Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia 2024 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 27 maja 2024 r. o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 37 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr 173/65 obręb 0007 Łebunia, gmina Cewice". 2024-05-28 10:54:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 23 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego- dwutorowego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 50/5 obręb Maszewo Lęborskie, Gmina Cewice, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę" 2024-05-24 10:21:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 21 maja 2024 r. o zakończeniu zbierania materialów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów inne niż niebezpieczne wytworzonych w wyniku prowadzonej dzialalności". 2024-05-22 08:33:17
Zawiadomienie Wójta Gminy Cewice z dnia 20 maja 2024 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dla planowanej inwestycji pn. "Budowa 63 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1 obręb 0011 Pieski, gmina Cewice". 2024-05-21 09:31:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego (kurnika) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych w ilości 82 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) na działce nr 46/2, obręb Pieski, gm. Cewice". 2024-05-21 08:52:10
Obwieszczenie PGWWP o dotrzymaniu ustawowego terminu załatwienia sprawy. 2024-05-17 13:51:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 14 maja 2024 r. o zakończeniu zbierania materialów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie. 2024-05-16 12:40:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.02.2024 z dnia 13.05.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji w/w zamierzenia. 2024-05-13 11:46:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 10.05.2024 r. o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania odpadów inne niż niebezpieczne wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności". 2024-05-10 12:43:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 09.05.2024 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego (kurnika) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych w ilości 82 DJP na dzialce nr 46/2, obręb Pieski, gmina Cewice". 2024-05-10 10:27:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 30.04.2024 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na pn. "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża "Oskowo V" planowana do realizacji usytuowanego w granicach działki ewidencyjnej nr 101/18, obręb Oskowo, gm. Cewice". 2024-04-30 11:12:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 29.04.2024 r. o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. 2024-04-30 11:09:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 24.04.2024 r. o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku. 2024-04-24 11:28:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 24 kwietnia 2024 r. o otrzymaniu postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 37 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr 173/65 obręb 0007 Łebunia, gmina Cewice". 2024-04-24 10:09:56
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 2024-04-23 15:00:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 11 kwietnia 2024 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 46 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 0007 Łebunia, gmina Cewice". 2024-04-15 09:14:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 10.04.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa 19 budyków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach nr 9379, 93710, 93711 obręb 0012 Popowo, gmina Cewice. 2024-04-12 11:20:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 09.04.2024 r. o otrzymaniu postanowania o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2024-04-10 11:03:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 05.04.2024 r. o otrzymaniu postanowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 2024-04-09 09:37:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 08.04.2024 r. o postępwaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2024-04-09 09:35:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.01.2024 z dnia 02.04.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2024-04-02 12:04:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 25.03.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opis inwestycji: typ inwestycji — Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV Adres inwestycji: Pieski, dz. nr: 272, 271, 266 obr. Pieski 2024-03-25 15:55:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 14.03.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Punkt zbierania odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności", na działce ewid. nr 142/3 obr. 0001 Bukowina, gmina Cewice. 2024-03-15 13:06:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 11.03.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 31 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce ewidencyjnej nr 104/10 obr Popowo, Gmina Cewice" 2024-03-12 09:30:53
Obwieszczenie o rozszerzniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 2024-03-12 09:22:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 20 lutego 2024 r. o otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie planowanego przedsięwzięcia "Budowa budynku inwentarskiego (kurnika) wraz z niezbędna infrastruktura techniczna przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych w ilości 82 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) na działce nr 46/2, obr. Pieski, gmina Cewice 2024-02-21 11:12:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego pn. "Budowa 46 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 0007 Łebunia, gmina Cewice". 2024-02-20 08:43:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2024-02-19 11:56:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Jednostki Wojskowej K-Siemirowice. 2024-02-15 13:12:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 46 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 0007 Łebunia, gmina Cewice" 2024-01-31 11:06:55
OBWIESZCZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO o wydaniu, na wniosek Wójta Gminy Cewice, decyzji nr 7/2024, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: "budowie ulic Rodzinnej i Spokojnej w Łebuni" 2024-01-22 15:11:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 16.01.2024 r. o otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2024-01-16 12:38:47
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego. 2024-01-12 14:02:05
Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 2024-01-10 11:33:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Klebba

Data wytworzenia:
10 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
10 sty 2024, godz. 11:31

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
10 sty 2024, godz. 11:31