Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXV Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXV / 2005

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 30 marca 2005 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni wg listy obecności

 • Wójt Gminy Cewice

 • Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lęborku

 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Cewice

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność.

 • Witold Broda

 • Cyryla Wrzeszcz

ad.1.

XXV sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki stwierdzając na wstępie prawomocność obrad. Na sesji obecni byli wszyscy radni.

ad.2.

Na wniosek radnego Czesława Miotka Rada Gminy przyjęła protokół z ostatniej i przedostatniej sesji Rady Gminy Cewice bez odczytywania.

ad.3.

Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku obrad i zwrócił się do radnych o uwagi lub zmiany.

 • Wójt Gminy zaproponował dodać do porządku obrad punkt 6a o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E - powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim - etap I”. Dodał, że przez swoje niedopatrzenie w natłoku spraw projekt ten został pominięty. Powiedział, że jest to sprawa pilna, gdyż do jutra Starosta musi złożyć wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego.

 • Radny Andrzej Nowak Andrzej zgłosił wykreślenie punktu 17, który został omówiony na sesji nadzwyczajnej w dniu 24 marca 2005 r.

Ponieważ innych propozycji nie było Przewodniczący poddał wnioski kolejno pod głosowanie, w wyniku którego Rada dokonała zmian w porządku obrad jednogłośnie.

Następnie Rada przyjęła porządek obrad po zmianach w treści jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2004 r. - wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji.

 6. Informacja z działalności OPS za 2004 r. i kierunki działania na 2005 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu „E-powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim - etap I.”

 8. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cewice.

 9. Uchylenie uchwały nr XVIII/139/04 z dnia 26.08.2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów.

 10. Uchylenie uchwały IV/17/98 w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom.

 12. Zmiana uchwały XVIII/136/04 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach

 13. Nadanie nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice /Leśna/

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Cewice do kategorii dróg gminnych.

 16. Utworzenie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do dożywiania dzieci.

 18. Przyjęcie wniosków z kontroli GCK i gospodarki komunalnej.

 19. Przyjęcie wniosków komisji

 20. Zapytania i oświadczenia radnych

 21. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.a.

W punkcie tym Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje o posiedzeniach swoich komisji w okresie międzysesyjnym.

ad.4.b.

Wójt Gminy mgr Grzegorz Palasz omówił najważniejsze sprawy, jakimi zajmował się w okresie miedzysesyjnym:

 • Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Maszewo na temat ogrzewania.

 • I etap kanalizacji przesunięto z 2005 r na 2006 r.

 • odbyły się kontrole w Urzędzie Gminy: 1. z Urzędu Skarbowego w sprawie VAT za inwestycje z SAPARD - wodociąg w Bukowinie i kanalizacja w Łebuni/, 2. Kontrola NIK tzw. skargowa - wystąpienie jest pozytywne, jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 • nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy tj. zostało utworzone stanowisko ds. kultury, oświaty i sportu w związku z dodatkowymi zadaniami m.in. stypendia.

 • złożyliśmy akces do programu „GRYF” /porządkowanie terenów rekreacyjnych.

 • przygotowywano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.

 • odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP

 • obecnie przygotowywany jest wniosek aplikacyjny do odnowy wsi.

 • została już podpisana umowa na kredytowanie rozbudowy gimnazjum.

ad.4.c.

W swoich informacjach Przewodniczący obrad odczytał apel Rady Miasta Płocka w sprawie jednorazowego opodatkowania się radnych na pomoc ofiarom tragedii w Azji południowo-wschodniej wywołanej tsunami.

Ponadto Przewodniczący zaapelował do sołtysów a poprzez nich do mieszkańców gminy o niewypalanie traw, łąk i pastwisk.

 • Radny Kazimierz Formela zapytał w związku z przełożeniem terminu zakończenia budowy kanalizacji I etapu czy zdążymy o czasie wykonać całe zadanie.

 • Wójt odpowiedział, że zdążymy to zrobić, gdyż inne terminy nie ulegają zmianie.

ad.5.

Z upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji informację o stanie bezpieczeństwa w gminie w roku 2004 złożył Leszek Ziniewicz. Informacja w załączeniu.

W swoim wystąpieniu Pan Ziniewicz złożył podziękowanie władzom gminy za współpracę i pomoc finansową dzięki której praca Rewiru jest lepsza i łatwiejsza.

W dyskusji nad przedłożoną informacją radni podnosili temat narkomanii i walki z nią, nasilenia działań profilaktycznych, bezpieczeństwa na dworcu w Lęborku, utworzenia tam posterunku i etatu policjanta, kontroli rzeczy odstawianych do punktów skupu złomu.

ad.6.

Następnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej złożył informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2004 oraz zamierzenia na rok 2005 - informacja w załączeniu. Pan Kierownik omówił szczegółowo rodzaje pomocy udzielanej podopiecznym.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził, że pracę Ośrodka należy ocenić jako dobrą, mimo biedy udaje się łagodzić sytuację o czym świadczy niewielka ilość skarg wpływających do Wójta. Wójt dodał,że skargi te po zbadaniu okazały się każdorazowo niesłuszne.

 • Dyskusji nad powyższym nie było.

ad.7.

Wójt wyjaśnił sprawę budowy społeczeństwa informatycznego. Powiedział, że Starostwo aplikuje ze środków unijnych fundusze na ten program. Chodzi o wprowadzenie informatyki dla petentów. którzy będą mogli pewne sprawy załatwić drogą komputerową. Jest to na razie I etap. Nie szybko będzie to funkcjonować, gdyż nie istnieje jeszcze podpis elektroniczny. Nasza gmina udostępni jedynie miejsce na infomat i nie będzie ponosić żadnych kosztów, gdyż nie stać nas na to. Będzie to komputer wraz z drukarką na stojącej nodze. Wchodzimy w to tylko jako partner, aby nie blokować Starostwu rozpoczętych działań w kierunku pozyskania środków unijnych.

 • Ponieważ pytań nie było Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Przy 1 głosie wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła uchwałę do realizacji.

ad.8.

W sprawie regulaminu stypendium głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, że na gminy nałożono dodatkowy obowiązek udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W regulaminie proponujemy najniższą stawkę miesięczną na osobę w wys. 48 złotych, gdyż nie wiemy jeszcze ile dostaniemy pieniędzy z budżetu państwa. Ma to być pomoc rzeczowa w formie realizacji rachunków za odzież sportową, podręczniki, dodatkowe lekcje, refundowanie dojazdów. Drugą formą pomocy jest zasiłek szkolny, który może być wypłacony jedynie w wyjątkowych przypadkach /np. pożar w rodzinie/. Stypendia będą wypłacane w formie decyzji administracyjnych.

 • Radny Czesław Miotk zapytał, jak będą wypłacane zaległe 4 miesiące, czy będzie to mogło być w gotówce, gdyż był taki wniosek komisji oświaty.

 • Radca prawny powiedział, że będą to na pewno bardzo małe środki i prawdopodobnie nie będzie pieniędzy na te miesiące, chociaż teoretycznie możnaby tak zrobić. Należałoby przyjąć taki wniosek i dokonać zappisu w protokole.

 • Radny Kazimierz Formela uważa, że ustawa w tej sprawie to jest bubel i gminy winny nie przyjmować regulaminów.

 • Wójt poparł przedmówcę, lecz dodał, że sprawa jest zbyt nagłośniona i jak inne gminy zaczną wypłacać a my nie to nas tu zlinczują.

 • Zdaniem radnego Kozielewskiego wszyscy w całej Polsce winni dostawać taką samą kwotę. Bogatsze gminy poradziłyby sobie a biedniejsze winny być dotowane przez Państwo.

 • Komisja Oświaty wyraziła opinię pozytywną co do regulaminu, który musi być przyjęty - stwierdził Przewodniczący Komisji Oświaty.

 • Ponieważ dyskusji więcej nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy głosowała „za” przyjęciem - 14 radnych i 1 radny wstrzymał się od głosu.

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

ad.9.

Sprawę uchylenia uchwały XVIII/139/04 omówił Wójt. Powiedział, że stypendia naukowe będą płacone tylko do końca tego roku szkolnego. Będą one wypłacane przez szkoły.

 • Opinia Komisji Oświaty jest pozytywna - powiedział Czesław Miotk.

 • Poddana pod głosowanie uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

ad.10.i 11.

Na temat projektów uchwał w sprawie uchylenia uchwały IV/17/98 w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom oraz w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom wypowiedział się Wójt Gminy oraz pracownik UG Cyryla Wrzeszcz.

Wójt powiedział, że temat ten został wywołany przez Komisję Komunalną, która wnioskowała, by wyzbywać się lokali mieszkalnych, do których gmina tylko dokłada. Dlatego - mówił dalej Wójt - proponuje się 90 % bonifikaty, jeśli zapłata dokonywana będzie jednorazowo, 70 % - jeśli zapłata dokonywana będzie w 5 ratach rocznych i 50 % - jeżeli zapłata dokonywana będzie w 10 ratach rocznych.

 • Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno dwie uchwały tj:

 • w sprawie uchylenia uchwały IV/17/98 z 30 marca 1998 r., z którą głosowali wszyscy radni w głosowaniu jawnym, oraz

 • uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, która została przyjęta również jednogłośnie.

ad.12.

Wójt Gminy wyjaśnił, że uchylenie uchwały XVIII/136/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. jest tylko kwestią dokonania poprawki § 1 tej uchwały, gdyż wystąpił tam błąd w ilości metrów. Ta uchwała prostuje jedynie ten błąd.

 • Projekt uchwały poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

ad.13.

W dalszej części porządku obrad Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice i nadano nazwę „Leśna”.

ad.14.

Na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich mówiła Pani Cyryla Wrzeszcz.

 • radny Kazimierz Formela zapytał, czy była wcześniej taka uchwała.

 • Wójt odpowiedział, że nie, jednak swego czasu występował do Rady o wprowadzenie takiej uchwały. Rada Gminy wówczas zdecydowała, że nie. Teraz - Wójt dodał - taka uchwała może być potrzebna.

 • Radny Kazimierz Formela uważa, że należałoby w uchwale zawrzeć zapis, .że właściciel działek przekazuje grunt pod drogi.

 • Radny Andrzej Nowak stwierdził, że na komisjach nie było tego problemu i wnioskował aby odłożyć tę uchwałę do następnej sesji wcześniej ją dopracowując.

 • Ponieważ innych głosów nie było Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Nowaka o odłożenie tej uchwały na następną sesję. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek.

ad. 15.

Następny projekt uchwały to zaliczenie dróg na terenie gminy Cewice do kategorii dróg gminnych. Omówił go Wójt stwierdzając, że na ostatniej sesji nie mogła być w porządku obrad, gdyż w tej sprawie wymagana jest opinia Zarządu Powiatu.Teraz jest już opinia pozytywna Powiatu i mogła dzisiaj stanąć pod obrady Rady. Już wcześniej Komisje Rady zaopiniowały ją pozytywnie i wniosły swoje uwagi. Wszystkie propozycje i uwagi zostały w tej uchwale uwzględnione.

 • Radny Michał Grybisz - Przewodniczący Komisji Komunalnej wyraził pozytywną opinię o przyjęciu uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Cewice do kategorii dróg gminnych.

 • Radny Jan Klebba zapytał, czy wyszczególnione w uchwale drogi to są wszystkie drogi gminne ?

 • Wójt wyjaśnił, że nie, pozostały jeszcze drogi niesklasyfikowane. Dodał, że Rada ma dowolność i w każdej chwili wykaz może być zmieniony. Najważniejsza jest tu numeracja dróg.

 • Ponieważ nie było więcej chętnych do dyskusji Stanisław Pałubicki poddał uchwałę pod głosowanie.

 • Za jej przyjęciem głosowali wszyscy radni, więc uchwała została przyjęta.

ad. 16.

Wójt Gminy poinformował Radę, że zmieniono klasyfikację budżetową jednostek budżetowych tak, że zniesiono wyrażenie „Środki specjalne” a w to miejsce wprowadzono „Rachunek dochodów własnych” i dlatego następny projekt uchwały zostaje przedłożony Radzie.

 • Przewodniczący Komisji Oświaty Czesław Miotk wyraził pozytywną opinię Komisji Oświaty.

 • Poddany pod głosowanie projekt tej uchwały został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do dożywiania dzieci omówił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach Pan Zbigniew Borowski. Powiedział, że wg tej uchwały większa ilość dzieci będzie objęta nieodpłatnym dożywianiem.

 • W imieniu Komisji Oświaty opinię pozytywną wyraził jej Przewodniczący Czesław Miotk.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

 • Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci.

P r z e r w a

Po przerwie - stan Rady - 14 /obrady opuściła radna Anna Kubica/

ad. 18.

W dalszej części porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki odczytał wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Centrum Kultury, których treść zamieszczona jest w załączniku do protokołu.

 • W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

 • Radny Ireneusz Wolski na wstępie uzasadnił słuszność podjętych przez Komisję Rewizyjną wniosków opierając się na protokole Komisji Rewizyjnej.

 • Następnie głos zabrał radny Janusz Kozielewski, który odniósł się jedynie do samej procedury przeprowadzonej kontroli. Zdaniem radnego ta kontrola nie daje pełnego obrazu działalności GCK. Przede wszystkim kontrolą objęto 2003 i 2004 r. a plan pracy zakładał kontrolę roku 2003. Komisja Rewizyjna w protokole stwierdza, że wnioski i zalecenia z poprzedniej kontroli zostały wykonane, co nie jest prawdą. Ponadto radny zauważył, że z protokołu nie wynika zrównoważenie budżetu, brak jest również wyszczególnienia dochodów np. za wynajem sali, dyskoteki, czy sprzedaż biletów.

Radny Kozielewski zgłosił wniosek aby przeprowadzić rekontrolę w poszerzonym składzie aby pokazać Radzie całość finansów tej jednostki.

 • Radny Ireneusz Wolski przyznał, że kontrola przeprowadzana przez Komisję Rewizyjną nie jest profesjonalna, ponieważ jej członkowie nie są fachowcami , chociaż robią to najlepiej, jak tylko potrafią. Ponadto prawie każdy radny gdzieś pracuje lub ma inne obowiązki. Jeśli chodzi o zarzut kontroli 2004 roku to wynikła ona z kontroli 2003 r. Natomiast sprawozdania z wykonania budżetu każda jednostka składa do Wójta, co jest ujęte w ogólnym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

 • Radny Janusz Kozielewski powiedział, że każdy ma prawo do własnej oceny. Zgodził się z tym, że nie jesteśmy profesjonalistami ale każdy radny na początku kadencji wyraża swój akces przynależności do danej komisji i zdaje sobie sprawę z pracy, jaka jest w Komisji Rewizyjnej, powinien się szkolić i dużo czytać.

 • Radny Andrzej Nowak uważa, że argumenty radnego Kozielewskiego są bardziej przekonujące i byłby skłonny przychylić się do przeprowadzenia rekontroli

 • Zdaniem radnego Formeli Pan Kozielewski miał prawo zgłosić swój akces do Komisji Rewizyjnej a dlaczego nie zrobił tego, bo jak twierdzi najłatwiej jest krytykowac.

 • Radny Kozielewski powiedział, że zdawał sobie sprawę z tego ogromu pracy, jaką w związku z kontrolami musi wykonywać Komisja Rewizyjna i dlatego nie wyraził chęci pracy w Komisji Rewizyjnej.

 • Radny Andrzej Nowak powiedział, że przedstawiona wersja wniosków została złagodzona, gdyż wcześniejsza mówiła o ograniczeniu środków finansowych dla GCK.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził, że są to wnioski realne, do przyjęcia, bo sam uważa, że zmiany organizacyjne w Gminnym Centrum Kultury są konieczne.

 • Stanisław Pałubicki poddał wniosek radnego Kozielewskiego o przeprowadzenie rekontroli w GCK pod głosowanie. Rada głosowała następująco:

 • za przyjęciem wniosku - 1

 • przeciw - 9 radnych

 • wstrzymało się od głosu -4 radnych

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy wniosek odrzuciła.

 • Następnie poddał wnioski z kontroli GCK pod głosowanie. Rada Gminy wnioski te przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

 • W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady odczytał wnioski z kontroli gospodarki komunalnej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną .

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ireneusz Wolski zgodził się ze stwierdzeniem Wójta w wyjaśnieniach do protokołu, że komisja popełniła błąd wpisując zamiast metrów złotówki, jednak radny nie rozumie wyjaśnienia Wójta co do gwarancji dawanych na remontowane drogi.

 • Wójt wyjaśnił, że na remont drogi żaden wykonawca nie daje gwarancji, co najwyżej 2 miesiące , gdyż drogi gruntowe niekiedy wymagają remontu 3 razy do roku. Co innego z modernizacją - mówił Wójt - gdzie wówczas inwestor daje roczną gwarancję.

 • Radny Jan Klebba uważa, że są pewne niedomówienia, bo jakość drogi zależy od jakości materiałów oraz od wykonawcy.

 • Radny Formela dodał, że wszelkie materiały budowlane mają swoją klasę i to trzeba podać.

 • Wójt Gminy dodał, że zależy też od tego ile mamy na to pieniędzy. Chcielibyśmy robić to inaczej ale „tak krawiec kraje, jak mu materiału staje”.

 • Radny Janusz Kozielewski wyraził zarzut dot. wykroczenia Komisji poza plan pracy. Uważa, że w treści protokołu są poważne zarzuty np. naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych. Chciałbym wiedzieć kto naruszył i czy naruszył. Dalej jest wyrażenie „podejrzenie nadużycia” w treści sugeruje się, że ktoś działa na szkodę gminy - do kogo jest ten zarzut?

Ponadto - mówił dalej Janusz Kozielewski - nie ma podpisu Jana Klebba, nie ma też adnotacji, że odmówił podpisu. Napisano też, że kontroli drogi dokonali I.Wolski, A. Teodoruk oraz Pan K. Formela, który nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

 • Radny Jan Klebba wyjaśnił, że protokołu nie podpisał, gdyż nie zgadzał się z niektórymi zarzutami .

 • Następnie radny Ireneusz Wolski stwierdził, że zapisy w protokole nie są dowodami a jedynie ustaleniami zespołu kontrolnego. Natomiast obecność radnego Formeli w lustracji drogi to po prostu udział radnego z terenu Bukowiny. Stwierdził też nikt nikogo nie oskarża o złodziejstwo.

 • W dalszej części dyskusji głos zabrał Wójt, który powiedział, że dotacja była na konkretne zadanie i konkretny zakres robót. Te zakresy robót nie wymagają pozwolenia na budowę. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne to warunki ustala Zakład Energetyczny a my jedynie w przetargu określamy ile i gdzie mają być punkty świetlne. Taka praktyka jest stosowana od wielu lat i jak do tej pory nikt nie kwestionował.

 • Radny Kazimierz Formela uważa to za dobry pomysł aby zapraszać radnego z danego terenu do takich lustracji, gdyż wie on wtedy co się dzieje na jego terenie.

/ obrady opuściła radna Majewska Stefania - stan Rady 13/

 • Radny Janusz Kozielewski powiedział, że w podtekście protokołu jest zarzut podejrzenia popełnienia przestępstwa. Sugeruje się, że ktoś osiągnął korzyści.

 • Następnie radny Ireneusz Wolski stwierdził, że żaden z członków Komisji tak tego nie odebrał, że ktoś coś wziął. Ponadto Pan Wolski nie rozumie zapisu w wyjaśnieniach Wójta w punkcie 3 - przecież dotacja nie miała żadnego wpływu na jakość drogi.

 • Obecny na sesji Witold Broda wyjaśnił, że dotacja wpływa dopiero po wykonaniu zadania i odbiorze, która stanowi dochód gminy. Droga została odebrana przez Urząd Wojewódzki bez zastrzeżeń. Żeby otrzymać dotację składa się wniosek, który wymaga uproszczonego kosztorysu. Ten kosztorys wykonałem sam chociaż nie mam uprawnień. Robiłem tak, żeby był w miarę drogi, aby uzyskać jak najwięcej pieniędzy. Ten sam kosztorys otrzymuje kandydat na wykonawcę.

 • Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych, czy wszyscy zapoznali się z treścią protokołu z kontroli gospodarki komunalnej ?

 • Radny Andrzej Nowak oświadczył, że niezbyt dokładnie czytał protokół i zaproponował, żeby sprawę wniosków z kontroli gospodarki komunalnej przenieść na następną sesję.

 • Radny Klebba zaproponował aby przyjąć tylko punkt 6. wniosków dotyczący powołania biegłego do zbadania tej drogi a resztę wniosków odłożyć do następnej sesji, ponieważ trzeba mieć czas na zbadanie sprawy i wyjaśnienie zarzutów.

 • Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek nr 6 o treści: Powołać biegłego do zbadania sprawy nawiezienia żwiru na drodze w Bukowinie na dz. 236 i 238.

 • Rada Gminy głosowała następująco: za - 7 radnych, przeciw - 2 radnych i wstrzymało się od głosu 4 radnych

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nr 6 został przyjęty do realizacji.

ad. 19.

Następny punkt porządku obrad to wnioski komisji.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji Oświaty, jak poniżej:

„Komisja Oświaty w dniu 22 marca 2005 r. rozpatrzyła m.in. regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cewice. Biorąc pod uwagę ubóstwo rodzin Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości dokonania wypłat należnych stypendiów za miesiąc styczeń, luty i marzec br. w formie gotówkowej jednorazowo. Zdaniem komisji wiele rodzin posiadających kilkoro dzieci w wieku szkolnym nie będzie stać na wyłożenie gotówki na zakup niezbędnych artykułów.”

Rada Gminy zagłosowała jednogłośnie nad przyjęciem do realizacji powyższego wniosku Komisji Oświaty.

Drugim wnioskiem Komisji, który przedstawił Przewodniczący Rady to prośba podmiotów gospodarczych udzielających świadczeń zdrowotnych o zwolnienie ich z podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności. Przewodniczący przedstawił także negatywną opinię Komisji Budżetu w tej sprawie a następnie poddał pod głosowanie sprawę zwolnienia z podatku. Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie przeciwko zwolnieniu z podatku od nieruchomości popierając jednocześnie opinię Komisji Budżetu, która mówi, że stawka czynszu dla tych podmiotów jest i tak bardzo niska w stosunku do pozostałych podmiotów działających również w budynku ośrodka zdrowia.

ad.20.

W zapytaniach i oświadczeniach radnych głos zabrali:

 • Radny Michał Grybisz mówił o złym wykonywaniu remontów dróg.

 • Radni Andrzej Nowak uważa, że należałoby rozszerzyć parking przy Urzędzie Gminy oraz miejsca zarezerwowane oznakować.

 • Sołtys Cewic Horst Gerlach pytał, czy będzie pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne?

 • Wójt wyjaśnił, że jest to w gestii Agencji, która równie dobrze mogłaby zatrudnić stażystów to tego, gdyż nie możemy ciągle wyręczać Agencji.

ad.21.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany i nie było więcej chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

1


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
05 maj 2005

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
05 maj 2005, godz. 16:02

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
05 maj 2005, godz. 16:02