Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXVI Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXVI / 05

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 20 kwietnia 2005 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy Cewice

 • Z-ca Wójta

 • Sekretarz Gminy

 • protokolant

 • publiczność

Przed rozpoczęciem obrad sesji Rada Gminy oddała hołd zmarłemu Papieżowi Janowi Pawłowi II minutą ciszy.

Następnie na okoliczność rezygnacji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewicach z pracy w związku z otrzymaną nową pracą Wójt wraz z Przewodniczącym Rady w imieniu całej Rady i Kierownictwa Urzędu Gminy złożyli podziękowanie Panu Smentochowi Leszkowi za lata pracy w SP Cewice.

ad.1.

XXVI sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sesji obecni byli wszyscy radni.

ad.2.

Na wniosek radnego Czesława Miotka Rada Gminy Cewice przyjęła protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania.

ad.3.

Następnie Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi i propozycje.

 • W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu : Zaopiniowanie planu aglomeracji. Powiedział, kiedy rozsyłane były materiały sesyjne nie mieliśmy jeszcze pozytywnej opinii od Wojewody. Jednak zdążyliśmy przedłożyć temat wszystkim radnym na komisjach. Wójt w ogólnym zarysie przedstawił ten temat. Powiedział, że tworzy się aglomerację w zakresie oczyszczania ścieków. Będzie to aglomeracja Lębork, która przyjmować będzie ścieki również z gminy Cewice oraz Nowej Wsi. Tutaj chodzi o to, żeby był to program rządowy i chodzi o nadanie mu formalnego kształtu. Przyjęty plan będzie decydował o otrzymaniu środków unijnych.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał, czy gmina będzie mogła ubiegać się samodzielnie o środki unijne.

 • Wójt wyjaśnił, że tak to będzie wyglądać i za to otrzymamy 8 punktów.

 • Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję poszerzenia porządku obrad o punkt, który zgłosił Wójt.

 • Rada Gminy przyjęła jednogłośnie wniosek Wójta jako punkt 14 a. porządku obrad.

Następnie Pan Stanisław Pałubicki poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanej zmianie, który Rada Gminy również przyjęła jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje

 5. Zamiany do budżetu na 2005 r.

 6. Ustalenie wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.

 7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 9. Zbycie nieruchomości położonej w Cewicach.

 10. Zmiana uchwały XXI/158/04 /Popowo/

 11. Zmiana uchwały XXV/179/05 Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cewice.

 12. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2005 - 2009

 13. Zmiana uchwały XVII/130/04 Rady Gminy Cewice z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice na lata 2004 - 2006.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cewice

14.a. Zaopiniowanie projektu planu aglomeracji.

 1. Rozpatrzenie wniosków Komisji

 2. Zapytania i oświadczenia radnych.

 3. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4. a.

Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje o pracach swych Komisji w okresie międzysesyjnym.

ad.4.b.

Wójt Gminy poinformował o działaniach w okresie międzysesyjnym:

 • Wójt uczestniczył w uroczystości pożegnania Dowódcy Jednostki Wojskowej w Siemirowicach Pana Zbigniewa Panka, który odszedł na emeryturę.

 • Budowa Gimnazjum przebiega bez uwag.

 • Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Budżetu w sprawie stypendiów socjalnych.

 • Złożony został wniosek w ramach programu „GRYF”/na pracowników celem wykonania drogi do Dębu Świętopełk, chodnika i uporządkowania terenu w Krępkowicach/

 • Wójt odbył spotkanie z Panem Chyżym na temat zagospodarowania majątku po Drożdżowni. Wójt poinformował, że przejmiemy część kolektora ściekowego, utwardzony parking i budynek remizy - tam będzie można wykonać zatokę i przystanek dla autobusów oraz 2 ha gruntu.

 • Odbyło się spotkanie z Lokalną Organizacją Turystyczną, która zamierza wykonać miejsce wycieczkowe przy kurchanach w Siemirowicach oraz ścieżkę rowerową.

ad.4.c.

Przewodniczący Rady nie miał informacji do przekazania radnym.

ad.5.

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu omówił Wójt Gminy ogólnie zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach budżetu gminy.

 • Radny Andrzej Nowak zapytał kiedy będzie kupiona równiarka i czy będzie można jej użyć do wyrównania boiska.

 • Wójt odpowiedział, że obiecano nam równiarkę w maju, którą będzie można użyć do wyrównania boiska.

 • Radny Jan Klebba w imieniu Komisji Budżetu wyraził pozytywną opinię do zmian do budżetu.

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

- Radny Ireneusz Wolski powiedział, że zmiany są istotne i znaczne i dlatego uważa, że gdyby do radnych zawsze docierała prawda to nie musielibyśmy dziś mówić na niektóre tematy. Chodzi konkretnie o rezygnację z inwestycji budowy kanalizacji Cewice - Maszewo. Decyzja ekspertów datowana jest na 21.01 a budżet uchwalaliśmy 23 01.05. Można było budżet uchwalić później tzn. poczekać na decyzję o dotacji. Można również domniemać, że informacja ta była już znana w dniu sesji. A Wójt na sesji zapewniał, że dotację otrzymamy. Ta inwestycja została wycofana po raz drugi - kontynuował radny Ireneusz Wolski.

Druga sprawa, którą poruszył radny Wolski to zwiększenie wydatków na sport o kwotę 276 tys. złotych. Zapytał, czy wcześniej o tym nie wiedzieliśmy. Przecież kwotę można było zaplanować bardziej precyzyjnie.

Radny Wolski reasumując powiedział, że zmiany są konieczne i ich nie neguje, lecz radni winni wiedzieć o tym wcześniej.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy Grzegorz Palasz, który stwierdził, że nie kręci i niczego nie ukrywa, jak zarzuca mu Pan Wolski. Wójt udowodnił pokazując pismo, że w dniu sesji nie mogło być wiadome, że dotacji nie dostaniemy na kanalizację, gdyż decyzja o tym datowana, jest na 21.01.2005 r. tj. w dzień sesji , ale otrzymaliśmy pismo po kilku dniach po sesji. Złożyliśmy odwołanie, ,lecz nie zostało uwzględnione, bo można było odwołać się jedynie w sprawach proceduralnych. Ponownie złożymy wniosek w kolejnej aplikacji.

 • Radny Janusz Kozielewski zaproponował, aby obniżyć koszty wykonania tej kanalizacji skorzystać z kanalizacji maszewskiej.

 • Wójt wyjaśnił, że na początku też tak myślał ale skonsultował się z ludźmi, którzy się na tym znają i zmienił zdanie. Kolektor prowadzący z Maszewa do Lęborka jest nieszczelny, zbiera po drodze wszystkie wody opadowe, betonowy, zniszczony. Jego odbudowa jest niemożliwa.

 • Radny Wolski uważa, że odmowa przydzielenia nam dotacji i zbyt mała liczba punktów dla jej uzyskania to na pewno nie jest wina panelu ekspertów. Nie mówmy, że jesteśmy bez winy w tej sprawie.

 • Radny Andrzej Nowak zapytał Wójta, jakie widzi zagrożenia w związku z realizacją zadania kanalizacji w roku 2006 ?

 • Wójt odpowiedział, że w momencie, gdy będzie włączone do aglomeracji to nie ma żadnego zagrożenia, gdyż to zadanie będzie priorytetowe. Dodał, że dla gminy najlepiej byłoby budować kanalizację w latach 2007 - 2013, ale podjęliśmy się tego, żeby pokazać, że coś zaczęliśmy robić , WIOŚ nakładał na nas wysokie kary.

 • Radny Kozielewski kontynuując swój pomysł uważa, że warto byłoby ponieść koszty wykonania opinii specjalnej firmy, która określi na ile istniejący kolektor mógłby być przydatny, bo kiedyś możemy spotkać się z zarzutem niegospodarności. Są takie firmy, które posiadają odpowiedni sprzęt, który umiejscowi wycieki.

 • Wójt Gminy powtórzył, że opierał się na wiedzy ekspertów w tej dziedzinie tj. specjalistach z MPWiK, którzy bardzo dokładnie znają ten kolektor. Nie dają cienia nadziei na to, że da się coś z tym zrobić.

 • Ponieważ nie było więcej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zmian do budżetu i poddał ją pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła zmiany do budżetu jednogłośnie.

 • Przerwa.

/Po przerwie stan Rady - 15/

ad.6.

Projekt uchwały w sprawie stawek procentowych opłat adiacenckich przedstawiła Z-ca Wójta - Stanisława Starosz. Poinformowała, że w projekcie dokonano częściowych zmian, jakie wskazano na komisjach. Pozostała jedynie kwestia ustalenia wysokości procentów, ponieważ komisje miały różne propozycje.

Komisje przedstawiły swoje propozycje, co do wysokości stawek. Najdalej idący wniosek to wniosek Komisji Rolnej, która proponuje wszystkie ujęte w projekcie procenty obniżyć o połowę.

 • Radny Janusz Kozielewski zapytał, jakie byłyby skutki przyjęcia tego najdalej idącego wniosku w stosunku do proponowanych stawek.

 • Wójt wyjaśnił, że to nie jest do oszacowania w tej chwili. Na pewno uchwała taka musi być.

 • Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnej, która

proponuje obniżyć stawki do połowy.

Radni głosowali następująco

 • za - 7

 • przeciw - 0

 • wstrzymujących się 8

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie całą uchwałę po dokonaniu w niej poprawek:

-za 8

-przeciw 3

-wstrzymało się 4

ad.7.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu omówiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz.

 • Opinię pozytywną Komisji Komunalnej przedstawił Przewodniczący Michał Grybisz.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, który Rada przyjęła jednogłośnie.

ad.8.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przedstawiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej Michał Grybisz przedstawił pozytywną opinię Komisji .

 • Dyskusji nie było i Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały poddając go następnie pod głosowanie.

 • Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad.9.

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach omówiła Z-ca Wójta.

 • Opinia Komisji jest pozytywna - powiedział Przewodniczący Komisji Komunalnej.

 • Ponieważ uwag ani pytań nie było Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad.10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały omówiła Z-ca Wójta. Powiedziała, że zmiana dotyczy jedynie wielkości działki, gdyż po dokonaniu pomiaru geodezyjnego okazało się, że działka jest większa o 0,0048 ha i dlatego musi być dokonana zmiana w uchwale.

 • Opinię pozytywną Komisji Komunalnej przedstawił jej przewodniczący.

 • Ponieważ nie było pytań ani uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały, którą Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

ad.11.

Następny projekt uchwały omówił Wójt Gminy Grzegorz Palasz.

Jest to zmiana uchwały XXV/179/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cewice. Zmiana dotyczy skreślenia § 10 regulaminu, który mów, że stypendium wypłacane będzie przez 10 miesięcy. Wójt wyjaśnił, że otrzymaliśmy od Państwa na cały rok kwotę, która wystarczy jedynie na 3 miesiące. Dlatego trzeba zmienić ten regulamin. Wypłacimy pieniądze teraz za 2 miesiące po ukazaniu się regulaminu w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego i we wrześniu wypłacimy za 1 miesiąc. Planujemy do 15 maja wypłacić pieniądze.

 • Opinię pozytywną Komisji Oświaty przedstawił Przewodniczący tej komisji Czesław Miotk.

 • Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie stypendiów, która została przyjęta jednogłośnie.

ad.12.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2005 - 2009 dla gminy Cewice omówił Wójt.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał, czy nie moglibyśmy skorzystać z jakiejś dotacji?

 • Wójt odpowiedział, że na wodociągi to jedynie z tego samego funduszu, co kanalizacja ale na to nie było szans, natomiast z Funduszu Ochrony Środowiska można otrzymać jedynie na oczyszczalnię.

 • Następnie Przewodniczący Komisji Komunalnej wyraził pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

 • Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Przerwa - 5 min.

Po przerwie - stan Rady 14 /obrady opuścił Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki / Dalszą część obrad sesji prowadził Z-ca Przewodniczącego Rady Kazimierz Formela.

ad.13.

Wójt Gminy Grzegorz Palasz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/04 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju lokalnego gminy Cewice na lata 2004 -2006.

 • Ponieważ uwag ani pytań nie było i opinie Komisji były pozytywne Z-ca Przewodniczącego Pan Kazimierz Formela odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

ad.14.

Plan rozwoju miejscowości Cewice omówił również Wójt Gminy.

Opinia Komisji Komunalnej była pozytywna.

 • Radny Janusz Kozielewski zwrócił uwagę aby uwzględnić w planie poszerzenie cmentarza w Cewicach wraz z wykonaniem parkingu.

 • Wójt wyjaśnił, że z chwilą przyjmowania planu miejscowego te zmiany będą uwzględnione.

 • Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

 • Rada Gminy w jawnym głosowaniu przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad.14. a.

Projekt planu aglomeracji omówił Wójt na podstawie mapy.

 • Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną - powiedział jej Przewodniczący.

 • Radny Jan Klebba zwrócił się z prośbą aby radni otrzymali małe mapki planu aglomeracji.

 • Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie planu aglomeracji i poddał ją pod głosowanie.

 • W wyniku głosowania plan aglomeracji został uchwalony jednogłośnie.

ad.15.

Wnioski Komisji:

Przewodniczący obrad odczytał wnioski wypracowane przez komisje celem przyjęcia ich przez Radę:

 1. Wniosek Komisji Budżetowej w sprawie skontrolowania realizacji dotacji przekazanej z Urzędu Gminy dla kościoła w Krępkowicach.

 • w głosowaniu Rada Gminy przyjęła wniosek jednogłośnie.

 1. Wniosek Komisji Oświaty: odnowić pasy w miejscach przejść dla pieszych w Cewicach na drodze Bytów-Lębork w okolicy Urzędu Gminy oraz GCK w trybie pilnym.

 • za przyjęciem głosowało 13

 • wstrzymał się - 1

 1. Wniosek Komisji Oświaty: Przyznać tytuł honorowego mieszkańca gminy Cewice byłemu Proboszczowi.

 • za przyjęciem głosowało 11

 • przeciwnych nie było

 • wstrzymało się od głosu - 3

 1. W projekcie zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji w 2005 r. uwzględnić zadania wyszczególnione w dziale IV pkt 10, 11 i 12 tj. wykonanie wiat w Bukowinie, Maszewie i Osowie w roku bieżącym.

 • wniosek przyjęto jednogłośnie.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że sprawę wiat mamy na uwadze i dlatego zostały wpisane do planu, jednak na razie nie ma pieniędzy. Dodał, że jest to projekt, który został opracowany właśnie na podstawie wniosków radnych i Rad Sołeckich.

 • Radny Kazimierz Formela uważa, że niektóre zadania wyszczególnione w planie mogą jeszcze trochę poczekać a wykonanie wiat jest sprawą pilną, gdyż jest wiele dzieci dojeżdżających i głównie chodzi o nich.

 • Radny Ireneusz Wolski powiedział, że Komisja Komunalna planuje objazd gminy, żeby przyjrzeć się wykonywanym zadaniom oraz potrzebom mieszkańców, wówczas to przyjrzymy się tym zadaniom i określimy ich kolejność wykonania.

 • Radni ustalili termin objazdu gminy na dzień 25.04.2005 r.

Popowo - godz. 16,20

Bukowina godz. 18,20

Osowo godz. 20,oo

ad.16.

Zapytania i oświadczenia radnych

 • Radna Anna Kubica sugerowała aby zatrudnić kogoś, jako dozorcę budynku Ośrodka Zdrowia, gdyż od pewnego czasu rano znajdujemy dużo pobitych butelek po piwie, wokół obejścia niszczone są kwiaty, informacje wiszące na tablicach są palone.

 • Wójt Gminy powiedział, że jest zaniepokojony tą informacją ale zorganizuje spotkanie z Policją, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia, aby wspólnie ustalić sposób działania.

 • Radny Andrzej Teodoruk zgłosił, że młodzież z Łebuni przyjeżdża do Siemirowic samochodami w stanie nietrzeźwym, zachowują się głośno, a do Rewiru Dzielnicowych nie można się dodzwonić w godzinach wieczornych.

 • Wójt poradził, że w takich sytuacjach należy zgłaszać od razu do Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

 • Radny Janusz Kozielewski ponownie poruszył temat przejść dla pieszych i wnioskował aby Zarząd Dróg robił to każdorazowo po zimie.

 • Wójt wyjaśnił, że Zarząd Dróg jest o tym poinformowany, jednak nie ma pieniędzy. Na razie wykonują remonty dróg poprzez łatanie dziur a w następnej kolejności będą robione pasy.

 • Radna Małgorzata Piwka zapytała, czy będą wyznaczeni pracownicy do wypełniania rolnikom wniosków o dopłaty rolnicze.

 • Wójt powiedział, że jest to w gestii Agencji Wł. Rolnej , a my nie mamy na to pieniędzy.

 • Radny Kazimierz Formela powiedział, że dzisiaj w GCK było jakieś szkolenie rolnicze, czy sołtysi o tym byli powiadomieni?

 • Obecni na sesji sołtysi powiedzieli, że były powiadomienia i wiedzieli o tym.

 • Radny Jan Klebba zapytał, czy zakończona została ekspertyza drogi w Bukowinie?

 • Wójt wyjaśnił, że jeszcze nie, gdyż nie ma jeszcze dokumentacji.

 • Radna Majewska mówiła o konieczności postawienia tablic informacyjnych np. na blokach w Maszewie.

 • Sołtys Horst Gerlach zapytał, czy wykonano już śmietnik na cmentarz, co było wnioskowane na spotkaniu z sołtysami?

 • Wójt powiedział, że jest w trakcie remontu kontener z gimnazjum,. który będzie ustawiony na cmentarzu.

ad. 17.

Ponieważ porządek obrad wyczerpano Przewodniczący obrad zamknął obrady sesji.

Protokółowała:

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

11


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
05 maj 2005

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
05 maj 2005, godz. 16:03

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
05 maj 2005, godz. 16:03