Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zadania i kompetencje Rady Gminy

Zadania i kompetencje Rady Gminy

 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

1)       uchwalanie Statutu Gminy,

2)       ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)       powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Wójta Gminy

4)       uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.

5)       uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6)       uchwalanie programów gospodarczych,

7)       ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez te jednostki,

8)       podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9)       podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a)       zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,  do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b)       emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

c)       zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)       ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e)       zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

f)        tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)       określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h)       tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10)    określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8. ust.2 i 2 a. ustawy o samorządzie gminnym,

12)    podejmowanie uchwał w sprawach:

a)       współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

b)       współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

13)    podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,

14)    nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

15)    podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

16)    stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
23 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
23 kwi 2008, godz. 13:24

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
18 mar 2015, godz. 14:26