Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXXVII Sesja Rady Gminy Cewice


Protokół Nr XXXVII/06

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 28 kwietnia 2006 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności,

 • sołtysi wg listy obecności,

 • zaproszeni goście wg listy obecności,

 • Wójt Gminy Cewice,

 • Zastępca Wójta Gminy,

 • Sekretarz Gminy,

 • Skarbnik Gminy,

 • Radca prawny,

 • Protokolant,

 • Publiczność.

Ad. 1.

Sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 14 (nieobecny Ireneusz Wolski).

Ad. 2.

Na wniosek radnego Czesława Miotk, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (za - 14) protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji, który radni przyjęli jednogłośnie (za - 14).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

 1. przewodniczących komisji,

 2. Wójta Gminy,

 3. Przewodniczącego Rady Gminy.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.

 1. przedstawienie projektu uchwały,

 2. opinia Komisji,

 3. dyskusja,

 4. podjecie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Cewice z tytułu wykonania budżetu za 2005 r.

 1. przedstawienie projektu uchwały,

 2. opinia Komisji,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

 1. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/246/06 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy Komisji stałych Rady na 2006 r.

a) przedstawienie projektu uchwały - Przewodnicząca komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice

 1. przedstawienie projektu uchwały,

 2. opinia Komisji Komunalnej,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

 1. Zapytania i oświadczenia radnych.

 2. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 4. a.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Cewice złożyli sprawozdanie z działalności swoich komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 4. b.

Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym załatwiał następujące sprawy:

 1. sprawa przeniesienia przystanku w Maszewie na teren byłej remizy strażackiej - firma „MADRA” sprzedała teren na którym znajdowała się remiza Panu Tomaszowi Maszota, z którym gmina będzie prowadziła rozmowy w sprawie wykupu terenu pod przystanek,

 2. odbyło się spotkanie z nowym Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na którym omawiano sprawę bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

 3. wygrano sprawę o odszkodowanie za źle wykonany dach na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach i jest to kwota 79.000 zł. tj. kwota którą wydaliśmy na remont tego dachu. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, lecz firma „Skibiński” na pewno złoży apelację.

 4. nie odebrano placu zabaw w Cewicach.

 5. podpisano umowę z Marszałkiem na dofinansowanie II etapu programu Odnowa Wsi Sołectwa Cewice tj. na kompleks sportowo-rekreacyjny.

 6. obecnie czekamy na podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku odnośnie zatrudnienia pracowników interwencyjnych w ramach programu „GRYF”. Na początku maja br. powinna być podpisana umowa.

 7. zostanie nawieziona płyta boiska w Oskowie.

 8. w dniu 24 kwietnia br. formalnie została zakończona kontrola NIK. W dniu dzisiejszym zostanie podpisany protokół. Wszystko odnośnie tej kontroli zostanie umieszczone na stronie internetowej naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 5.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stefania Majewska poinformowała, że Komisja Rewizyjna sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2005 r.

W związku z tym, że dyskusji nie było przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. i poddał ją pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. jednogłośnie ( za - 14).

Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż po zapoznaniu się z dokumentami, protokołami kontroli i w wyniku przeprowadzonych rozmów z pracownikami Urzędu Gminy wypracowano oraz sporządzono wniosek o udzielenie absolutorium Następnie Przewodnicząca Stefania Majewska poprosiła Wysoką Radę o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cewice z tytułu wykonania budżetu za 2005 r.

 • Głos zabrał Wójt Gminy, który podsumował rok budżetowy 2005. Powiedział, że to był dobry rok ponieważ zrobiono bardzo dużo. Wójt omówił dochody i wydatki gminy oraz wymienił najważniejsze zadania, które wykonano w 2005 r.

 • Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

Następnie Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2005 r. i poddał ja pod głosowanie.

Rada Gminy za powyższą uchwałą głosowała następująco:

 • za - 13,

 • przeciw - 1,

 • wstrzymało się - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i złożył gratulacje Wójtowi Gminy a Wójt podziękował za udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Stanisław Pałubicki ogłosił 10 minut przerwy.

Stan Rady po przerwie 14 radnych.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/246/06 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy Komisji stałych Rady na 2006 r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stefania Majewska.

Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt powyższej uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Radni uchwałę Nr XXXVII/264/06 podjęli jednogłośnie (za -14).

Ad. 8.

Przewodniczący Rady odczytał zapis pkt. 8 porządku sesji i zwrócił się o opinię Komisji Komunalnej.

Przewodniczący Michał Grybisz przedstawił opinię pozytywną Komisji Komunalnej.

Następnie Pan Stanisław Pałubicki odczytał uchwałę w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice i poddał ja pod głosowanie.

Rada Gminy za powyższą uchwałą głosowała jednogłośnie (za - 14).

Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Ad. 9.

- Przewodniczący Rady przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych.

 • Radny Michał Grybisz zwrócił się do Wójta o przybliżenie sprawy budowy i remontu dachu Publicznego Gimnazjum w Cewicach. Pan Michał Grybisz uważa, że Wójt innym dyktuje błędy a swoich nie widzi. Może po roku wyjdą błędy w gimnazjum, bo nie wiemy.

 • Wójt przedstawił sprawę dachu gimnazjum. Dach był oddany pod koniec 1999 r. i nie jest źle wykonany, ale było oszustwo ponieważ dach był powinien być wykonany zgodnie z projektem. Zamiast papy termozgrzewalnej położono zwykłą papę. W tamtych latach różnica w cenie papy to 50.000 zł. Jeśli chodzi o Unieszyno studzienki wykonano tak jak zaplanował projektant, a nie robi się studzienek hermetycznych.

 • Radna Anna Kubica zwróciła się z zapytaniem czy na placu zabaw jest dosyć zabawek?

 • Wójt odpowiedział, że ilość zabawek jest zgodnie z projektem, a pozostały teren to zieleń.

 • Radna Stefania Majewska - odebrała telefony od mieszkańców ul. Drewnianej w Maszewie, że jeden pan wywozi obornik na swoje pole tą ulicą i brudzi. Kto może zmusić tą osobę żeby po sobie posprzątała? Ponadto zwróciła się z zapytaniem, kiedy przyjedzie geodeta na ogródki działkowe?

 • Wójt wyjaśnił, że zmusić może zarządca drogi i policja. Jeśli chodzi o geodetę to obecnie trwa postępowanie przetargowe, ale uważa, iż w miesiącu maju br. sprawa ogródków działkowych powinna być załatwiona i użytkownicy działek zawiadomienie otrzymają na piśmie.

 • Radny Janusz Kozielewski zasygnalizował, że mieszkańcy sąsiedztwa placu zabaw w Cewicach poinformowali go, iż w godzinach późnych i nocnych młodzież korzysta z tych urządzeń. Chodzi oto, aby na placu zabaw umieścić tablicę informacyjną, kto może korzystać z placu i zwrócić uwagę policjantom. Zwrócił się o ponowne sprzątnięcie drogi powiatowej wzdłuż krawężników. Poprosił także, aby przy realizacji zdań inwestycyjnych odtworzyć chodnik na ulicy J. Węgrzynowicza tj. od bramy wejściowej szkoły do bramy byłego przedszkola. Nawiązał również do spray dachu gimnazjum. Przypomniał sprawę z minionej kadencji. W minionej kadencji Komisja Rewizyjna kontrolowała budowę hali. Wtedy gmina zatrudniała inspektora nadzoru Pana Fiałka i zostało zlecone ekspertowi z Koszalina wykonanie ekspertyzy odnośnie oceny instalacji c.o. za wykonanie, której gmina zapłaciła 12.000 zł. Jest to wynagradzanie 2 osób za tą samą rzecz i może warto byłoby odzyskać te pieniądze.

 • Wójt odpowiedział, że właściwie trudno stwierdzić, czemu miała służyć ta ekspertyza, a jeśli chodzi o odzyskanie pieniędzy to należałoby założyć sprawę cywilną i trwałoby to nie wiadomo ile. Następnie wójt przedstawił sprawę wykonania centralnego ogrzewania przez Firmę „Skibiński” na hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Cewicach. Odnośnie budowy chodników Pan Grzegorz Palasz wyjaśnił, że nie ma jeszcze jednoznacznej propozycji, które chodniki będą wykonane, ponieważ nie wiadomo ilu otrzymamy pracowników w ramach programu „GRYF”. Najpierw trzeba wykonać odwodnienie wody od chodnika w Oskowie. Planuje się wykonać chodnika tyle ile w ubiegłym roku. Natomiast, jeśli chodzi o chodnik na ul. Węgrzynowicza to Wójt stwierdził, że na 100% nie powie, kiedy ten chodnik zostanie wykonany, ponieważ są miejsca bardziej zagrożone chociażby dojście do placu zabaw. Po odbiorze placu zabaw zostanie umieszczona tablica informacyjna i będzie przeprowadzona rozmowa z policją w tej sprawie. Ponadto musi też w tym być rola mieszkańców, aby zwracali uwagę. Chociaż z drugiej strony jak młodzież niszczy to już nic nie robić?

 • Pani Stefania Majewska zwróciła się o dokonanie podsypki chodnika w Maszewie koło Pana Myszka tzn. koło studzienek. Zwróciła się z zapytaniem, kiedy będą załatane dziury w Maszewie, bo koło Pana Hopy wystają dwie rury. Prosiła także o ustawienie zniszczonych znaków i ustawienie znaku „STOP” na ul. Murowanej koło sklepu.

 • Radna Małgorzata Piwka, - jeśli chodzi o plac zabaw w Cewicach dobrze byłoby żeby na ten plac nie wchodzono z psami, bo widziała taką sytuację oraz oświetlić ten plac zabaw. Ponadto prosiła o naprawę chodnika koło przystanku przy drożdżowni, wycięcie drzew przy placu zabaw w Maszewie oraz suchego dębu, który znajduje się na przeciwko przystanku w Maszewie. Poruszyła także sprawę czyszczenia rowów przydrożnych oraz remonty przystanków.

 • Wójt ponownie przypomniał, iż dopiero rozpoczęła się wiosna i nie mamy pracowników interwencyjnych. Jest problem z pracownikami interwencyjnymi. Wójt podkreślił, że o wszystkim pamięta. Jeśli chodzi o łatanie dziur to mieliśmy dobry układ z firmą Rokitki, bo łatali dziury powiatowe jak im coś zostało to łatali u nas dziury, ale obecnie Pan Labuda powiedział, że oprócz tego, iż mieszka w tej gminie to nie chce mieć z nią nic wspólnego, bo ma dość chodzenia po prokuraturze.

 • Radny Kazimierz Formela, także nawiązał do sprawy dachu. Zwrócił się z prośbą, że jeśli będą trwały prace przy sieci wodociągowej to żeby informować mieszkańców, bo dzisiaj była awaria wody w Bukowinie. Jeśli chodzi o drogi to w Bukowinie była równiarka , a odcinek do radiostacji został pominięty.

 • Wójt wyjaśnił, że jeśli trwają jakieś prace na sieci wodociągowej to mieszkańcy są powiadamiani. W Bukowinie zamontowano nową pompę, a dzisiaj popsuł się stycznik. Drogi będą robione w pierwszej kolejności są robione drogi główne a potem będą robione krótsze odcinki. Mamy tylko jeden ciągnik i równiarkę i nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego na raz, dlatego w pierwszej kolejności są robione drogi główne np. gdzie jeżdżą autobusy szkolne.

 • Radny Andrzej Nowak zapytał czy przetarg na odwodnienie chodnika w Oskowie czy tego nie można było zrobić wcześniej, czy to nie będzie kolidowało?

 • Wójt odpowiedział, że nie ponieważ kanaliza będzie ułożona w chodniku, a poza tym trzeba przestawić ogrodzenie.

 • Radny Michał Grybisz przypomniał, że na poprzedniej sesji Wójt mówił o drodze w Unieszynie, a mieszkańcy nie chcą tej drogi i przedstawił pismo pod którym podpisali się mieszkańcy.

 • Wójt odpowiedział, że rozmawiał z mieszkańcami na ten temat i podjął już decyzję w tej sprawie.

 • Sołtys Horst Gerlach zwrócił się o ustawienie znaku zakazu wjazdu ciężkich pojazdów na ul. Węgrzynowicza od strony starej poczty.

 • Radna Stefania Majewska - czy będzie objazd przez Maszewo jeśli będzie się robiło ulicę do Cewice.

 • Zastępca Wójta - na dzień dzisiejszy o objeździe przez Maszewo nic nie wiemy. Planowany jest remont tej ulicy. Zarząd Dróg na pewno zaplanuje jakiś objazd, ale nic o tym nie wiemy.

 • Pan Michał Grybisz - czy Przewodniczący Rady uważa, że Grybiszowie sami naklepali te podpisy?

 • Głos zabrał Pan Józef Kwidziński, który przedstawił sprawę swoich nieruchomości.

Ad. 10.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Stanisław Pałubicki zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Marzena Krakowiak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
26 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
26 lip 2006, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
26 lip 2006, godz. 11:13