Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXVII Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXVII / 05

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 29 kwietnia 2005 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy - mgr Grzegorz Palasz

 • Z-ca Wójta - mgr Stanisława Starosz

 • Sekretarz Gminy - mgr Marek Kuriata

 • radca prawny - mgr Wojciech Namiotko

 • protokolant - Ewa Kruczek

 • publiczność

ad.1.

Sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 14. /nieobecny Michał Grybisz/

ad.2.

Na wniosek radnego Czesława Miotka Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania.

ad.3.

Przedstawiony przez przewodniczącego obrad porządek obrad Rada Gminy przyjęła bez uwag, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

a/ Przewodniczących Komisji

b/ Wójta Gminy

c/ Przewodniczącego Rady

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie wniosków komisji.

 2. Zapytania i oświadczenia radnych.

 3. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.a.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował o odbytym posiedzeniu Komisji budżetu w okresie międzysesyjnym.

 • Ponieważ w tak krótkim czasie od ostatniej sesji posiedzenia Komisji nie odbywały się pozostali Przewodniczący nie składali informacji.

ad.4.b.

 • Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym załatwiał następujące sprawy:

 • Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie chodnika w Oskowie i chodnika w Cewicach koło parku. Uzgodniono, że krawężniki dróg wraz z zatoką weźmie na siebie Zarząd Wojewódzki. Oskowo jest inwestycją priorytetową

 • Uzgodniono z Panem Mirosławem Rybickim, że będą pracownicy z ODR do dyspozycji rolników celem pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty a Wójt udostępni salę. Wójt zapewnił, że jeśli będzie taka konieczność to również da 1 pracownika do pomocy.

 • Wójt zapoznał radnych z pismami od Starosty:

 1. w sprawie wzmożonej kontroli wycinanych drzew, gdyż zdarzają się częste przypadki bezprawnego wycinania drzew.

 2. Prośba do sołtysów o zaprzestanie przez mieszkańców spuszczania psów.

 • radny Jan Klebba poinformował, że myśliwy ma prawo zastrzelić wałęsającego się psa.

 • radny Andrzej Nowak zapytał, czy były rozmowy na temat drugiej zatoki dla wsiadających w Oskowie, jest tam plac, który miał być wyrównany.

 • Wójt odpowiedział, że rozmawiano również na ten temat ale Wojewódzki Zarząd Dróg nie ma na to pieniędzy.

ad.5.

Przewodniczący obrad odczytał pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

 • przybył radny Michał Grybisz - stan Rady 15.

- Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Wolski. Poinformował, że Komisja Rewizyjna badała sprawozdanie i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Komisja nie dopatrzyła się w sprawozdaniu nieprawidłowości. Jedynie Komisja zauważyła nieprzestrzeganie ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Komisja Rewizyjna zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r. pozytywnie.

Ponadto radny uważa, że można było zrealizować niektóre wnioski np. wykonać wiaty na przystankach, bo wypracowano nadwyżkę w wsy.367 tyś. zł.

 • Następnie Przewodniczący Stanisław Pałubicki odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy w głosowaniu jawnym opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. jednogłośnie.

ad.6.

 • Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Wolski poinformował, że poza jedną uwagą Komisja Rewizyjna nie miała zastrzeżeń i zwrócił się do Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 • Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy w głosowaniu jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

 • Przewodniczący Rady złożył gratulacje Wójtowi Gminy a Wójt podziękował wszystkim radnym, pracownikom i współpracownikom. Powiedział, że to był dobry rok, bo zrobiono bardzo dużo Wójt wymienił najważniejsze zadania, które wykonano w 2004 roku.

Wdalszej części swej wypowiedzi Wójt wyjaśnił radnemu Wolskiemu, że trzymanie nadwyżki budżetowej było z Jego strony działaniem zamierzonym, gdyż na zadania, na które ubiegamy się o dotacje musimy mieć swoje pieniądze. Dopiero po ich zakończeniu otrzymujemy zwrot. Jeśli chodzi o wiaty to co do niektórych nie byłem przekonany i dlatego poddałem projekt tych zadań pod opinię Rady.

ad. 7.

Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetowej w sprawie nabycia na mienie gminne nie zabudowanej działki położonej w Cewicach oznaczonej w ewidencji gruntów nr 168/16, którą można nabyć w drodze licytacji. Komisja zastrzegła jednak, aby cena działki nie była wyższa, jak 14 zł/m2.

 • Poddany pod głosowanie powyższy wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 • Następnym wnioskiem Komisji to wniosek Komisji Komunalnej w sprawie udzielenia Komisji informacji o efektach z przynależności gminy do stowarzyszeń.

 • Wójt Gminy zadeklarował, że taką informację przedstawi na następnej sesji.

 • Radny Ireneusz Wolski przypomniał, że Rada Gminy odłożyła wnioski z kontroli spraw komunalnych, kiedy one staną na sesji Rady?

 • Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji majowej.

ad.8.

 • Radny Janusz Kozielewski mówił o zbliżających się wyborach parlamentarnych i konieczności zastanowienia się nad słusznym wyborem.

 • Radny Marian Szpilewski zgłosił potrzebę zamontowania na osiedlu tablicy informacyjnej, zamykanej i wolnostojącej.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał kiedy będą wypłacane stypendia, dlaczego robimy drogę w Popowie a nie inną np. w Unieszynie i dlaczego nie wystąpimy o dotacje na wodociągi, bo jak czytał w gazecie gmina Rzeczenica dostała dotację.

 • Wójt odpowiedział, że możemy wypłacać dopiero po 14 dniach od chwili opublikowania regulaminu i zmian. Planujemy to zrobić do 16 maja br. Jeśli chodzi o drogę w Popowie to Wójt powiedział, że mamy 2 drogi o znaczeniu ponadlokalnym tj.: do Niepoczołowic i w Popowie, która skraca komunikację do Linii.

 • Jeśli chodzi o dotacje na wodociągi to nie ma takiej możliwości, żeby otrzymać na to zadanie dotację, gdyż wodociąg w żaden sposów nie można liczyć jako efekt, gdyż on już tam był.

 • Radny Andrzej Nowak zgłosił, że ostatnio w Oskowie zdarzają się przerwy w dostawie wody, nikt o tym nie informuje.

 • Wójt wyjaśnił, że ostatnia przerwa była ogłoszona, lecz dodał, że przerwy są i będą, gdyż żeby to wyeliminować trzebaby wymienić każdą sieć. Wymieniamy sukcesywnie pompy, co łagodzi w pewnym stopniu proces dostawy wody.

 • Radny Jan Klebba mówił na temat drogi w Popowie. Powiedział, że w ubiegłym roku zgłaszaliśmy wniosek do Starostwa o wspólne wykonanie drogi z powiatem wejherowskim, jednak ten ze względu na brak środków nie wyraził zgody. A ponieważ jest duża przelotowość na tej drodze to my to musimy zrobić

 • Radny Ireneusz Wolski uważa, że powinniśmy przedyskutować projekt zadań do wykonania w roku bieżącym i ustalić ich gradację.

 • Wójt powiedział, że jest to projekt i w tym celu przekazał go radnym.

 • Radny Andrzej Nowak upomniał się od Komisji Komunalnej o terminy objazdów wsi, bo chciałby w tych objazdach uczestniczyć.

 • Radny Michał Grybisz wyjaśnił, że objazd jest przeprowadzany przez Komisję Komunalną a uczestniczyć w nim mogą radni, którzy mieszkają na danym terenie oraz odpowiedni sołtysi tj. z danego terenu.

Radny Grybisz dodał, że objazd będzie w dniu 05 maja br. o godz. 16,oo.

ad. 9.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
23 maj 2005

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
23 maj 2005, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
23 maj 2005, godz. 12:05