Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zadania wspólne wszystkich pracowników Urzędu Gminy

Zadaniami wspólnymi dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy są:

 1. W wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków obowiązuje zasada służenia Gminie i Państwu.
 2. W wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa, i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 3. Ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach tychże przepisów.
 4. Znajomość orzecznictwa.
 5. Umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz administracją samorządową i rządową.
 6. Umiejętność uzyskania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną zarówno od radcy prawnego jak i od specjalistycznych organów administracji samorządowej i rządowej.
 7. Przechowywanie i archiwizowanie akt, również w formie elektronicznej.
 8. Analiza uzyskiwanych dochodów, stawiania wniosków co do oszczędności oraz wskazywanie dodatkowych źródeł dochodu.
 9. Opracowanie projektów uchwał, wykonywanie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.
 10. Planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących prowadzonej działalności Gminy oraz przedkładanie sprawozdania w terminie do 30 dni po zakończeniu roku budżetowego.
 11. Wstępne planowanie zadań na następny rok budżetowy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 12. Sygnalizowanie Wójtowi lub Skarbnikowi Gminy o zdarzeniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej.
 13. Przekazywanie Skarbnikowi Gminy kopii (kserokopii) zawartych umów lub zleceń, zapisywanie na umowach numeru rejestru.
 14. Przestrzeganie zasady zgodnego z prawem, gospodarnego, celowego i rzetelnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
 15. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 16. Udzielanie pomocy Radzie Gminy, właściwym rzeczowo komisjom Rady Gminy i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań.
 17. Przygotowanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.
 18. Stosowanie obowiązującego, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 19. Stosowanie zasad wewnętrznego obiegu akt, również w formie elektronicznej.
 20. Stałe usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
 21. Prowadzenie rejestrów umów i umów-zleceń, zamówień publicznych, dotyczących danego stanowiska.
 22. Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta lub bezpośredniego przełożonego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
03 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
22 kwi 2008, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
22 kwi 2008, godz. 15:00