Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2006 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: 2006-02-13 12:41:49
Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Wykonanie odwodnienia komory stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej Unieszyno - Osada Leśna" 2006-02-13 12:42:33
Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania skutecznych doręczeń podatkowego nakazu płatniczego podatnikom z terenu gminy Cewice i ustalenia stawki ryczałtowej za skuteczne doręczenie 2006-02-13 12:43:07
Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie powołania Komisji do do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku hali sportowej Gimnazjum w Cewicach 2006-02-13 12:43:30
Zarządzenie Nr 05/06 w sprawie: opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Cewice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny" 2008-11-28 13:15:45
Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/02/2006 poniżej 60.000 EURO na: opracowanie projektu budowlanego: Odcinek chodnika p 2006-03-29 11:17:27
Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie ustalenia stawek ryczałtowych dla członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dodatkowe czynności związane z realizacją programu profilaktyk 2006-03-29 11:17:55
Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/01/2006 poniżej 60.000 EURO: pn. "Wypoczynek zdrowy i bezpieczny-rozbudowa bazy rekre 2006-03-29 11:18:22
Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 2006-03-29 11:18:52
Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/04/2006 poniżej 60000 EURO: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 2006-05-16 09:16:12
Zarządzenie Nr 11/06 w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2005 rok 2006-03-20 15:37:22
Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy 2006-05-16 09:17:04
Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Rozbudowa remizy OSP w Cewicach" 2006-05-16 09:17:40
Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/5/2006 poniżej 60000 EURO na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie zbiorczej 2006-05-16 09:18:29
Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/3/2006 powyżej 60000 EURO na: Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice 2006-05-16 09:18:56
Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/6/2006 powyżej 60000 EURO na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budow 2006-05-16 09:39:12
Zarządzenie Nr 17/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-05-16 09:39:42
Zarządzenie Nr 18/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: Wypoczynek zdrowy i bezpieczny - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Cewicach - etap I -budowa placu zabaw dla dzieci 2006-05-16 09:40:04
Zarządzenie Nr 19/06 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego NT.3411/3/2006 powyżej 60000 EURO na: Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cew 2006-05-16 10:21:57
Zarządzenie Nr 20/06 w sprawie: procedury kontroli zwrotu środków publicznych 2006-05-16 10:22:24
Zarządzenie Nr 21/06 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2006-05-16 10:22:54
Zarządzenie Nr 22/06 w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Cewice 2006-05-16 10:23:41
Zarządzenie Nr 23/06 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach 2006-06-12 09:45:26
Zarządzenie Nr 24/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-06-12 09:45:56
Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie zapytania o cenę na dostawę kruszywa (żwir, piasek) 2006-06-12 09:51:03
Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na demontaż i montaż agregatów pompowych łącznie z dojazdem i uruchomieniem agregatów w stud 2006-06-12 09:53:08
Zarządzenie Nr 27/06 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2006-06-12 10:27:57
Zarządzenie Nr 28/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie zapytania o cenę na dostawę elementów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem 2006-06-12 10:28:56
Zarządzenie Nr 29/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie zapytania o cenę na dostawę (sprzedaż) oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 2006-06-12 11:47:10
Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy 2006-06-12 11:47:38
Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-06-12 11:48:13
Zarządzenie Nr 32/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-07-24 15:01:09
Zarządzenie Nr 33/06 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Cewice 2006-07-24 16:03:00
Zarządzenie Nr 34/06 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 80/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 września 2005 roku w sprawie określenia zasad rachunkowości w gminie Cewice 2006-07-24 16:03:35
Zarządzenie Nr 35/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę /sprzedaż/ paliw na potrzeby pojazdów i maszyn w dyspozycji Gminy Cewice 2006-07-24 16:04:03
Zarządzenie Nr 36/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 212 Osowo Lęb-Bytów-Zamarte w m. Oskowo - Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa" 2006-07-24 16:04:29
Zarządzenie Nr 37/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-07-24 16:04:57
Zarządzenie Nr 38/06 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Cewice 2006-07-24 16:05:18
Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Cewice z dnia 18.07.2006 2006-07-24 16:05:55
Zarządzenie Nr 40/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SOKiS.3411-16-1/2006 poniżej 60.000 EURO p.n. "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006/2007" 2006-07-24 16:06:21
Zarządzenie Nr 41/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/15/2006 poniżej 60.000 EURO na: "Montaż lamp oświetlenia ulicznego 2006 r." CPV-45316110 2006-08-17 12:45:46
Zarządzenie nr 42/06 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zazwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2006-07-20 15:57:52
Zarządzenie Nr 43/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-08-17 12:46:11
Zarządzenie Nr 44/06 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach nadanego Zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy w Cewicach z dnia 10 maja 2006 r. 2006-08-17 12:46:49
Zarządzenie Nr 45/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Gimnazjum w Cewicach 2006-08-17 12:47:54
Zarządzenie Nr 46/06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Cewicach 2006-08-17 12:48:21
Zarządzenie Nr 47/06 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2006-08-17 12:48:37
Zarządzenie Nr 48/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2006-08-17 12:49:25
Zarządzenie Nr 49/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/17/2006 poniżej 60.000 EURO na: "Likwidacja - rozbiórka oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej w Cewicach " CPV - 45.11.11.10-0 2006-08-17 12:49:49
Zarządzenie Nr 50/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/18/2006 poniżej 60.000 EURO na: Dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w sołectwie Siemirowice - etap V - Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach" CPV - 29835000-1 2006-08-17 12:50:10
Zarządzenie Nr 51/06 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowgo samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku 2006-08-18 15:35:04
Zarządzenie Nr 52/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego NT.3411/20/2006 poniżej 60000 EURO na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 453000,0 złotych (CPV 66.13.00.00-0) 2006-10-03 11:22:14
Zarządzenie Nr 53/06 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach 2006-10-03 11:22:51
Zarządzenie Nr 54/06 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim 2006-10-03 11:23:50
Zarządzenie Nr 55/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego NT.3411/21/2006 poniżej 60.000 EURO na: Dostawę wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania "Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w sołectwie Siemirowice - etap V - Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach" CPV-29835000-1 2006-10-03 14:21:40
Zarządzenie Nr 56/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-10-03 14:26:29
Zarządzenie Nr 57/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru odwodnienia w ciągu drogi woj. nr 212 w m. Oskowo pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 212 Oskowo Lęb. - Bytów - Zamarte w m. Oskowo - Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa" 2006-10-03 14:27:06
Zarządzenie Nr 58/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Cewice 2006-10-03 15:13:57
Zarządzenie Nr 59/06 w sprawie: uchylenia wydanych upoważnień 2006-10-03 15:15:41
Zarządzenie Nr 60/06 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Cewice na 2007 rok 2006-10-03 15:16:07
Zarządzenie Nr 61/06 w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Cewice 2006-10-03 15:19:11
Zarządzenie Nr 62/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Cewicach, etap II, budowa kompleksu urządzeń sportowych w Cewicach" 2006-10-30 09:24:55
Zarządzenie Nr 63/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-10-30 09:27:34
Zarządzenie Nr 64/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie zapytania o cenę na dostawę 300 t tłucznia kruszywa łamanego frakcji od 0-31,5 mm wraz z transportem na odcinki drogowe wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Cewice, w sołectwach Unieszyno, Karwica, Maszewo 2006-10-30 09:41:34
Zarządzenie Nr 65/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO pn. "Modernizacja gruntowej drogi gminnej Popowo-Wybudowanie Popowo" 2006-10-30 09:47:08
Zarządzenie Nr 66/06 w sprawie: ustalenia dnia 13 listopada 2006 r. dniem wolnym od pracy 2006-10-30 09:50:18
Zarządzenie Nr 67/06 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej znajdujących się w magazynie OC na terenie gminy Cewice 2006-10-30 09:54:10
Zarządzenie Nr 68/06 w sprawie zmiany budżet gminy na rok 2006 2006-11-20 13:50:39
Zarządzenie Nr 69/06 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 80/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 września 2005 roku w sprawie określenia zasad rachunkowości w gminie Cewice 2006-11-20 14:35:29
Zarządzenie Nr 70/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru dostawy i montażu zabawek na zadaniu pt.: Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w sołectwie Siemirowice - etap V - budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach" 2006-11-20 14:44:12
Zarządzenie Nr 71/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice, etap, odcinek Cewice-Maszewo" 2006-11-20 14:48:14
Zarządzenie Nr 72/06 w sprawie powołania komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na zimowe utrzymanie dróg Gminy Cewice pn. "Zima 2006/2007" 2006-11-20 14:52:26
Zarządzenie Nr 73/06 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z objaśnieniami, prognozy długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2006-11-20 15:02:02
Zarządzenie nr 74/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-11-20 15:27:31
Zarządzenie Nr 75/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2006-12-04 12:07:12
Zarządzenie Nr 76/06 w sprawie przejęcia oczyszczalni i kolektora sanitarnego w Maszewie 2006-12-04 12:15:28
Zarządzenie Nr 77/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2007-01-22 09:32:26
Zarządzenie Nr 78/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2007-01-22 09:49:05
Zarządzenie Nr 79/06 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Cewice 2007-01-22 10:01:23
Zarządzenie Nr 80/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2007-01-22 10:07:50
Zarządzenie Nr 81/06 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 grudnia 2006 r. 2007-01-22 10:10:34
Zarządzenie Nr 82/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru modernizacji drogi gruntowej gminnej na działce nr 113 obręb Popowo pn: Modernizację gruntowej drogi gminnej Popowo - Wybudowania Popowo 2008-11-28 13:28:47
Zarządzenie Nr 83/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2007-01-22 13:09:42
Zarządzenie Nr 84/06 w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez Wójta Gminy Cewice 2008-11-28 13:56:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
13 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
13 lut 2006, godz. 12:41

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
13 lut 2006, godz. 12:41