Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXXVIII Sesja Rady Gminy Cewice


Protokół Nr XXXVIII/06

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Cewice

w dniu 29 maja 2006 r.

Obecni na sesji:

- radni wg listy obecności,

- Wójt Gminy Cewice,

- Zastępca Wójta,

- Sekretarz Gminy,

- Skarbnik Gminy,

- Protokolant

Ad. 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecni byli wszyscy radni.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji za przyjęciem, którego radni głosowali jednogłośnie.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do działania za Radę Gminy

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

  1. Wyrażenie opinii Rady Gminy Cewice w sprawie połączenia Gminy Nowa Wieś Lęborska i Gminy Cewice w jeden okręg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu Lęborskiego.

Lęborskiego

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Cewice,

b) dyskusja,

c) wydanie opinii Rady Gminy.

  1. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do działania za Radę Gminy przedstawił Wójt Gminy. Wójt wyjaśnił, że upoważnienie jest potrzebne celem przedłożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Gdańsku a dotyczy zaskarżenia uchwały Rady Gminy Cewice przez Panią Wandę Marszk. Wójt odczytał pozew sądu, w którym sad zwraca się o uzupełnienie dokumentów dokumentów upoważnienie do działania za radę. Rada Gminy w razie zaskarżenia uchwały musi kogoś upoważnić i w związku z tym została zwołana dzisiejsza sesja ponieważ mamy 14 dni na uzupełnienie dokumentacji.

- radny Janusz Kozielewski zwrócił się o odczytanie odpowiedzi na pismo procesowe i dziwią go szczebla procesowe.

- Wójt wyjaśnił, że nie jest to sąd powszechny lecz Naczelny Sąd Administracyjny.

- radny Kazimierz Formela jest zdania, że wszyscy znają ta sprawę a ogólnie wiadomo o co chodzi.

- radny Andrzej Nowak dodał, że nie wie czy Pan Marszk dotarł z dokumentami do wszystkich radnych i każdy miał czas żeby się zapoznać. Dlatego nie ma potrzeby przedstawiania całej sprawy od początku na sesji.

Radni poparli stanowisko radnego Andrzeja Nowaka.

Przewodniczący Stanisław Pałubicki dodał, że to nie jest nic nowego. Ta sprawa dotyczy działki przy gimnazjum, a nie tego że myśmy nie kupili stacji.

Wójt wyjaśnił, że Pani Marszk domaga się od sądu, że uchwała została podjęta nie zgodnie z prawem i powinna być uchylona. Chce, aby są uchylił uchwałę. Skarga dotyczy uchylenia uchwały przez NSA.

- radny Ireneusz Wolski dodał, że często naruszenie uchwały nie wiąże się z jej

uchyleniem.

- radny Kazimierz Formela uważa, iż rada nie kupiła stacji paliw to Pani Marszk zaczęła doszukiwać się błędów w czymś innym. Jest za tym, aby nie szukać dokumentów ich nie przedstawiać na sesji, a upoważnić Wójta.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie upoważnienia do działania za Radę Gminy i poddał ją pod głosowanie.

Radni uchwałę Nr XXXVIII/266/06 podjęli jednogłośnie (za - 15).

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Starosty Lęborskiego sprawie wyrażenia opinii Rady Gminy Cewice w sprawie połączenia Gminy Nowa Wieś Lęborska i Gminy Cewice w jeden okręg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu Lęborskiego.

- radny Andrzej Teodoruk zwrócił się z zapytaniem co będzie jeżeli Rada Gminy +nie zgodzi się na połączenie Gminy Cewice z Gminą Nowa Wieś to co wtedy?

Radni odpowiedzieli, że taka sama sytuacja miała miejsce 4 lata temu.

Wójt wyjaśnił, że sytuacja się trochę zmieniła ponieważ 4 lata temu Gminie Cewice i Gminie Nowa Wieś przydzielono 5 mandatów, a tym roku przydzielono 6 mandatów ze względu na to, że w Lęborku jest mniej mieszkańców i jeden mandat przydzielono naszym gminom. Wójt jest zdania , aby wydać opinię negatywną.

Przewodniczący Rady również stoi na stanowisku, aby wydać opinię negatywną ponieważ 2 mandatów, które nam się należą nikt nam nie zagwarantuje.

- radny Ireneusz Wolski uważa, że działaniem radnych powinno być przeprowadzenie kampanii, aby było jak najmniej kandydatów wtedy pozyskamy radnego, bo tak może być, że nie będziemy mieli nikogo w radzie powiatu. Dlatego ważne jest odpowiednie działanie.

- radny Andrzej Nowak przypomniał, że 4 lata temu na sesji był ktoś z powiatu i tłumaczył. Nasza opinia niczego nie zmieni. Na przykład połączenie Wicka i Łeby też nie daje takiej liczby mandatów. W ostatnich wyborach z naszej gminy kandydował Pan Mielewczyk. Wyborcy głosowali na Mielewczyka, a się okazało że głosowali na Mielewczyka z Nowej Wsi. Chodzi oto żeby na listach pisali skąd jest dany kandydat. Poprosił również o odszukanie wypracowanej opinii przez Radę Gminy z przed 4 lat.

- radny Ireneusz Wolski zaproponował, żebyśmy sami tworzyli okręg.

- radny Kazimierz Formela jest zdania, że winniśmy wypracować opinię negatywną, ale uzasadnić dlaczego i zaproponować nowy podział na okręgi wyborcze. Może gdybyśmy byli z Wickiem może byłoby to korzystniejsze.

Przewodniczący Stanisław Pałubicki wyjaśnił, że odnośnie podziału mandatów dla Wicka i Łeby nie ma żadnych błędów.

- radny Czesław Miotk w związku z tym, iż musiał opuścić obrady sesji jego stanowisko jest negatywne odnośnie połączeniem gminy Cewice i Nowa Wieś w jeden okręg wyborczy.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Stan Rady po przerwie 14 radnych (nieobecny Czesław Miotk).

Przewodniczący obrad odczytał opinię Rady Gminy Cewice sprzed 4 lat w sprawie połączenia Gminy Cewice i Nowa Wieś Lęb. w jeden okręg wyborczy.

- radny Andrzej Nowak jest zdania, iż należy wytknął, że zapis w ustawie jest nie korzystny i nie chcemy się łączyć z Nową Wsią.

- radny Ireneusz Wolski dodał, że łącząc się z Nową Wsią możemy całkowicie pozbyć się mandatów.

Radni w wyniku dyskusji wypracowali opinię Rady Gminy Cewice w sprawie połączenia Gminy Cewice i Gminy Nowa Wieś Lęb. w jeden okręg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu Lęborskiego.

Opinia brzmi następująco:

Rada Gminy Cewice stwierdza, że połączenie z Gminą Nowa Wieś Lęborska w wyborach do Rady Powiatu jest dla nas nie korzystne. Ze względu na dużą różnicę w liczbie mieszkańców nasza gmina może nie uzyskać mandatu do Rady Powiatu. Stoimy na stanowisku, aby przedstawiciele naszej gminy reprezentowali nas w Radzie Powiatu w liczbie przysługujących nam 2 mandatów.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wypracowane stanowisko Rady Gminy Cewice.

W wyniku głosowania jawnego Rada Gminy Cewice za powyższym stanowiskiem głosowała jednogłośnie (za - 14).

Przewodniczący poinformował, że treść stanowiska Rady Gminy Cewice zostanie przesłana do Starosty Lęborskiego.

Ad. 4.

W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki zamknął obrady XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cewice o godz. 13.55.

Protokółowała:

Marzena Krakowiak

5


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
26 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
26 lip 2006, godz. 11:14

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
26 lip 2006, godz. 11:14