Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Procedura uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

TRYB PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CEWICE

I. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TOKU PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Na podstawie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie oraz porozumień, Wójt Gminy opracowuje w formie zarządzenia do dnia 30 września każdego roku założenia do projektu budżetu na rok następny.

Założenia do projektu budżetu są opiniowane do dnia 14 października każdego roku przez Komisje według właściwości:

 1. Komisję Budżetu i Rozwoju,
 2. Komisję Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu,
 3. Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
 4. Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wyżej wymienione komisje opiniując założenia do projektu budżetu uwzględniają potrzeby zgłaszane radnym przez mieszkańców Gminy.

Kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz stanowiska samodzielne Urzędu Gminy, na podstawie otrzymanych założeń do projektu planu rocznego, opracowują i przedkładają Wójtowi projekty dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań gminy do dnia 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Po rozważeniu opinii komisji dotyczących założeń do projektu budżetu oraz projektów dochodów i wydatków przedstawionych przez kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz stanowisk samodzielnych, Wójt Gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej na rok następny.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Wójt Gminy przekazuje Radzie Gminy oraz przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wójt Gminy w terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy, przekazuje podległym jednostkom organizacyjnym informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Jednostki podległe opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od otrzymania danych, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.

Wójt Gminy weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia rozbieżności wprowadza odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki organizacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia.

Projekt uchwały budżetowej jest opiniowany przez komisje według właściwości:  

 • Komisję Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu,
 • Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
 • Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wyżej wymienione Komisje przekazują swoje opinie do Komisji Budżetu i Rozwoju do dnia 30 listopada każdego roku.

Komisja Budżetu i Rozwoju, po zapoznaniu się z opiniami w/w Komisji, opracowuje opinię projektu uchwały budżetowej. Opracowaną opinię Komisja Budżetu i Rozwoju przedstawia Wójtowi Gminy do dnia 5 grudnia każdego roku.

Na sesji budżetowej Wójt Gminy, na podstawie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju, ma prawo wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. W porządku obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany jest projekt uchwały budżetowej, uwzględnia się następujące punkty:

 1. przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. omówienie opracowanej przez Komisję Budżetu i Rozwoju opinii projektu uchwały budżetowej oraz wniesienie przez Wójta Gminy autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
 3. dyskusja
 4. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przed uchwaleniem budżetu Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić Radzie Gminy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej. Bez zgody Wójta Gminy, Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy. Rada Gminy uchwala uchwałę budżetową do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Gminy może uchwalić uchwałę budżetową nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.

Niezwłocznie po uchwaleniu uchwały budżetowej, w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych oraz dla aktów prawa miejscowego, Wójt Gminy ogłasza uchwałę budżetową.

W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Wójt Gminy:

 • przekazuje podległym jednostkom, informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
 • opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Jednostki organizacyjne gminy dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

II. SZCZEGÓŁOWOŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice określa:

 1. prognozowane dochody gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 2. wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym na:

 • wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją ich ustawowych zadań,
 • dotacje na zadania bieżące,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 • wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań gminy,
 • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 • obsługę długu gminy,

b) wydatków majątkowych, w tym na:

 • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związane z realizacją zadań gminy,
 • zakup i objęcie akcji i udziałów,
 • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 1. kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy,
 2. przychody i rozchody budżetu gminy,
 3. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 • na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 1. kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
 3. zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 5. rezerwy celowe i rezerwę ogólną,
 6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 7. dochody z tytułów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie,
 8. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
 9. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 • dotacje przedmiotowe,
 • dotacje podmiotowe,
 • dotacje celowe.
 1. projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice może zawierać upoważnienia dla Wójta Gminy do:
 • zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy,
 • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 • zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

III. UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi, które zawiera:

 1. przewidywane wykonanie budżetu Gminy Cewice w roku poprzedzającym planowany rok budżetowy,
 2. założenia w zakresie planowania dochodów:
 • bieżących
 • majątkowych, w tym środki pochodzące z budżetów Unii Europejskiej,
 1. założenia w zakresie planowania wydatków:
 • bieżących
 • majątkowych, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 1. opis planowanych do realizacji zadań sfinansowanych środkami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej,
 2. uzasadnienie przyjętej wielkości deficytu budżetowego lub nadwyżki budżetowej,
 3. omówienie planowanych operacji związanych z zaciąganiem i spłatami długu,
 4. opis zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
23 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
23 lis 2006, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
04 lis 2016, godz. 13:05