Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXX Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł XXX / 05

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 26 października 2005 r.

godz. 13,oo do 18,oo

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Z-ca Wójta Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 14 radnych /na 15 /. Nieobecny Jerzy Naczk - doszedł w trakcie obrad./

ad.2.

Przewodniczący Rady wracając do poprzedniej sesji i protokołu z sesji XXVIII/05, który nie został przyjęty ze względu na błędną treść wystąpienia Wójta Gminy. W związku z tym Przewodniczący zaproponował nową treść tego wystąpienia, z której wnioskodawca radny Ireneusz Wolski był usatysfakcjonowany. Dlatego Przewodniczący Rady Gminy poddał ponownie pod głosowanie protokól z sesji XXVIII z dnia 9 czerwca 2005 celem przyjęcia go przez Radę. W wyniku głosowania protokół ten Rada Gminy przyjęła większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się łącznie z wprowadzoną poprawką, która zostanie wniesiona do tego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z zapytaniem, czy ostatni protokół z sesji tj. nr XXIX/05 z dnia 06 września br przyjmujemy bez odczytywania, czy odczytamy go? Na wniosek radnego Bernarda Gosza Rada Gminy przyjęła poprzedni protokół bez odczytywania a głosowanie było następujące: za - 9, przeciwnych głosów nie było, wstrzymało się od głosu 5 radnych.

ad.3.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. Ponieważ uwag, ani propozycji zmian nie było Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie o treści, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Informacje

a/ Przewodniczących Komisji

b/ Wójta Gminy

c/ Przewodniczącego Rady Gminy

 1. Wysłuchanie informacji Prezesa Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku” z działalności tego Stowarzyszenia.

 2. Wysłuchanie informacji Prezesa Stowarzyszenia „Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska” z działalności Stowarzyszenia

 3. Zmiany do budżetu na 2005r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Zmiana uchwały nr XXVIII/204/05

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Nabycie nieruchomości położonej w Unieszyńcu, obręb Unieszyno

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Nadanie nazwy nowoppowstałej ulicy na terenie wsi Cewice

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Zmiana uchwały nr XXVIII/205/05

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Zmiana uchwały nr XXVIII/203/05

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęćie uchwały

 1. Zbycie nieruchomości położonej w Cewicach

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomośći w Cewicach

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Zmiana uchwały nr XIV/112/04 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska”

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

17.Rozpatrzenie wniosków

18.Zapytania i oświadczenia radnych

19. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.a.

Na wstępie Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje z prac swoich komisji w okresie międzysesyjnym.

ad.4.b.

W punkcie tym Wójt Gminy złożył informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Powiedział, że najważniejsze sprawy to:

 • 09.09. otwarcie oczyszczalni ścieków w Lęborku

 • odbyły się dożynki powiatowe w Łebie, dożynki gminne i turniej sołectw

 • ważną sprawą była sprawa wodociągu w Krępkowicach, gdzie pojawiły się bakterie. Prawdopodobnie - mówił dalej Wójt - skorodowały rury płaszczowe i przepuszczają wody podskórne. Taką studnię trzeba zamknąć, nie można tego naprawić. Sprawa wyszła na jaw przy okazji sprawdzania wydajności studni;

 • wykonano drogę do świętopełka

 • podjęto ustalenia z Wojewódzkim Zarządem Dróg, który obiecał uwzględnić w swoich planach na rok następny budowę chodnika w Cewicach prowadzącego od parku do ul. Wandy Wasilewskiej oraz Oskowo,

 • odbyło się uroczyste otwarcie bloku A i segmentu żywnościowego w Gimnazjum. Wójt dodał, że całą uroczystość sponsorował wykonawca, gmina nie poniosła w związku z tym żadnych kosztów.

 • wykonano remont dachu na gimnazjum, który wykonano zgodnie z projektem. Koszt naprawy tego dachu wyniósł 77.901 złotych. Jednak - mówił dalej Wójt - nie wiadomo czy odzyskamy te pieniądze. Toczy się postępowanie w Sądzie.

W dalszej części swej wypowiedzi Wójt przypomniał, że w okresie kiedy budowano gimnazjum Wójtem Gminy był Andrzej Długi a Zastępcą radny Ireneusz Wolski. Również Pan Wolski był członkiem Komisji Odbiorowej. Z przesłuchań świadków wynika, że na dachu położono zwykłą blachę zamiast termozgrzewalnej. Pomimo takiej zmiany Urząd Gminy zapłacił za termozgrzewalną. Wykonawca dachu Pan Skibiński zeznaje, że zmiana pokrycia dachu była uzgodniona z ówczesnymi władzami oraz pracownikiem Urzędu Gminy Panią Teresą Młyńską. Oświadczył, że nie dokonał takiej zmiany samowolnie. Ponadto biegły sądowy w swojej ekspertyzie stwierdza, że gmina zapłaciła ok. 200 tyś. złotych za roboty, które nie zostały wykonane. Radny Ireneusz Wolski zapytany jak to się stało odpowiedział, że nic nie wie lub nie przypomina sobie.

 • radny Kazimierz Formela zapytał, czy inspektor nadzoru mógł dokonać takiej zmiany samowolnie?

 • Wójt odpowiedział, że nie, gdyż nie ma takiego prawa.

 • Radny Janusz Kozielewski dodał do wypowiedzi Wójta, że jedną z kontroli Komisji Rewizyjnej była kontrola budowy gimnazjum, gdzie Komisja stwierdziła, że zastosowano niewłaściwy przekrój rur w ogrzewaniu. W pewnym momencie Urząd Gminy zażyczył sobie przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy, za którą gmina zapłaciła 10.00 złotych, chociaż Pan Fiałek z tego tytułu brał pieniądze. Jest to kolejny przykład wycieku pieniędzy z kasy gminnej.

 • Radny Jan Klebba uważa, że nie ma co roztrząsać tej sprawy teraz, gdyż to rozstrzygnie sąd i wszystko się wyjaśni.

 • Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki powiedział, że ta informacja była potrzebna radnym, gdyż nie wszyscy byli zorientowani w sprawie.

 • Następnie Wójt kontynuował swoje informacje i powiedział, że 13.10. odbył się przetarg na plac zabaw, który będzie finansowany ze środków europejskich,

 • 21.10. br odbył się przetarg na oświetlenie uliczne,

 • zawarto akt notarialny dla firmy po Drożdżowni - Zarząd w osobie Pana Pernala.

 • rozstrzygnięto także przetarg na odśnieżanie.

ad.4.c.

Przewodniczący Rady w swoich informacjach powiedział o szkoleniu, które odbędzie się 25.11.05 na temat zakładania lasów na gruntach rolnych.

ad.5.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku Pan Wiktor Tyburski złożył informację o działalności Stowarzyszenia. Powiedział, że Stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną - konkursy w szkołach, realizuje programy na rzecz ochrony środowiska np. „stop dzikim wysypiskom”, projekt „Druhowie Swiętopełka, sprzątanie świata, zbieranie puszek metalowych, zdrowe ogrzewanie - akcja plakatowa i ulotkowa. Wyszczególnił także szkoły z terenu gminy Cewice, które brały udział w konkursach.

 • Radny Andrzej Teodoruk zapytał, czy Stowarzyszenie zajmuje się również działalnością techniczną w zakresie ochrony rzeki Łeby?

 • Pan Wiktor Tyburski odpowiedział, że tak, że pracują także nad odnową tarlisk, nad powstaniem przedpławki na rzece Łebie oraz stworzeniem spójnego programu dla kajaków oraz nad infrastrukturą wzdłuż rzeki.

 • Radny Janusz Kozielewski mówił o zagrożeniach bezpieczeństwa plaż w związku z zatopionymi przez aliantów bombami w Bałtyku. Proponuje zorganizować sympozjum na ten temat z udziałem naukowców.

 • Pan Tyburski zna ten problem ale ilekroć coś próbuje robić w tym kierunku spotyka się z oporem.

 • Radny Ireneusz Wolski powiedział, że gmina nie przylega ani do morza, ani do rzeki. Zapytał, jakie korzyści ma nasze społeczeństwo bezpośrednio.

 • Pan Tyburski odpowiedział, że gmina Cewice leży w dorzeczu a działania Stowarzyszenia do cały obszar np. tworzenie biblioteki.

ad.6.

Następnie informację z działalności złożył Dyrektor Lokalnej organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska”. Powiedział, że organizacja ta jest młoda ale program ma ambitny. Organizacja pracuje nad rewitalizacją Parku Chrobrego, rewitalizacją jeziora Lubowidz, utworzeniem szlaku rowerowego oraz opracowaniem szlaku do kurchanów znajdujących się w Siemirowicach. Ponadto odbywają się rajdy rowerowe, fora turystyczne, udział w targach w Poznaniu i Gdańsku, zjazd pojazdów konnych, wystawa pn. portret miasta a w przyszłym roku pałace ziemi lęborskiej, kościoły.

 • Radny Andrzej Nowak poparł działalność tej organizacji i wnioskował aby przedstawiciel gminy raz w miesiącu informował Radę o poczynaniach tej organizacji.

 • Ponieważ więcej pytań nie było Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy.

Po przerwie - stan Rady 15.

ad.7.

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu były omawiane szczegółowo na poszczególnych komisjach. W związku z tym Skarbnik Gminy zwróciła się do radnych o pytania, lub uwagi do tego projektu.

 • Radny Ireneusz Wolski zwrócił się z prośbą o omówienie jeszcze raz sprawy zlecenia opracowania wniosku na dofinansowanie kanalizacji.

 • W tej sprawie głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że jest gotowa dokumentacja na dwa odcinki kanalizacji. Uruchomiono fundusz norweski, który ukierunkowany jest na ochronę środowiska i można z niego uzyskać 80 % wartości inwestycji. Jednak wniosek musi być napisany w języku angielskim a ponadto są różne inne wymogi. Dotychczas wykonywaliśmy sami takie wnioski ale tego nie jesteśmy w stanie zrobić i dlatego proponujemy aby wykonała to firma. Dotychczas 80 % gmin korzystało z takich firm. Nie znaczy to, że merytoryczni pracownicy będą zwolnieni z prac nad wnioskiem, będą oni przygotowywali wszystkie niezbędne dane do wniosku. Możnaby przygotować wniosek po polsku i dać przetłumaczyć, jednak nie ma pewności co do wiarygodnego przetłumaczenia, gdyż muszą to być określenia techniczne, których tłumacz nie zna.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał, czy jest to wniosek na I etap zadania?

 • Wójt odpowiedział, że na II etapy, czyli na całość.

 • Radny Wolski zapytał ile będzie kosztował I etap?

 • Skarbnik wyjaśniła, że 2.900 tys zł. Dodała, że musimy zagwarantować w budżecie pieniądze na I kwartał.

 • Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu i poddał ją pod głosowanie. Radni głosowali: - za - 14, przeciwnych głosów nie było, wstrzymał się 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

ad.8.

Projekt uchwały w sprawie wyboru banku do obsługi finansowej gminy omówił Wójt Gminy. Powiedział, że przeprowadzono przetarg zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Do przetargu przystąpiły 2 banki. W wyniku postępowania przetargowego, i przeliczeniu parametrów lepszą ocenę uzyskał Bank Spółdzielczy w Łebie tzn. jest tańszy. Wójt zdaje sobie sprawę z kontrolwersji, jakie mogą powstać w związku z tym, że gmina już raz straciła pieniądze w Banku Spółdzielczym, lecz Wójt uspokoił radnych, że to nie jest ten sam bank. To jest Bank Spółdzielczy w Łebie, którego notowania są z roku na rok coraz lepsze. Ważną rzeczą w tej chwili jest fakt, że w najbliższych latach będziemy dużo inwestować i to znaczy, że nie będziemy trzymać dużo pieniędzy w banku. Gdyby była taka konieczność i okazja otrzymać większe pieniądze to mamy prawo trzymać je w innym banku.

 • Radny Ireneusz Wolski stwierdził, że trudno powiedzieć, który bank będzie tańszy, bo nie wiemy jakimi środkami będziemy obracać. Dodał, że nie będzie głosował „za”, bo kapitał własny tego banku nie gwarantuje bezpieczeństwa. Mamy przykre doświadczenie, nie poinformowano nas o likwidacji banku, a pracują tam te same osoby.

 • Radny Janusz Kozielewski podzielił pogląd swego przedmówcy stwierdzając, że również jest pełen obaw, gdyż przepadły pieniądze społeczne na rozbudowę kościoła mimo, że próbował różnych sposobów dla odzyskania tych pieniędzy. Proponuje aby zastanowić się nad Bankiem Polskim.

 • Wójt wyjaśnił, że Bank Spółdzielczy jest bankiem polskim.

 • Radny Michał Grybisz też wyraził swoje obawy, stwierdzając, że wiele ludzi straciło niekiedy cały dorobek swojego życia.

 • Radny Jan Klebba powiedział, że nie jest to ten sam bank a ponadto jeśli został przeprowadzony przetarg, zgodnie z przepisami to nie mamy podstaw do tego aby nie przyjąć tej uchwały. Gdy jej nie przyjmiemy to Wojewoda nakaże ją przyjąć a jeśli nadal nie przyjmiemy to Wojewoda ma prawo odwołać Radę. Powiedział też , że technicznie będzie sprawniej, gdyż Bank ten jest na miejscu i nie trzeba już będzie tak często jeździć do Lęborka. Przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

 • Radny Wolski zapytał a gdzie jest demokracja, jak Wojewoda może nakazać Radzie przyjęcie uchwały, to są bajki.

 • Wójt Gminy dodał, że trzeba patrzeć kategoriami ekonomicznymi. Jest to tylko na 3 lata. Jeśli nie podpiszemy umowy to do czasu nowych rozstrzygnięć będziemy musieli korzystać z dotychczasowego banku ale na zasadach komercyjnych.

 • Radny Wolski stwierdził, że to jest straszenie radnych, nie namawiam nikogo jak ma głosować, nie oceniam też co powie Wojewoda, ale mam takie prawo.

 • Radny Kazimierz Formela powiedział, że tam pracują nie tylko ci sami pracownicy szeregowi ale również są ci sami w kierownictwie i dlatego są obawy.

 • Ponieważ dyskusja zakończyła się Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada głosowała następująco:

 • za - 10 radnych

 • przeciw - 2 radnych

 • wstrzymujących się 3 radnych

 • Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru banku została przyjęta.

 • Skarbnik Gminy zaproponowała aby rozpocząć od 31 października br bo w tym dniu kończy nam się umowa z PKO.

 • Za tym wnioskiem głosowano:

 • za - 10

 • przeciw - 2

 • wstrzymało się 3 radnych.

P r z e r w a.

Po przerwie - stan Rady 15 radnych.

ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/204/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej na mienie gminy nieruchomości przedstawiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz. Powiedziała, że uchwała ta zostaje uzupełniona o § 2, w którym zobowiązuje się Wójta Gminy do realizacji inwestycji polegającej na modernizacji stadionu sportowego podczas realizacji programu inwestycyjnego - „Odnowa wsi”. Agencja postawiła taki wymóg i dlatego na dzisiejszej sesji są 3 takie projekty uchwał.

 • Radny Michał Grybisz przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.. W głosowaniu Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem tej uchwały.

ad. 10.

Następny projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Unieszyńcu, obręb Unieszyno. Nieruchomość nabyta od Teresy Jolanty Kass i Krzysztofa Okrój ma być przeznaczona na przebudowę drogi gminnej i budowę pętli do nawrotu dla autobusów.

 • Pozytywną opinię Komisji Komunalnej wyraził jej Przewodniczący Michał Grybisz.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który w głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

ad.11.

Z-ca Wójta poinformowała, że wpłynął wniosek od mieszkańców nowopowstałej ulicy w Cewicach z propozycją nadania nazwy „Akacjowa” dla tej ulicy.

 • Komisja Komunalna wydala opinię pozytywną - stwierdził Przewodniczący Komisji Michał Grybisz.

 • Dyskusji nie było więc Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad. 12.

Zmiana uchwały nr XXVIII/205/05 dotyczy nieruchomości nabytych od Agencji, która postawiła wymóg aby ta nieruchomość była wykorzystana na określony cel, co musi znaleźć odzwierciedlenie w uchwale - powiedziała Pani Starosz.

 • Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną a następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

 • Rada Gminy w głosowaniu przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad.13.

Ostatnia uchwała dot. nieruchomości przejętych od Agencji dot. uchwały XXVIII/203/05 i tak jak w poprzednich uchwałach w tej uchwale dodaje się zapis, że nieruchomość będzie przeznaczona do realizacji inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków. Uchwałę omówiła Pani Stanisława Starosz.

 • Opinia Komisji Komunalnej była pozytywna i Przewodniczący odczytał projekt uchwały, który Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

ad. 14.

Następnie Rada Gminy Cewice przyjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach nr działki 69/2 z przeznaczeniem na działkę budowlaną po uprzednim wyrażeniu pozytywnej opinii przez Komisję Komunalną. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w formie darowizny na własność gminy Cewice nieruchomości położonej w Cewicach z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - teren usług komunikacji - parking, drogi gminne oraz teren zieleni urządzonej przedstawiła Z-ca Wójta - Stanisława Starosz.

 • Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną.

 • Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad. 16.

Wójt Gminy zabrał głos na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XIV/112/04 w sprawie przystąpienia gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska”. Powiedział, że ostatnio przedstawicielem z ramienia Urzędu była Pani Hanna Lewandowska. Ponieważ ona już nie pracuje pojawiła się konieczność wytypowania kogoś innego. Wójt zaproponował Panią Justynę Woźniak. Dodał, że powstała pewna niezręczność, gdyż w uchwale wpisano już nazwisko, jednak - mówił dalej Wójt - może Rada ma jakąś inną propozycję.

 • radny Czesław Miot zwrócił się z prośbą o danie 5 min dla Komisji Oświaty, aby ustosunkowała się do sprawy ponownie.

 • Po wznowieniu obrad po przerwie radny Czesław Miotk powiedział, że Komisja Oświaty nie ma uwag co do osoby, lecz chodzi o samą procedurę.

 • Radny Kazimierz Formela zapytał, czy Pani Woźniak wyraziła zgodę.

 • Wójt odpowiedział, że nie musiała zgody wyrazić, gdyż jako przełożony mam prawo powierzyć pracownikowi dodatkowe zadanie lecz Pani Woźniak jest o tym poinformowana.

 • Radny Ireneusz Wolski zwrócił się do Komisji Oświaty, jaką teraz ma opinię na ten temat.

 • Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział, że Komisja Oświaty wstrzymuje się od wydania opinii.

 • Radny Ireneusz Wolski przypomniał, że na ostatniej sesji dyskutowaliśmy na temat naszej przynależności do niektórych organizacji i stowarzyszeń i ustaliliśmy,. że do końca roku Rada podejmie decyzję co do dalszej przynależności. Dlatego radny Wolski zaproponował aby projekt uchwały w sprawie zgłoszenia nowego przedstawiciela odłożyć do następnej sesji.

 • Radny Andrzej Nowak uważa, że sprawa ta leży w gestii Komisji Oświaty i to ona powinna zająć stanowisko, skoro jest kandydatura.

 • W tej sytuacji Wójt Gminy wycofał swoją kandydaturę.

 • Radny Janusz Kozielewski powiedział, że powstała sytuacja patowa i wobec tego zgłasza swoją kandydaturę Pani Justyny Woźniak.

 • Radny Kazimierz Formela oznajmił, że ma mieszane uczucia, co do konieczności zaopiniowania uchwały przez Komisję Oświaty. Jego zdaniem ta opinia nie jest potrzebna.

 • Radca prawny w tym momencie wyjaśnił, że tak jak wszystkie uchwały są opiniowane tak i ta musi być zaopiniowana przez właściwą komisję, nie kandydat ale uchwała.

 • Radny Jan Klebba uważa, że skoro radny Janusz Kozielewski zgłosił kandydaturę to należy głosować uchwałę.

 • Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy przyjęła uchwałą następującym stosunkiem głosów;

 • za - 12 radnych

 • przeciwnych - nie było

 • wstrzymało się od głosu 3 radnych

Przewodniczący Rady ogłosił, że uchwała została przyjęta.

ad. 17.

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski komisji złożone do Przewodniczącego:

 1. Przeniesienie placu zabaw w Maszewie w inne miejsce.

 • Wójt wyjaśnił, że będzie przeniesiony w okolice szkoły.

 1. Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców ulicy Myśliwskiej w sprawie wyrównania nawierzchni drogi, zaplanowania w budżecie gminy na rok przyszły chodnika i oświetlenia, lokalizacji przystanku autobusowego, znaku ostrzegawczego skrzyżowania dróg, umieszczenie lustra poprawiającego widoczność.

 • Wójt udzielił wyjaśnień stwierdzając, że jest to droga wewnętrzna i obowiązkowe utrzymanie należy do użytkowników. Wójt powiedział, że udzielił pomocy w postaci równiarki, ale jeśli chodzi o chodniki, to nie wiadomo kiedy będą zrobione, gdyż na chodniki czekają od dawna inne miejscowości. Jeśli chodzi o przystanek PKS to najpierw trzeba opracować dla tej części plan miejscowy, wtedy ten przystanek mógłby być na wysokości Pana Cisły. Znaki ostrzegawcze będą ustawione ale na lustro nie chce zgodzić się Zarząd Dróg, bo albo będzie ukradzione albo zniszczone za dwa dni.

ad. 18.

Zapytania i oświadczenia radnych.

 • Radna Stefania Majewska poinformowała, że w „Dzienniku Bałtyckim” ukazał się artykuł na temat wyciętych dębów w Krępkowicach, zwróciła się do Wójta o informację na ten temat.

 • Wójt Gminy Grzegorz Palasz wyjaśnił, że w związku z budową drogi do dębu Świętopełk wystąpił, zgodnie z procedurą do Starosty o zezwolenie na wycięcie drzew, które znajdują się w pasie drogi. Starosta udzielił zgody. W wykazie było 270 drzew, w większości były to samosiejki tylko 3-4 drzewa były grubsze z czego jedno zdrowe lecz znajdujące się w pasie drogi. Mamy zdjęcia, jak wyglądał ten obszar przed wycinką, można sprawdzić. Defakto wykonawca drogi wyciął o 100 pni mniej. Spółdzielnia z Rokitek usunęła drzewa w zamian za pozyskany surowiec.

 • Radny Stanisław Pałubicki powiedział, że w artykule napisano, że wycięto 100 dębów stuletnich.

 • Wójt zaprzeczył temu, gdyż to wszystko jest w dokumentacji i można sprawdzić. Dodał, że szkoda, że dziennikarze nie artykułują swoich art.

 • Stanisław Pałubicki uspokoił, że w tym przedsięwzięciu partycypowało Nadleśnictwo i na pewno nie zgodziłoby się na wycinanie takiej ilości i to zdrowych dębów.

 • Radny Kazimierz Formela stwierdził, że taki artykuł to jest promocja gminy niesłychana. Byłem tam na miejscu i wiele rzeczy jest zastanawiających. Pomiędzy drzewami była odległość 8 m i celowość ich wycinania była pod wielkim znakiem zapytania. Poza tym powinno zostać 170 drzew a tam tyle nie ma. pozostały drzewa chore. Radny ma obawy, że wycięto drzewa zdrowe a pozostawiono stare i chore, a to co powiedział Pan Broda w artykule mija się z prawdą - zakończył radny Formela.

 • Radny Michał Grybisz stwierdził, że korzenie były zdrowe, nie wie kto to sprawdzał, ale jak wycinano w Unieszynie to mało brakowało a nie byłoby już parku w Unieszynie a kiedy sołectwo chciało drewno w zamian za wycinkę to nie pozwolono.

 • Radny Andrzej Nowak zaproponował aby w przyszłości jeśli będzie wycinka drzew to należałoby zinwentaryzować pozyskany materiał, żeby nie było niedomówień, domysłów.

 • Wójt oznajmił, że nie wycięto żadnego drzewa, na które nie było pozwolenia. Grube pnie zostały a pnie po samosiejkach musiały być usunięte.

 • Radny Stanisław Pałubicki poparł wypowiedź radnego Nowaka uważając, że z prawnego punktu widzenia powinna być ustalona masa surowca i jego wycena, bo też ma uczucia mieszane.

 • Radny Ireneusz Wolski stwierdził, że wczoraj był tam na miejscu z Komisją Komunalną i uważa, że widok jest smutny. Powiedział, że latem tam jeździł i nie wie ile tam było drzew ale z całą pewnością była to aleja drzew, dużych drzew nie było w pasie drogi, które przeszkadzałyby. Jest to niezrozumiałe, bo zdaniem radnego Wójt powinien wcześniej podzielić się z radnymi sposobem wykonania drogi przed rozpoczęciem prac.

 • Radny Janusz Kozielewski powiedział, że aby uniknąć na przyszłość nieporozumień byłoby wskazane zinwentaryzować surowiec, bo firmie zależy na jak największej ilości. Ruch na tej drodze będzie niewielki. Gdybyśmy o tym wiedzieli wcześniej, może w ogóle nie byłoby mowy o drodze, gdyż może ona nie jest tam wcale potrzebna, nie zawsze do pomnika trzeba dojechać autobusem. Zdaniem radnego winna się nad tym zastanowić Komisja Rewizyjna. Nie można pozostać obojętnym na taką informację prasową a firmie, która zdominowała wycinkę w gminie zastanowić się nad formą zapłaty.

 • Radny Kazimierz Formela zapytał w sprawie wiat. Ustalono, że zostaną ustawione 3 wiaty a tymczasem ustawiono dwie.

 • Wójt wyjaśnił, że na tę trzecią na razie nie ma zgody Zarządu Dróg. Jeśli tylko będzie zgoda, niezwłocznie wiata zostanie postawiona. My jesteśmy gotowi, wiata jest.

 • Radny Janusz Kozielewski odczytał swoje pisma, które kieruje do Przewodniczącego Rady i Wójta, które stanowią załączniki do protokołu.

 • W sprawie przygotowania projektu uchwały wypowiedział się radca prawny, który powiedział, że wniosek taki winni zgłosić radni lub Komisja.

 • Radny Michał Grybisz zapytał co z oświetleniem w Unieszyńcu, ogrodzeniem i budową chodników? Jeśli chodzi o chodniki to byłyby szybciej wykonane, gdyby wzmóc kontrolę nad pracownikami.

 • Radny Czesław Miotk nie rozumie działań Komisji Komunalnej, która najpierw zgłasza wniosek o postawienie lampy k. Pana Sychy a później go wycofuje.

 • Przewodniczący Komisji Michał Grybisz wyjaśnił, że lampa jest potrzebna ale nie w tej chwili, może być wykonana na przykład w następnym roku..

 • Sołtys Łebuni pani Anna Walkusz stwierdziła, że było mówione, że lampa miała być w br. jesienią, bo najpierw miały być robione przystanki.

 • Radny Ireneusz Wolski członek Komisji Komunalnej wyjaśnił, że chodziło o to aby lampa była robiona dopiero w przyszłym roku, gdyż tam, gdzie ta lampa ma być jeszcze nikt nie mieszka i z tym można poczekać.

 • Radny Janusz Kozielewski apeluje aby uwzględniać priorytety i stawiać lampy przede wszystkim tam, gdzie jest największe zagrożenie np.przy drogach wojewódzkich. W kwestii formalnej wnioskował aby sesję robić na wcześniejszą godzinę.

 • Radna Anna Kubica mówiła na temat wzmożonej kontroli policji po odbytych meczach, kiedy to całe tabuny pijanej młodzieży panoszy się na osiedlu.

 • Następnie Wójt odpowiedział na poruszane problemy. Stwierdził, że każdy wniosek ma wymiar ekonomiczny, każdy jest słuszny, jednak nie zawsze można je wykonać,. Np. oświetlenie w Kamieńcu nie może być wykonane w br., gdyż jest to cała procedura, która trwa. Potrzebne są warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, przetarg na wykonanie. Natomiast w Unieszynie, na Osiedlu Młodych, przepompowni będzie oświetlenie po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umowy. Jeśli chodzi o dozór pracowników kładących chodniki to Wójt uważa, że Ci co byli robili swoją pracę dobrze, natomiast było 2 robotników, którzy odpracowywali godziny z wyroku i mogło się to zdarzyć, że nie pracowali jak należy. W sprawie wałęsającej się młodzieży po meczach Wójt powiedział, że zobowiaże Klub „Leśnik” do przekazywania informacji o meczach każdorazowo Policji z prośbą o dozór.

 • Radny Kazimierz Formela mówił o niesolidnym łataniu dróg gminnych stwierdzając, że niektóre dziury załatano a innych nie.

 • Wójt natomiast powiedział, że każdorazowo sprawdza wykonanie i tu nie stwierdził tego co mówi radny, chyba, że powstały nowe dziury, ale będą systematycznie łatane.

 • Sołtys wsi Bukowina poparła radnego Formelę stwierdzając, że wykonano naprawy na drodze do kościoła a w kierunku parku już nie.

 • Radna Małgorzata Piwka zgłosiła prośbę aby drogę do Krępkowic ująć również do odśnieżania.

 • Wójt odpowiedział, że droga ta jest ujęta jako interwencyjna.

 • Sołtys z Osowa Katarzyna Antonkiewicz zapytała co z chodnikiem w Osowie?

 • Wójt wyjaśnił, że chodnik w Osowie pomyłkowo zaplanowano o 50 m za mało i tak wykonano, Wójt nie wie jak to się stało. Teraz aby uzupełnić to potrzebny jest nowy projekt. Jeśli będzie zezwolenie wykonania bez projektu to będzie wykonany.

 • Radny Grybisz upomniał się o siatkę na ogrodzenie placu zabaw w Unieszynie.

 • Wójt powiedział, że siatka będzie zakupiona.

 • Sołtys z Cewic Gerlach Horst zgłosił, że znak drogowy przy wjeździe na ul, Węgrzynowicza winien być uzupełniony o napis „dozwolone do 5 ton”, gdyż powyżej to droga i chodnik będzie zniszczony.

 • Wójt odpowiedział, że nie ma problemu.

 • Radny Jan Klebba zgłosił potrzebę umieszczenia drogowskazów od strony Popowa na Sierakowice, Łebunię i Cewice.

ad.19.

Ponieważ dyskusją wyczerpano, porządek obrad również Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki zamknął obrady sesji.

Protokółowała

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

15


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
21 lis 2005

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
21 lis 2005, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
21 lis 2005, godz. 13:54