Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr VIII/55/03 Rady Gminy Cewice z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice


U C H W A Ł A NR VIII/55/03

Rady Gminy Cewice

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 oraz art.22 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/49/99 Rady Gminy Cewice z dnia 9 sierpnia 1999 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cewice wprowadza się następujące zmiany:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ § 1. ust.3 pkt 2 lit.b. otrzymuje brzmienie:

b/ wybranego w bezpośrednich wyborach Wójta Gminy

2/ § 2. ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt Gminy

3/ W § 2 dodaje się ust.5 i ust.6 w brzmieniu:

5. Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może powołać

Młodzieżową Radę Gminy o charakterze konsultacyjnym.

6. Rada Gminy powołując Młodzieżową Radę Gminy nadaje jej statut

określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA, ZADANIA GMINY

ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI

4/ § 7 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2/ gminnych jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Wójt

Gminy

5/ § 8. pkt 2, pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie:

2/ ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie o kierunkach

jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności

3/ powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym

księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek Wójta Gminy

4/ uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania

budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nie

udzielenia absolutorium z tego tytułu.

6/ § 8 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy

przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości

gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy

niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu

określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie

za zgodą Rady Gminy .

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu przez Wójta.

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych,

zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym.

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,

o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania

i występowania z nich,

g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

przez Wójta,

h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów

i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez

Wójta w roku budżetowym,

7/ § 8 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10/ określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie

zaciągać zobowiązania.

8/ § 8 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

11/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa

w art. 8. ust.2 i 2 a. ustawy o samorządzie gminnym.

9/ § 8 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12/ podejmowanie uchwał w sprawach:

a/ współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel

odpowiedniego majątku,

b/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych

i regionalnych.

10/ § 8 pkt 15. otrzymuje brzmienie:

15/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów

dla uczniów i studentów.

ROZDZIAŁ III

WŁADZE GMINY

11/ § 9. ust. 1 i ust.2 otrzymują brzmienie:

  1. organami gminy są:

1/ Rada Gminy

2/ Wójt Gminy

  1. zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz wyboru

Wójta określają odrębne ustawy,

12/ § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustawowy skład Rady Gminy Cewice wynosi 15 radnych

13/ § 11.ust.3 skreśla się

14/ § 11.ust.4 otrzymuje brzmienie:

  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań

wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego

i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania jego wykonuje

wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

15/ § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

  1. Kontrolę Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek

pomocniczych gminy sprawuje Rada Gminy poprzez powołaną w tym celu

komisję rewizyjną.

16/ § 16. otrzymuje brzmienie:

Organem wykonawczym gminy jest Wójt.

17/ § 17 do § 26 skreśla się.

ROZDZIAŁ IV

JEDNOSTKI POMOCNICZE I ORGANIZACYJNE GMINY

18/ § 33 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2/ Rejestr jednostek organizacyjnych prowadzi Wójt

19/ §§ 37,38 i 39 skreśla się.

20/ § 49 otrzymuje brzmienie:

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt zobowiązany jest zapewnić

klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do funkcjonowania.

21/ § 50 ust.3 otrzymuje brzmienie:

3.Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy

REGULAMIN

RADY GMINY CEWICE

22/ § 4. pkt 6. skreśla się.

23/ § 6. ust.2 otrzymuje brzmienie

2/ W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej

członkami. Mogą oni zgłaszać wnioski i zabierać głos w dyskusji

bez prawa udziału w głosowaniu.

24/ § 6 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

3/ Radny może być członkiem nie więcej niż 2 komisji stałych.

25/ § 8 ust.2 skreśla się.

26/ § 10 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1/ KOMISJA BUDŻETOWA

a/ opiniowanie projektu budżetu /komisja opiniuje projekt budżetu

po otrzymaniu opinii na ten temat od pozostałych Komisji Rady

i przedstawia swoją opinię Wójtowi Gminy do dnia 05 grudnia

roku poprzedzającego rok budżetowy/,

b/ opiniowanie propozycji wnoszonych przez Wójta zmian w planie

dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z art.128 ust.1

ustawy o finansach publicznych,

c/ opiniowanie propozycji Wójta w sprawie przeniesienia zablokowanych

kwot wydatków do rezerwy celowej zgodnie z art.131 ust.3

ustawy o finansach publicznych.

d/ opiniowanie wszystkich przedsięwzięć finansowych Gminy.

27/ § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2/ Stanowisko w sprawie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok

ubiegły komisje przedstawiają komisji rewizyjnej w ciągu 7 dni od

otrzymania materiałów.

28/ § 13.ust 3. skreśla się.

29/ § 14. ust.2 otrzymuje brzmienie:

2/ Osoby nie będące członkami komisji nie mają prawa do głosowania.

30/ § 14.ust.3 skreśla się.

31/ § 19. ust.2 otrzymuje brzmienie:

2/ Na wniosek Wójta lub co najmniej

przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni

od dnia złożenia wniosku.

32/ § 26 pkt 3. otrzymuje brzmienie:

3/ sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

33/ § 27 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2/ Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy składa Wójt.

34/ § 28. ust.1 otrzymuje brzmienie:

1/ Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.

35/ § 30 ust.5 skreśla się.

36/ § 34 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3/ Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków komisji

Załącznik nr 4 do Statutu Gminy

REGULAMIN

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE

37/ § 2. ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1/ Komisja Rewizyjna jest stałą komisją powoływaną w celu

kontrolowania działalności Wójta i gminnych jednostek

organizacyjnych a także jednostek pomocniczych Gminy.

2/ Celem działania komisji kontrolnych jest:

a/ dostarczanie Radzie informacji niezbędnych do oceny

działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych

i jednostek pomocniczych Gminy

b/ zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności

kontrolowanych jednostek, pomoc w usuwaniu powstałych niedociągnięć

w działalności Wójta, jednostek organizacyjnych i jednostek

pomocniczych Gminy.

38/ W § 2 dodaje się ust.4.

4/ Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje

z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia

absolutorium Wójtowi.

39/ § 7. ust.1 otrzymuje brzmienie:

1/ Komisja kontroluje działalność Wójta, jednostek organizacyjnych

i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

  1. legalności,

  2. gospodarności,

  3. rzetelności,

  4. celowości

2/ Komisja kontrolując działalność Wójta, jednostek organizacyjnych

i pomocniczych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową,

w tym wykonanie budżetu gminy.

40/ w § 20 dopisuje się pkt 4. o treści:

4/ Wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawia na najbliższej sesji

przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji.

41/ § 21. otrzymuje brzmienie:

Komisja w ramach swoich zadań prowadzi także działalność opiniodawczą.

Komisja opiniuje w szczególności:

1/ wykonanie budżetu Gminy za rok budżetowy,

2/ wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta

z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium,

3/ inne sprawy określone w uchwałach Rady.

42/ § 24. ust.3 i ust.4. skreśla się

43/ Załącznik nr 5 traci moc.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Nowak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Małgorzata Wydrzyńska

Data wytworzenia:
01 gru 2003

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Wydrzyńska

Data publikacji:
01 gru 2003, godz. 13:18

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Wydrzyńska

Data aktualizacji:
01 gru 2003, godz. 13:18