Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXXVI Sesja Rady Gminy Cewice


Protokół Nr XXXVI/06

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 06 kwietnia 2006r.

Obecni na sesji:

- radni wg listy obecności,

- sołtysi wg listy obecności,

- zaproszeni goście wg listy obecności,

- Wójt Gminy Cewice

- z - ca Wójta Gminy

- Sekretarz Gminy

- Skarbnik Gminy

- radca prawny

- protokolant

- publiczność

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Gminy Cewice dokonał otwarcia sesji i przywitał wszystkich biorących udział w sesji. Obecni byli wszyscy radni ( stan 15 radnych), więc stwierdził prawomocność obrad.

Pan Stanisław Pałubicki przypomniał wszystkim o pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II, w związku z tym poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego papieża.

- Następnie głos zabrał radny Janusz Kozielewski, który w imieniu wszystkich radnych złożył życzenia pracownikom lasów, z okazji Dnia Leśnika.

- W imieniu wszystkich pracowników lasów podziękował Pan Stanisław Pałubicki.

Ad. 2.

- Przewodniczący obrad poinformował, że godzinę przed sesją był wyłożony protokół z ostatniej sesji i czy są jakieś uwagi do tego protokółu?

- Radny Andrzej Nowak zgłosił wniosek, aby protokół przyjąć bez odczytywania.

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Andrzeja Nowaka, za którego przyjęciem radni głosowali jednogłośnie ( za - 15 ).

Ad. 3.

- Przewodniczący Stanisław Pałubicki za nim odczytał porządek sesji, zwrócił się do radnych o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji pkt. 7 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie terenu Gminy Cewice. Wyjaśnił, że w piśmie skierowanym do Wójta Gminy, a które Wójt skierował do Rady, zarząd klubu sportowego „Leśnik” Cewice zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Gminy Cewice na szalikach klubowych.

Pan Stanisław Pałubicki poinformował, że wszyscy radni z którymi rozmawiał są przeciwni umieszczaniu herbu Gminy Cewice. Początkowo wszyscy myśleli o używaniu herbu na koszulkach zawodników, lecz później analizując pismo to chodzi o szaliki i w związku z tym nie ma przyzwolenia Rady, bo wiemy co się dzieje z szalikowcami.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, kto jest za wycofaniem z porządku obrad pkt. 7.

Za wycofaniem z porządku obrad pkt. 7 radni głosowali jednogłośnie (za - 15 radnych ).

Ponadto Przewodniczący zwrócił uwagę, że przed sesją radni otrzymali dwie uchwały: pierwsza to w sprawie uchylenia uchwały, a druga w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Organ nadzoru sam uchwałę uchylił ponieważ był wpisany w podstawie prawnej artykuł i ustęp.

- Wójt przypomniał, że chodziło o wyrażenie zgody na zamianę gruntów pod plac zabaw w Siemirowicach. Nic się nie zmienia, zmienia się tylko podstawa prawna.

- Pan Stanisław Pałubicki zaproponował, w miejsce punktu 7, który z porządku obrad został zdjęty, wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały i wprowadzić pkt. 7a, który będzie brzmiał: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Przewodniczący zaproponował kolejną zmianę w porządku obrad sesji, a mianowicie, aby zamienić pkt. 9 z pkt. 10, ponieważ uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Siemirowice jest pilna i musi być dzisiaj podpisana, a w dniu jutrzejszym dostarczona do Gdańska.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z uwzględnieniem wszystkich zmian. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, kto ma uwagi do przedstawionego porządku?

W związku z tym, iż uwag nie było, Przewodniczący Stanisław Pałubicki, poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad sesji.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad dzisiejszej sesji ( za - 15 radnych).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

a/ przewodniczących komisji,

b/ Wójta Gminy,

c/ Przewodniczącego Rady Gminy.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach za 2005 r. i zamierzenia na 2006 r. - wystąpienie Kierownika OPS.

 2. Decyzja Rady Gminy Cewice w sprawie wykupu działki od Pani Wandy Marszk

a/ wystąpienie Przewodniczącego Zespołu Negocjacyjnego,

b/ dyskusja,

c/ decyzja Rady Gminy.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały

a/ przedstawienie projektu uchwały,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

7a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

a/ przedstawienie projektu uchwały,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006

a/ przedstawienie projektu uchwały,

b/ opinia Komisji Budżetu,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Siemirowice

a/ przedstawienie projektu uchwały,

b/ opinia Komisji Komunalnej,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cewicach oraz nadania statutu a/ przedstawienie projektu uchwały,

b/ opinia Komisji Oswiaty,

c/ dyskusja,

b/ podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo)

a/ przedstawienie projektu uchwały,

b/ opinia Komisji Komunalnej,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice

a/ wystąpienie przewodniczącego Rady Gminy,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

 1. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Komunalnej, Komisji Budżetu i Komisji Rolnej.

 2. Zapytania i oświadczenia radnych.

 3. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 4.a.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Cewice złożyli sprawozdanie z działalności swoich komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 4.b.

Wójt Gminy w pierwszej części bloku informacyjnego ustosunkował się do wniosków, które radni zgłosili na ostatniej sesji.

 1. Plac zabaw w Unieszynie nie został przyjęty i nie może być przyjęty, może być zawarta jedynie umowa dzierżawcza. Lasy Państwowe nie mogą nam przekazać, chyba że na zamianę, lecz decyzji nie podjęto, umowa nie została podpisana.

 2. Zabezpieczenie ogrodzenia przy stawku - jest to robione sukcesywnie i dalej to będzie robione. Jeśli zatrudnimy pracowników w ramach prac interwencyjnych, a w tym roku są problemy w ich zatrudnieniu, bo Urząd Pracy nie ma środków na prace interwencyjne, w sensie takim jak to do tej pory było. Środki są przekazywane w różne programy. My możemy się wpisać do programu „Gryf”. Cały stan osobowy, który planowaliśmy przyjąć tj. 14 osób musimy je wpisać do programu „Gryf” lecz wtedy są pewne granice wiekowe. Normalnie pracownicy interwencyjni to są różne grupy wiekowe.

Wójt wyjaśnił zasady funkcjonowania programu „Gryf”.

 1. Plac zabaw - Wójt uważa, że sołectwo Maszewo powinno być kolejnym, następnym, które opracuje plan odnowy sołectwa. To jest podstawowy dokument sołectwa, dokument programowy. Sołectwo powinno przystąpić do programu. Trzeba zmobilizować aktyw, muszą być partnerzy, tak jak to miało miejsce w Siemirowicach i taki plan skonstruować. Ująć w nim plac zabaw - jak i gdzie, teren rekreacyjny wzdłuż strumienia, który zaczęto porządkować i będzie dalej porządkowany. Jest otwarty problem świetlicy, lecz Wójt nie wie co planuje Spółdzielnia Mieszkaniowa, bo my nie możemy tam wejść. Problem jest z placem zabaw ponieważ będzie realizowany w tym roku I etap kanalizacji Cewice - Maszewo i jak wynika z dokumentacji będą tam robione prace ziemne na terenie placu zabaw. Wójt poinformował , że z Funduszu Norweskiego otrzymaliśmy potwierdzenie pisemne, że nasz wniosek aplikacyjny na 2 zadania został przyjęty i pozytywnie oceniony formalnie. II etap oceny merytorycznej w Polsce ma się zakończyć do czerwca br. Do Funduszu Norweskiego zostały zgłoszone 2 etapy inwestycji.

Na wiosnę, co trzeba to zrobimy na tym placu, sołectwo pomoże, sprawa farb to nie ma problemu można bezpośrednio zgłaszać na piśmie do Pani M. Wydrzyńskiej.

 1. Zabezpieczenie budynku po byłym WZUW - budynek został zabezpieczony i młodzież gimnazjalna tam nie wejdzie, bo za wyjątkiem jednych drzwi, zostały zamurowane wszystkie otwory. Inne prace zabezpieczające nie są prowadzone, bo nie ma na to środków, lecz młodzież gimnazjalna tam nie wejdzie bo nie ma takiej możliwości.

 2. Remont lub wymiana wiaty przystanku PKS na krzyżówce Cewice - Maszewo, zostanie wyremontowana lub zakupiona nowa. Byłoby dobrze gdyby blaszaki powymieniać na wiaty, które stoją i młodzież ich nie demoluje. Jak uruchomimy prace interwencyjne, to pierwsza rzecz, tak jak co roku - zostaną wyremontowane, pomalowane przystanki.

 3. Czy gmina pozyskała zatoczkę od Lasaffre - nie pozyskała. Spółka „Modra” przejęła część, łącznie z budynkiem, bo taki był warunek właściciela. Właściciel Lasaffre się nie rozdrabnia. Gmina będzie prowadzić rozmowy ze spółką „Modra”, bo chcielibyśmy przenieść przystanek w kierunku Cewic, w tą zatoczkę i tam pobudować wiatę. Rozmowy podejmiemy, bo chcemy pozyskać teren zatoczki.

 4. Zebrania wiejskie - przede wszystkim zebrania wiejskie zwołuje sołtys i rada sołecka. Wójt nie zna przypadku, żeby zebranie z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej było zwoływane, a Wójt nie pojechał, jeżeli uzgodniono termin. Może również zebranie zwołać Wójt, jeżeli ma określony cel, chce coś uzgodnić. Wójt przedstawił swoje stanowisko odnośnie zebrań wiejskich.

W drugiej części bloku informacyjnego Wójt przedstawił inne informacje:

1. Informacja o procedurach przetargowych, jakie trwają, jakie zadania, na jakim etapie przetargi są.

2. Prace interwencyjne - jest przygotowywany wniosek, planuje się zatrudnić 14 osób w programie „Gryf”.

3. Bardzo intensywnie przystąpiono do zwalczania skutków zimy na drogach.

4. Informacja nt. dalszego funkcjonowania Jednostki Wojskowej w Siemirowicach.

Przewodniczący Rady przywitał redaktorów p. Reszke - „Dziennik Bałtycki” i p. Pipka - „Głos Pomorza”.

Ad. 5.

- Przewodniczący obrad poprosił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach o przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki za 2005r. i zamierzenia na 2006r.

- Pan Zbigniew Boroski złożył sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokółu.

- Przewodniczący Stanisław Pałubicki podziękował za wystąpienie Kierownikowi OPS w Cewicach i zwrócił się do radnych, czy są jakieś pytania?

Pytań nie było i głos zabrał Wójt, który powiedział, że wydatki OPS, to po oświacie drugie co do wielkości wydatki w budżecie gminy.

Wójt przybliżył działalność OPS i jakie ona ma znaczenie dla atmosfery społecznej i spokoju społecznego w naszej gminie. Bardzo ceni prace pracowników OPS, bo robią to dobrze, ponieważ do Wójta sporadycznie spływają skargi, a jeżeli one przychodzą to są one nieuzasadnione. Wójt bardzo serdecznie podziękował Kierownikowi i wszystkim pracownikom OPS za dobrą, rzetelną, ofiarną pracę którą wykonują.

- Przewodniczący Rady potwierdził słowa Wójta i podziękował również.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.

Stan Rady po przerwie - 15 radnych.

Po przerwie na prośbę Pana Józefa Kwidzińskiego, Przewodniczący obrad odczytał pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Ministra Skarg i Wniosków w spr. sposobu załatwienia pisma, które wpłynęło 28.03.2005r. i zostało przekazane wg właściwości Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

Ad. 6.

- Przewodniczący Stanisław Pałubicki poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Zespołu Negocjacyjnego.

- Pan Jan Klebba przedstawił tok prac Zespołu Negocjacyjnego, który został powołany w dniu 30.12.2005r.

Następnie Pan Jan Klebba zwrócił się z zapytaniem do pana Józefa Marszka, czy ma jeszcze jakieś inne propozycje dla Rady, jeśli nie, to przedstawi konkretne stanowisko Zespołu.

- Pan Józef Marszk odpowiedział, że żadnych innych nie ma.

W związku z tym Przewodniczący Komisji ds. Negocjacji ceny odczytał stanowisko Komisji z dnia 05.04.2006r.

- Pan Jan Klebba poinformował, że w międzyczasie Pan Józef Marszk złożył pismo do Wójta, gdzie podtrzymuje cenę swojej nieruchomości i do 31.03.2006r. wartość nieruchomości wynosi 275.428,00 zł po 31.03.2006r., do 04.05.2006r. cena jest 360.000,00 zł. Komisja Negocjacyjna uważa, że na taką wartość nas nie stać, bo jest za wysoka cena i uważają, że rada powinna odstąpić od kupna tej działki.

- Przewodniczący obrad zwrócił się zapytaniem do Pana Marszka, czy nie zmieni swojej decyzji i czy podtrzymuje cenę 360.000,00 zł?

- Pan Józef Marszk uważa, że jest to kwota zaniżona i jest to 50% wartości do wartości rzeczywistej i to z tego względu, że jest to dla gminy, żeby mogła służyć dobru, przede wszystkim zdrowiu ludzkiemu, żeby dzieci które tam przebywają mogły się dobrze bawić i z tego względu jest to 50% wartości ceny. Dlatego wyraził na to zgodę i jeśli ktoś o połowę obniża to nie można od niego żądać, aby jeszcze obniżył. W tym temacie nic już zmienić nie idzie.

- Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Negocjacyjnej, że jest wniosek aby za taką kwotę nie kupować.

- Pan Jan Klebba potwierdził wniosek.

- Pan Stanisław Pałubicki poddał pod głosowanie wniosek Komisji Negocjacyjnej, aby działki nie kupować za taka kwotę.

Radni za wnioskiem głosowali następująco:

- za - 12

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 3

Przewodniczący obrad oznajmił, że decyzją Rady nie kupujemy działki za taką cenę.

Ad. 7.

W związku z tym, że projekt uchwały został omówiony w punkcie dotyczącym przyjęcia porządku obrad, Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy uchwałą w sprawie uchylenia uchwały podjęła jednogłośnie (za - 15 ) .

Ad 7.a.

Przewodniczący Stanisław Pałubicki odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, która następnie poddał pod głosowanie.

Powyższą uchwałę radni podjęli jednogłośnie ( za - 15 ).

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 przedstawiła Skarbnik Gminy, którą to uchwałę szczegółowo omówiła na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy.

- Pan Stanisław Pałubicki poprosił o opinię Komisji Budżetu.

- Przewodniczy Komisji Budżetu przedstawił opinię pozytywna, lecz Komisja wystąpiła z wnioskiem, aby zobaczyć jakie są wydatki nasze, jakie faktycznie ponieśliśmy na utrzymanie dróg powiatowych i ewentualnie wystąpić o zwrot, czyli zrównoważyć koszty po naszej stronie i po stronie powiatu.

- Wójt dodał, że chodzi tylko o dwa odcinki dróg, które dla powiatu są piąte w kolejności, a dla nas w piątej kolejności być nie mogą. Chodzi o odcinek do Krapkowic, czyli od jeziora skrzyżowania do samych Krępkowic i odciek na Unieszyniec do góry. W pozostałych my nie partycypujemy w kosztach.

Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Obrad odczytał projekt uchwały i poddał ja pod głosowanie.

Rada Gminy za podjęciem uchwały głosowała jednomyślnie ( za - 15 ).

Pan Stanisław Pałubicki stwierdził, ze uchwała została podjęta jednogłonie.

Ad. 9.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Siemirowice.

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Komunalnej.

Opinię pozytywną Komisji Komunalnej przedstawił Pan Michał Grabisz.

Pan Stanisław Pałubicki odczytał projekt uchwały, który Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego podjęła jednogłośnie ( za - 14) - stan rady - 14 radnych

( nieobecny J. Klebba).

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cewicach omówił Wójt Gminy. Wójt przedstawił procedurę tworzenia zespołu szkół oraz poinformował, że Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Cewicach negatywnie zaopiniowała projekt uchwały odnośnie utworzenia zespołu, lecz ta opinia nie jest dla nas wiążąca. Natomiast Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Cewicach zaopiniowała pozytywnie. Na zakończenie Wójt dodał, że wymogi formalne zostały spełnione.

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Oświaty o opinię.

Pan Czesław Miotk Przewodniczący Komisji Oświaty, przedstawił opinie pozytywną.

W związku z tym, iż Pani dyrektor SP Cewice, była obecna na sali, Pan Kazimierz Formela zwrócił się, aby może Pani Dyrektor powiedziała dlaczego opinia Rady Pedagogicznej jest negatywna?

- Pani Iwona Mielewczyk - Dyrektor SP w Cewicach powiedziała, że obowiązuje ją tajemnica Rady Pedagogicznej i nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie. W wyniku demokratycznego głosowania opinia jest negatywna.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cewicach i następnie poddał ją pod głosowanie.

Rada Gminy za podjęciem uchwały głosowała następująco:

- za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 1

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i ogłosił 10 minut przerwy.

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo - Cewice, Bukowina - Łebunia, Łebunia - Osowo) przedstawił Pan Dariusz Pobrucki - inspektor Urzędu Gminy Cewice.

- Radny Andrzej Nowak zwrócił się z zapytaniem do Pana Pobruckiego - jeśli chodzi o miejscowość Oskowo, czy plan przewiduje jakieś tereny pod zabudowę mieszkaniową, czy ten plan ujmuje budowę MZUO?

- Pan Pobrucki odpowiedział, że plan miejscowy nie ujmuje MZUO, dla terenu MZUO plan miejscowy jest opracowany. Są dwa plany. I jest opracowany dla składowiska odpadów , a II dla terenów infrastruktury technicznej, który prowadził obok przecinki, wzdłuż linii energetycznej i on prowadzi do oczyszczalni ścieków, kontynuując te odcinki odprowadzone do kanalizy. Jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową, to były wnioski nieoficjalnie złożone, ale w wyniku rozmów z mieszkańcami zachodziła potrzeba wydzielenia takiego terenu, opracowanie zostało powiększone o taki teren i w tej chwili jest to jedyny teren przeznaczony pod zabudowę, pod rozwój zabudowy mieszkaniowej w Oskowie.

Na zakończenie Pan D. Pobrucki dodał, że w trakcie przeglądania planu miejscowego Komisja Komunalna znalazła błędy w nadzorach pewnych odcinków, błędy zostały poprawione i materiały dostarczone radnym przed sesją.

- Przewodniczący Rady zwrócił się o wydanie opinii Komisji Komunalnej.

- Pan Michał Grybisz w związku z tym, że błędy zostały poprawione przedstawił opinię pozytywną Komisji Komunalnej.

- Radny Kazimierz Formela stwierdził, że odnosi wrażenie, iż kolejny raz przedstawiono „pasztet”, który Rada musi przyjąć, to chyba innego wyjścia ta Rada nie ma. Po prostu te materiały, które otrzymaliśmy pomimo tego, że doskonale zna teren, odcinek z Bukowiny do Łebuni, nie był w stanie odszyfrować co mapa oznacza. Dopiero na posiedzeniu Komisji Komunalnej, przy pomocy Pana Darka udało się ustalić co na tej mapie jest.

Przy okazji wyszły błędy, o których Pan Darek wspomniał. Pan K. Formela zwrócił się z zapytaniem, ponieważ Rada w rozdziale 11 pkt. 6 str. 9, to jest ta strona, którą Pan Pobrucki dzisiaj nam dostarczył. Radny Kazimierz Formela odczytał treść pkt. 6 rozdziału 11 i dodał, ze chciałby wiedzieć co oznacza te 4m, to chodzi o tereny leśne, a 5m tereny rolne?

Pan K. Formela stwierdził, że będą tutaj problemy np. jeśli chodzi tereny rolne, bo np.: ma przy drodze wojewódzkiej pola, na odległości 0,5 km i z tego wyłączy się pas o szerokości 5m i biorąc dopłatę agencyjną nie może przez 5 lat zmniejszyć powierzchni.

- Pan Darek Pobrucki zwrócił uwagę na zapis czasowo wyłączony.

- Pan Kazimierz Formela uważa, że to nowe wyłączenie może załatwić cały rok.

- Pan Dariusz Pobrucki - to czasowe wyłączenie trzeba będzie uzgodnić z właścicielami gruntu tak, aby mogli we wnioskach do agencji to uwzględnić. Innego sposobu na realizację tego zadania nie ma.

- Radny Jan Klebba zwrócił się z zapytaniem do Pana Pobruckiego, bo jest zapis pas leśny 4m trwale wyłączone, czy to uzgodniono z Nadleśnictwem i czy to jest pole leśne, użytek leśny? Wątpi, aby Nadleśnictwo się zrzekło np. 4m pasa na obszarze lasu, dlatego tylko bo tam idzie kanalizacja.

- Pan Dariusz Pobrucki odpowiedział, że plan jest uzgodniony z Lasami są zgody na wyłączenie. To wszystko zależy faktycznie od projektu technicznego. Może się okazać, ze rura zostanie położona w pasie drogowym np. na terenie gdzie nie ma lasu. W planie miejscowym przebieg tej trasy jest zaznaczony grubą przerywaną linią, co oznacza że jest to orientacyjny przebieg.

- Pan Jan Klebba stwierdził, że coś mu się nie zgadza, bo Pan Pobrucki mówi, iż gmina jedno ustaliła z Nadleśnictwem, to Nadleśnictwo na pewno nie pozwoli, na to, że zrobicie sobie tam gdzie wam będzie pasowało, na pewno tak nie jest. Na pewno jest wyłączony jakiś pas, bo nie można powiedzieć wy sobie róbcie co chcecie na moim terenie.

- Pobrucki - to jest zrobione w ten sposób, że jest zgoda na wyłączenie. Natomiast samo wyłączenie faktycznie występuje w momencie określonego zainwestowania już w terenie, a to zależy od projektu technicznego, czyli może być tak, że jest zgoda na wyłączenie, ale faktycznego wyłączenia może nie będzie.

- Pan Jan Klebba nie wierzy, że Nadleśnictwo da zgodę, na wyłączenie 4m na okres stały. Na to zgody nie wyrazi Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

- Pan D. Pobrucki odczytał decyzję Ministra Środowiska, w którym wyraża zgodę na wyłączenie, na przeznacznie na cele nie rolne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ok. 1,69ha użytków leśnych należących do Skarbu Państwa. Dokument ten podpisał minister z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

- Radny Jan Klebba stwierdził, że nie jest tak jak mówił Pan Pobrucki, i że kreska przerywana biegnie orientacyjnie, bo to jest już określone, konkretne działki, konkretny teren.

- Inspektor Dariusz Pobrucki odpowiedział, że tak, ale nie jest potwierdzone iż to wyłączenie zostanie faktycznie wykonane.

- Pan Jan Klebba - dlatego Pan trochę przeczy, bo w jednym miejscu mówi, że będzie zmieniał iż można przejść wbrew regułom w innym miejscu, a potem cytuje dokładnie, że jest ustalone numery działki i to jest właśnie to Nadleśnictwo, nie może wyrazić zgody bez konkretnego miejsca.

- Pan Dariusz Pobrucki powiedział, że w planie są pokazane przejścia.

- Radny Kazimierz Formela chciał zwrócić uwagę radnych na jeszcze bardzo ważną rzecz. Była mowa, że w Oskowie został wydzielony teren pod zabudowę jednorodzinną i chciał zwrócić uwagę jak daleko ten plan, który rada ma przyjąć tzn. zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego tj. 3 strona rozdz. 3, jak daleko ingeruje w to, co np. będą mogli wybudować, tam ewentualni inwestorzy. Tam kto będzie chciał wybudować domek jednorodzinny przykładowa kolorystyka elewacji, pokrycie dachowe, zalecane kolory pokrycia dachowego. Mamy także punkt od dróg, zaleca się wykonanie prostych ogrodzeń, do wysokości 1,2m obsadzonych żywopłotem od strony posesji. Pan Kazimierz Formela jest zdania, że zmuszanie ludzi do takich rzeczy, to jest troszeczkę za dużo. Nie powinniśmy tak daleko ingerować, kto i co ewentualnie na swojej działce jakiego koloru będzie chciał mieć płot, oraz czy posadzi żywopłot, czy nie. Uważa że cos jest chyba nie tak.

- Pan Jan Klebba poparł Pana Kazimierza Formelę, bo ma rację, również jest zwolennikiem, aby nikomu nic nie narzucać, takich rzeczy że musi posadzić żywopłot.

- Pan Pobrucki zwrócił uwagę, że cytowany ustęp przez Pana Formelę - zaleca się, to jest zalecane, a nie nakaz.

- Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, iż w związku z tym, że uchwała ta jest bardzo obszerna, poprosił o zwolnienie z odczytywania całości uchwały, czemu nikt z radnych nie był przeciwny.

Pan Stanisław Pałubicki odczytał I część uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Radni za podjęciem uchwały głosowali następująco:

- za - 12

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 3

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad. 12.

Przewodniczący Stanisław Pałubicki poinformował radnych, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 09.03.2006r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędach Gmin, Starostwach i Urzędach Marszałkowskich. Wójt Gminy Cewice mieści się w kategorii wójt - burmistrz w gminie do 15.000 mieszkańców, w której wynagrodzenie zasadnicze jest w tym przedziale od 3.450,00 zł do 4.630,00 zł

Przewodniczący zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.700,00 zł. Dodatek funkcyjny wynosi od 1.080,00 zł do 1.550,00 zł. Przewodniczący zaproponował 1.200,00 zł. Pan Stanisław Pałubicki poprosił o opinię Komisji Budżetu.

- Przewodniczący Jan Klebba poinformował, że w dniu wczorajszym na posiedzenie swojej komisji zaprosili Pana Przewodniczącego Rady i wspólnie uzgodnili wysokość wynagrodzenia Wójta i popierają propozycje Przewodniczącego Rady.

- Radny Ireneusz Wolski, uważa że ta propozycja jest nie poważna. Wynagrodzenie dotychczasowe Wójta jest w gminie na pewno najwyższe ze wszystkich jednostek jakie tutaj mamy, a przekonany jest również w powiecie nie licząc bosów samorządowych, również jest najwyższe z przedsiębiorstw jednostek państwowych i podwyższanie kwoty pod koniec kadencji około 300,00 zł. W tej sytuacji jego zdanie jest nie na miejscu. Poza tym uważa, że wynagrodzenie jest również forma uznania i wynagradzania za dobrą pracę. Ponad to znalazłby sporo elementów złej pracy, a chociażby niegospodarność przy remontach dróg gruntowych, jest to niewątpliwie szkodliwe dla gminy, chociażby wyrąbanie całej alei do pomnika przyrody „Świętopełek”. Wydanie tego drzewa całkowicie nieodpłatnie dla tego co wycinał, a tu mówiliśmy o biedzie i podziękowaniu dla Lasów, że Lasy Państwowe dają drzewo dla osób biednych. My mamy chyba dosyć biednych i to drzewo chociaż miało być już wycięte, chociaż jest zupełnie odrębnego zdania, że aleja została zniszczona, bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Jeśli ktoś ma inne zdanie, to ma prawo je wyrazić. Również sama droga nie została wyremontowana, tylko zniszczona. Tam się nie dało nawet przejść nie mówiąc już o przejechaniu. To nie jest tylko wina zimy, bo na tej drodze byli jesienią 9 grudnia i nie było mowy o przejechaniu samochodem osobowym, a o przejściu to chyba po kostki w błocie i sądzi, że każdy większy deszcz spowoduje takie skutki. Przecież tam nie nawieziono nic. Poza tym wydatkowanie kwoty 18.000,00 zł na dokumentacje przy posiadanych środkach na remont 35.000,00 zł to jest to przesada tym bardziej, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury jednoznacznie mówi, iż udział kosztów na dokumentację w kosztach remontowych przy robotach drogowych powinien się zamykać w granicach 2 - 4 %. Także Wysoka Rada nie widzi żadnego uzasadnienia do podwyżki, oczywiście nie ma się do podwyższenia w ramach obowiązujących przepisów, a więc dodatku funkcyjnego do 1.080,00 zł i potem wynikające ewentualnie podwyżki składników pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego, ale wynikające tylko z tej podwyżki. Także jest takiej podwyżce absolutnie przeciwny.

- Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do Pana Wolskiego, czy ma wniosek odnośnie wynagrodzenia Wójta?

- Pan Ireneusz Wolski odpowiedział, że zostawić takie jak było zasadnicze, bo ono się mieści w granicach, dodatek funkcyjny do 1.080,00 zł, bo taki teraz jest najmniejszy i potem stażowe 20% to wynika samo z siebie.

- Radny Michał Grybisz uważa tak ja Pan Wolski. Jest zdania, że na podwyżkę to trzeba zasłużyć. Tak jak widzimy, to z tą zasługą, jakoś nie tak. Mówi się o młodzieży, żeby coś robić dla młodzieży. W naszym terenie nic się nie robi. Nawet nie przejęto placu od Nadleśnictwa i gdzie ta młodzież ma się bawić, a potem ma się pretensję do młodzieży, że niszczy znaki, przystanki. Czym oni się maja zająć? Tego placu, gdyby nie my - ja z żoną, nie zrobili to do tej pory by nic nie było, bo gmina im nic nie dołożyła do tego placu, nawet farby kupili za swoje pieniądze, samochód trzeba pchać, albo wyciągać ciągnikiem, to jest skandal, żeby prawie przez 4 lata nie było poprawy na drogach. Prosi się chociaż o kamienie polne, żeby nawrzucać, to by uchodziło trochę, ale tak się nie robi.

- Pan Stanisław Pałubicki zapytała radnego M. Grybisza, co proponuje?

- Pan Michał Grybisz - że proponuje pozostawić tak jak jest. Jeżeli biedny człowiek idzie do opieki, dostaje 40,00 zł czy 60,00 zł i ma przeżyć za to z rodziną 4 osobową, plus ma do tego rodzinne, to na pewno Wójt bez tej podwyżki też przeżyje. Nie róbmy sobie jakiś powiązań prywatnych.

- Przewodniczący obrad spytał, co radny sugeruje mówiąc o prywatnych powiązaniach?

- Radny Grybisz - że radni są powiązani w niektórych sprawach.

- Przewodniczący Rady - zapytał w jakich sprawach?

- Pan Michał Grybisz odpowiedział, że niektórzy z radnych rodzin są zatrudniani i radni nie są obiektywni.

Ponieważ więcej dyskusji nie było Przewodniczący Stanisław Pałubicki odczytał uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice i poddał ją pod głosowanie.

Rada głosowała następująco:

- za - 8

- przeciw - 2

- wstrzymało się - 5

Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta. Ponadto Pan Stanisław Pałubicki zwrócił uwagę p. Michałowi Grybisz i poprosił o powagę. To jest sesja Rady Gminy, każdy jest tu radnym na równych prawach i proszę sobie nie pozwalać. Dosyć lat siedzi na tej sali, żeby rozumieć intencje radnego, to nie jest miejsce.

Ad. 13.

Przewodniczący Rady odczytał rezygnację radnej Stefanii Majewskiej z pracy w Komisji Budżetu i zwrócił się do radnych - kto jest za przyjęciem rezygnacji?

Radni głosowali następująco:

- za - 12

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 3

W wyniku głosowania rezygnacja została przyjęta.

Następnie odczytał rezygnację radnej M. Piwka z pracy w Komisji Komunalnej i również poddał ją pod głosowanie.

Rada głosowała następująco:

- za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 2

Rezygnacja została przyjęta.

Pan Stanisław Pałubicki odczytał rezygnację radnego J. Naczk z pracy w Komisji Rolnej i także poddał ja pod głosowanie.

Radni głosowali następująco:

- za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 2

Rezygnacja została przyjęta.

Przewodniczący poprosił radnych o zgłoszenie kandydatów do Komisji Rolnej Rady Gminy i odczytał nazwiska osób, które pracują tylko w jednej Komisji Rady.

Pan Stanisław Pałubicki zgłosił kandydaturę radnego J. Kozielewskiego do pracy w Komisji Budżetu i zwrócił się do Pana Kozielewskiego - czy wyraża zgodę?

Radny Janusz Kozielewski nie wyraził zgody.

Pan Jan Klebba zgłosił do pracy w Komisji Budżetu radnego Cz. Miotk, lecz Pan Miotk nie wyraził zgody.

- Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy uważają, że komisje w obecnym składzie mogą pracować, dotrwają do końca kadencji w składzie czteroosobowym?

- Radny Jan Klebba uważa, że nie, bo chodzi o wynik głosowania. Inne Komisje może tak, ale nie Komisja Budżetu i poprosił o uzupełnienie jej składu.

- Radny Kazimierz Formela jest zdania, że trzeba wybrać piąte osoby do Komisji bo statut mówi iż komisje muszą być 5 osobowe. Na początku tej kadencji było, że radni deklarowali gdzie chcą pracować i może Przewodniczący zapytać radnych, którzy są tylko w jednej komisji, czy chce kandydować do którejś komisji.

- Radny Andrzej Teodoruk - jak można radnego przymusić do pracy w komisji?

- Pan Kazimierz Formela - oczywiście, że nie można przymusić, czy radni chcą zmieniać regulamin rady?

- Pan S. Pałubicki zwrócił się do radnego Andrzeja Nowaka - czy chce pracować w Komisji Komunalnej?

- Radny odpowiedział, że ze względów osobistych nie chce pracować w tej komisji.

- Przewodniczący ponownie zwrócił się do Pana Andrzeja Nowaka - czy chce pracować w Komisji Rolnej?

- Pan Andrzej Nowak powiedział, że tak.

- Następnie Przewodniczący obrad powiedział, że nie będzie pytał radnego Janusza Kozielewskiego, czy chce pracować w Komisji Komunalnej, ponieważ w obecnej kadencji zrezygnował z pracy w tej komisji.

- Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Herberta Rosin - czy chce pracować w Komisji Komunalnej?

- Radny Herbert Rosin - nie.

- Pan Stanisław Pałubicki zwrócił się z zapytaniem odnośnie pracy w Komisji Budżetu?

- Pan H. Rosin wyraził zgodę na pracę w Komisji Budżetu.

- Pan Stanisław Pałubicki spytał Pana Andrzeja Teodoruka - czy nie chciałby pracować w Komisji Komunalnej?

- Radny odpowiedział, że nie bo w sutek różnych zawirowań przestał pracować w tej komisji.

W związku z taką sytuacją jaka panuje w Komisji Komunalnej Przewodniczący Rady zadeklarował swoją pracę w tej komisji i odczytał uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Komunalnej, Komisji Budżetu i Komisji Rolnej, którą następnie poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego uchwała została podjęta jednogłośnie ( za - 15).

Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę.

Stan Rady po przerwie - 12 radnych ( nieobecni: Pan A. Teodoruk, Cz. Miotk i I. Wolski ).

Ad. 14.

Radny Kazimierz Formela powrócił do zebrań wiejskich. Sołtys z Bukowiny w listopadzie złożyła pismo do Wójta o zebraniu sołeckim i do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi.

- Wójt zaproponował, aby ustalić termin.

- Radny Jan Klebba jest zdania, jak Wójt. Jest za tym aby w sołectwie rządził sołtys, ewentualnie z radnym i Wójta można zaprosić za jakimś obopólnym zrozumieniem. Zresztą też wspólnie z sołtysem chcą zwołać zebranie i poprosić Wójta. Chcieliby to zebranie zwołać jeszcze w kwietniu.

Druga sprawa, którą poruszył Pan Jan Klebba - to sprawa drogi w Okalicach, żeby monitować w sprawie dokończenia tej drogi.

Trzecia sprawa, to wałęsające się psy w Popowie, ponieważ atakują dzieci oraz dorosłych. Najlepiej byłoby, żeby Policja trochę postraszyła, albo wyłapała te psy. Jest to sprawa bardzo ważna.

- Radny Janusz Kozielewski poruszył trzy sprawy:

1. Był wniosek mieszkańców Kamieńca o wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej. Chciał prosić, aby wszcząć procedurę zmierzająca do realizacji tego przyjętego wniosku.

2. Uchwała, która została podjęta na dzisiejszej sesji - z chwilą kiedy uchwała się uprawomocni, aby Wójt zechciał podjąć kroki zmierzające do nieodpłatnego pozyskania terenu pod przyszły cmentarz, iż w ślad za tym kiedy środki na to pozwolą - na realizację wniosku w sprawie budowy chodnika.

3. Korzystając z obecności Dyrektora SP Cewice - ponieważ dzisiaj podjęta została uchwała o powołaniu Zespołu Szkół, jest to autonomiczna decyzja rady, ale zwrócił się z apelem, aby rozciągnąć nazwę Szkoły Podstawowej na cały Zespół, bo zgodnie ze statutem można zachować nazwę i byłoby bardzo ładnie, aby tę nazwę rozciągnąć na cały Zespół. Może organ prowadzący poddałby tę propozycję pod rozwagę Radom Pedagogicznym.

- Radna Stefania Majewska - czy można byłoby przedłużyć chodnik w Maszewie w kierunku Kościoła, oraz jak to się stało, że administrowana, dzierżawiona jak gdyby od gminy hydrofornia przez Lasaffre trafiła w ręce spółdzielni? Czy będzie ją można odzyskać, przejąć? Jeśli będzie taka możliwość - czy gmina przejmie wodociągi w Maszewie, bo mieszkańcy są bardzo niezadowoleni ze spółdzielni?

- Radna Anna Kubica zwróciła się z pytaniem odnośnie terenu wokół Ośrodka Zdrowia i terenu przyległego do niego.

- Czy będzie robiony jakiś parking, chociaż żeby był utwardzony teren, żeby nie trzeba było tonąć po kostki w błocie. Podobnie jest od frontowej ściany Ośrodka Zdrowia.

- Radna Małgorzata Piwka zwróciła się z prośbą o wycięcie suchych drzew wokół placu zabaw w Maszewie, bo nie spełniają żadnego zadania. Naprzeciwko przystanku, przy ogródkach działkowych w Maszewie stoi suchy dąb i tam stoją osoby i czekają na autobus w kierunku Cewic, lecą suche gałęzie, także trzeba by było wyciąć. Na stacji PKP w Maszewie stoi wiata i przydałby się jeszcze śmietnik oraz tak jak wcześniej wnioskowała w sprawie wiaty na krzyżówce Cewice - Maszewo.

- Radny Andrzej Nowak - czy badania wody, które robi sanepid obejmuje tylko badanie bakteriologiczne czy jeżeli chodzi o zawartość żelaza też, bo w Oskowie jest bardzo twarda woda i nie wie czy to można zmienić?

- Radny Janusz Kozielewski podziękował za likwidację bajora na ul. Juliana Węgrzynowicza przy Pani Oleszczyk. W związku z tym, że trwają prace na ulicy warto byłoby tych pracowników zaopatrzyć w kamizelki drogowe.

- Radny Kazimierz Formela - powróci do drogi w Bukowinie do radiostacji. Po zimie były skargi mieszkańców, że nie mogą dojechać do swoich działek. W ubiegłym roku Rada przyjęła wniosek, aby na krótkim odcinku tej drogi przeprowadzić remont. Dzisiaj na komisji pani Wicewójt stwierdziła, że plan już został wykonany. Jeżeli on już jest sporządzony, to nie będzie możliwości ingerowania w ten plan. Nie wie jak dalej rozmawiać z ludźmi, bo gdyby taki plan był sporządzony sytuacja byłaby jasna i można byłoby powiedzieć, że coś z tą drogą będzie.

- Sołtys sołectwa Osowo zabrała głos i poruszyła następujące problemy:

1. Chodnik - jego pierwsza część jest do remontu.

2. Boisko - gmina miała wyrównać ten teren, ogrodzić i zrobić chodnik. Co z tym będzie dalej?

Następnie Wójt zabrał głos w sprawie zgłoszonych wniosków:

1. Zebrania wiejskie - jest propozycja, trzeba ją uzgodnić, są telefony. Wójt codziennie od godz. 8:00 - 9:00 jest na miejscu, można dzwonić i uzgadniać, a jeżeli nie ma to można zostawić informację o pilny kontakt u sekretarki.

2. Drogi powiatowe - co tydzień rozmawia z powiatem w sprawie dróg. Jest w stałym kontakcie. Drogi powiatowe są w fatalnym stanie. Najpierw łatają dziury, następnie w Cewicach od skrzyżowania na Krępkowice będzie położona nowa nawierzchnia. Kolejna naprawa - nie planowana to droga wojewódzka Cewice - Łebunia. Pojechała „Praga” z drewnem i połamała asfalt. Będzie robiona, jak ruszy produkcja masy betonowej. Tak samo odcinek Cewice - Okalice też jest zaplanowany w pierwszej kolejności. Drogi gminne robimy cały czas, a równiarka spełnia swoje zadanie.

3. Wałęsające się psy - do tej pory nikt Panu W. Broda nie zgłaszał. Sprawą tą zajmie się Pan Broda i jemu proszę zgłaszać.

- Sołtys sołectwa poinformowała, że zgłaszała P. Broda i nie jest tak łatwo. Musi być Policja i nie można robić tego w dzień, a najlepiej wyłapywać psy rano, kiedy się wałęsają, bo ludzie spuszczają na noc.

- Wójt poprosił, aby zgłaszać, monitować, a my będziemy łapać.

4. Droga koło radiostacji - Wójt tam jeździł i nie było aż tak bardzo źle. Pojechał tamtą drogą, fakt że były głębokie koleiny. Jak obeschnie, pojedzie równiarka. Wójt poinformował, że wszystkie wnioski skierowane do niego trafiły do pracowników i w tej chwili trwają procedury bilansowania i analizowania tych wszystkich rzeczy. Pierwsze co będziemy robili jak będziemy mieli pracowników interwencyjnych, to chodnik w Oskowie.

5. Rozszerzenie imienia szkoły podstawowej na Zespół Szkół, to należy do kompetencji Rad Pedagogicznych.

6. Chodnik w Maszewie - na razie nie będzie robiony, bo będzie tam szedł kolektor.

7. Hydrofornia w Maszewie - gmina chciałaby przyjąć hydrofornię wraz z siecią wodociągową, lecz nie może porozumieć się w tej sprawie z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Maszewie.

- Pani Stefania Majewska poinformowała, że Pan prezes mówi ludziom, że to Wójt nie chce przyjąć, a on bardzo chętnie odda.

- Pan Jan Klebba dodał, że ta sprawa ciągnie się od czasu kiedy Wójtem był Pan Klata. Było spotkanie, w którym Pan Hopa brał udział i nie chciał oddać sieci wodociągowej.

8. Teren wokół Ośrodka Zdrowia - w tym roku nie planuje się żadnej wielkie inwestycji ponieważ budynek wymaga remontu generalnego i trzeba zrobić odwodnienie.

9. Suche topole na placu zabaw w Maszewie - jest to teren agencji, a która od 3 lat ma zgodę na wycinkę i jej nie wykonali.

10. Przystanki - będą tak jak co roku remontowane, malowane, jeśli otrzymamy pracowników interwencyjnych, a śmietniki ustawi się.

11. Badenia wody - badania wody robi się nie tylko bakteriologiczne, ale także mangan, żelazo, wapń. W ostatnich badaniach wody w Oskowie pojawiły się azotyny, które musiały się dostać z szamba, ponieważ jak budowano sieć, popełniono błąd. Będą robione kolejne badania wody w Oskowie.

12. Chodnik i boisko w Osowie - w najbliższych dniach spotka się z Panem Kijewskim. Jest zamysł wyrównać teren, zakupić dwie bramki, z ogrodzeniem zobaczymy bo trzeba zbilansować koszty. Całego ogrodzenia nie wykonamy, ale na pewno ogrodzimy od strony ulicy.

- Pani Katarzyna Antoniewicz i Pani Iwona Mielewczyk poinformowały, że dzieci próbowały ustawić bramkę i były pretensje mieszańców.

- Wójt stwierdził iż najwyżej ustawi się łapacz, a jeśli chodzi o chodnik to dalej nie będzie robiony. Jeszcze jest zapas starej kostki, która została ułożona w Osowie to się uzupełni, gdzie brakuje. Wójt pojedzie z Panem Brodą do Osowa i zobaczą jak to wygląda.

- Radny Michał Grybisz przypomniał, że na zebraniu prosili o siatkę do ogrodzenia placu zabaw w Unieszynie.

- Wójt poinformował, że otrzymają siatkę. Jeśli chodzi o wodę, to gmina zakupi rury, wodomierz, lecz ktoś z mieszkańców musi wziąć na siebie obowiązek rozliczania wody. Natomiast zrobimy remont drogi w kierunku Unieszyna, jeśli to wykonamy mieszkańcy będą tą drogą jeździć. Wójt pytał się mieszkańców, którą drogę zrobić, aby jeździli. Mieszkańcy oświadczyli, że na Unieszyniec.

- Radny Janusz Kozielewski poprosił o odtworzenie chodnika od bramy wejściowej do szkoły w kierunku wejścia starego przedszkola.

- Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o kamizelki drogowe, to nasi pracownicy są w nie wyposażeni. Może widział pracowników, którzy sprzątali drogę do gimnazjum, bo firma która posypywała zimą tą drogę miała na wiosnę ją uporządkować z żwiru, bo tak została zawarta umowa. Ponadto Wójt zwrócił uwagę, aby pracownicy mieli kamizelki.

- Radny Kazimierz Formela stwierdził, iż ma nadzieje iż nie dojdzie do zamknięcia drogi Łebunia - Cewice.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Gminy Cewice przypomniał wszystkim radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Ad. 15.

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Marzena Krakowiak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
05 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
05 lip 2006, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
05 lip 2006, godz. 12:40