Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXXI Sesja Rady Gminy Cewice


Protokół nr XXXI/05

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 30 listopada 2005 r.

godz. 11.00

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Z-ca Wójta Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • Skarbnik Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

Wójt Gminy był na początku obrad nieobecny - doszedł w trakcie obrad.

ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 14 /nieobecny Andrzej Teodoruk - doszedł na obrady w trakcie ich trwania/.

ad.2.

Na wniosek radnego Andrzeja Nowaka protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez odczytywania jednogłośnie.

W kwestii formalnej głos zabrał radny Andrzej Nowak, który poinformował, że w dniu dzisiejszym też o godz. 11,00dbywa się debata europejska, na którą Starosta zaprosił wszystkich radnych. Jak widać radni nie uczestniczą w niej ze względu na sesję. Radny uważa, że Starosta winien ten termin uzgodnić z Przewodniczącym Rady i Wójtem. Należałoby zwrócić uwagę panu Staroście.

 • Przewodniczący Rady powiedział, że też dostał takie zaproszenie ale nie wiedział, że otrzymali je także wszyscy radni.

ad.3.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono zmian ani uwag i przyjęto jednogłośnie w brzmieniu, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Informacje:

a/ przewodniczących Komisji

b/ Wójta Gminy Cewice

c/ Przewodniczącego Rady Gminy

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2006 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2006

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2006 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2006 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu miejscowego dla miejscowości Łebunia

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu miejscowego dla miejscowości Bukowina.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVII/130/04 z dnia 18.06.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Cewice na lata 2004 - 2006.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Przyjęcie wniosków komisji

 2. Zapytania i oświadczenia radnych

 3. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.a.

W punkcie tym Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje o swoich posiedzeniach odbytych w okresie międzysesyjnym.

ad.4.b.

Następnie w zastępstwie Wójta Gminy informacje z prac Wójta w okresie międzysesyjnym omówiła Z-ca Wójta Pani Stanisława Starosz.

Najważniejsze zadania i informacje to:

 • gmina otrzymała dodatkowe środki na stypendium

 • w okresie międzysesyjnym trwały prace nad projektem budżetu na 2006 rok

 • Wójt pracował w zespole nad planem regionalnym

 • zlikwidowano dzikie wysypiska w Łebuni i Maszewie

 • dokonano odbioru drogi gminnej w Popowie

 • W dniu 28 listopada br Wójt złożył wniosek w Warszawie o dofinansowanie ze środków norweskich na budowę kanalizacji

Następnie informację złożyła Pani Justyna Woźniak o pracach Lęborskiej Organizacji Turystycznej, której jest członkiem z ramienia gminy i tematach walnego zebrania.

 • Radny Andrzej Nowak zapytał, czy w gminie występuje takie zjawisko, że pieniądze są niewykorzystane?

 • Z-ca Wójta odpowiedziała, że nie występuje takie zjawisko, gdyż wszystkie pieniądze zostały wypłacone.

 • Radny Kazimierz Formela jest zdumiony tym, że wykonano tylko kawałek drogi do Dzięcielca za 72.000 zł. To jest dużo pieniędzy i za to powinna być wykonana cała droga.

 • Radny Jan Klebba wyjaśnił, że od samego początku była mowa o remoncie drogi od szosy do końca płyt, który to odcinek został wykonany, wykonany dobrze i za tę kwotę nie można było wykonać więcej, gdyż tam był kupowany tłuczeń, robione odwodnienie, przepusty, co kosztuje dużo. Reszta drogi została tylko wyrównana równiarką.

 • Radny Ireneusz Wolski powiedział, że wykonano 1.600 m2 a co do wykonania to Komisja Rewizyjna będzie badać tę sprawę..

 • Radny Kazimierz Formela zapytał także, co z dalszymi etapami realizacji kanalizacje, bo na razie słyszymy o dwóch etapach.

 • Z-ca Wójta wyjaśniła, że dalsze etapy będą wykonywane w następnych latach i póki co, to nie mamy na razie planów.

 • Radny Janusz Kozielewski zapytał odnośnie Planu Regionalnego dla województwa pomorskiego, czy został on przyjęty przez Radę Powiatu i jak pracuje nasz radny w tym zespole oraz co dało się w tym programie umieścić, bo wiąże się to z dodatkowymi środkami na realizację.

 • Z-ca Wójta powiedziała, że tę sprawę wyjaśni Wójt.

Przybył radny Andrzej Teodoruk - stan Rady 15.

Obrady opuściła radna Stefania Majewska - stan Rady 14.

ad.5.

Ponieważ projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, tak jak inne uchwały była omawiana szczegółowo na posiedzeniach Komisji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu wyraził pozytywną opinię Komisji Budżetu.

Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok jednogłośnie.

 • Powróciła na obrady radna Stefania Majewska - stan Rady 15.

ad.6.

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości odczytał Przewodniczący obrad.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Jan Klebba - opinia była pozytywna.

Ponieważ pytań nie było Przewodniczący obrad poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła uchwałę.

ad. 7.

W sprawie projektu uchwały o podatku od posiadania psów Jan Klebba wyraził pozytywną opinię Komisji Budżetu.

 • Radny Michał Grybisz w imieniu Komisji Komunalnej przedstawił wniosek tej komisji aby zwolnić wszystkich z podatku od psów na rzecz obowiązku szczepienia psów i zorganizowanie kontroli tych szczepień.

 • Rady Ireneusz Wolski w uzupełnieniu dodał, że sam wystąpił z takim wnioskiem, który komisja poparła. Radny uważa, że kwota 5.900 nie jest znacząca dla budżetu, a z doświadczenia wie, że wiele osób mając 1 psa nie przyznaje się do tego. Duża ilość psów jest nie szczepiona. Należałoby zaapelować o dokonywanie szczepień, żeby ludzie poczuli się do obowiązku oraz wejść w kontakt z Policją, która przy każdej nadarzającej się okazji kontrolowałaby wykonanie szczepień przez właściciela psa.

 • Radny Andrzej Nowak stwierdził, że mimo, że kwota nie jest duża to pozwala utrzymać pewien porządek, bo apel do mieszkańców może być wysłuchany lub nie, a psy bezdomne są zawsze i trzeba będzie je wyłapywać, za co trzeba zapłacić. Zdaniem radnego podatek ten trzeba utrzymać.

 • Radny Kazimierz Formela zaproponował aby w 2006 roku zwolnić z tego podatku tytułem próby.

 • Radny Janusz Kozielewski uważa, że kontrola szczepień nie należy do obowiązków Policji. Kontroli może dokonać gmina.

 • Radny Ireneusz Wolski powiedział, że apel może nie zadziałać w 100% ale właściciel psa jak sobie policzy to mu się bardziej opłaci zaszczepić psa.

 • Radny Jan Klebba uważa, że kontrola szczepień nie jest łatwa, gdyż każdy właściciel psa może sobie go zaszczepić gdzie tylko chce, nie musi to być w Cewicach.

 • Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego I. Wolskiego w sprawie zwolnienia wszystkich z podatku od posiadania psów.

 • za wnioskiem głosowało 9 radnych

 • przeciw było 3 radnych

 • i wstrzymało się od głosu 3 radnych

Po zasięgnięciu opinii prawnej Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w tej sprawie Rada podejmie na następnej sesji Rady.

ad. 8.

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2006 r. po odczytaniu przez Przewodniczącego została przyjęta w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się.

ad. 9.

Uchwała w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego została przyjęta jednogłośnie, po uprzednio wygłoszonej pozytywnej opinii Komisji Budżetu.

ad. 10.

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

 • Komisja Budżetowa wydała opinię pozytywną - stwierdził jej Przewodniczący Jan Klebba. Poza tym radny Klebba zapytał czy były wpływy w br. z tego tytułu.

 • Skarbnik odpowiedziała, że nie było wpływów, że upoważnieni są sołtysi, którzy otrzymują 30 % zebranych opłat.

 • Sołtys wsi Łebunia Anna Walkusz powiedziała, że owszem handlują chlebem, ale przyjeżdżają o 6,00 rano.

 • Radny Klebba mówił, że spotyka się często różne kiermasze, nie mówmy o chlebie, bo o tym była już mowa w ub. roku, gdzie postanowiliśmy zwolnić z podatku od sprzedaży chleba.

 • Radny Kozielewski uważa, że trzeba dbać o interes naszych sklepów.

 • Radny Michał Grybisz powiedział, że w Unieszynie jest tylko jeden sklep i nie ma wyboru, to co jest w tym sklepie musimy kupować a czasem zdarza się, że musimy kupować towar nieświeży, bo innego nie ma.

 • Radny Ireneusz Wolski uważa, że to sklep powinien zgłosić do Urzędu Gminy, że ktoś handluje w obrębie sklepu lub do sołtysa.

 • Radny Andrzej Nowak stwierdził, że handel obwoźny jest i będzie i kolejny raz uchwalamy uchwałę martwą.

 • Radny Kazimierz Formela uważa, że w okresie letnim koło Urzędu Gminy często można było zauważyć stragany i jest to niedopatrzenie Urzędu Gminy.

 • Ponieważ dyskusję wyczerpano Przewodniczący obrad poddał uchwałę pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się.

ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie zmian w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice przedstawił Dariusz Pobrucki. Poinformował, że wnioski i propozycje zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji zostały uwzględnione w projekcie uchwały. Projekt uchwały omówiła Pani Małgorzata Biela.

Do dyskusji nad projektem zgłosił się radny Kazimierz Formela, który ma zastrzeżenia co do planu miejscowego i dlatego uważa, że nie powinien głosować nad studium. Jego zdaniem studium winno być przyjęte już wcześniej a nie razem z planami miejscowymi, uważa, że jest to nie w porządku. Radny Kazimierz Formela stwierdził, że studium i plan miejscowy można przyjąć z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową w Bukowinie.

 • głos zabrała Pani Wicewójt i powiedziała, że Rada nie może niczego w studium zmieniać. Rada może jedynie przyjąć plan i studium w całości, albo w całości odrzucić. Stanowisko Pani Wicewójt poparł Pan Pobrucki, który zabrał głos jako następny

 • Pan Dariusz Pobrucki powiedział, że nie uchwalając planów dzisiaj cofamy się o 1/2 roku do tyłu i zwiększamy koszty o 100 tys. zł.

 • Radny Kazimierz Formela jest zdania, że lokalizacja terenów przemysłowych w środku wsi Bukowina może być uciążliwa dla mieszkańców. Osoby, które stracą w wyniku tego mają prawo żądać odszkodowania i mogą to być niebagatelne kwoty przekraczające nawet 300 tyś.zł., a my nie mamy pieniędzy na chodnik w Cewicach prowadzący do ul. W.Wasilewskiej. Propozycja zmiany miejsca terenów przemysłowych została już zgłoszona na zebraniu w Bukowinie i nie wzięto tego pod uwagę.

 • Radny Jan Klebba wyjaśnił, że studium zostało opracowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców, nic nie jest narzucone przez gminę.

 • Radny Janusz Kozielewski uważa, że cmentarz w Cewicach nie jest już dziedzictwem kultury ani zabytkiem, to trzebaby zmienić.

 • Pan Pobrucki wyjaśnił, że żaden oficjalny wniosek nie wpłynął a był na to czas., a ponadto są różne obwarowania funkcji przemysłowej, która nie może być uciążliwa dla sąsiadów. Wyjaśnił też, że każdy cmentarz podlega ochronie i dlatego tak musi być zapisane. Usunięty został wyraz „zabytkowy” lecz jako cmentarz został zaliczony do dziedzictwa kulturowego.

 • Następnie Komisja Komunalna wyraziła opinię pozytywną na temat zmian do studium zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice.

 • Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy głosowała następująco:

 • za - 12

 • przeciw - 1

 • wstrzymało się - 2

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego dla miejscowści Łebunia przedstawił Przewodniczący obrad.

Następnie Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną - stwierdził Przewodniczący tej komisji Michał Grybisz.

 • Radny Czesław Miotk stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców Łebuni.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego dla miejscowości Bukowina przedstawił Przewodniczący obrad.

 • Radny Michał Grybisz w imieniu Komisji Komunalnej wydał opinię pozytywną.

 • Następnie głos zabrał radny Janusz Kozielewski, który stwierdził na podstawie przedłożonych materiałów, że zgłoszono 2 wnioski, które zostały uwzględnione w tym planie i cała procedura została zachowana.

Innych głosów nie było i Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła plan miejscowy dla miejscowości Bukowina następującym stosunkiem głosów:

 • za - 10

 • przeciw - 1

 • wstrzymujących się - 4

ad. 14.

Roczny program współpracy gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.

omówiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz. Powiedziała, że Rada Gminy musi co roku podejmować taką uchwałę. Program jest taki sam jaki był w ub. roku.

Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie przedstawiony program.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła uchwałę 14 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się.

ad. 15.

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004 - 2006 przedstawiła również Pani Stanisława Starosz.

Wyjaśniła, że zmiany polegają na tym, że niektóre zadania skomasowano, niektóre zadania doszły i zmieniono niektóre terminy.

 • Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną.

 • Radny Janusz Kozielewski uważa, że Rada Gminy powinna mieć wpływ na ustalanie priorytetów. W jaki sposób Rada wpływała na ujęte zadania i czy wszystko jest ujęte, czego oczekujemy i jakie są priorytety.

 • Pani Starosz odpowiedziała, że zadania te były ujęte wcześniej, komisje je opiniowały i wiele z tych zadań jest już wykonane, gdyż jest to plan na lata 2004 - 2006.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał, czy dokonano analizy możliwości finansowych do wykonania tych zadań, bo teraz musimy robić kanalizację i czy jest 90 % gwarancja na to, że wszystkie zadania planu zostaną wykonane.

 • Z-ca Wójta stwierdziła, że zadania te zostały ujęte w projekcie budżetu na 2006 r.

 • Radny Janusz Kozielewski stwierdził, że jest szereg wniosków, które ze względu na brak środków nie zostały zrealizowane. Radny zastanawia się, czy nie warto byłoby zwiększyć stan zadłużenia gminy na korzyść wykonania wszystkich zaległych wniosków.

 • Radny Formela zapytał, co pomoże utworzenie Klubu Pracy i kto na tym zyska?

 • Przewodniczący Rady odpowiedział, że taki klub już istnieje od roku albo więcej. Jest to kawiarenka internetowa, gdzie bezrobotny może korzystać z internetu w sprawie poszukiwania pracy.

 • Radny Herbert Rosin zapytał o sieć wodociągową w Pieskach, gdyż nie znalazł żadnego zapisu w planie rozwoju. Dodał, że studnie powysychały i są problemy z wodą.

 • Pani Starosz stwierdziła, że tego w tym planie nie ma i trudno powiedzieć jak ta sprawa zostanie rozwiązana.

 • Ponieważ dyskusję wyczerpano Pan Stanisław Pałubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice.

 • za przyjęciem głosowało 13 radnych

 • przeciwnych głosów nie było

 • wstrzymujących się od głosu było 2 radnych.

ad. 16.

Przyjęcie wniosków Komisji:

W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ireneusz Wolski. Poinformował, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy. W trakcie kontroli stwierdzono, że nie wszystkie wnioski wykonano, lecz nie były one znaczące i niezawinione. W wyniku kontroli Komisja podjęła następujące wnioski:

 1. Zwrócić się do Komisji Oświaty o sprawdzenie możliwości wygospodarowania pomieszczeń na filię biblioteki w Szkole Podstawowej w Maszewie.

 2. Zespół kontrolny zaleca w związku z odmową PPKS Słupsk w sprawie odbijaczy na przystanku PKS w Siemirowicach opracowanie innego sposobu rozwiązania sprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

 3. Komisja jest zdania, że z uwagi na pozostały krótki okres kadencji obecnej Rady nie podejmować działań w sprawie wyborów nowej Rady Osiedla w Siemirowicach

Przewodniczący Rady poddał wnioski pod głosowanie z pytaniem, czy Rada je przyjmuje?

Głosowano - za przyjęciem 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wnioski zostały przyjęte.

Następnie Radny Ireneusz Wolski przedstawił następny wniosek, który jest również wnioskiem Komisji Rewizyjnej, lecz został podjęty już po przeprowadzonej kontroli. Treść wniosku jest następująca: Zobowiązać Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy na następnej sesji sposobu wykonania wniosków przyjętych na sesjach.

 • Radny Andrzej Nowak stwierdził, żę jest to dobry wniosek, gdzyż będzie to kontrola bieżąca realizacji zgłoszonych wniosków.

 • W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Ireneusza Wolskiego.

 • Rada Gminy przyjęła ten wniosek jednogłośnie.

Następny wniosek to wniosek Komisji Komunalnej, który odczytał Przewodniczący Rady. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie kontroli zakupu i zużycia cementu i żwiru przez Komisję Rewizyjną przy okazji kontroli gospodarki komunalnej w bieżącym roku.

 • Radny Wolski wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna rozpoczęła już kontrolę gospodarki komunalnej i ujęła w swoim planie kontroli również kontrolę zakupu i zużycia tych materiałów.

 • Radny Czesław Miotk zapytał kiedy zostanie przeniesiony sprzęt do ćwiczeń siłowych z budynku ośrodka zdrowia do gimnazjum.

 • Wójt odpowiedział, że aktualnie jest przygotowywane pomieszczenie w gimnazjum na ten sprzęt, jednak „Atlas” musi być zamontowany przez specjalistyczną firmę. Poza tym Wójt dodał, że młodzież z osiedla ma również swój sprzęt i dlatego proponuje aby to pomieszczenie w Ośrodku zdrowia pozostawić młodzieży, gdyż jak zaobserwował młodzież dba o sprzęt i wykorzystuje go zgodnie z przeznaczeniem.

 • Radny Anna Kubica zainteresowała się tym, kto będzie odpowiedzialny za nadzór, jeśli Atlas zostanie zabrany?

 • Wójt odpowiedział, że jest odpowiedzialny Pan Linstedt i nadal będzie.

ad. 17.

Zapytania i oświadczenia radnych

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał co z wyceną działki Pana Marszka?

 • Radny Janusz Kozielewski stwierdził, że złożył na ostatniej sesji wnioski. Jeden z nich nie wymaga żadnych nakładów, chodzi tylko o przygotowanie projektu uchwały i nadanie sprawie biegu.

 • Radna Stefania Majewska zapytała co z działkami, które gmina przejęła koło szkoły? Czy nie możnaby ogrodzić stawku, by zapobiec wysypywaniu tam śmieci?

 • Radna Piwka wnioskowała, by usunąć suchy dąb koło przystanku w Maszewie.

 • Radny Herbert Rosin zapytał Wójta o wodociąg w Pieskach.

 • Sołtys Horst Gerlach przypomniał o dopisaniu tonażu na znaku drogowym przy ul, Węgrzynowicza oraz dokonać zakupu sprzętu do pomiarów działek.

Następnie Wójt Gminy udzielał odpowiedzi na zadawane pytania, i tak:

 • Wójt poinformował, że wycena działki P. Marszka już jest lecz musi się z nią zapoznać.

 • Przejęte działki w Maszewie - temat trudny lecz nie przewidujemy zakupu. Należałoby zrobić jakiś plan podziału geodezyjnego i sporządzić z ludźmi umowy.

 • Pomysł ogrodzenia stawku jest dobry ale najpierw trzeba uporządkować teren, wykonać przepust żeby woda nie zbierała się. Właśnie prace trwają.

 • Dodatkowego oświetlenia ulicznego w br. nie będzie. Będą robione te, które zgłoszono wcześniej i są ujęte w planach.

 • Jeśli chodzi o sieć wodociągową w Pieskach to nie może ona być zrobiona w 2006 roku ze względu na brak środków. W 2006 r. można jedynie zrobić dokumentację a resztę w 2007 roku., podobnie jak w Bukowinie.

 • Wójt zapewnił, że znak na ul. Węgrzynowicza będzie.

 • Natomiast jeśli chodzi o sprzęt do pomiaru działek to nie ma pomysłu jak i gdzie go kupić?

 • Radny Jan Klebba powiedział, że taki sprzęt, o którym myśli sołtys jest bardzo drogi. Kompletny koszt może kształtować się w granicach 25 - 30 tyś. złotych. Na to nas nie stać. Nadleśnictwo posiada taki sprzęt, na którym musi pracować specjalnie zatrudniony pracownik a część pracy musi wykonać specjalista.

 • Wójt powiedział może znajdzie się ktoś, kto kupi sprzęt i będzie na nim pracował.

 • Radny Formela powiedział, że działki mierzy się tylko raz, osoba ta byłaby w końcu bezrobotna, gdyby działki zostały już wymierzone.

 • Radny Wolski zaproponował, żeby wejść w kontakt z Nadleśnictwem, które wykonywałoby usługi dla rolnictwa.

 • Radna Kubica poinformowała, że ostatnio z rzeźni lała się krew strumieniem na ulicę, co dalej , czy nie ma żadnych sankcji karnych?

 • Wójt powiedział, że podjął interwencję w Sanepid i Policji, ale nie ma gwarancji, że to się nie powtórzy. Można jedynie nakładać kary.

 • Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki poinformował, że w dniach pomiędzy 10 a 12 grudnia odbędzie się sesja Rady Gminy na temat bezpieczeństwa na drogach gminy Cewice z udziałem ludzi, którzy mają wpływ na to.

 • Radny Formela ponownie poruszył sprawę narady w starostwie, na które wszyscy radni dostali zaproszenia, ale nie skorzystali ze względu na dzisiejszą sesję.

 • Wójt wyjaśnił, że nikt z nim nie uzgadniał terminu i nie wiedział o tym, że wszyscy radni dostali na nie zaproszenie. Wójt poinformował, że konferencja miała charakter teoretyczny na temat co nam dała Unia Europejska.

ad. 17.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, dyskusja również Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Protokółowała

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

13


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
24 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
24 lut 2006, godz. 18:53

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
24 lut 2006, godz. 18:53