Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXII Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXII / 04

z sesji Rady Gminy Cewice

z dnia 29 grudnia 2004 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • protokolant

 • publiczność

ad.1.

XXII sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 14 /nieobecny Czesław Miotk/.

ad.2.

Na wniosek radnego Andrzeja Nowaka protokół z poprzedniej sesji Rada Gminy przyjęła jednogłośnie bez odczytywania.

ad.3.

Odczytany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

ad.4.a.

W punkcie tym Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

ad.4.b.

Następnie informację ze swych prac w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Gminy.

Najważniejsze zadania realizowane w tym okresie to:

 • budowa gimnazjum - przebiega sprawnie, zgodnie z harmonogramem,

 • złożony został wniosek o przekazanie nieodpłatne części kanalizacji od oczyszczalni Maszewo do określonej studzienki oraz urządzenia z kratką.

 • Następnie Wójt poinformował, że Komendant Powiatowy Policji chce przekazać gminie działkę położoną w pobliżu Rejonu Dzielnicowych w Cewicach ok.. 7.000 m2. w zamian za pomoc gminy w remoncie budynku Policji w Cewicach. Komendant Powiatowy liczy na pomoc w wysokości równowartości tej działki tj. ok. 50.000 zł. Zarządcą działki jest Starosta, gdyż działka jest własnością Skarbu Państwa. Wójt poinformował, że zwrócił się o opinię w tej sprawie do Komisji Budżetowej. Wójt zwrócił się do Rady o stanowisko w tej sprawie aby mógł tę informację przekazać do Starosty.

 • radny Jan Klebba poinformował, że Komisja Budżetu po rozpatrzeniu sprawy, biorąc pod uwagę napięty budżet i ogrom zadań do wykonania w gminie, jak również udzieloną już wcześniej pomoc dla policji w poprzednich latach Komisja postanowiła pomóc w remoncie budynku kwotą 20.000 złotych.

 • radny Ireneusz Wolski zgadza się z tym, że dzisiaj nikt nikomu nie daje nic za darmo, ale Policja winna pamiętać o udzielonej przez nas wcześniej pomocy. Zdaniem radnego za 50.000 złotych to my tę działkę możemy kupić w normalnym trybie, to nie jest żadna łaska. Radny popiera wniosek Komisji Budżetu i skłaniałby się dać maksymalnie 30.000 złotych.

 • radny Kazimierz Formela zauważył, że działka ta została wyceniona za 8 zł/m2 a tymczasem inne działki chcemy sprzedać za 4 zł/m2 i jeszcze nikt nie chce kupić.

 • radny Janusz Kozielewski uważa stawianie takich warunków za niewłaściwe, gdyż władze gminy od wielu lat wspierają Policję. A jeśli teren ten przejmiemy to należałoby przeznaczyć go na parking dla samochodów przyjeżdżających do kościoła.

 • Wójt zauważył, że dyskutowanie o tym, co tam ma być jest przysłowiowym „dzieleniu skóry na niedźwiedziu”.

 • Zdaniem radnego Andrzeja Nowaka nie możemy powiedzieć „nie”, gdyż Rewir Dzielnicowych jest nam potrzebny i każdy wie jaki jest stan tego budynku. Powinniśmy wiedzieć, co tam będzie robione. Pomóc trzeba jednak należy pamiętać, że budżet jest trudny. Policja szacuje remont na 140 tys. zł. - to jest bardzo dużo .

 • radny Janusz Kozielewski uważa, że może warto byłoby sprzedać ten budynek a za te pieniądze postawić nowy.

 • Wójt powiedział, że nie można porównywać cen działek, dyż są różne działki: jedne są mniej atrakcyjne to są tańsze a bardziej atrakcyjne są droższe.

 • Radny Klebba uważa, że 140 tys. zł. na remont to nie jest dużo, jednak stwierdził, że w piśmie Policji nic się nie mówi o działce.

 • Radny Michał Grybisz uważa, że nas nie obchodzi za ile oni chcą zrobić remont, my tylko możemy zastanowić się ile my możemy dołożyć.

 • Radny Kazimierz Formela zapytał jaką mamy gwarancję na otrzymanie działki jeśli nasza pomoc wyniesie 20.000 złotych.

 • Wójt odpowiedział, żę decyzja będzie należała do Starosty, który ma dwie możliwości: zatrzymać działkę w zasobach Skarbu Państwa lub sprzedać w drodze przetargu.

 • Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetowej w sprawie dofinansowania remontu budynku Policji w kwocie 20.000 złotych.

 • za wnioskiem głosowało - 13 radnych

 • przeciw - 1 radny

 • wstrzymujących się - nie było.

 • Radny Andrzej Nowak dodał, aby przekazać Policji tę informację wskazując na dobrą wolę Rady, motywując brakiem środków w 2005 r.

ad.4.c.

Przewodniczący Rady w swoich informacjach odczytał uchwałę 386/2004 i 268/2004 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które znajdują się w załączeniu do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący odczytał wnioski z kontroli Komisji Rewizyjnej GCK.

 • Radny Janusz Kozielewski wnioskował, aby ten punkt przełożyć na następną sesję, gdyż chciałby się zapoznać z protokołem z kontroli GCK i chce wiedzieć jak głosować.

 • Wójt Gminy poparł radnego Kozielewskiego proponując, aby przyjąć taki zwyczaj aby w porządku obrad znalazł się punkt „Przyjęcie wniosków Komisji Rewizyjnej” oraz informacja, że każdy radny może zapoznać się z protokołem z kontroli w Biurze Rady.

 • Radny Kazimierz Formela uważa, że należałoby dzisiaj przyjąć, gdyż na następnej sesji będziemy przyjmować budżet a wiadomo, że wypracowane wnioski ciągną za sobą pieniądze, które trzebaby uwzględnić w budżecie.

 • Przewodniczący Stanisław Pałubicki odpowiedział, że nad budżetem będziemy jeszcze pracować.

 • Radny Ireneusz Wolski uważa, że na Komisjach opiniujących budżet można uwzględnić już te wnioski, które odczytał Przewodniczący Rady.

 • Przewodniczący obrad oświadczył, że przesuwa sprawę wniosków z kontroli GCK na następną sesję.

W uzupełnieniu swoich informacji Przewodniczący powiedział, że podobnie jak Wójt uczestniczył w wielu spotkaniach wigilijnych. Złożył podziękowania wszystkim, którzy pamiętali i nadesłali życzenia oraz wszystkim pozostałym złożył życzenia noworoczne.

ad.5.

Wójt Gminy złożył informację dotyczącą komunalizacji gruntów Skarbu Państwa /patrz załącznik/. Wójt poinformował jakie działki Skarbu Państwa zostaną przekazane na mienie gminne i wskazał te działki na mapach.

ad.6.

Zmiany do budżetu na 2004 r. omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że są to zmiany porządkowe. Omówiła ogólnie projekt uchwały, gdyż szczegółowo radni zapoznali się na komisjach.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu wyraził opinię pozytywną Komisji Budżetu

 • Ponieważ dyskusji ani uwag nie było Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2004 r. i poddał ją pod głosowanie.

Rada Gminy głosowała następująco:

 • za - 13

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się od głosu - 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian do budżetu na 2004 r. została przyjęta.

ad.7.

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o to, że zadanie planowane na rok bieżący może nie być do końca wykonane i płatność nastąpi w roku 2005 ze środków przypisanych na 2004 rok. Zadanie to nie będzie wnoszone do planu na rok 2005. Jest to przebudowa sieci wodociągowej w Unieszynie do wysokości 50.000 złotych. Ostateczny termin zrealizowania wydatków w ramach tego zadania ustala się na dzień 28 lutego 2005 r.

 • Komisja Budżetowa wydała opinię pozytywną, którą przedstawił radny Jan Klebba.

 • Ponieważ uwag ani dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie /14 głosów „za/ przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2004.

ad.8.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r. przedstawił Sekretarz Gminy --Marek Kuriata.

Przedstawił pokrótce ustawę, na podstawie której opracowano projekt uchwały.

 • W imieniu Komisji Budżetu opinię pozytywną wydał radny Jan Klebba.

 • Ponieważ uwag ani dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad.9 i 10.

 • Wójt Gminy omówił 2 projekty uchwał, które ściśle wiążą się ze sobą tj. w sprawie zmiany statutu GCK w Cewicach oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna. Poinformował o dokonanej autopoprawce do uchwał, która dotyczyła jedynie zmiany dat wejścia w życie uchwał a to dlatego, że nowa jednostka budżetowa musi mieć swój NIP, Regon., czego nie uda się już zrobić w roku 2004.

 • Skarbnik Gminy dodała, że wymóg ten jest od ubiegłego roku i RIO zaopiniowało nasz budżet na 2004 r. warunkowo, dlatego teraz jest to konieczność.

 • Pytań ani uwag nie było i Przewodniczący Rady poddał kolejno obie uchwały pod głosowanie. Najpierw uchwałę w sprawie zmiany w statucie GCK.

 • Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

 • Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna” i nadania statutu tej jednostce. Tę uchwałę też Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

 • Radny Kazimierz Formela zapytał, czy nie musi to być w 2 uchwałach tj. w jednej utworzenie jednostki a w drugiej statut?

 • Skarbnik Gminy przedstawiła opinię radcy prawnego, wg której uchwała została przygotowana tzn. ujęto obie sprawy w jednej uchwale.

ad.11.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że stawki podatku od środków transportowych zostały określone na ostatniej sesji, jednak popełniono pomyłkę w 3 pozycjach, która polegała na zaokrągleniu do pełnych groszy, co nie jest zgodne z prawem.

 • Opinia Komisji Budżetu była pozytywna, którą przedstawił jej Przewodniczący Jan Klebba.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

ad.12.

Wójt gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 r. Powiedział, że podatek został już ustalony na poprzedniej sesji, jednak RIO zakwestionowało w uchwale zwrot „obniża się”. Winno być „ustala się”
- Radny Jan Klebba pozytywnie zaopiniował nowy projekt uchwały w imieniu Komisji Budżetu.

 • Ponieważ uwag ani dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad.13.

Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Cewicach omówił Wójt Gminy. Stwierdził, że geodeci popełnili błąd i w chwili obecnej częśc budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na gruncie gminnym. Teraz trzeba to uporządkować.

 • Radny Michał Grybisz wyraził pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

 • Następnie Przewodniczący obrad ppo odczytaniu projektu tej uchwały poddał ją pod głosowanie.

 • W wyniku głosowania uchwała w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Cewicach została przyjęta jednogłośnie.

ad.14.

Następną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przedstawił Wójt Gminy.

Powiedział, że dotyczy to dzierżawy części nieruchomości dla PKO Bank Polski S.A., na której jest bankomat. Wójt dodał, że PKO chciała zrezygnować z tych usług ze względu na zbyt małą ilość operacji. Powiedział, że w wyniku rozmów udało się nakłonić Dyrekcję PKO na kontynuację tych usług do końca kwietnia 2005 r.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej Michał Grybisz wyraził pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

 • Po odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

ad.15.

W punkcie tym Przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącym poszczególnych komisji, którzy zapoznali Radę z projektami swoich planów pracy na 2005 r. Plan pracy Rady Gminy na 2005 r. odczytał Stanisław Pałubicki .

 • W dyskusji Wójt Gminy zwrócił uwagę na temat wykorzystania środków funduszu socjalnego, który w swoim planie ujęła Komisja Oświaty. Zaproponował aby temat ten pozostawić do wyjaśnienia prawnego, czy Komisja Oświaty ma prawo do wnikania w sprawy socjalne.

 • Radny Janusz Kozielewski uważa, że jest ustawa o jawności życia publicznego i jego zdaniem sprawy socjalne też nie są tajne.

 • Radny Kazimierz Formela zauważył, że w lipcu i sierpniu nie planuje się sesji Rady Gminy. W latach poprzednich było regułą, że w sierpniu sesja była, dlaczego teraz nie planuje się?

 • Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie planuje się, jednak gdy będzie taka potrzeba to sesja będzie.

 • Radny Andrzej Nowak uważa, że należałoby zintegrować urlopy z komisjami.

 • Radny Jan Klebba uważa, że jesteśmy radnymi wybranymi przez nasze społeczeństwo i powinniśmy być dyspozycyjni w każdej chwili.

 • Radny Ireneusz Wolski poparł swego przedmówcę dodając, że nic się nie stanie, gdy nie będzie 1 czy 2 radnych, byleby było Quorum.

 • Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Rady i Komisji na 2005 r.

 • W głosowaniu jawnym Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła uchwałę.

ad.16. Przyjęcie wniosków do realizacji.

Przewodniczący Rady kolejno przedstawiał wnioski Komisji. I tak:

 1. Wniosek Komisji Oświaty:

Przeprowadzić inwentaryzację reklam umieszczonych przez firmy na terenie gminy /wzdłuż pasów dróg, na obiektach itp./. a w ślad za tym zgodnie z przepisami prawa ustalić wysokość opłat, co spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu gminy.

 • Wójt poparł ten wniosek deklarując przeprowadzenie takiej inwentaryzacji.

 • Wniosek poddany pod głosowanie zyskał poparcie wszystkich obecnych radnych / 14 - „za”/ i został przyjęty do realizacji.

 1. Wniosek Komisji Budżetu:

Rozważenie możliwości przeniesienia biblioteki w Maszewie do innego pomieszczenia. Zdaniem Komisji obecne pomieszczenie nie jest odpowiednie do prowadzenia takiej placówki, jak biblioteka.

 • Wójt zgodził się ze stwierdzeniem, że obecny lokal nie jest odpowiedni dla biblioteki, jednak w chwili obecnej nie mamy innego pomieszczenia, do którego możnaby przenieść bibliotekę. Problem ten będziemy mieć na uwadze i rozważymy.

 • Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, który Rada przyjęła do realizacji jednogłośnie.

 1. Wniosek Komisji Komunalnej:

Wstrzymać się ze sprzedażą trzech działek i budynku po WZUW. Zdaniem Komisji sprzedaż gruntu przeznaczonego pod zabudowę w cenie niższej od 4 zł/m2 jest bardzo niekorzystna dla gminy i w tej sytuacji należy poczekać na lepszą koniunkturę.

 • Wójt zgadza się z opinią Komisji jeśli chodzi o działki niezabudowane. Nie zgadza się jednak jeśli chodzi o działkę zabudowaną, ponieważ stan techniczny budynku pogarsza się i dekapitalizuje. Wójt jest zdania aby budynek po WZUW sprzedać jak najszybciej, nawet za niższą cenę. Tak zrobiliśmy z samochodem Mercedes - poinformował Wójt. Cena rzeczoznawcy to 10.600 - w I przetargu nie było chętnych, w II przetargu wystawiliśmy cenę 7.500 i zgłosiło się 5 chętnych. Sprzedaliśmy za 8.500 zł. Jednak - dodał Wójt - decyzja należy do Rady.

 • Radny Jan Klebba poparł stanowisko Wójta stwierdzając, że każdy widzi, jak budynek niszczeje i dlatego trzeba go się pozbyć jak najszybciej, nawet o 40 % taniej niż cena biegłego, a działki niezabudowane zatrzymać.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej Michał Grybisz powiedział, że Komisja Komunalna podtrzymuje swój wniosek w całości. Zaproponował przeniesienie Policji do tego budynku.

 • Radny Andrzej Nowak poparł stanowisko radnego Klebby. Budynek winien być sprzedany za symboliczną złotówkę. Dalsze czekanie to dalsza dekapitalizacja. Nie możemy w nieskończoność czekać na lepszą koniunkturę.

 • Radny Janusz Kozielewski uważa, że warto podjąć rozmowy z Policją. Jest to dobre miejsce, na obrzeżu - zrobić na dole biura a na górze mieszkanie.

 • Radny Andrzej Nowak przypomniał, że budynek jest na terenie przemysłowym i mieszkań tam nie może być.

 • Wójt Gminy stwierdził, że teren jest przemysłowy i na pewno żaden urbanista nie wyda decyzji na funkcje mieszkalne. Jeśli chodzi o instytucję - Policję to będę rozmawiał z władzami Policji w sprawie propozycji przeniesienia biura policji do budynku po WZUW.

ad.17.

Podsumowania działalności Rady Gminy w roku 2004 dokonał Przewodniczący Rady Gminy / patrz informacja/.

ad.18

 • Radny Janusz Kozielewski zaproponował Radzie Gminy aby przyjąć stanowisko w sprawie przyłączenia Potęgowa do powiatu lęborskiego, gdyż są tendencje ku likwidacji małych powiatów.

 • Wójt poinformował, że 2/3 mieszkańców gminy Potęgowo chce przyłączenia do powiatu lęborskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie aby takie stanowisko przygotować na następną sesję.

ad.19.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany i dyskusja również Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 1620.

Protokółowała

Ewa Kruczek

10


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja-Rada Gminy.doc (DOC, 29.50Kb) 2005-01-06 14:15:01 437
Informacja W?jta-mienie podl komunalizacji.doc (DOC, 26.50Kb) 2005-01-06 14:15:01 433
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
06 sty 2005

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
06 sty 2005, godz. 14:15

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
06 sty 2005, godz. 14:15