Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kontakty i współpraca

Gmina Cewice jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu:

 1. Związku Gmin Pomorskich

Gmina Cewice uchwałą Nr IV/18/98 Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 1998r. przystąpiła do Związku Gmin Pomorskich.

Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statutu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych jst oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

W praktyce, oznacza to:

 • prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi jst a administracją rządową i samorządową,
 • integrowanie działań jst zrzeszonych w stowarzyszeniu zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gminy,
 • inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju jst stowarzyszonych, w tym ochrony i promocji dorobku kulturalnego,
 • wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego jst,
 • wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym.

Związek Gmin Pomorskich w swoich działaniach skupia się przede wszystkim na takich płaszczyznach jak:

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin,
 • rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • edukacja ekologiczna,
 • rozwój dialogu społecznego,
 • rozwój edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego,
 • upowszechnienie i ochrona praw kobiet,
 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
 • działania na rzecz rozwoju i ochrony gospodarki środowiskowej, w tym rybołówstwa.

 

 1. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”

Gmina Cewice uchwałą Nr VIII/79/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 30 czerwca 2015r. przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego, a w szczególności:

 • opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
 • wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej,
 •  zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
 • tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
 • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości, dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
 • wpieranie, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
 • promocja i rozwój produktów lokalnych,
 • rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej,
 • podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, propagowanie innowacji produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
 • propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury,
 • zwiększenie roli społeczności rybackiej, o) działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
 • budowanie i promocja wizerunku regionu,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, min. poprzez aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach społecznych,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i partnerskich,
 • wspieranie rozwoju edukacji oraz podnoszenie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wspomaganie rozwoju turystyki, kultury, sztuki i sportu,
 • wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych,
 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 •  wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.

 

 1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska – Łeba

Gmina Cewice uchwałą Nr II/21/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018r., przystąpiła do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska – Łeba”.

Celem LOT jest realizacja następujących zadań:

  •  
 • promocja ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego,
 • zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego,
 • inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji,
 • integracja środowiska turystycznego ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego,
 • wspieranie rozwoju turystyki oraz promocja przedsiębiorczości zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Lęborskiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego,
 • koordynacja działań w zakresie turystyki a w szczególności podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez turystycznych,
 • propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych na obszarze ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego,
 • podejmowanie innych zadań sprzyjających rozwojowi turystyki.
 • współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi organizacjami turystycznymi, a w szczególności z POT i PROT,
 • podejmowanie działań mających na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu,
 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego jako regionu atrakcyjnego w kraju i zagranicą,
 • integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego,
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających ziemię lęborską i województwa pomorskiego,
 • wzrost wpływów z turystyki poprzez stworzenie kompleksowej oferty całorocznej dla turystów,
 • poprawa infrastruktury turystycznej ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego,
 • rozwijanie lokalnego systemu „it” oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „it”,
 • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • stworzenie współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
 • dążenie do pełnego wykorzystania walorów turystycznych ziemi lęborskiej i województwa pomorskiego,
 • tworzenie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych z zakresu ekologii, profilaktyki zdrowotnej oraz dziedzictwa kulturowego,
 • poprawa infrastruktury turystycznej, ekologicznej, zdrowotnej i dziedzictwa kulturowego w regionie,
 • rozwój sportów motorowych,
 • rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej,
 • działalność kulturalna, krzewienie kultury motoryzacyjnej, ochrona zabytków i tradycji motoryzacji, a w szczególności zabytkowych pojazdów mechanicznych,
 • rozwój sportów wodnych i motorowodnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 29-11-2004 14:41:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Klebba 29-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 07-09-2020 15:54:06