Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXXIII Sesja Rady Gminy Cewice


Protokół nr XXXIII/06

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 09 stycznia 2006 r.

Obecni na sesji:

  1. Radni wg listy obecności

  2. Wójt Gminy Cewice

  3. Zastępca Wójta

  4. Sekretarz Gminy

  5. Skarbnik Gminy

  6. Radca prawny

  7. Protokolant

  8. Publiczność

Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki otworzył sesję i przywitał wszystkich biorących w niej udział. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 14 radnych, nieobecny był radny Janusz Kozielewski.

Następnie pan Stanisław Pałubicki zwrócił się do radnych, iż dzisiejsza sesja, którą zwołał jest wynikiem nieporozumień z ostatniej sesji, a która odbyła się w dniu 30 grudnia 2005 r. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że nie podpisał protokołu z ostatniej sesji. Nawiązując do ostatniej sesji pan Stanisław Pałubicki wyjaśnił, że gdy wnioski pokontrolne z kontroli Gminnego Centum Kultury w Cewicach odczytał pan Ireneusz Wolski, to on wnioskował o przeniesienie tego punktu na następną sesję, a nie o nie zawieranie umów i zamknięcie hali. Następnie Przewodniczący odczytał treść zapisu w protokóle z ostatniej sesji dotyczący dyskusji w sprawie wniosków z kontroli GCK.

Pan Stanisław Pałubicki jeszcze raz wyjaśnił, że głosowany był jego wniosek, aby przenieść ten punkt na następną sesję. Wójt Gminy rozwiesił na terenie gminy informację, którą Przewodniczący Rady odczytał wszystkim radnym.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy na jakiej podstawie wydał taką informację?

Wójt Gminy wyjaśnił, że podstawa jest prosta. Na ostatniej sesji, gdy pan Wolski odcztał wnioski z kontroli GCK, w których było między innymi odstąpić od zawierania umów, padło pytanie pana Wolskiego czy będziemy głosować wnioski wszystkie razem czy każdy oddzielnie, padła odpowiedź, że każdy oddzielnie. Po głosowaniu pierwszego wniosku Wójt wstał i poinformował radnych, że tym głosowaniem zamknęliście halę. Później zrobił się harmider na sali i został głosowany drugi wniosek. Potem padło żeby zawrzeć umowy na jeden miesiąc. Rada tego wniosku nie odrzuciła. Długo się zastanawiał czy to był wypadek przy pracy czy świadome działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna przedłożyła protokół pani Asi do podpisu bez wniosków. Komisja przed samą sesją uchwaliła wnioski i państwo przyklepali te wnioski. Umowy zlecenia kończyły się dnia 31 grudnia 2005 r. Jeśli nowych się nie zawrze to nie wejdą na halę. Zawarcie umów zleceń na prowadzenie zajęć związane jest jeszcze z dwoma rzeczami:

  1. zgłoszeniem do ZUS, gdzie też obowiązują terminy,

  2. względy bezpieczeństwa, jeśli coś się stanie na hali to osoba, z którą podpisana jest umowa bierze na siebie odpowiedzialność.

Jeśli chodzi o olimpiady to tą sprawę wyjaśni pan Pruski.

Zajęcia prowadzone na halach nie mają nic wspólnego z zajęciami pozalekcyjnymi prowadzonymi w szkołach. GCK jedynie wydzierżawia halę, zadanie to jest wpisane w statucie GCK. Sport jest zadaniem statutowym GCK. Na jakiej podstawie mają wejść skoro nie ma umów. Miał się zrobić szum, że to Wójt wycofał środki na sport i zamknął halę. Wszystko to przypomina prowokację, co wcześniej miało miejsce z byłym pracownikiem urzędu, fałszowanie dzienników budowy, żeby tylko obwinić wójta, winę zrzucić na wójta. Dlatego były takie działania również w tym wypadku, przypomnijcie sobie państwo radni wyraźnie powiedziałem, że nie będę odpowiadał za państwa decyzje, odpowiadam tylko za swoje, a radni za swoje.

Pan Stanisław Pałubicki stwierdził, że też dobrze pamięta, iż głosował swój wniosek, a nie wniosek radnego Wolskiego i odczytał zapis protokółu z ostatniej sesji dotyczący jego wniosku. Zwrócił się do Wójt, że 13 radnych, bo taki był stan rady gdy głosowaliśmy wniosek, było by za zamknięciem hali?

Wójt stwierdził, że wnioski pokontrolne są podpisane przez członków Komisji Rewizyjnej i oni by głosowali inaczej jeśli chodziłoby o wniosek pana Przewodniczącego Rady.

Pan Kazimierz Formela przypomniał radnym, że wnioski Komisji Rewizyjnej powinny najpierw trafić do pana Wójta, aby mógł się z nimi zapoznać a potem na sesję i dlatego przełożono je na następną sesję i to było powodem przeniesienia tego punktu.

Pan Ireneusz Wolski uważa, że to całe wystąpienie dotyczyło jego osoby. Bez kontroli, bez przeanalizwoania wnioski nie trafiły na Radę. Te nie trafiły do Wójta, bo stwierdzili, iż Wójt nie jest kierownikiem jednostki więc uznali, że wnioski muszą trafić na sesję. Pan Wolski stwierdził, że Wójt chce mu dołożyć i na zewnątrz mówi, że to Wolski. Zawsze obiektywnie stara się występować przeciwko Wójtowi, ale czasy PRL minęły i pan Wójt już nie jest naczelnikiem.

Pan Czesław Miotk - nie chodziło o zabranie pieniędzy ze sportu. Komsja już wcześniej podczas przeprowadzonych kontroli GCK wnioskowała o oddzielenie sportu GCK od szkół. Chodziło żeby GCK było ominięte, a pieniądze extra na sport szkolny miały trafić bezpośrednio do budżetu szkół.

Pan Ireneusz Wolski wyjaśnił, że pierwszy wniosek dotyczy sportu szkolnego, olimpiady szkolnej. Ten wniosek już był wcześniej w protokole komisji. Chodziło o nadzór sportu szkolnego, a nie ogólnodostępnego.

Pan Wójt odczytał pierwszy wniosek Komisji Rewizyjne z kontroli GCK.

Następnie wyjaśnił, że szkoły poprzez swój budżet i swoich nauczycieli realizują sport. Jeśli chodzi o GCK to dotyczy udostępniania hali dla młodzieży pozaszkolnej i wszystkich mieszkańców. Jeśli chodzi o olimpiady to niech się wypowie pan Pruski.

Pan Stanisław Pałubicki stoi na stanowisku, że takiego wniosku Rada nie głosowała i oddał głos radnym.

Pan Andrzej Nowak stwierdził, że na ostatniej sesji był bałagan, ale takiego wniosku nie głosowaliśmy. Głosowaliśmy za przeniesieniem wniosków Komisji Rewizyjnej na następną sesję.

Pan Jan Klebba uważa, że nie ma co szukać winowajcy, musimy naprawić sprawę, podjąć odpowiednią decyzję.

Pan Andrzej Nowak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że chciałby, aby wyjaśnił dlaczego wnioski nie trafiły do Wójta, dlaczego tym razem pominęto Wójta, nie została zachowana procedura.

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej udzielił odpowiedzi, że wnioski Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej zostały rozpatrzone pół godziny przed sesją w dniu 30 grudnia 2005 r. Są to wnioski proste i oczywiste, nie wymagają szczególnej uwagi. Komisja nie miała złych intencji, nie wnioskowała o nie zawieranie umów. W drugim wniosku piszemy o przeanalizowanie stawek.

Pan Andrzej Nowak nie jest zdania, że są to wnioski banalne, chcecie aby odstąpić od zawierania umów przez GCK.

Pan Ireneusz Wolski stwierdził, że chodzi o olimpiady.

Następnie głos oddano Panu Jarosławowi Pruskiemu, który wyjaśnił, że jeśli chodzi o olimpiady gminne czy wojewódzkie występuje to poza zakres nauczyciela. Nauczyciel nie ma obowiązku brania udziału w tych zajęciach i nawet jeśli dyrektor będzie kazał jechać to jemu można powiedzieć nie, bo to nie należy do mojego zakresu. Bierzemy udział w różnych imprezach na które jedziemy najczęściej w soboty i niedzielę, za które nie mamy płacone. Mamy płacone za godziny rekreacyjne, każde dziecko może przyjść, zagrać i to jest sport szkolny. Olimpiada bez osoby odpowiedzialnej się nie odbędzie, bo ktoś musi być odpowiedzialny za przygotowanie całej imprezy.

Natomiast zajęcia na hali są dla wszystkich ludzi, każdy może przyjść, on jest od tego żeby poprowadzić te zajęcia, posędziować, jest odpowiedzialny za te osoby. Nie każdy może poprowadzić te zajęcia, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Po raz pierwszy ma okazję uczestniczyć w sesji i spotkaniu dotyczącym sportu. Nie po raz pierwszy Komisja nam zarzuca, obraża nas, że coś kombinujemy. W każdym protokóle nam coś zarzuca, że siedzimy i się tylko przyglądamy. Mam zaufanie do ludzi którzy prowadzą te zajęcia. Takie zajęcia jakie są prowadzone na terenie naszej gminy na hali dla wszystkich ludzi nie prowadzi nawet miasto Lębork. I jest dumny, że takie zajęcia były prowadzone w naszej gminie. Podziękował za głos.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy i poprosił o pozostanie na sali przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy poza Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji, stan Rady po przerwie 14 radnych.

Przewodniczący Pan Stanisław Pałubicki zwrócił się, aby w protokole dzisiejszej sesji Rady Gminy zapisać nastepujące wnioski:

Wniosek I.

Radni Rady Gminy Cewice są przekonani, że głosowali na sesji w dniu 30 grudnia 2005 r. wniosek Przewodniczącego Rady o przełożenie wniosków Komisji Rewizyjnej na następną sesję.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, kto się zgadza z tym zapisem?

Za w/w zapisem radni głosowali jednogłośnie (za - 14).

Wniosek II.

Aby pkt. 1 sport dostępny dla mieszkańców i młodzieży pozostawić na tych samych zasadach.

Radni głosowali następująco:

Za - 11

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 3

III wniosek

Aby, pozostałe wnioski Komisji Rewizyjnej przekazać do wiadomości Wójta

i na Komisje Rady Gminy, w tym Komisji Rewizyjnej do przeanalizowania.

Pan Ireneusz Wolski zwrócił się, aby wszystkie wnioski skierować na komisje do analizy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, aby do wszystkich komisji i Wójta skierować pozostałe wnioski.

Radni za wnioskiem głosowali jednogłośnie (za - 14).

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że wnioski nie są zgodne z protokołem Komisji Rewizyjnej. Jest jeszcze jedna uwaga, muszą radni zdać sobie sprawę, że obiekty kulturalne, sportowe nie mogą istnieć bez ludzi. Jeśli w nich nie mogą uczestniczyć ludzie, obiekty będą puste, ktoś musi to prowadzić.

Obrady opuścił Pan Jan Klebba, stan Rady - 13 radnych.

Następnie głos oddano Pani Marii Sucharskiej.

Pani Maria Sucharska poinformowała, że przeczytała protokół z kontroli dotyczący prowadzenia zajęć chóru Mareści. Za prowadzenie zajęć w chórze otrzymuje wynagrodzenie 300 zł brutto. Trzeba było przyjść i zobaczyć nie są to 2 godziny tygodniowo, a 3. Prowadzenie tych zajęć jest ciężką pracą. Nikt nie reprezentuje gminy tak jak zespół i sportowcy. Po potrąceniu składek otrzyjmuje 200 zł. Zwróciła się do pana Wolskiego czy analizował, czy są jakieś wydatki na zespół „Mareści” na proszek, znaczki, rozmowy telefoniczne, materiały. GCK płaci nam za dwa transporty na występy, za pozostałe wyjazdy ci którzy nas zapraszają pokrywają koszty transportu. Na występy jeździmy w soboty i niedzielę. Jeśli pan uważa, że za dużo biorę to niech pan weźmie te pieniądze a i tak będę prowadziła zespół, trzeba liczyć to wszystko. Zapraszają nas nawet do Golubia Dobrzynia, na dożynki gdzie reprezentujemy gminę Cewice. Trzeba liczyć to wszystko i podziękowała za głos.

Pan Ireneusz Wolski wyjaśnił, że nie występuje jednoosobowo, tylko jest zespół kontrolny, który składa się z trzech osób. Protokóły są pisane na podstawie materiałów. Pani dyrektor dostała protokół do którego mogła się ustosunkować, lecz żadne pismo nie wpłynęło.

Wójt Gminy zwrócił się do pana Wolskiego, że skoro ma się za obrońcę finansów gminy to czy w swym postępowaniu kieruje się zawsze tą samą etyką czy ma inną jako radny a inną jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej. Jako to jest u pana z tą moralnością. Od dawna dochodziły mnie słuchy odnośnie nieprawidłowości w dokumentowaniu zużycia wody w Wspólnocie polegające na tym, że w miesiącach, które stanowią podstawę do dodatku mieszkaniowego u niektórych to zużycie gwałtownie wzrasta, a w następnych miesiącach gwałtownie maleje. Proszę mi wyjaśnić jak to jest możliwe: pan Ireneusz Wolski w bloku nr 3 gdzie zameldowany jest sam w swoim lokalu zużywa miesięcznie od 12 do 15 m3 wody, natomiast w bloku nr 2 w którym mieszka syn pana Wolskiego z synem i w którym zameldowana jest jeszcze matka wraz z bratem czyli 4 osoby zużywa się przeciętnie od 1 do 3 m3 wody, a w niektórych miesiącach nie ma wcale zużycia. To zużycie wzrasta tylko w tych miesiącach, które stanowią podstawę do dodatku mieszkaniowego. Dalej kontynuując Wójt stwierdził, że pan Wolski manipuluje danymi zużycia wody u części lokatorów pobierających dodatki mieszkaniowe, bo widać wyraźny wzrost zużycia wody i ścieków w tych miesiacach, które są liczone do dodatków. Różnie też wystawia się rachunki za wodę dla dodatków mieszkaniowych, nie zawsze są one zgodne z wykazywanym zużyciem. Jak pan to wyjaśni? Potem Wójt poinformował, że w ślad za wnioskami Komisji Komunalnej bloki Wspólnoty zostaną opomiarowane w pierwszej kolejności i to się skończy.

Pan Ireneusz Wolski odpowiedział, że nie ma zamiaru Wójtowi się tłumaczyć, jeśli będzie trzeba wyjaśni gdzie indziej.

Na tym sesję Rady Gminy Cewice zakończono i Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Protokółowała:

Marzena Krakowiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

4


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
27 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
27 lut 2006, godz. 10:31

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
27 lut 2006, godz. 10:31