Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XV Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XV / 04

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 31 marca 2004 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • Skarbnik Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad.1.

XV sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki. Na wstępie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych radnych było 14 /nieobecny Jan Klebba/.

ad.2.

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady był wyłożony do wglądu na godzinę przed rozpoczęciem obrad sesji a ponadto był dostępny w Biurze Rady w okresie międzysesyjnym.. W związku z tym zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy przyjmujemy protokół bez odczytywania, czy odczytamy go ?

 • radny Bernard Gosz zgłosił wniosek aby przyjąć protokół bez odczytywania, ponieważ każdy radny miał możliwość z nim się zapoznać.

 • Ponieważ innych wniosków nie było poddany pod głosowanie wniosek radnego Gosza został przyjęty jednogłośnie.

ad.3.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Uwag ani propozycji zmian nie zgłoszono,. więc Przewodniczący poddał go pod głosowanie , w wyniku którego Rada Gminy przyjęła porządek jednogłośnie w brzmieniu, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokoły z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

a/ Przewodniczących Komisji

b/ Wójta Gminy

c/ Przewodniczącego Rady

 1. Przyjęcie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS w roku 2003.

 2. Wprowadzenie zmian do uchwały nr XIV/106/04 Rady Gminy Cewice z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Oświaty

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Uchylenie uchwały nr IV/18/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ dyskusja

c/ podjęcie uchwały

 1. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie działki 82/5 obręb Oskowo na rzecz województwa pomorskiego /część drogi wojewódzkiej - zatoka autobus./

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ dyskusja

c/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Cewice do Pomorskiego Programu odnowy Wsi.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ dyskusja

c/ podjęcie uchwały

 1. Zmiana uchwały nr II/5/02 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej /wybór Z-cy Przewodniczącego/

 2. Uzupełnienie składu Komisji Komunalnej i Rolnej

 3. Zapytania i oświadczenia radnych.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.

a/ Na początku bloku informacyjnego swoje informacje z działalności międzysesyjnej złożyli Przewodniczący poszczególnych Komisji.

b/ Następnie informację złożył Wójt Gminy.

W okresie międzysesyjnym Wójt zajmował się następującymi sprawami m.in.:

 • odbyły się spotkania w sprawie Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Stworzono korektę do poprzedniego porozumienia - Oskowo będzie miało funkcję pomocniczą - segregacja i kompostowanie.

 • Odbył się przetarg na wodociąg w Bukowinie /I przetarg unieważniono/

 • Przetarg na wodociąg na osiedlu „Pod lasem” /firma zatrudni 3 bezrobotnych na stałe/.

 • Odbył się przetarg na elewację budynku Urzędu Gminy /Trochę pieniędzy zabraknie - stwierdzono to po wykonaniu kosztorysu/

 • Uzyskaliśmy pozwolenie na sieć przesyłową do Maszewa

 • Zakład Energetyczny będzie wykonywał dokumentację techniczną - Osiedle pod lasem

 • Przystąpimy do programu IKONKA. Są już 3 komputery a będzie jeszcze więcej Będzie to kawiarenka internetowa w GCK ogólnodostępna.

 • Urząd Gminy będzie od 01 maja br. dokonywał wypłat zasiłków rodzinnych. Nie ma jeszcze pieniędzy z budżetu Państwa.

 • Zatrudniliśmy pracownika, który będzie pomagał rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty. Będzie również w terenie.

 • odbyło się spotkanie w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie pozyskania od nich mieszkań. WAM jest skłonny przekazać 1 blok i wtedy my zawierzmy umowę z mieszkańcami.

 • odbyło się spotkanie z Nadleśnictwem. Nadleśniczy zobowiązał się zainwestować w drogę, parking i chodnik do dębu „Swiętopełek” oraz przygotuje miejsce nad jeziorem w Krępkowicach.

 • Powiatowy Zarząd Dróg wykona koncepcję ronda w Siemirowicach.

 • Zakończyły się 2 kontrole tj. NIK i z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca rozliczania środków na program odnowy wsi. Nie było uwag.

 • Wójt poinformował, że termin wydawania bonów paliwowych przedłużono do 30.04.04.

 • Jest wydane pozwolenie na budowę bloku A w gimnazjum lecz nie przyjęliśmy, gdyż były uwagi do tego. W piątek będzie cała dokumentacja. Będziemy aplikować środki z dwóch źródeł i dopiero potem będzie ogłoszony przetarg.

c/ W dalszej części informacji wystąpił Przewodniczący Rady. Poinformował, że nowy radny Pan Jerzy Naczk zgłosił swój akces do Komisji Rolnej i Komunalnej. Radna Piwka Małgorzata również wyraziła chęć pracy w Komisji Komunalnej a radny Janusz Kozielewski zrezygnował z pracy w Komisji Komunalnej.

ad.5.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Zbigniew Borowski złożył sprawozdanie z działalności GOPS w roku 2003. /sprawozdanie w załączeniu/.

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

 • radny Michał Grybisz zapytał czy funkcjonuje w Ośrodku Pomocy wywiad alimentacyjny i czy dzieci alimentują rodziców?

 • Kierownik Ośrodka odpowiedział, że zgodnie z art. 39 ustały takie wywiady funkcjonują. Jednak aby dzieci alimentowały rodziców to już jest sprawa dla Sądu.

 • Radny Ireneusz Wolski zaproponował aby Ośrodek więcej zwracał uwagę na uaktywnianie bezrobotnych aby zechcieli sami sobie pomóc podejmując się różnych prac np. uprawa truskawek. Ponadto zainteresował się osobą, która po raz drugi została zatrudniona w Ośrodku Pomocy, a która jest z Nowej Wsi. Czyżby w naszej gminie brakowało ludzi bezrobotnych - zapytał radny Wolski.

 • Pan Zbigniew Borowski wyjaśnił, że sprawa uaktywniania bezrobotnych jest w centrum uwagi Ośrodka Pomocy. Jest to jednak zadanie dla nas wszystkich; sołtysów, instytucji. Ofert pracy jest niewiele a o pomoc zwraca się ok. 350 rodzin. Wyjaśnił również sprawę zatrudnienia osoby z Lęborka. Powiedział, że dzięki dobrej współpracy z PUP pracownik ten nie kosztuje nic, wszystko opłaca PUP. Nie planuje się zatrudnić tę osobę na stałe. Jest to umowa tylko do września br., aby mogła uzyskać „kuroniówkę”

 • Przybył radny Jan Klebba. Stan Rady 15.

 • Wójt Gminy w uzupełnieniu tematu dodał, że planowana kawiarenka internetowa będzie również spełniać zadanie poszukiwania miejsc pracy dla bezrobotnych. Będzie tam zatrudniony pracownik, który będzie pomagał wyszukiwać oferty pracy w internecie.

 • Po wyczerpaniu się dyskusji Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem, czy przyjmujemy sprawozdanie Kierownika OPS ?

 • Rada Gminy głosowała jednogłośnie tj. 15 radnych opowiedziało się „za”.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie stan Rady - 15.

ad.6.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. Wyjaśnił, że w uchwale budżetowej RIO zakwestionowała zapis „uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.” Wg RIO winno być „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 • Przewodniczący Komisji Budżetowej wyraził pozytywną opinię Komisji.

 • Ponieważ pytań nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Rada Gminy w głosowaniu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały XIV/106/04, która jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

ad.7.

Informację na temat tego projektu uchwały złożył Sekretarz Gminy. Poinformował, że nowe przepisy zobowiązują gminę do opracowania rocznego programu współpracy gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 r. Celem tej współpracy jest:

 • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

 • stworzenie warunków umożliwiających realizację inicjatyw wynikających ze społcznej aktywności mieszkańców,

 • uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,

 • realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Cewice.

 • radny Andrzej Nowak zapytał czy organizacja, która działa w Karwicy też jest dotowana przez gminę?

 • Wójt Gminy odpowiedział, że dotychczas nie była dotowana, ale jeśli złoży stosowny wniosek to może być dotowana, gdyż zadania tej organizacji mieszczą się w katalogu zadań zawartych w programie.

 • Innych pytań nie było więc Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 • W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła program współpracy gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - jednogłośnie.

ad. 8.

Projekt uchwały oraz program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła Pani Stanisława Starosz - Z-ca Wójta.

 • Radny Andrzej Nowak wnioskował aby w sklepach, które sprzedają alkohol widniały w widocznym miejscu adresy i numery telefonów do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał jak będzie wyglądał punkt konsultacyjny i jak będzie działał , gdyż poprzednie forma nie sprawdziła się.

 • Wójt Gminy wyjaśnił, że w programie jest zapis o utworzeniu punktu konsultacyjnego ale nie mamy jeszcze pomysłu w jakiej formie będzie funkcjonował. Wójt zaproponował aby wspólnie z Komisją Oświaty zastanowić się i wypracować jakiś właściwy model.

 • Radca prawny - Pan Wojciech Namiotko wyjaśnił, że sprawę wywieszek w sklepach nie można ujmować w programie jedynie na zasadzie dobrowolności można ten wniosek wprowadzić do sklepów.

 • Przewodniczący Komisji Oświaty wydał pozytywną opinię tej komisji po uzupełnieniu tego programu o zapis w pkt.5 - współpraca z kuratorami sądowymi.

 • Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty

 • w sprawie dodania p-ktu 5 do programu.

 • Rada Gminy przyjęła wniosek jednogłośnie.

Następnie Rada w głosowaniu opowiedziała się pozytywnie za wnioskiem radnego Andrzeja Nowaka.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ad.9.

W punkcie tym Rada Gminy jednogłośnie uchyliła uchwałę nr IV/18/90 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, która w obecnej chwili nie ma mocy prawnej.

ad.10.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działki w Oskowie omówił Wójt Gminy. Poinformował, że jest to działka przeznaczona na budowę zatoczki autobusowej. Zarząd Dróg aby mógł coś w tym kierunku robić musi mieć prawo władania gruntem.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej wyraził pozytywną opinię na ten temat.

 • Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego uchwałę przyjęto jednogłośnie.

ad.11.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Cewice do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi omówiła Pani Małgorzata Wydrzyńska. Poinformowała, że w lutym br. mieszkańcy zdecydowali o wyborze liderów, którzy utworzyli plan rozwoju sołectwa. Plan ten był konsultowany na zebraniu, gdzie można było zgłaszać swoje uwagi lub proponować zmiany. Na tym zebraniu plan został zaakceptowany.

Następnie w tej sprawie głos zabrał radny Janusz Kozielewski. Wyraził swoje zadowolenie z tej inicjatywy ale chciałby wnieść do planu swoje zmiany i uwagi po to, żeby plan był bardziej czytelny:

1/ modernizacja boisk sportowych przy gimnazjum i szkole podstawowej. Proponuje zapis: „budowa i modernizacja”

2/ budowa chodnika na cmentarz - dodać i oświetlenia

3/ sprecyzować zapis dotyczący budowy chodnika od parku do ulicy W.Wasilewskiej. Dodać zapis i wzdłuż W.Wasilewskiej.

4/ W punkcie „aktywizacja społeczności lokalnej” wykreślić wyraz „regionu”, bo chodzi o kulturę w ogóle a nie tylko regionu.

 • Następnie głos zabrał radny Jan Klebba, który uważa, że z propozycjami zmian należałoby zwrócić się do Rady Sołeckiej. Rada powinna zaakceptować przedstawiony program.

 • Pani M. Wydrzyńska powiedziała, że uwagi na pewno są bardzo cenne ale Rada nie może im narzucać zadań. Może to tylko ostudzić zapał i zaangażowanie się społecznie liderów sołectwa.

 • Następnie zabrał głos radny Andrzej Teodoruk stwierdzając, że my jako Rada powinniśmy ten plan przyjąć a kto byłby zainteresowany zmianami to powinien zgłosić je do grupy liderów, która to grupa tworzyła ten program.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Cewice do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi i poddał ją pod głosowanie. I tak:

 • za przyjęciem głosowali wszyscy radni.

ad.12.

Ponieważ radny Czesław Miotk złożył rezygnację z funkcji Z-cy Przewodniczącego w Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady zapytał radną Annę Kubicę czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji z-cy Przewodniczącego K.Rewizyjnej. Zgodnie ze statutem tylko pani A.Kubica mogła kandydować na Z-cę Przew., gdyż radny nie może pełnić funkcji Przewodniczącego jednej Komisji i jednocześnie Z-cy Przewodniczącego innej Komisji. Pani Anna Kubica wyraziła zgodę.

 • radny Kazimierz Formela uważa, że Rada powinna odwołać Czesława Miotka z Komisji Rewizyjnej.

 • radca prawny wyjaśnił, że nie ma podstaw. Skoro złożył rezygnację to należy w to miejsce powołać inną osobę ze składu komisji.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę o wyborze radnej Anny Kubicy na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która została przyjęta przez Radę następującą ilością głosów:

 • za - 11

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się od głosu 3 radnych

ad.13.

W punkcie dotyczącym uzupełnienia składu Komisji Rolnej i Komisji Komunalnej na wstępie Przewodniczący Rady zapytał kandydujące do komisji osoby, czy podtrzymują swoje wcześniejsze stanowiska o chęci pracy w tych komisjach. Zapytał pana Jerzego Naczk czy podtrzymuje chęć pracy w Komisji Rolnej i Komunalnej ?

Zapytał Panią Piwkę, czy podtrzymuje swoją chęć pracy w Komisji Komunalnej oraz Pana Kozielewskiego czy podtrzymuje swoją rezygnację z pracy w Komisji Komunalnej.

Wszyscy w/w radni podtrzymali swoje wcześniejsze stanowiska.

 • Radny Kazimierz Formela zaproponował aby każdą komisję głosować oddzielnie.

 • Radca prawny wyjaśnił, że nie można, ponieważ wcześniejsza uchwała była jedna i teraz musi być jedna, gdyż nie jest to nowa uchwała a tylko zmiana poprzedniej.

 • Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad uchwałą o uzupełnieniu składów osobowych Komisji Rolnej i Komunalnej.

 • Głosowano następująco: za - 11, przeciw - nie było, wstrzymało się od głosu 3 radnych.

ad. 14. Zapytania i oświadczenia radnych.

 • Radny Andrzej Nowak zapytał, czy jest wiadomo dlaczego niedawno utworzona w Cewicach agencja PKO została zlikwidowana? W związku z ostatnimi wichurami radny wnioskuje o dokonanie przeglądu drzewostanu przy drogach. /niektóre drzewa stwarzają zagrożenie/.

 • Radny Herbert Rosin zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku „uwaga droga z pierwszeństwem przejazdu” na drodze wychodzącej z jednostki wojskowej w kierunku drogi wojewódzkiej Cewice-Bytów w miejscu za cmentarzem. Ponadto zależy mu na remoncie drogi prowadzącej od posesji Krzysztofa Kamińskiego w kierunku Smolnik.

 • Radny Kazimierz Formela zauważył, że droga na wybudowanie w Bukowinie została zniszczona przez Nadleśnictwo i potrzebny jest remont.

 • Radny Janusz Kozielewski zapytał, czy jest możliwość wcześniejszego przejęcia gruntu od Agencji pod cmentarz?

 • Radna Majewska mówiła o konieczności naprawy ul. Murowanej. Zapytała również kiedy ruszy budowa chodników?

 • Radny Ireneusz Wolski zwrócił uwagę na fakt, że każdego roku wracamy do tych samych dróg. Czy nie warto byłoby robić rocznie jedną drogę a dobrze, od podstaw. Pan Wolski zapytał również, czy radni otrzymają układ wykonawczy, jak w ubiegłym roku ?

 • Radny Michał Grybisz stwierdził, że ponieważ sołectwo Unieszyno jest rozległe powinno mieć jeszcze dodatkowo 2 tablice informacyjne.

 • Sołtys Cewic Pan Horst Gerlach podziękował za wyrównanie drogi ale stwierdził, że jest konieczność aby jeszcze raz wyrównać. Ponadto zgłosił suchą lipę na terenie parku koło szkoły, która stwarza zagrożenie a ponadto ukradziono pokrywę z odstojnika i to również stwarza niebezpieczeństwo.

 • Rady Janusz Kozielewski zaproponował aby fachowiec w zakresie zabytków przyrody postawił diagnozę czy drzewo należy wyciąć czy nie.

 • Sołtys Maszewa zwrócił się z prośbą o tablicę informacyjną, która potrzebna jest na osiedlu w Maszewie.

 • Sołtys z Siemirowic zgłosił konieczność budowy chodnika od kościoła do zabudowań w Siemirowicach.

 • Wójt Gminy na wstępie poinformował o pladze kradzieży złomu na terenie gminy tj. studzienki, hydranty, pokrywy itp. Wójt zaapelował aby natychmiast zgłaszać to Policji, jeśli ktoś cokolwiek zauważy. Wójt powiedział, że ukradziono 30 pokryw od odstojników, teraz musimy zrobić betonowe.

 • Następnie Wójt odpowiadał na zgłoszone pytania:

 • Agencja PKO okazało się, że jest to nierentowne. Jednak my nie mamy na to wpływu. Wójt zapewnił, że remonty dróg będą wykonywane. W pierwszej kolejności te drogi, którymi dojeżdżają dzieci do szkół. Drogi gminne będziemy remontować we własnym zakresie. Drogi w najgorszym stanie będą robione najpierw. Znaki drogowe ustawiać będziemy sami po uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji specjalistycznej.

Wcześniejsze przejęcie gruntu od Agencji pod cmentarz nie jest możliwe, gdyż w pierwszej kolejności musi być zatwierdzony plan. Chodniki będą wykonywane najszybciej jak to możliwe po wykonaniu wymaganych formalności. Tablice ogłoszeń będą załatwione. Sprawą przeglądu drzewostanu Wójt zainteresuje się. Układ wykonawczy do budżetu będzie wykonany i radni otrzymają. Wykonanie nawierzchni drogi do Przerytego Wójt zgłosi do Zarządu Dróg, ale czy będą mieli pieniądze na to żeby wykonać to nie wiadomo. Chodnik od kościoła do zabudowań w Siemirowicach nie wiadomo, czy uda się wykonać w br. Musiałby włączyć się Zarząd Dróg.

 • Radny Czesław Miotk zgłosił, że po wymianie wodociągu w Łebuni ciśnienie wody jest tak słabe, że nie dochodzi ona na wyższe miejsca.

 • Radny Michał Grybisz mówił o drodze na Unieszyniec i od asfaltu do bloków. Tam potrzebny jest kamień.

 • Radna Małgorzata Piwka zwróciła się z prośbą o zaopatrzenie Krępkowic w pojemniki do segregacji odpadów.

ad. 15.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Ewa Kruczek

10

1


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
25 cze 2004

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
25 cze 2004, godz. 10:15

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
25 cze 2004, godz. 10:15