Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXXII Sesja Rady Gminy Cewice


Protokół nr XXXII/05

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 30 grudnia 2005 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Z-ca Wójta Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • Skarbnik Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecni byli wszyscy radni.

ad.2.

W punkcie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji głos zabrał radny Kazimierz Formela wnioskując o uzupełnienie protokołu o zapis wypowiedzi Z-cy Wójta Pani Stanisławy Starosz oraz Pana Dariusza Pobruckiego, które zostały w protokole pominięte. Wypowiedzi te były stwierdzeniem, że Rada Gminy może przyjąć plany albo odrzucić w całości. Zdaniem radnego wypowiedzi te wprowadzają radnych w błąd, gdyż twierdzi, że przedmiotem ponowionej czynności może być część planu, co znaczy, że można przyjąć jego część a część odrzucić.

 • Wójt Gminy wyjaśnił radnemu, że ponowienie czynności jest możliwe jedynie po przyjęciu planów przez Radę. Wyjaśnił też, że plan był opracowywany w ścisłym uzgodnieniu z właścicielami gruntów. To oni proponowali przyszłe przeznaczenie ich gruntów. W dalszej kolejności planista ustalał co jest możliwe do zrealizowania a co nie zgodnie z wymogami prawa. Szanujmy prawo właściciela i przyjmijmy taki punkt wyjścia. Radni nie mogą utrudniać.

 • Radny Kazimierz Formela stwierdził, że nie zamierza dyskutować lecz chodzi o zapis w protokole.

 • Radny Wolski dodał, że przedmówcy chodzi o zapis w protokole, bo takie stwierdzenie padło.

 • Radny Janusz Kozielewski uważa, że Pan Kazimierz Formela powinien sprecyzować na piśmie swoje uwagi.

 • Radny Andrzej Nowak proponuje przyjąć protokół z uwzględnieniem proponowanego wpisu.

 • Przewodniczący obrad postanowił do sprawy wrócić po przerwie, w czasie której Pan Kazimierz Formela sprecyzuje swoje uwagi na piśmie.

 • Na takie rozwiązanie radni wyrazili zgodę.

ad.3.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się do Rady o uwagi, bądź propozycje.

 • Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt 6 a. uchwałę intencyjną w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Szkoła marzeń” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006. Wójt wyjaśnił, że chodzi o zapewnienie środków na realizację projektu „Szkoła Marzeń” po stronie dochodów i wydatków.

 • radny Andrzej Nowak zaproponował aby pkt 9 stał się 10 a pkt. 10 punktem 9, gdyż żeby podjąć nową uchwałę trzeba starą uchylić.

 • radny Janusz Kozielewski nawiązał do wypowiedzi Wójta w sprawie szkoły marzeń. Jego zdaniem większość radnych nie orientuje się w sprawie a ze względu na właściwości Komisji Oświaty wypadałoby, żeby tę komisję poinformować. Chcemy wiedzieć, co to jest za program, czy jest to proces wieloletni, czy roczny i jaki jest program - na razie nic nie wiemy.

 • Wójt Gminy przypomniał, że przy okazji omawiania projektu budżetu o tym mówił na wszystkich komisjach. Powiedział, że na 26 szkół z naszego powiatu 3 szkoły z naszej gminy wystartowały w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Marzeń” i to jest kontynuacja. Przypomniał, że są to dodatkowe pieniądze na rozwój szkół, zwiększenie dostępu do edukacji . W tym miejscu Wójt oddał głos Pani Dyrektor Gimnazjum Pani Krystynie Jałoszyńskiej, która uzupełniła wypowiedź Wójta. Powiedziała, że każda szkoła opracowała swój własny plan, zgodnie ze swoimi potrzebami plan zajęć pozalekcyjnych. Są to takie zajęcia, jak wyjazdy na basen, na wycieczki, do muzeum itp., które to zajęcia są opłacane z tych funduszy. Dodała, że jeśli radni wyrażą swoje zainteresowanie szczegółową treścią planów to Dyrektorzy szkół chętnie to radnym przedstawią lub można skorzystać ze stron internetowych. Stwierdziła, że cały budżet jest podzielony na kwartały i każdorazowo po zakończeniu kwartału szkoła rozlicza się z tych pieniędzy.

 • radny Janusz Kozielewski powiedział, że rozważymy to na komisji.

 • Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

 • Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła porządek obrad 14 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się w brzmieniu, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

a/ Przewodniczących Komisji

b/ Wójta Gminy

c/ Przewodniczącego Rady Gminy

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2005.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Szkoła Marzeń” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Ustalenie wysokości podatku od posiadania psów na 2006 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęćie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Cewicach

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Oświaty

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Przyjęcie wniosków komisji

 2. Zapytania i oświadczenia radnych.

 3. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.a.

Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje o pracy swoich komisji w okresie międzysesyjnym.

ad.4.b.

Następnie swoją informację przedstawił Wójt Gminy.

W pierwszej kolejności Wójt ustosunkował się do ostatnich wniosków Rady. Jeśli chodzi o sprawę odbijaczy na przystanku PKS w Siemirowicach Wójt poinformował, że w tym względzie nic nie zrobił. Przypomniał radnym pismo z PKS - u, który stwierdza, że odbijacze na przystanku nie zapewnią bezpieczeństwa a wręcz mogą stanowić element zmniejszający bezpieczeństwo. Ponadto PKS nie widzi przeszkód zmiany miejsca pętli autobusowej.

Następnie Wójt stwierdził, że nie widzi innego sposobu zapewnienia bezpieczeństwa na przystanku, chyba że przeniesiemy pętlę w pobliże szkołe, ale czy wtedy uszczęsliwimy ludzi? Ponadto przez okres 30 lat nie było tam żadnego złego zdarzenia. Przewoźnik też nie stwierdza tam zagrożenia a poza tym pętla znajduje się na terenie prywatnym.

 • W tej sprawie głos zabrał; radny Andrzej Teodoruk stwierdzając, że możnaby odstąpić od tego wniosku, gdyż gmina już zrobiła dużo wokół i to niebezpieczeństwo zmniejszyło się i wystarczy aby gmina jedynie posypywała ten odcinek, gdy WAM tego zaprzestanie.

 • Następnie Wójt kontynuował swoją informację o pracy w okresie międzysesyjnym.

 • dokonano niewielkim kosztem wymiany okien w SP Przeryte,

 • jest obecnie w Urzędzie Gminy kolejna kontrola NIK

 • roboty na placu zabaw zostały przerwane ze względu na warunki atmosferyczne. Został wykonany aneks do umowy żeby urządzenia zamontować na wiosnę do 15.04.2006 r.. Nie będzie w związku z tym żadnych skutków finansowych. Wójt wyjaśnił ponadto, dlaczego procedura realizacji tego zadania trwała tak długo.

ad. 4 c.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zapoznał z informacjami, które wpłynęły do Rady. Odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2006 r. /patrz załącznik/.

Odczytał pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Maszewie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli ciepłociągu, która od miesiąca maja br. jest nieczynna. Przewodniczący zwrócił się do Wójta o wyrażenie swego stanowiska.

 • Wójt poinformował, że nie ma takiej możliwości, gdyż Rada Gminy przyjęła już uchwały podatkowe a poza tym uchwała musiałaby zwalniać wszystkich , co jest niemożliwe. Jest jedynie możliwość umorzenia, jeśli nazbierają się zaległości to wówczas Spółdzielnia musi zwrócić się do Wójta z pismem o umorzenie tych należności.

 • Następnie Wójt odczytał pismo Marszałków Województwa Pomorskiego na temat unijnych dofinansowań, które dementuje plotki o niewykorzystaniu unijnych funduszy.

 • Radny Kazimierz Formela poinformował, że na miejscu budowy placu zabaw było wczoraj pełno dzieci, kto odpowiada za zabezpieczenie tereny.

 • Wójt odpowiedział, że do chwili oddania placu do użytku odpowiada wykonawca.

 • Radny Andrzej Nowak uważa, że 1/3 wszystkich środków unijnych przeznaczana jest na różnego rodzaju szkolenia, czy to tylko jest tak w początkowej fazie, czy będzie tak co roku. Zdaniem radnego pieniądze te są przejadane.

 • Wójt w pełni zgodził się z przedmówcą i poinformował, że taki wniosek został już skierowany do Komisji Europejskiej tzn. żeby tylko 10 % tych środków było przeznaczone na szkolenia a reszta na inwestycje, ale jak ten wniosek zostanie przyjęty to nie wiadomo.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy.

Po przerwie, stan Rady 15.

W dalszej części informacji Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią pisma Pani Wandy Marszk a następnie zaproponował skład komisji do negocjacji ceny jej nieruchomości. Zaproponował następujące osoby:

1/ Stanisława Starosz

2/ Cyryla Wrzeszcz

3/ Jan Klebba

4/ Andrzej Nowak

5/ Herbert Rosin

 • Radny Ireneusz Wolski miał wątpliwości co do uczestnictwa w komisji radnych, gdyż radni będą podejmować uchwałę w sprawie kupna, podobnie jak radni nie mogą uczestniczyć w przetargach.

 • Na prośbę Przewodniczącego na ten temat wypowiedział się radca prawny. Powiedział, że nie ma zakazu aby radni uczestniczyli w takiej komisji. Wręcz jest pożądane aby radni mieli wpływ na cenę, gdyż pieniądze będą wydane z budżetu.

 • Radny Ireneusz Wolski powiedział, że w dalszym ciągu ma wątpliwości.

 • Radny Janusz Kozielewski stwierdził, że Komisja przetargowa też wydaje pieniądze z budżetu a radni w niej nie uczestniczą. Radny podziela obawy Pana Wolskiego i uważa, że może to zrobić Komisja przetargowa a warunki przedstawi Radzie.

 • Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zaproponował radnych, gdyż uważał, że wówczas radni będą mieli większą wiedzę na ten temat.

 • Radny Jan Klebba nie widzi przeszkód aby w skład komisji wchodzili pracownicy Urzędu Gminy.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który uważa, że znacznie przyspieszyłoby to całą procedurę, gdyż jeśli Radzie Gminy nie spodobają się warunki ustalone pomiędzy Panią Marszk a Komisją składającą się z pracowników Urzędu wówczas będzie musiało dojść do ponownych negocjacji a może nawet kilkakrotnych. Wójt zwrócił się do radnych „Nie bójcie się odpowiedzialności”.

 • Radny Kazimierz Formela zaproponował dodatkowo Przewodniczącego Komisji Komunalnej.

 • Radny Ireneusz Wolski wyjaśnił, że nie chodzi o odpowiedzialność ani brak zaufania ale niezależnie od tego czy radni będą brać udział w negocjacjach to i tak Rada Gminy będzie podejmować decyzję.

 • Radny Janusz Kozielewski uważa, że jeśli Komisja Budżetowa wielokrotnie wydaje decyzje dotyczące finansów to i tym razem może się tym zająć a tworzenie nowej komisji jest zbyteczne. Komisja Budżetu winna mieć pełną wiedzę.

 • Następnie Przewodniczący obrad zapytał o zgodę następujących radnych:

 1. Jan Klebba - wyraził zgodę

 2. Andrzej Nowak - wyraził zgodę

 3. Herbert Rosin - wyraził zgodę

 4. Michał Grybisz - wyraził zgodę

W tej sytuacji Przewodniczący Rady zapytał Kto z radnych jest za przyjęciem takiego składu Komisji do negocjacji ceny nieruchomości Pani Marszk?

 • za - 8 radnych

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się od głosu - 7

Przewodniczący Rady stwierdził, że proponowany skład Komisji został przyjęty.

ad. 5.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2005 r. i główne założenia przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Maria Franciszczak.

 • Następnie w imieniu Komisji Budżetu radny Jan Klebba przedstawił pozytywną opinię komisji

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie / 15 radnych „za”/.

ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2005 przedstawił Wójt Gminy

 • Opinia Komisji Budżetu przedstawiona przez Przewodniczącego tej komisji była pozytywna.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Stanisław Pałubicki odczytał projekt uchwały o wydatkach niewygasających i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę /15 „za”/

ad.6 a.

Ponieważ projekt uchwały intencyjnej został już wcześniej przedstawiony przez Wójta Gminy - powiedział Przewodniczący - odczytam tę uchwałę. Po odczytaniu Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie Rady. Uchwała uzyskała akceptację wszystkich radnych i została przyjęta jednogłośnie.

ad.7.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2006 r. przedstawiła Z-ca Wójta Pani Stanisława Starosz.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu radny Jan Klebba wyraził opinię Komisji stwierdzając, że gmina jest zobowiązana do wydatków z tytułu psów Komisja proponuje wykreślenie § 3, który mówi, że zwalnia się z podatku od posiadania jednego psa w każdym gospodarstwie domowym.

 • Radny Andrzej Nowak poparł przedmówcę stwierdzając, że jeśli przyjmiemy przedstawiony projekt uchwały to będzie uchwała martwa. Akcja wyłapywania psów będzie nadal więc będą i wydatki..

 • Radny Ireneusz Wolski podtrzymał swoje stanowisko z poprzedniej sesji wskazując na to, że nie jest to znacząca kwota dla budżetu.

 • Radny Kazimierz Formela przypomniał, że na ostatniej sesji zgłosiliśmy wniosek o zwolnieniu z podatków od posiadania psów i ta wiadomość poszła już w teren i nie możemy z tego się wycofać, jesteśmy niepoważni.

 • Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez Komisję Budżetową wniosek o wykreślenie z uchwały § 3 i poddał pod głosowanie. Rada głosowała następująco: za - 4 radnych, przeciw - 9 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

 • Przewodniczący stwierdził, że wniosek Komisji Budzetowej został odrzucony a następnie odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

 • Głosowano następująco: za przyjęciem uchwały - 8 radnych, przeciw - 2 radnych i wstrzymało się od głosu 5 radnych

 • Przewodniczący obrad oznajmił, że uchwała została przyjęta w całości.

ad. 8.

Obrady opuścił radny Andrzej Teodoruk. Stan Rady - 14.

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przedstawił Wójt Gminy.

Wyjaśnił, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia w formie darowizny 5 działek, które były w zarządzie Policji. Wojewoda wygasił Zarząd nad 4 działkami. Gdyby gmina przyjęła te działki w formie darowizny to wówczas musiałaby przeznaczyć je jedynie na cele komunalne i nie wolno byłoby tego sprzedać. Jeśli natomiast gmina kupi te działki przy dużej bonifikacie wówczas część może sprzedać Jest już operat szacunkowy. Wójt wyliczył, że koszty zakupu tych działek wyniosłyby przy bonifikacie 95 % 6.064 zł. Sprawą wtórną jest ile przekażemy na wsparcie remontu budynku Policji.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej Michał Grybisz stwierdził, że opinia Komisji Komunalnej jest negatywna, gdyż Komisja nie wiedziała o wycenie.

 • Radny Andrzej Nowak uważa, że Komisja Komunalna powinna spotkać się teraz i wypracować opinię.

 • Radny Jan Klebba zapytał, jeśli kupimy te nieruchomości kiedy będziemy mogli to sprzedać?

 • Radny Ireneusz Wolski stwierdził, że Wójt podjął działania nie znając decyzji Rady. To nie w porządku. Jest to kolejne stawianie Rady pod mur.

 • Radny Kazimierz Formela mówi że działki są między kościołem i cmentarzem i nie wypada, żeby tam był lokal gastronomiczny.

 • Radca prawny wyjaśnił, żę w przypadku darowizny jest to konkretny cel komunalny na poprawę infrastruktury i z tego trzeba się wywiązać, a w przypadku nabycia możemy z tą nieruchomością zrobić to co chcemy. Jeśli jest darowizna to nie ma mowy o zbyciu.

 • Radny Janusz Kozielewski zapytał, czy nie warto byłoby zastanowić się, ponieważ Komisja nie miała wcześniej takich informacji, przenieść ten punkt na następną sesję i spokojnie jeszcze raz przemyśleć tą sprawę.

 • Wójt wyjaśnił radnemu Wolskiemu, że nie jest to prawdą, że postawił Radę pod mur, gdyż Rada Gminy podjęła uchwałę o darowiźnie i wówczas było konieczne dokonanie wyceny i to zrobił. Wójt zapytał, czy nam jest potrzebny teren zieleni czy działki budowlane, parking?

Wójt dodał, że operat szacunkowy byłby wyższy gdyby wpisać w uchwale, że będą to tereny budowlane.

 • Radny Andrzej Nowak zapytał, czy bonifikata Wojewody jest obligatoryjna?

 • Wójt wyjaśnił, że wystąpi o 99 % bonifikaty, ale ile Wojewoda da to na razie nie wiadomo. Lębork dostał 99 %.

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Janusz Kozielewski zgłosił wniosek o przesunięcie tematu na następną sesję i dlatego poddaje ten wniosek pod głosowanie. W głosowaniu jawnym Rada wniosek odrzuciła głosując „za - 2 radnych

 • przeciw - 9 radnych

 • wstrzymało się - 3 radnych

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został odrzucony.

Następnie ogłosił przerwę.

Po przerwie - stan Rady 14.

Po przerwie Stanisław Pałubicki odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i poddał go pod głosowanie. Rada głosowała następująco:

 • za - 7

 • przeciw - 4

 • wstrzymało się - 3

Uchwała została przyjęta - stwierdził Przewodniczący Rady.

ad. 9 .

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Pani Stanisława Starosz. Przypomniała, że chodzi o działki w Oskowie pod składowisko i utylizację odpadów. Uległa zmianie powierzchnia tych działek w wyniku interwencji wojska i dlatego trzeba zmienić uchwałę.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał co dalej z wysypiskiem, czy będzie kontynuowane?

 • Wójt odpowiedział, że sytuacja musi dojrzeć do potrzeb. Na dzień dzisiejszy Kartuzy są zabezpieczone a one są wiodącym partnerem, gdyż nas jako gminę na to nie stać. Najważniejsze żeby pozyskać teren W 2006 roku na pewno nie. Musimy najpierw uporządkować ścieki.

 • Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną, którą przedstawił Michał Grybisz.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie./14 - „za”/.

ad. 10.

W sprawie nabycia nieruchomości głos zabrała Pani Stanisława Starosz stwierdzając, że jest mniejsza powierzchnia a cel ten sam.

 • Opinia Komisji Komunalnej była pozytywna i wówczas Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie /14 „za”/.

ad.11.

Uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli omówił Wójt. Wprowadził autopoprawkę tj,. w § 3 pkt 1 Regulaminu wpisuje się od 1 % do 10 %.

 • Przewodniczący Komisji Oświaty Czesław Miotk wyraził opinię pozytywną Komisji Oświaty proponując jednocześnie dokonać podobnej poprawki w § 4 pkt 1 ppkt 3 - wpisać także od 1 % do 20 %

 • Radny Kazimierz Formela zaproponował następną [poprawkę w § 4 i wpisać od 1 % do 80 oraz od 1 % do 40 %, ponieważ jeśli Dyrektor nie będzie wywiązywał się z obowiązków to nie powinien dostać 15 % dodatku.

 • Wójt wyjaśnił, że jeśli Dyrektor nie będzie się wywiązywał z zadań to albo nie będzie dyrektorem albo może nie otrzymać w ogóle dodatku motywacyjnego.

 • Radny Jan Klebba uważa, że sformułowanie jest nielogiczne, bo jeśli w Regulaminie jest od 15 % do 80 % to znaczy, że mniej jak 15 % nie można dać a ponadto nie mówi się o tym, że można wstrzymać. Zdaniem radnego nic by się nie stało, gdyby wpisać od 1 % do 80 %.

 • Wójt - jeśli tak, to trzeba tę propozycję skonsultować ze Związkami Zawodowymi. Bo propozycji Komisji Oświaty nie trzeba konsultować, gdyż jest ona korzystniejsza.

 • Radny Kazimierz Formela zauważył, że nie ma takiego zapisu, że można dodatek wstrzymać.

 • Radca prawny wyjaśnił, że to jest uregulowane w Karcie Nauczyciela.

 • Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zgłoszonych propozycji zmian. I tak

 • w § 3 pkt 1 proponuje się zapisać od 1 % do 10 %

 • za przyjęciem tego wniosku byli wszyscy radni /14/.

 • w § 4 pkt 1 ppkt 3 zapisać od 1 do 20 %

 • za przyjęciem tego wniosku byli wszyscy radni /14/

 • w § 4 pkt 1 ppkt 1/ od 1 - 80 % i ppkt 2/ od 1 - 40 %

 • za przyjęciem tego wniosku głosował 1 radny, przeciw głosowało 5 radnych i 8 radnych wstrzymało się. Wniosek ten nie przeszedł - stwierdził Przewodniczący.

 • Komisja wyraziła opinię pozytywną co do uchwały z przegłosowanymi poprawkami.

 • Radny Kozielewski powiedział, żę Komisja Oświaty dyskutowała nad innym projektem.

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że żadnych znaczących zmian nie wnieśliśmy.

 • Radny Jan Klebba zauważył, że związki zawodowe nie mogą nam dyktować. Najpierw my musimy wypracować opinię a dopiero związki zawodowe.

 • Radny Kazimierz Formela powiedział, żę niektórzy radni nie wiedzą nad czym głosują.

 • Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały o wynagradzaniu nauczycieli i poddał go pod głosowanie.

 • Za uchwałą było 12 radnych

 • przeciwnych głosów nie było

 • wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli została podjęta wraz z dwoma dokonanymi poprawkami.

ad.12.

Wnioski z komisji.

 • Radny Kazimierz Formela wrócił do uchwały podjętej na poprzedniej sesji , w której jest zapis drobnym maczkiem 30 % stawka za sprzedaż działki. Powiedział, że nie jest to jedyna opłata, bo jeszcze jest opłata adiacencka.

 • Wójt wyjaśnił, że opracowanie wszystkich planów kosztowało gminę ponad 100 tys. złotych, więc trzeba to odzyskać.

 • Przewodniczący Stanisław Pałubicki zwrócił się z prośbą do radnych o zachowanie wymaganej procedury. Jeśli uchwała zostałą już podjęta to trzeba podjąć inicjatywę uchwałodawczą. Dodał, że z wniosku Komisji Komunalnej nie wiadomo o co chodzi i czy wniosek ten został przegłosowany.

 • Wójt poinformował, że uchwały zostały już wysłane do Wojewody, do Dziennika Urzędowego i podjęte działania.

 • Przewodniczący Rady poinformował, że na wnioski złożone przez Pana Janusza Kozielewskiego odpowie na piśmie. Wniosek Komisji Oświaty, zeby wykupić biurowiec w Maszewie i tam ulokować bibliotekę - Pan Pałubicki zwrócił się do Wójta o stanowisko.

 • Wójt uważa, że właściciel na to się nie zgodzi, gdyż przede wszystkim jest to teren przemysłowy i jest to własność spółki MADRA. Wójt widzi możliwość zastanowienia się nad świetlicą, bo spółdzielni nie stać na utrzymanie.

W dalszej części tego punktu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Ireneusz Wolski przedstawił Radzie wnioski z kontroli Gminnego Centrum Kultury przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną:

 1. Całkowite odstąpienie od zawierania umów na prowadzenie zajęć sportowych organizowanych w szkołach. GCK nie ma nic wspólnego z organizacją zajęć oraz imprez o charakterze sportowym organizowanych w szkołach. Nie ma na to wpływu ani też możliwości kontroli.

 • Wójt Gminy stwierdził, że wnioski te nie dotarły do Wójta celem ustosunkowania się do nich. Wyjaśnił, że z zajęć tych korzysta młodzież pozaszkolna jak również dorośli. Podczas zajęć musi być osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Jeśli Rada poprze ten wniosek to efekt będzie taki, że hale zostaną zamknięte i wszyscy dowiedzą się o decyzji Rady.

 • Radny Ireneusz Wolski dodał w uzupełnieniu, że Komisja Rewizyjna nie miała na uwadze, żeby tych zajęć nie było lecz to szkoły powinny zawierać umowy.

 • Dyrektor Gimnazjum Pani Krystyna Jałoszyńska stwierdziła, że nie ma takiego obowiązku aby organizować zajęcia dla dorosłych. Sala jest wynajmowana dla GCK i to GCK zapewnia bezpieczeństwo.

 • Następnie głos zabrał Stanisław Pałubicki stawiając wniosek aby przenieść te ustalenia na następną sesję.

 • Radny Ireneusz Wolski wnioskował, żeby tymczasem nie zawierać umów na cały rok.

 • Wniosek o przesunięcie ustaleń na następną sesję Przewodniczący poddał pod głosowanie:

 • za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych

 • przeciwnych głosów nie było

 • wstrzymał się 1 radny.

ad.13. Zapytania i oświadczenia radnych

 • Radni wzajemnie składali sobie podziękowania za współpracę i życzyli wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

ad. 14.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII/05 sesji Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

13


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
27 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
27 lut 2006, godz. 10:30

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
27 lut 2006, godz. 10:30