Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XXI Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXI / 04

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 30 listopada 2004 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Z-ca Wójta Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad.1.

XXI sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 12 / nieobecni to: Stefania Majewska, Herbert Rosin, Jerzy Naczk/

ad.2.

Na wniosek radnego Czesława Miotka protokół z poprzedniej sesji został przyjęty przez Radę jednogłośnie bez odczytywania.

ad.3.

Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji i zwrócił się do radnych o uwagi lub propozycje zmian. Ponieważ takowych nie było Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

ad.4. a.

Następnie w punkcie tym Przewodniczący poszczególnych komisji złożyły informacje z prac swych komisji w okresie międzysesyjnym.

Przybył radny Herbert Rosin - stan Rady 13.

ad.4.b.

W dalszej części bloku informacyjnego głos zabrał Wójt Gminy mgr Grzegorz Palasz. Wymienił najistotniejsze zadania, jakimi zajmował się w okresie międzysesyjnym.

 • Poinformował, że brak jest zainteresowania sprzedażą działek po WZUW .

 • Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie sieci przesyłowej do Maszewa

 • Zapoczątkowano rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Maszewie w sprawie ogrzewania budynków po likwidacji Wytwórni Drożdży.

 • Zawarto wstępne porozumienie z Bałtyckim Porozumieniem Gmin dot. programu „Konno przez Pomorze”. Planowane jest utworzenie postoju dla koni w Unieszynku.

 • Przeprowadzone zostały rozmowy z Wójtem Gminy Sierakowice w sprawie możliwości korzystania z ich zasobów wody.

 • Wójt poinformował, że budowa gimnazjum przebiega szybko i sprawnie., bez zakłóceń.

 • Przygotowano projekt budżetu gminy na 2005 r. i przekazano Przewodniczącemu Rady.

 • Kontynuowane są zebrania z Radami sołeckimi.

 • Wójt poinformował i pokazał radnym samochód, jaki gmina zakupiła do przewozu dzieci niepełnosprawnych za 122.000 zł z tym, że 92.000 zł otrzymaliśmy od PFRON - u. Stary pojazd będzie wyceniony przez biegłego i sprzedany w przetargu.

ad.4.c.

Przewodniczący Rady nie miał informacji do przekazania Radzie Gminy.

ad.5.

Zgodnie z porządkiem obrad w punkcie tym Rada Gminy wysłuchała informacji Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku Pani Teresy Bożek. Pani Kierownik powiedziała, że zadania, jakie są zaplanowane na rok 2005 w zakresie dróg na terenie gminy to wykonanie I części remontu drogi Łebunia - Okalice; natomiast reszta tej drogi w późniejszym terminie. Następnie remontowe sprawy dróg z Unieszyna do Unieszyńca do pętli autobusowej oraz bieżące i letnie utrzymanie dróg. Jak powiedziała Pani Kierownik Zarząd Dróg boryka się z trudnościami finansowymi i dlatego nie można nic więcej zrobić.

W dyskusji nad powyższym udział wzięli:

 • radny Janusz Kozielewski zwrócił się z prośbą o naprawę ulicy PKWN w Cewicach, która jest drogą powiatową i jest stale zalewana przez opady. Problem ten wraca od wielu lat.

 • Pani T. Bożek wyjaśniła, że woda ta spływa z dróg gminnych i drogi wojewódzkiej, jak również z posesji. Mogło się to zdarzyć ostatnio, kiedy były częste opady deszczu. Potrzebny jest kolektor ściekowy a to jest sprawa ludzi z tej gminy.

 • radny Janusz Kozielewski dodał, że zna przyczyny tego stanu rzeczy lecz stwierdził, że nie można ludzi skazywać na takie uciążliwości i jeszcze raz poprosił o dostrzeżenie problemu i pomoc. Gminy na razie nie stać na kolektor deszczowy, to jest teren Zarządu Dróg i ten winien to zrobić.

 • radny Andrzej Nowak zgłosił problem nieprzejezdności dróg spowodowane zaspami śnieżnymi, które tworzą się na drogach Cewice - Łebunia i Kamieniec - Cewice.

 • Pani Kierownik odpowiedziała, że na terenie gminy jest 60 km dróg powiatowych, które są podzielone na standardy. Wymienione drogi należą do trudnych w utrzymaniu a dysponujemy tylko 4 pługo-piaskarkami /są to samochody z przetargu/ i 1 ciężki pług. Ten pług wyjeżdża tylko na te właśnie trudne drogi. Drogi posypywane są tylko na zakrętach i odcinkach zagrożonych. Pani Kierownik dodała, że nie stać nas na więcej z powodu braku funduszy.

 • radny Andrzej Teodoruk mówił o drodze od Bacutilu do Siemirowic oraz skrzyżowaniu z drogą prowadzącą na Przeryte. Powiedział, że gmina wykonała chodnik a remont skrzyżowania miał być wykonany przez Zarząd Dróg.

 • Pani Kierownik wyjaśniła, że chodnik był współfinansowany przez ZD a o skrzyżowaniu myślimy i planujemy przebudowę tego skrzyżowania.

 • radny Czesław Miotk zgłosił 2 miejsca, w których często zalega woda tj. przy kościele w Łebuni i koło starej poczty.

 • Pani Kierownik powiedziała, że najpierw musi być wykonana droga wojewódzka a dopiero może być robiona droga powiatowa.

 • radny Grybisz mówił na temat drogi do Unieszyńca i do Krępkowic oraz o tym , że telekomunikacja rozkopuje drogi i ich nie naprawia.

 • radny Herbert Rosin mówił o drodze z Siemirowic do Smolnik.

 • Pani Kierownik wyjaśniła, że ta droga jest ujęta w planie przyszłościowym na następne lata.

 • Przybył radny Jerzy Naczk - stan Rady 14.

 • radny Kazimierz Formela mówił o łataniu dróg, co nie zdaje egzaminu, gdyż po zimie tworzą się następne dziury i wtedy są łata na łacie. a przecież wszyscy płacimy podatki.

 • Pani Kierownik powtórzyła, że budżet państwa nie daje subwencji dla gmin na budowę i remonty dróg a Zarząd Dróg ma bardzo mały budżet.

 • Radny Jan Klebba zgłosił, że na wysokości wybudowania Dzięcielec jest uszkodzony przepust. Jest to powiat wejherowski. Władze Wejherowa ustawiły znak na naszym terenie zakazujący wjazdu pojazdom powyżej 10 ton tym samym zamknięto drogę na długości 6 km. Wszystkie samochody jeżdżą teraz naszą drogą gminną. Trwa to już blisko 4 lata.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy , który stwierdził, że Zarząd Dróg posiada tyle środków ile otrzyma od Starostwa. Wyraził swoje ubolewanie nad tym, że na sesjach powiatu nie ma radej z naszego terenu Pani Jolanty Szajowskiej. Wójt ocenił współpracę z Zarządem Dróg jako bardzo dobrą, ale „z próżnego to i Salomon nie naleje”.

 • Przybyła radna Stefania Majewska - stan Rady - 15

 • Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć - kontynuował swą wypowiedź Wójt - mamy wspólne troski tj:

 • 1. droga Okalice-Łebunia

 • 2. droga na Przeryte

 • 3. droga Cewice - Łebunia

 • radny Janusz Kozielewski wrócił do wcześniej zgłoszonego wniosku dotyczącego utworzenia przystanku na żądanie przy kościele w Siemirowicach. Zapytał, czy gdyby PKS wyraził zgodę na przystanek to czy Zarząd Dróg wykona zatoczki ?

 • Wójt odpowiedział, że ponowi ten wniosek, występując do PKS, jednak w tym miejscu zatoczki nie są potrzebne.

 • Ponieważ dyskusję wyczerpano Przewodniczący obrad podziękował Pani Kierownik za wiedzę i cierpliwość i wyraził wiarę w to, że 2005 r. będzie należał do gminy Cewice.

Przerwa - 3 min..

ad.6.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zbigniew Borowski złożył informację o działaniach pomocowych na zimę 2004 - 2005 , jakie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Powiedział, że GOPS otrzymał środki w wysokości 18.000 złotych na dożywianie. Jest zapewnienie, że te środki będą spływać od stycznia. Szczegółowa informacja znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu.

W dyskusji głos zabrał radny Kazimierz Formela, który pytał co on może zrobić jeśli widzi, że pewna osoba przesiaduje pod sklepem.

 • Kierownik OPS odpowiedział, że jeśli nie wiadomo co zrobić to należy zadzwonić do odpowiednich służb w Gminnym Ośrodku Pomocy w Cewicach..

 • Więcej pytań nie było.

ad. 7. a/

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. omówił Wójt Gminy. Wyjaśnił, że stawki podatków głównie podniesione są jedynie o stopień inflacji. W podatkach od środków transportowych w przypadkach, gdzie były podane stawki minimalne, przyjęliśmy stawki minimalne. Natomiast w przypadkach, gdzie podano jedynie stawki maksymalne to przyjęliśmy stawki z ubiegłego roku. Podwyższyliśmy jedynie stawki od gruntów pozostałych, jednak te nie wpłyną znacząco na podatki od mieszkańców. Głównie dotyczy to Jednostki Wojskowej w Siemirowicach, która i tak finansowana jest z budżetu Państwa.

 • Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Pan Jan Klebba wyraził pozytywną opinię Komisji Budżetowej dla wszystkich projektów uchwał podatkowych.

 • Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

 • Radni głosowali następująco:

 • za - 14

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się od głosu - 1

ad.7.b.

Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego odczytał Przewodniczący Rady wyjaśniając, że projekt jest znany wszystkim radnym a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień.

ad.7.c.

Następną uchwałą podatkową była uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych, którą odczytał Przewodniczący obrad Stanisław Pałubicki.

Ponieważ dyskusji nie było poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych został przyjęty jednogłośnie.

ad.7.d.

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy odczytał Przewodniczący Stanisław Pałubicki. Dyskusji nad uchwałą nie było. Odczytana uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

ad.7.e.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 r. został również przez Radę przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

ad.7.f.

Następny projekt uchwały odczytany przez Przewodniczącego obrad to uchwała w sprawie podatku od posiadania psów. Poddany pod głosowanie projekt uzyskał aprobatę wszystkich radnych i głosowano jednogłośnie za przyjęciem.

ad.7.g.

Ostatnią uchwałą podatkową była uchwała w sprawie opłaty administracyjnej. Przewodniczący odczytał ją i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie tę uchwałę.

ad.8.

Projekt uchwały w sprawie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych omówił Wójt Gminy. Powiedział, że podjęta w tej sprawie uchwała w dniu 12 października br. została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wada jej polegała na tym, że Rada Gminy tą uchwałą postanowiła, że Wójt Gminy może zdecydować o przyjęciu wniosku po terminie określonym w uchwale oraz ustalić dodatkowe zasady udzielania, wykorzystania i kontroli dotacji. Tymczasem może to zrobić jedynie organ stanowiący czyli Rada Gminy. Ponadto w uchwale zabrakło zapisu o jawności udzielonej dotacji.

W dalszej części wypowiedzi Wójt omówił zasady konkursu , w drodze którego podmioty będą otrzymywały dotacje i udzielał wyjaśnień radnym dot. samego konkursu.

 • Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały

 • w sprawie dotacji i Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad.9.

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Popowie omówiła Z-ca Wójta Pani Stanisława Starosz.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej Michał Grybisz wyraził opinię pozytywną Komisji Komunalnej.

 • Ponieważ nikt nie zabrał głosu w tej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

 • W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę o zbyciu nieruchomości w Popowie jednogłośnie.

ad.10.

Następnie Z-ca Wójta Pani Stanisława Starosz omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Powiedziała, że dotyczy to dotychczasowego dzierżawcy Pana Bogdana Skrzyńskiego, który działkę tę użytkuje i poniósł koszty związane z jej użytkowaniem.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej wyraził pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

 • Dyskusji nie było.

 • Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego przy 1 głosie wstrzymującym się Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego.

ad.11.

Wnioski z Komisji Oświaty przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, które są wyszczególnione w załączniku do niniejszego protokołu.

 • Wójt Gminy stwierdził, że wnioski są zasadne i będą realizowane, jeżeli Rada je przyjmie.

 • Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski Komisji , które Rada przyjęła do realizacji jednogłośnie.

ad.12.

W zapytaniach i oświadczeniach radnych głos zabrali:

 • radny Jan Klebba wnioskował o nawiezienie gruzu i szlaki na drogę w Okalicach prowadzącą do sołtysa, zrobić wspólnie z Nadleśnictwem 200 m drogi.

 • Radny Andrzej Nowak zapytał o wizytę władz niemieckiej gminy, która była umówiona, zapytał o konkurencyjną działalność BUS-ów na terenie gminy oraz poruszył problem braku pośrednictwa między naszą gminą a Starostwem czyli nie wywiązywania się radnej powiatowej Pani Szajowskiej ze swojej funkcji. Radny proponuje wyznaczyć członka naszej Rady do uczestnictwa w sesjach Powiatu.

 • Radny Janusz Kozielewski zaproponował, ąby na sesję zaprosić również Przedstawiciela Dróg Wojewódzkich.

 • Przewodniczący obrad przypomniał, że zapraszaliśmy kilkakrotnie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich lecz niestety nigdy nie przybył.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który wyraził ubolewanie nad tym, że Pani Szajowska nie przybywa na nasze sesję mimo zaproszeń i poprzez to nie mamy kontaktu ze starostwem, lecz jest to wniosek dla wyborców. Wójt zapewnił, że w sprawie drogi w Okalicach będzie rozmawiał z Nadleśnictwem i próbował sprawę załatwić. Jeśli chodzi o wizytę władz gminy Wittense to została ona odwołana przez władze tej gminy, lecz zapewnili, że odezwą się na początku 2005 roku.

Wójt poinformował, że wydał negatywne postanowienie o działalności konkurencyjnej dla BUS-ów kursujących na terenie gminy, lecz podmiot ten odwołał się do Sejmiku, który uchylił to postanowienie.

 • Radny Ireneusz Wolski uważa, że jest to zdrowa konkurencja i są jej efektu w postaci obniżenia cen biletów przez PKS.

Mówił także na temat sprzedaży działek i budynku po WZUW. Powiedział, że ceny zostały obniżone i nie ma chętnych. Należałoby zastanowić się nad tym, czy jest sens pozbywać się tego. Proponuje, żeby wstrzymać się z tą sprzedażą.

 • Radny Kazimierz Formela mówił o wylewanych ściekach z samochodu przy drodze do Łebuni.

 • Wójt wyjaśnił, że było już kilka kontroli i niestety bez efektu i być może sprawa trafi do Sądu.

 • Wójt po części zgadza się z wypowiedzią radnego Wolskiego ale tylko co się tyczy działek po WZUW, bo budynku chciałby się pozbyć. Powiedział, że budynku nie można przeznaczyć na mieszkania, gdyż wówczas odezwą się protesty ze strony podmiotów gospodarczych prowadzących w pobliżu swą działalność. Zdaniem Wójta należałoby spróbować jeszcze raz.

 • Radny Stefania Majewska mówiła o maszewskiej „burzówce” i wiacie na przystanku PKS.

 • Wójt odpowiedział, że wiat nie będzie na razie, gdyż przetarg na wiaty będzie w przyszłym roku a sprawę przeczyszczenia „burzówki” przekaże Panu Brodzie.

 • Radny Michał Grybisz poruszył problem źle zaplanowanego wodociągu w Unieszynie, ponieważ wg projektu 4 mieszkania nie będą objęte wodociągiem

 • Wójt zobowiązał się sprawę zbadać i wyjaśnić.

 • Sołtys wsi Siemirowice mówił o niedbałym odśnieżaniu przez firmę Pana Naczk.

ad.13.

Ponieważ porządek obrad i dyskusja zostały wyczerpane Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Ewa Kruczek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
29 gru 2004

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
29 gru 2004, godz. 15:21

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
29 gru 2004, godz. 15:21