 11:21