Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXIX Sesja Rady Gminy Cewice


Protokół nr XXIX/05

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 06 września 2005 r.

Obecni na sesji:

- radni wg listy obecności

- sołtysi wg listy obecności

- zaproszeni goście wg listy obecności

- Wójt Gminy Cewice

- Sekretarz Gminy

- Skarbnik Gminy

- radca prawny

- protokolant

- publiczność

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki przywitał wszystkich biorących udział w sesji oraz dokonał jej otwarcia. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 13 (nieobecni radni: Janusz Kozielewski, Andrzej Nowak).

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed sesją wyłożony został protokół z poprzedniej sesji. Zwrócił się z zapytaniem do radnych czy przyjmujemy protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania, czy są jakieś uwagi.

 • radny Ireneusz Wolski poinformował, że przed sesją zapoznał się z protokółem i w treści protokółu brakuje wypowiedzi Wójta po bloku zapytań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnej. Pan Wójt wyraził stosunek krytyczny w stosunku do radnych, takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt gminy podlega radzie. Nie ma nic przeciwko realizacji wniosków radnych. Wójt jest organem wykonawczym i wie jakie są potrzeby w gminie. W związku z powyższym jest za odrzuceniem protokółu z poprzedniej sesji i wniesieniem poprawek.

 • radny Stanisław Pałubicki zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta, czy jest brudnopis do protokółu?

 • Pan Wójt odpowiedział, że sprawdzimy w wyniku czego Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy.

Stan Rady Gminy po przerwie 13 radnych.

Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, że ma brudnopis protokółu i odczytał zapis, który brzmi: „jestem wybrany - wysłuchuję mądrych, rozsądnych rad.

Jeśli uznam inną ważną, większą potrzebę to tak będę robił.”

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnego Ireneusza Wolskiego, czy taki zapis do protokółu satysfakcjonuje wnioskodawcę?

 • radny Ireneusz Wolski stwierdził, że taki zapis go nie satysfakcjonuje ponieważ Pan Wójt powiedział, że niech sobie radni nie myślą, iż będę robił to co radni chcą, wymyślą.

 • Przewodniczący Rady wyjaśnił, że takiego zapisu w brudnopisie nie znalazł.

 • radny Irenueusz Wolski jest zdania, że w tym przypadku musimy się zdać tylko na pamięć ludzką to nie jest taśma, która można odtworzyć.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi?

 • Radny Kazimierz Formela zaproponował, aby protokół zostawić do poprawki przez Panią Ewę Kruczek i nie przyjmować go na dzisiejszej sesji, lecz na następnej.

 • Pan Wójt dodał, że jeszcze raz powie, iż jest wójtem gminy wybranym w wyborach powszechnych i nie będzie robił to co wymyśli sobie każdy radny, będę wysłuchiwał mądrych i rozsądnych rad. Jest ustawa o samorządzie gminnym i określa zadania wójta gminy i rady gminy, czy komuś uchybiłem?

 • Pan Ireneusz Wolski w odpowiedzi wyjaśnił, że nikt nikomu nic nie zarzuca, lecz chodzi tylko o zdanie, samą formę wypowiedzi taka wypowiedź nie powinna mieć miejsca. Ponadto jest ustawa o samorządzie gminnym, która określa zadania wójta jak i rady.

 • Radny Jan Klebba uważa również, że taka wypowiedź nie powinna mieć miejsca, ale może to sprawiły nerwy, że Pan Wójt tak odpowiedział.

Przewodniczący Rady na zakończenie dyskusji stwierdził, że wypowiedź Wójta należy dopisać do protokółu z ostatniej sesji, w wyniku czego zwrócił się z zapytaniem do radnych, kto jest za uzupełnieniem iprzyjęciem protokółu na następnej sesji?

Rada Gminy jednogłośnie głosowała za uzupełnieniem i przyjęciem protokółu nr XXVIII/05 z dnia 09 czerwca 2005 r. na następniej sesji.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad i poddał go pod głosowanie.

Rada Gminy przyjęła porządek obrad bez uwag i zmian jednogłośnie, jak poniżej:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Informacje:

 1. przewodniczących Komisji,

 2. Wójta Gminy,

 3. Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Informacja Wójta Gminy Cewice o przynależności Gminy Cewice do Stowarzyszeń.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Cewice o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Cewice za I półrocze 2005 r.

8. Zmiana uchwały budżetowej na 2005 r.

 1. przedstawienie projektu uchwały,

 2. opinia Komisji Budżetu,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

9. Nabycie nieruchomości położonej w Cewicach (działka nr 183/2L)

 1. przedstawienie projektu uchwały,

 2. opinia Komisji Komunalnej,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

10. Zmiana uchwały nr XVII/130/04 Rady Gminy Cewice z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Palnu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004-2006.

 1. przedstawienie projektu uchwały,

 2. opinia Komisji,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

11. Wręczenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewicach oraz przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni i dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Cewicach.

 1. Zapytania i oswiadczenia radnych.

 2. Zamknięcie obrad sesji.

Pan Stanisław Pałubicki zwrócił się do radnych z zapytaniem, kto ma uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji?

W związku z tym, iż uwag nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek sesji.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek sesji Rady Gminy Cewice w dniu 06 września 2005 r.

Ad. 4 a

Następnie Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje z prac swych komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 4 b

W dalszej części informacji sprawozdanie złożył Wójt Gminy ze swojej działalności

w okresie międzysesyjnym. Na wstępie przedstawił sprawy administracyjne:

 1. Na polecenie Wójta Gminy dokonano rozliczenia materiałów na inicjatywy społeczne. Powołano komisję, aby rozliczyć to szczegółowo i dokładnie. Ogólnie rozliczenie wygląda dobrze, najlepiej rozliczyli się wędkarze.

 2. Odbyło się podsumowanie dorobku szkół i Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

 3. Odbyło się podsumowanie roku sportowego w naszej gminie. Nie przekazano żadnych środków finansowych na podsumowanie roku sportowego w starostwie. Doszliśmy do wniosku, aby środki zostały w naszej gminie. Mamy dobrze wysportowaną młodzież i niech te środki trafią do naszej młodzieży. W ubiegłym roku dofinansowaliśmy taką imprezę i mało kto z naszej młodzieży został nagrodzony, dlatego w tym roku nie przeznaczyliśmy żadnych środków.

 4. Zorganizowano sobótki z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Cewicach.

 5. Odbyły się dwa święta w naszym starostwie: Zjazd Kaszubów i Święto Nadania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Następnie Wójt przedstawił sprawy z zakresu inwestycji:

 1. Wiele czasu zabrały prace z budową gimnazjum, aby można było korzystać od dnia 01 września 2005 r. W imieniu siebie i dyrektora Publiczego Gimnazjum w Cewicach, Pan Wójt zaprosił wszystkich radnych do obejrzenia po sesji gimnazjum. Ponadto poinformował, że w sobotę tj. 10 września br. dyrekcja gimnazjum ogłasza dzień otwartych drzwi dla wszystkich mieszkańców. Będą oprowadzać po bloku A i B.

 2. W związku z tym, że dochodziły różne informacje, iż ginie kostka na polecenie Wójta dokonano rozliczenia zakupu kostki, cementu i kruszywa za rok 2004. Pisemną informację Wójt przekazał Przewodniczącemu Rady, która będzie do wykorzystania w pracach komisji, a wyjaśnień będzie udzielał Pan Witold Broda. Ponadto Wójt wydał polecenie, aby inaczej rozliczać kruszywo, bardziej skrupulatnie niż było do tej pory, żeby od razu w danym dniu było wiadomo ile i gdzie przywieziono kruszywa.

 3. Wójt przedstawił procedurę budowy gimnazjum. Na dzień dzisiejszy mamy aktualne zezwolenie wydane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 4. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego Wójt Gminy dokonał objazdu szkół naszej gminy. Szkoły są dobrze przygotowanie przy pomocy pracowników obsługi. Wójt Gminy złożył podziękowania dyrektorom szkół.

Ad. 4 c.

Przewodniczący Rady Gminy Cewice odczytał pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych dot. czwartej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Ad. 5.

Informację o przynależności Gminy Cewice do stowarzyszeń przedstawił Wójt Gminy.

Na dzień dzisiejszy gmina należy do 3 stowarzyszeń:

 1. Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich,

 2. Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku”,

 3. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborka”.

W takiej chronologii żeśmy do nich przystępowali. Do ubiegłego roku należeliśmy do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk, wystąpiliśmy z niego ponieważ nie mieliśmy żadnych korzyści, a składki musieliśmy płacić.

Wójt Gminy swoją opinię na temat przynależności do stowarzyszeń przedstawił na komisjach. Wójta zdaniem ważnym stowarzyszeniem dla naszej gminy jest Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich o zasięgu wojewódzkim i centralnym. Stowarzyszenie to opiniuje i apeluje w różnych sprawach, na dowód czego Wójt przeczytał przykładowe petycje i apele.

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku” sceptycznie do tego stowarzyszenia podchodzi Wójt. Zaproponował, aby zaprosić na najbliższą sesję przedstawicieli tego stowarzyszenia, żeby przedstawili swoje plany, co do naszej gminy.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” jest to organizacja, która rozpoczyna swoją działalność. Pan Grzegorz Palasz proponuje, aby w tym stowarzyszeniu pozostać jeszcze rok i także zaprosić przedstawicieli tej organizacji na najbliższą sesję.

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos radnym.

 • Pan Ireneusz Wolski przypomniał, że przygotowanie informacji o przynależności naszej gminy do stowarzyszeń wnioskowała Komisja Komunalna. Jest zdania, że powinniśmy się zająć tą sprawą i podjąć wnioski. Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich jest to organizacja do której powinniśmy należeć i nie ma co do tego wątpliwości, lecz co do tych dwóch pozostałych to musimy się zastanowić ponieważ są to środki nie wykorzystane efektywnie. Zaproponował, aby do końca bieżącego roku uregulować tą sprawę i zaprosić na najbliższą sesję Rady Gminy prezesów tych obu organizacji.

 • Wójt Gminy jest zdania, że w przypadku Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich możemy mówić o ich dokonaniach, lecz w tych pozostałych dwóch nie.

 • Pan Jan Klebba jest podobnego zdania, aby od dnia 01 stycznia 2006 r. wystąpić ze stowarzyszeń, z których nie mamy korzyści. Rocznie płacimy za przynależność 9.200 zł., co stanowi nie małą kwotę. Komisja Budżetu też jest zdania, aby zaprosić przedstawicieli tych 2 organizacji oraz sprawdzić czy są jakieś terminy odnośnie wystąpienia. Chodzi o to, aby nie było za późno na wystąpienie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podjęcie uchwały o wystąpieniu.

Przewodniczący Rady poddał po głosowanie wniosek daleko idący, aby zaprosić na następną sesję Rady Gminy, prezesów Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku” oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska”.

 • radny Jan Klebba uważa, że powinniśmy działać szybko, aby nie było za późno i sprawdzić okres wypowiedzenia.

 • radny Kazimierz Formela wnioskował również za zaproszeniem prezesów, lecz żeby od razu na tej samej sesji rozstrzygnąć czy zostajemy w danej organizacji czy nie.

Pan Stanisław Pałubicki poddał pod głosowanie wniosek, aby na następną sesje zaprosić prezesów 2 w/w organizacji.

Rada Gminy jednogłośnie głosowała za powyższym wnioskiem.

Następnie Rada Gminy głosowała nad wnioskiem radnego Kazimierza Formela, żeby od razu na tej samej sesji rozstrzygnąć czy zostajemy w danej organizacji czy nie.

Radni również jednogłośnie głosowali za wnioskiem radnego Kazimierza Formela.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni w ustawowym terminie złożyli oświadczenia o stanie majątkowym za 2004 r.

Ad. 7.

Wójt Gminy poinformował, że wspólnie z Panią Skarbnik zastanawiali się czy nie wystąpić o wycofanie tego punktu z obrad dzisiejszej sesji ponieważ nie otrzymaliśmy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, a jak otrzymamy opinię to powrócimy do tej sprawy.

 • radny Ireneusz Wolski zwrócił się z zapytaniem czy opinia RIO jest wiążąca?

 • Wójt Gminy - nie ponieważ Rada Gminy nie głosuje nad tą informacją. Wójt tylko ją przedstawia informacyjnie radnym.

Pan Wójt w skrócie omówił informację z wykonania budżetu gminy Cewice za I półrocze 2005 r. Informacja została wcześniej omówiona na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dochody gminy wzrosły i zostały wykonane w 54%. Wydatki wykonano w 50,40%. Nasza najważniejsza inwestycja gminna została zakończona, na bieżąco były realizowane płatności. Wykonano:

 1. kanalizację od gimnazjum do ulicy PKWN wzdłuż ulicy Spacerowej i można się już podłączyć,

 2. chodniki w Bukowinie i Krępkowicach, obecnie realizowane są place manewrowe oraz parkingi przy gimnazjum,

 3. kosztorys i projekt drogi do dębu Świętopełka.

Ważnym zadaniem, które nie było planowane w budżecie to przebudowa przepompowni w Cewicach. Obecnie nie ma już problemów z wodą na osiedlu w Cewicach. Podjęto decyzję, aby wykonać dodatkowe wyjście z hydroforni. Zakupiono równiarkę, 5 pomp głębinowych, które zamontowano w Krępkowicach, Unieszynie, Unieszyńcu i jedna zostanie zamontowana w Oskowie. Natomiast jedna pompa jest w rezerwie w razie awarii. Wójt Gminy polecił założyć ewidencję pomp. Zakupiono 3 przystanki, jeden ustawiono, dwa pozostałe czekają na pozwolenie od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przygotowano teren pod boisko w Oskowie. Jest gotowy projekt na budowę chodnika w Oskowie. W Szkole Podstawowej w Maszewie zamontowano 2 kotły c.o., nie ma jeszcze odbioru. Trochę wzrósł koszt tej inwestycji ponieważ nie można wykorzystać starego komina i trzeba było wybudować nowy. Wspólnie z Nadleśnictwem Cewice wykonano miejsce plażowe nad jeziorem Brody. Obecnie na dachu gimnazjum trwa wymiana pokrycia dachowego, która zostanie wykonana do końca września br. Nie ma zagrożeń terminu i zostanie zakończone zgodnie z planem.

 • radny Kazimierz Formela zwrócił się z zapytaniem do Wójta, czy chodzi o dach na hali?

Wójt odpowiedział, że tak. Dalej kontynułując poinformował, że wykonano remont biblioteki. Zakończono remont sali w GCK Cewice. Był dylemat czy cyklinować parkiet czy kupić panele. Policzono koszty i postanowiono zakupić panele o odpowiedniej twardości. Były wesela, zabawa jak na razie panele się sprawdzają. Została do wyremontowania jeszcze sala kawiarenki. Wójt Gminy poinformował, że w czwartek tj. 08 września br. zostanie podpisana umowa, otrzymamy z kontraktu wojewódzkiego 250.000 zł.

Na tym Pan Wójt zakończył i Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Stan Rady po przerwie 13 radnych.

Po przerwie Pan Stanisław Połubicki poinformował radnych, że odnośnie wystapienia ze stowarzyszeń nie ma żadnych terminów i na następnej sesji podejmiemy stosowną uchwałę.

Ad. 8.

Na temat zmian do budżetu gminy na 2005 r. mówiła Pani Skarbnik. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wszystkie zmiany po stronie dochodów i wydatków, jak również zwiększenia i zmniejszenia omówiła szczegółowo na posiedzeniach komisji.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu potwierdził, że Pani Skarbnik bardzo szczegółowo omówiła zmiany na posiedzeniu Komisji Budżetu. Następnie Pan Jan Klebba przedstawił opinię pozytywną Komisji Budżetu dotyczącą zmian uchwały budżetowej na 2005 r.

 • radny Ireneusz Wolski zabrał głos, że nie ma uwag do zmian, lecz ma propozycję. Chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, nie otrzymujemy żadnych kwot, środków z różnych funduszy a wiemy z mediów, że takie istnieją. Niech gmina opracuje projekt uregulowania całej gospodarki wodno-ściekowej. Jak będziemy robili po trochu, to nigdy nie będzie efektu, pożytku, robimy to odcinkami. Gdyby to było całościwo to może byśmy pozyskali jakieś fundusze tak jak to otrzymują inne gminy.

 • Wójt Gminy zaproponował, aby oddzielić dwie sprawy gospodarkę ściekową i gospodarkę wodną. Do gospodarki ściekowej mamy opracowany plan, są złożone wnioski do ZPORR. Gospodarka wodna staramy się regulować, jeszcze trochę mamy do uregulowania. Kolejna tura wniosków unijnych to lata 2007-2013 i możemy liczyć na środki. Chcielibyśmy złożyć wnioski na Pieski-Wybudowanie, reszta Bukowiny, Osowo, Osowo Skrzyżowanie, Karwica, Lesiaki. W tej chwili nie ma środków z transzy 2005-2006 zostały już wykorzystane. Jesteśmy w krajowym systemie oczyszczania ścieków. Mamy przyjętą koncepcję uporządkowania gospodarki ściekowej. Jeśli chodzi o gospodarkę wodną część już mamy zrealizowaną, fachowcy muszą orzec czy można połączyć wodociągi, studnie. Wcześniej był przedstawiony plan modernizacji gospodarki wodnej.

 • radny Ireneusz Wolski powiedział, że nie interesują go szczegóły techniczne tylko czy przy takich rozwiązaniach będziemy mieli szanse na pozyskanie środków, bo robimy odcinkami.

 • Wójt wyjaśnił, że należy pamietać, iż nie ma już programu SAPARD to co robiliśmy w gospodarce wodnej to robiliśmy pod presją SANEPiD. Naprawiamy to co jest do naprawienia, śledząc analizy mamy dobre wyniki wody. Duże zadania będziemy robić jednym planem unijnym, te punktowe będziemy robili we własnym zakresie.

Wiecej pytań nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu i poddał ją pod głosowanie.

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXIX/210/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005.

Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Nadleśnictwa Cewice przedstawił Wójt Gminy. Jest to udział w działce i lokalu mieszkalnym. W ubiegłym roku przejmowaliśmy mieszkania z Nadleśnictwa Cewice, jednego mieszkania nie przejęliśmy, bo wymagało remontu kapitalnego. Została powołana komisja składająca się z pracowników Urzędu Gminy i Nadleśnictwa, która dokonała wizji mieszkania oraz spisała, co należy wyremontować. Protokół przekazano Nadleśnictwu. Nadleśnictwo przeprowadziło remont, komisja dokonała odbioru mieszkania, zalecenia zostały wykonane i nie ma przeciwwskazań do przejęcia mieszkania.

Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji Komunalnej, a następnie Rada Gminy w głosowaniu jawnym niniejszą uchwałę podjęła jednogłośnie.

Ad. 10.

Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/04 Rady Gminy Cewice z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004-2006 omówił Wójt Gminy wyjaśniając, że zmiany do tego planu są konsekwencją zmian do budżetu gminy, dlatego należy wprowadzić zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice.

Komisja Komunalna i Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Pan Stanisław Pałubicki ogłosił 10 minut przerwy.

Stan Rady po przerwie 10 radnych (nieobecni: Stefania Majewska, Czesław Miotk, Kazimierz Formela)

Ad. 11

Wójt Gminy poinformował radnych, że w związku z tym, iż Pan Leszek Smentoch złożył rezygnację z funkcji dyrektora został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewicach. W wyniku konkursu, komisja konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora zaproponowała Panią Iwonę Mielewczyk. Po zasięgnięciu i uzyskaniu opnii pozytywnej kuratora, zarządzeniem Wójta Gminy Cewice powołano Panią Iwonę Mielewczyk na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewicach na okres 5 lat szkolnych.

Następnie Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli list gratulacyjny i kwiaty Pani Iwonie Mielewczyk.

Druga procedura to zakończył się okres powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebuni i dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Cewicach. Organ prowadzący może przedłużyć na okres kolejnych 5 lat szkolnych lub ogłosić konkurs.

Wójt po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora, postanowił przedłużyć obu paniom na następne kolejne 5 lat szkolnych stanowisko dyrektora szkoły.

Wręczono Pani Krystynie Jałoszyńskiej i Pani Grażynie Piechowiak listy gratulacyjne i kwiaty.

Na sesję przybyli radni: Stefania Majewska, Czesław Miotk i Kazimierz Formela.

Stan Rady 13 radnych.

Ad. 12.

Wnioski i zapytania:

 • radna Anna Kubica przypomniała, że przed wakacjami zgłaszała potrzebę większego nadzoru przy budynku ośrodka zdrowia w Cewicach, lecz nie ma żadnych efektów czy będzie to jakoś rozwiązane? Młodzież strasznie tam bałagani, przychodząc do pracy najpierw muszą sprzatnąć aby można było otworzyć drzwi i tak jest codziennie.

 • Wójt Gminy powiedział, że zwracał się do Policji o większy nadzór, ale widzi, iż nie ma żadnych efektów. Firma ochroniarska nie rozwiąże problemu, potrzebny jest dozorca ponieważ chodzi o wandalizm. Uznaje to za ważne i spotka się z lekarzami, Panem Borowskim i może wspólnie znajdą rozwiązanie.

 • radny Ireneusz Wolski poinformował, że rozmawiał z Panem Borowskim, aby przyszedł do Wójta i żeby podmioty z ośrodka zdrowia włączyły się.

 • Wójt stwierdził, że młodzież znalazła sobie miejsce na spotkania, przeniosła się z przystanków. Potrzebny jest nadzór.

 • radny Jan Klebba - może byłoby dobrze zatrudnić dozorce na miesiąc czasu. Młodzież by zobaczyła, że ktoś pilnuje porządku i przestaliby bałaganić.

 • radny Michał Grybisz przypomniał, że Komisja Komunalna złożyła drugie pismo do Wójta w sprawie ilości kostki oraz żwiru i nie otrzymali odpowiedzi.

 • Wójt Gminy wyjaśnił, że dzisiaj na sesji na ręce Przewodniczącego Rady złożył materiały do wykorzystania w pracach komisji i komisja może zmierzyć chodniki, bo Wójt tego nie zrobi. Komisja Komunalna ma prawo sprawdzić. W materiałach są zestawienia zgodne ze stanem księgowym.

 • radny Michał Grybisz powiedział, że jeśli chodzi o chodnik w Unieszynie nic się tam nie robi.

 • Wójt odpowiedział, że po zakończeniu prac przy gimnazjum pracownicy przejdą do Unieszyna.

 • radny Jan Klebba stwierdział, że chyba jest coś nie tak jeśli chodzi o obmiary przecież w protokóle jest ile wykonano chodnika?

 • radny Michał Grybisz - może komisja robi tak jak zrobiono kontrolę materiałów w kościele w Krępkowicach.

 • radny Jan Klebba uważa, że na komisjach była sprawa wyjaśniona, nie można nikogo oskarżać, przecież był Pan na komisji i sprawa została wyjaśniona.

 • radny Ireneusz Wolski, chodzi o to, że jeśli ktoś coś robi to nie można komuś dać farby za wykonanie prac przy kościele ponieważ są to środki publiczne, z których należy się rozliczyć.

 • Wójt Gminy poinformował, że z jego strony nie było akceptacji na takie działania. Nie będzie rozpatrywał wniosków mieszkańców-parafian. Administratorem dla Wójta jest ksiądz i to ksiądz powinien zwrócić się z pismem o dofinansowanie.

 • radny Kazimierz Formela powiedział, że jeśli ten dach nie zostanie pomalowany tą farbą, którą mają to farba się zmarnuje, bo termin tej farby prawdopodobnie jest do końca września br., jaka będzie reakcja władz gminy. Ponadto zwrócił się z zapytaniem ponieważ pytają mieszkańcy Bukowiny, kiedy będzie gotowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Bukowiny?

 • Wójt Gminy wyjaśnił, że plan jest gotowy, postara się aby na październikowej sesji był zatwierdzony.

 • radny Kazimierz Formela pyta, bo ludzie chcą się budować a procedura pozwolenia na budowę trochę trwa.

 • radny Jan Klebba - jeśli chodzi o farbę Komisja Budżetu wnioskowała, aby wykorzystać tą którą posiadają oraz udzielić upomnienia, że jak będą tak robić to więcej nie dostaną żadnych środków, a poza tym to ksiądz jest administratorem a nie parafianie. Ustalono wspólnie, że na pismo odpowiedź udzieli Pan Wójt.

 • Wójt Gminy poinformował, że w tej chwili jest ogłoszony oraz wyłożony plan i studium dla Bukowiny. Były ogłoszenia w prasie, że jest wyłożony do dnia 29 września 2005 r. i można się z nim zapoznać oraz wnosić uwagi.

Ad. 13.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący zamknął XXIX sesję Rady Gminy Cewice.

Protokółowała:

Marzena Krakowiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
30 wrz 2005

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
30 wrz 2005, godz. 14:21

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
30 wrz 2005, godz. 14:21