Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXIII Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXIII/05

z sesji Rady Gminy Cewice

z dnia 21 stycznia 2005 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • protokolant

 • publiczność

 • radca prawny

ad.1.

XXIII sesję Rady Gminy Cewice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 14 /nieobecny Czesław Miotk/.

W punkcie tym Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli medale za zasługi dla obronności kraju państwu Kobiella, złożyli życzenia i wiązanki kwiatów.

ad.2.

Na wniosek radnego Andrzeja Nowaka protokół z poprzedniej sesji Rada Gminy przyjęła jednogłośnie bez odczytywania.

ad.3.

Po odczytaniu projektu porządku obrad Przewodniczący zgłosił zmiany tj:

 1. wnioskował o wycofanie punktu 9 „Zaliczenie dróg na terenie gminy Cewice do kategorii dróg gminnych”, ponieważ Komisja Komunalna zbyt późno wydała opinię i ponadto niezbędna jest również opinia Starostwa Powiatowego, która jeszcze nie dotarła.

 2. wycofanie punktu 13 - „Przyjęcie wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej - GCK i spraw komunalnych” Przewodniczący poinformował, że niezbędna jest obecność Pani Dyrektor GCK, która aktualnie jest na urlopie - poza granicami kraju, ponadto jeśli chodzi o sprawy komunalne to Komisja Rewizyjna nie wypracowała jeszcze wniosków z tej kontroli.

 3. dodać punkt 6 a - Zaciągnięcie kredytu na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej - etap I.

Wszystkie propozycje Przewodniczący poddawał pod głosowanie kolejno i każdy wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie cały porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokoły z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

a/ Przewodniczących Komisji

b/ Wójta Gminy

c/ Przewodniczącego Rady

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2005 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Gimnazjum Publicznego” w Cewicach.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Zaciągnięcie kredytu na „budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej - etap I”

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Oświaty

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Oświaty

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Stanowisko Rady Gminy w sprawie przyłączenia gminy Potęgowo do powiatu lęborskiego.

 2. Przyjęcie wniosków komisji.

 3. Zapytania i oświadczenia radnych.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.a.

W punkcie tym informacje złożyli Przewodniczący poszczególnych komisji z prac swych komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja Budżetu i Komisja Rolna zgłosiły do Rady wniosek o wprowadzenie do planu kontroli Komisji Rewizyjnej w lipca br. kontroli GCK pod kątem gospodarności finansami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył również swoją informację dodając, że taka kontrola GCK jest już w planie Komisji Rewizyjnej i nie ma potrzeby tego wprowadzać.

ad.4.b.

Następnie informacje z okresu międzysesyjnego złożył Wójt Gminy.

Omówił najważniejsze zagadnienia, którymi zajmował się w tym czasie. Są to następujące sprawy:

 • Wójt poinformował, że zgodnie z wolą Rady zaproponował Komendantowi Powiatowemu Policji kupno budynku po WZUW na biuro Rewiru Dzielnicowych. Komendant Powiatowy po konsultacji z Komendantem Wojewódzkim, który jest władny podjąć decyzję w tej sprawie stwierdził, że Komenda Wojewódzka nie jest zainteresowana tym budynkiem, ponieważ jest za duży na potrzeby naszego rewiru dzielnicowych.

 • Wójt poinformował, że nie otrzymaliśmy dofinansowania do Gimnazjum.

 • Wójt odbył spotkanie z członkami Związków zawodowych Nauczycieli w sprawie dzisiejszych uchwał.

 • dołożono gminom dodatkowe zadanie związane z udzielaniem stypendiów uczniom, u których w rodzinie dochód netto nie przekracza kwoty 316 złotych. Wójt dodał, że ok. 600 uczniów będzie kwalifikować się do tego a Rada Gminy ma określić zasady i kryteria przyznawania. Regulamin musi być uchwalony w lutym. Termin składania podań został ustalony na dzień 31 stycznia 2005 r.

 • Następnie głos zabrała Wice Wójt Stanisława Starosz, która złożyła informację z wizytacji programu ferii w szkołach i Gminnym Centrum Kultury w Cewicach.

Stwierdziła, że program ferii zimowych jest realizowany prawidłowo, czego dowodem jest duże uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach na terenie szkoły oraz w Gminnym Centrum Kultury. Podczas pobytu w tych placówkach Pani Starosz spotkała w GCK młodzież uczestniczącą w konkursie pn. „Zabawa językiem polskim” oraz w zajęciach plastycznych a centrum internetowe było wypełnione do ostatniego miejsca. Natomiast w gimnazjum na hali sportowej odbywały się zajęcia w obecności ok. 60 osób. Na holu został ustawiony stół do tenisa stołowego, gdzie również grano w tenisa. Z rozmowy z młodzieżą Pani Starosz dowiedziała się, że dziś jest też zaplanowany wyjazd do Multikina. Z rozmów z młodzieżą wynikało, że są bardzo zadowoleni z organizowanych rozrywek podczas ferii.

 • radny Kazimierz Formela zapytał, czy Pani Starosz była w innych placówkach poza Cewicami ?

 • Na to pytanie odpowiedział Wójt stwierdzając, że sam był w innych miejscowościach i również program jest realizowany. Dodał, że każdy Dyrektor szkoły złożył do Wójta plan zajęć podczas ferii.

 • Radny Formela wyraził swoje obawy o to, czy każdy zdąży złożyć wniosek o stypendium do 31 stycznia br.

 • Wójt odpowiedział, że Wójt może termin przedłużyć ale ustalony termin na 31 stycznia jest po to aby wstępnie oszacować jakiej ilości uczniów będą dotyczyły stypendia. Ponadto o terminie składania wniosków zostały wcześniej poinformowane szkoły, sołtysi, informacje były w sklepach. Przy okazji Wójt zaapelował do radnych o rozpropagowanie tej akcji.

 • Radny Andrzej Teodoruk poinformował, że często w Siemirowicach w godzinach wieczornych spotyka się młodzież gimnazjalną chodzącą grupami w stanie nietrzeżwym a Policji nie widać już od kilku tygodni.

 • Wójt zapewnił, że powiadomi o tym komendanta.

Powiedział, że to są efekty tego, że uczniowi wolno wszystko a nauczycielowi nic.

Przybył radny Czesław Miotk - stan Rady 15.

 • Radny Andrzej Nowak uważa, że wina leży po stronie rodziców, którzy nie interesują się co robią ich dzieci i gdzie przebywają.

 • Radny Janusz Kozielewski opowiedział o zdarzeniu, którego był świadkiem a mianowicie widział, jak młodzież do 18 lat niosła pełne reklamówki piwa na dyskotekę do GCK, która odbywała się w środku tygodnia z wtorku na środę i tam oficjalnie to piwo stoi na stolikach. Uważa, że organizator winien nad tym czuwać i nie pozwolić na to, żeby na dyskotece było piwo.

 • Radny Wolski zastanawia się nad tym kto organizował tę dyskotekę z wtorku na środę i jaki był nadzór pedagogiczny?

ad.4.c.

Przewodniczący Rady w swoich informacjach zapoznał radnych z następującymi sprawami:

 1. pismo Wojewody Pomorskiego o konieczności realizacji wymogów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 2. poinformował o otrzymaniu Certyfikatu dla Rady Gminy Cewice za wkład w organizację XIII Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego im. Tomasza Hopfera.

ad. 5.

Na temat projektu budżetu na 2005 r. głos zabrał Wójt Gminy. Stwierdził, że ten budżet jest prorozwojowy, że z roku na rok wskaźnik środków przeznaczonych na inwestycje rośnie. Prawie 1/3 wydatków budżetowych idzie na rozwój gminy. Ten budżet zapewnia normalne funkcjonowanie jednostek podległych Radzie, Urzędu Gminy na poziomie nie gorszym, jak w roku ubiegłym. Zaplanowane kwoty tak dochodów, jak i wydatków są realne i możliwe do osiągnięcia. Mamy 2 konieczne inwestycje tj. rozbudowa Gimnazjum i sieć kanalizacyjna. Projekt ten znajduje odbicie w budżecie. Wójt stwierdził, że teraz możemy powiedzieć, że możemy liczyć na większe nadwyżki budżetowe, niż spodziewaliśmy się. Dlatego Wójt wniósł autopoprawki do projektu budżetu oraz omówił na poszczególnych komisjach. Dzięki tym nadwyżkom możemy zmniejszyć wcześniej planowany kredyt i wziąć kredyt na kanalizację. Kredyt na kanalizację zostanie zaciągnięty jeśli będzie poparcie Wojewody i otrzymamy dotację. Kredyt będzie zaciągnięty z Banku Gospodarczego, gdzie oprocentowanie wyniesie 1,9 %.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu poprosił o małą przerwę w czasie której Komisja zaopiniuje projekt uchwały w sprawie kredytu na kanalizację i wybór banku.

 • Przewodniczący ogłosił przerwę.

 • Po przerwie radny Jan Klebba wyraził pozytywną opinię Komisji co do potrzeby zaciągnięcia kredytu i co do banku - opinię tę Komisja przyjęła jednogłośnie.

W dyskusji udział wzięli:

 • radny Ireneusz Wolski zapytał co będzie z gospodarką ściekową jeśli nie dostaniemy dotacji ?

 • Wójt wyjaśnił, że nie przewiduje takiej możliwości, żeby nie otrzymać dotacji. My ją otrzymamy tylko kwestia w której transzy. A jeśli już otrzymamy na I etap prac to kolejne otrzymamy na pewno. Możemy również skorzystać z programu Ochrony Środowiska, który został zaopiniowany pozytywnie. Wójt omówił projekt działania w zakresie gospodarki ściekowej.

 • - Radny Andrzej Nowak zapytał, jeśli chodzi o kredyt na Gimnazjum to czy obejmuje on również wyposażenie.

 • Wójt wyjaśnił, że tak łącznie z wyposażeniem.

 • Radny Ireneusz Wolski stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do człości budżetu, że zna opinię Komisji Komunalnej i Rolnej w sprawie zabrania z GCK kwoty 30.000 złotych. Radny Wolski proponuje aby zmodyfikować tę opinię aby ona brzmiała w ten sposób aby zdjąć z GCK kwotę 20.000 złotych i przenieść ją do rezerwy celowej a co zmusi Dyrektor GCK do bardziej oszczędnej gospodarki.

 • Radny Jan Klebba zapoznał zebranych z planowanymi wydatkami w GCK. Stwierdził, że gdyby zabrać z GCK 30.000 złotych to na działalność kulturalną zostanie niecałe 20.000 złotych, gdyż reszta to są płace, utrzymanie budynku i biura. Komisja Budżetu uważa, że jest to zbyt mało, żeby klub mógł spełniać swoją rolę.

 • Radny Czesław Miotk przypomniał, że Komisja Rewizyjna domaga się aby GCK działało po godzinach tj. w godzinach wieczornych a to wiąże się również z wydatkami.

 • Radny Kazimierz Formela poparł propozycję radnego Wolskiego, żeby przenieść 20.000 zł do rezerwy celowej. Stwierdził, że po raz drugi odsunęliśmy temat wniosków z kontroli GCK - jest to bagatelizowanie sprawy.

 • Radny Janusz Kozielewski powiedział, że skoro temat został zdjęty z porządku obrad to nie powinniśmy dzisiaj mówić na ten temat, ale mimo woli temat wrócił. Radny Kozielewski stwierdził, że ma zastrzeżenia do przeprowadzonej kontroli a mianowicie:

 • wnioski z poprzedniej kontroli nie zostały wykonane,

 • plan pracy zakładał kontrolę 2003 roku a nie 2004 r.,

 • Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Dyrektor GCK złożyła projekt swojego budżetu na kwotę wyższą o 40.000 złotych. Wójt i tak już zmniejszył ten plan.

 • obrady opuściła radna Małgorzata Piwka. Stan Rady - 14.

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Wolski zgłosił wniosek o zdjęcie z GCK kwoty 20.000 złotych i przeniesienie jej do rezerwy celowej na kulturę i poddał ten wniosek pod głosowanie.

 • Rada Gminy głosowała następująco:

 • za 3

 • przeciw 6

 • wstrzymało się od głosu 5

 • Radny Kazimierz Formela powiedział, że Komisja Komunalna i Rolna wnioskowały również o zdjęcie 10.000 złotych z imprez masowych i przeznaczyć na drogi i chodniki.

 • Wójt poinformował, że Komisja Rolna zweryfikowała swoje stanowisko popierając projekt budżetu.

 • Radny Kazimierz Formela uważa, że Komisja Rolna nie miała prawa zmieniać swego stanowiska, gdyż to było stanowisko wspólne z Komunalną.

 • Przewodniczący Komisji Rolnej Andrzej Teodoruk uważa, że Komisja miała takie prawo tym bardziej, że miała możliwość zapoznać się szczegółowo z planowanymi wydatkami w GCK, co pozwoliło Komisji na zmianę decyzji.

 • Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, w czasie której Komisja Komunalna winna ustalić swoje wcześniejsze stanowisko.

 • Po przerwie Przewodniczący Komisji Komunalnej ogłosił, że Komisja Komunalna podtrzymuje swój wniosek o zdjęcie 10.000 zł. z imprez masowych i przeznaczenie tej kwoty na drogi i chodniki.

 • Wniosek ten Przewodniczący poddał pod głosowanie.

 • za przyjęciem głosowało - 4 radnych

 • przeciw - było 5

 • wstrzymało się od głosu - 5 radnych.

 • Przewodniczący stwierdził, że wniosek Komisji Komunalnej nie został przyjęty.

 • Ponieważ dyskusji więcej nie było nad projektem budżetu Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej w wersji niezmienionej. Rada Gminy głosowała następująco:

 • za - 12

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się od głosu - 2

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała budżetowa została przyjęta większością głosów.

ad.6.

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Gimnazjum Publicznego” w Cewicach głos zabrał Wójt Gminy. Stwierdził, że wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która polega na zmniejszeniu kwoty kredytu z 3.650.000 na 2.900.000 złotych ze względu na większe nadwyżki budżetowe, niż spodziewaliśmy się. Kwota 2.900.000 zł jest niezbędna, żeby móc oddać inwestycję w sierpniu br. przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu radny Jan Klebba wyraził pozytywną opinię Komisji Budżetu.

 • Dyskusji nad powyższym nie było.

 • Ponieważ dyskusji, uwag, ani pytań nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Rozbudowę Gimnazjum Publicznego w Cewicach”i poddał pod głosowanie.

 • Rada Gminy w głosowaniu jawnym opowiedziała się jednogłośnie /w obecności 14 radnych - 14 głosów „za przyjęciem”/ za przyjęciem uchwały.

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Rozbudowę Gimnazjum Publicznego w Cewicach”została przyjęta.

ad.7.

Ten punkt omówił również Wójt Gminy. Powiedział, że gmina nie ma innej alternatywy. Inwestycja ta musi być wykonana, żeby gmina mogła rozwijać się i właściwie funkcjonować. Na tę inwestycję otrzymamy dofinansowanie, jednak dopóki jej nie będzie wydatki trzeba pokryć z własnych środków. Dlatego proponuję zaciągnięcie kredytu w wysokości 727.619 złotych.

Oprocentowanie kredytu wyniesie 1,9 % a spłacony będzie jeszcze w 2005r. w zależności od dofinansowania.

Ponieważ temat ten podobnie jak poprzedni był szeroko omawiany na posiedzeniach Komisji Wójt zwrócił się do radnych o ewentualne pytania, czy niejasności.

 • Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Jan Klebba przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu stwierdzając, że kanalizacja musi być wykonana.

 • Dyskusji nie było.

 • Ponieważ nikt nie zgłosił pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały / na 14 radnych obecnych 14 głosów opowiedziało się „za przyjęciem”/. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej - etap I odcinek Cewice - Maszewo” została przyjęta.”

ad.8.

Wójt wyjaśnił, że uchwała w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. jest częścią uchwały budżetowej, jest zgodna z uchwałą budżetową , jedynie kwota funduszu jest rozpisana na zadania, które mają być wykonane w 2005 r. Wójt przedstawił te zadania.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Klebba przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został przyjęty jednogłośnie.

ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 omówiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz.

Powiedziała, że zamierzenia są opisane w załączniku do projektu uchwały, który radni otrzymali. Dodała, że program wiele się nie zmienia, gdyż jest zobligowany ustawą. Jedyna zmiana jaką zaproponowano to wynagrodzenie dla członków Komisji. Proponuje się 150 złotych za posiedzenie a dotychczas było 100 złotych. Tym sposobem koszty wzrosną w ciągu roku o ok. 2.000 złotych.

 • Radny Grybisz uważa, że jeśli podnosimy stawkę dla członków tej komisji to on proponuje dla sołtysów kwotę 200 złotych.

 • Radny Andrzej Teodoruk zapytał jak często zbiera się komisja.

 • Wójt odpowiedział, że czasem w miesiącu nie ma posiedzenia a czasem są dwa. To nie ma reguły. Przeciętnie 1 raz w miesiącu i posiedzenie trwa 3 - 4 godz.

 • Radny Jan Klebba Przewodniczący Komisji Budżetu złożył wniosek Komisji Budżetu, że ze względu na skromny budżet i duże wydatki inwestycyjne Komisja proponuje pozostawić stawkę wynagrodzenia na poziomie 100 złotych i nie podwyższać.

 • Zgłoszony wniosek Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie.

 • za wnioskiem było 111 radnych

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się od głosu 3 radnych

 • Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał, czy na kluby abstynenta jest udzielana również pomoc finansowa?

 • Pani Starosz wyjaśniła, że taka pomoc też jest udzielana poprzez zwrotu kosztów podróży rodzinom.

 • Wójt dodał, że są to organizacje na zasadzie wolontariatu

 • Radny Janusz Kozielewski wrócił do tematu pijącej młodzieży, stwierdzając, że nic nie zdziałamy, jeśli nie będzie egzekucji.

 • Ponieważ nie było więcej chętnych do dyskusji Stanisław Pałubicki odczytał projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. i poddał ją pod głosowanie.

 • za przyjęciem było - 12 radnych

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Wyszła radna Anna Kubica - stan Rady 13.

ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze omówił Wójt Gminy. Powiedział, że jak co roku jest opracowany Regulamin przyznawania nagród, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Powiedział, że podział specjalnego funduszu nagród jest taki, że 20 % tego funduszu jest do dyspozycji Wójta na nagrody dla Dyrektorów a 80 % jest do dyspozycji dyrektorów szkół na nagrody dla nauczycieli. Wszystkie kryteria zawarte są w regulaminie.

 • Poddana pod głosowanie uchwała w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli została przyjęta 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze została przyjęta.

ad.11.

Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli omówił Wójt Gminy, stwierdzając, że regulamin został opracowany z udziałem związku nauczycielstwa.

 • Przewodniczący Komisji Oświaty Czesław Miotk przedstawił pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.

 • W dyskusji nad uchwałą głos zabrali:

 • Radny Ireneusz Wolski stwierdził, że dodatek motywacyjne dla nauczycieli jest co najmniej dziwny, ponieważ jak można motywować do pracy, gdy jest takie bezrobocie. Motywacją jest samo posiadanie pracy a za niewykonanie podstawowych obowiązków należałoby zwolnić takiego nauczyciela. Wykonywanie przez niego podstawowych obowiązków jest ich obowiązkiem.

 • Radny Jan Klebba poparł swego przedmówcę stwierdzając, że w § 2 p-kt 1 od „a” do „g”winny być wykreślone, gdyż są to obowiązki nauczycieli wynikające z samego zatrudnienia.

 • radny Janusz Kozielewski ppowiedział, że najlepszą motywacją jest wynagrodzenie , lecz w każdym zawodzie są mistrzowie i czeladnicy. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że są to ludzie dobrze wykształceni i jeśli ustawodawca wprowadził takie zasady to nie powinniśmy się o to spierać.

 • Radny Klebba powiedział, że dodatek na pewno się należy ale nie za to co nauczyciel musi robić w ramach zatrudnienia.

 • Wójt dodał, że karta nauczyciela mówi, że dodatek motywacyjny się należy a jego wysokość ustala Rada.

 • Radny Miotk stwierdził, że regulamin jest ale w budżetach szkolnych nie ma pieniędzy a jeśli są to są to bardzo małe kwoty.

 • Wójt uzupełnił wypowiedź Pana Miotka mówiąc, że od dwóch lat dodatek nie był wypłacany.

 • Radny Miotk Czesław Przewodniczący Komisji Oświaty uważa, żeby w br przyjąć tę uchwałę a w przyszłym roku zastanowić się nad wykreśleniem niektórych punktów.

 • Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie

 • Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciwnych głosów nie było, a wstrzymało się od głosu 3 radnych.

ad. 12.

Rada Gminy Cewice przyjęła stanowisko w sprawie przyłączenia gminy Potęgowo do powiatu lęborskiego, które Rada przyjęła jednogłośnie.

ad. 13.

Przyjęcie wniosków Komisji.

W punkcie tym Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Komisji Oświaty aby w miarę posiadanych środków wykonać chodnik prowadzący do cmentarza w Cewicach i przy ul. Węgrzynowicza.

 • Wójt Gminy powiedział, że jest to możliwe do wykonania, jednakże nie w roku 2005 a tylko w latach nastepnych, gdyż trzeba będzie przejąć grunty a ponadto zanim będzie można przejąć grunty to plan zagospodarowania przestrzennego musi być uaktualniony a te procedury trwają długo.

 • Poddany pod głosowanie wniosek został przyjęty do realizacji w latach następnych jednogłośnie.

ad.14.

W zapytaniach i oświadczeniach radnych głos zabrali:

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał co z naszym wysypiskiem w Oskowie ?

 • Wójt odpowiedział, że jeśli tylko plan miejscowy będzie przyjęty i staniemy się właścicielem notarialnym terenu dopiero wówczas możemy rozpocząć działania. Powołana zostanie Spółka Międzygminna i rozpoczniemy prace.

 • Radny Michał Grybisz wystąpił o podwyżkę wynagrodzenia dla kierowcy autobusu, który wozi dzieci do szkół, gdyż jego wynagrodzenie wynosi 800 złotych a odpowiedzialność jest duża.

 • Wójt wyjaśnił, że kierowca nie podlega Radzie Gminy a tylko Dyrektorowi. Dyrektor posiada regulamin wynagradzania obsługi uchwalony przez Radę i na tej podstawie ustala wynagrodzenie.

 • Radny Janusz Kozielewski złożył podziękowanie radnemu Grybiszowi za pomoc w otrzymaniu wózka inwalidzkiego dla chorej emerytowanej nauczycielki, Dyrektorowi szkoły w Cewicach Panu Leszkowi Smentochowi za zakup akumulatora do tego wózka, Panu Miotkowi i Pani Borowskiemu za pomoc tej niepełnosprawnej osobie.

 • Ponieważ więcej dyskusji nie było Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

13


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
15 lut 2005

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
15 lut 2005, godz. 15:03

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
15 lut 2005, godz. 15:03