Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XVIII Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XVIII / 04

z sesji Rady Gminy Cewice

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad.1.

XVIII sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 14. Nieobecna Stefania Majewska.

Przed rozpoczęciem obrad Wójt dokonał wręczenia nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla pani Krystyny Jałoszyńskiej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum oraz Zbigniewa Borowskiego - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

ad.2.

Radny Czesław Miotk zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania. Innych wniosków nie było. Poddany pod głosowanie wniosek radnego Miotka został przyjęty jednogłośnie i Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania.

ad.3.

Przewodniczący Rady zaproponował poszerzenie projektu porządku obrad o punkt: podjęcie uchwały w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy między gminami Cewice i Wittensee /Niemcy/.

W tej sprawie Wójt Gminy poinformował, że taka współpraca została już podjęta przez poprzednie władze, była wizyta i rewizyta lecz nie podjęto żadnej uchwały w celu kontynuacji tej współpracy. Po prostu robimy to czego dotychczas nie zrobiono. Władze gminy Wittensee chcą przyjechać pod koniec września br. i będzie to okazja do podpisania konkretnej umowy o współpracy.

 • Radny Janusz Kozielewski przypomniał próby nawiązania kontaktów z naszą polską gminą Korzenna. Chęć współpracy ze strony Korzennej była, lecz władze gminy stwierdziły, że nie mają co do zaoferowania. Co w związku z tym zaoferujemy gminie Wittensee? Stwierdził, że jest przeciwny tej współpracy.

 • Radny Andrzej Nowak powiedział, że jest za nawiązaniem takiej współpracy lecz pod warunkiem, że przyniesie ona wymierne efekty.

Ponieważ więcej propozycji do porządku obrad nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie swoją propozycję poszerzenia porządku obrad o punkt: Nawiązania partnerskiej współpracy z gminą Wittensee.
Radni głosowali następująco:

 • za - 13

 • przeciw - 1 /Janusz Kozielewski/

 • wstrzymujących się - nie było

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad po naniesionej zmianie. Głosowano następująco:

 • za - 13

 • przeciw - 1 /Janusz Kozielewski/

 • wstrzymujących się - nie było

Po dokonanej zmianie porządku obrad Przewodniczący odczytał przyjęty porządek obrad, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

 1. przewodniczących komisji

 2. Wójta Gminy

 3. Przewodniczącego Rady Gminy

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

 2. Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.

 1. przedstawienie projektu uchwały

 2. opinia Komisji Budżetu

 3. dyskusja

 4. podjęcie uchwały

 1. Przyjęcie programu ochrony środowiska dla gminy Cewice na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011.

  1. przedstawienie projektu uchwały

  2. opinia Komisji Rolnej

  3. dyskusja

  4. podjęcie uchwały

 1. Przyjęcie planu gospodarki odpadami dla gminy Cewice na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011

 1. przedstawienie projektu uchwały

 2. opinia Komisji Rolnej

 3. dyskusja

 4. podjęcie uchwały

 1. Zbycie nieruchomości położonej w Cewicach /dz. 439/1/

 1. przedstawienie projektu uchwały

 2. opinia Komisji Rolnej

 3. dyskusja

 4. podjęcie uchwały

 1. Zbycie nieruchomości położonej w Cewicach

 1. przedstawienie projektu uchwały

 2. opinia Komisji Rolnej

 3. dyskusja

 4. podjęcie uchwały

 1. Zbycie nieruchomości położonej w Cewicach - 13 działek pod zabudowę

 1. przedstawienie projektu uchwały

 2. opinia Komisji Komunalnej

 3. dyskusja

 4. podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo z ustaleniami Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice.

 1. przedstawienie projektu uchwały

 2. opinia Komisji Komunalnej

 3. dyskusja

 4. podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo.

 1. przedstawienie projektu uchwały

 2. opinia Komisji Komunalnej

 3. dyskusja

 4. podjęcie uchwały

 1. Uchwalenie regulaminu stypendium

 1. przedstawienie projektu uchwały

 2. opinia Komisji Oświaty

 3. dyskusja

 4. podjęcie uchwały

 1. Przyjęcie sposobu obiegu i załatwiania wniosków radnych i innych - wniosek z poprzedniej sesji.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy między gminami Cewice i Wittensee /Niemcy/

 3. Zapytania i oświadczenia radnych.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

ad. 4 a.

Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym złożyli przewodniczący poszczególnych komisji.

ad.4.b.

Na wstępie Wójt usprawiedliwił nieobecność Pani Wójt -Stanisławy Starosz na sesji z powodu urlopu i Sekretarza Gminy - Marka Kuriatę z powodu konieczności udziału na naradzie w Lęborku.

Wójt Gminy w swojej informacji zwrócił uwagę na najbardziej istotne zagadnienia, którymi się zajmował w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował, że 23 czerwca odbyło się spotkanie w Warszawie w związku z konkursem „Lider zarządzania w samorządzie lokalnym”. Wójt powiedział, że nasza gmina uzyskała tytuł lidera zarządzania w samorządzie lokalnym i otrzymaliśmy w nagrodę zestaw multimedialny.

Następnie Pani Małgorzata Wydrzyńska przedstawiła slajdy na ekranie z prezentacji, jaka została zaprezentowana przez naszą gminę w Warszawie.

Następne ważne sprawy to:

 • rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę Bloku A - Gimnazjum.

 • 17.08. br podpisano umowę z wykonawcą,

 • zakończono modernizację ogrzewania w gimnazjum,

 • gościliśmy przedstawicieli firmy, która poszukuje terenów na budowę wiatraków - wskazaliśmy tereny Osowo i Łebunia.

 • wykonano wniosek o dofinansowanie budowy bloku A w gimnazjum. Wójt wyraził obawy, czy otrzymamy dofinansowanie, gdyż złożono 4 krotnie więcej wniosków aniżeli jest pieniędzy do dyspozycji. Jednak Wójt jest dobrej myśli, gdyż robi wszystko co możliwe aby wniosek został uwzględniony.

ad.4.c.

Przewodniczący Rady zapoznał Radę Gminy z pismami:

 1. Pismo w sprawie negatywnego wyniku przetagu na sprzedaż budynku po byłym WZUW. W piśmie Wójt zwraca się do Rady o przedłożenie propozycji ceny do II przetargu.

 2. Wnioski, które wpłynęły do Rady Przewodniczący oznajmił, że przedstawi w punkcie 16.

ad.5.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze przedstawił Wójt Gminy. Ponieważ sprawozdanie było przedstawiane szczegółowo na posiedzeniach komisji Wójt skupił się jedynie na ocenie ogólnej. Powiedział, że wydatki wykonano w 38,97% ponieważ w I półroczu koncentrowaliśmy się na przygotowaniach do wykonania zadań, a wiadomo niektóre procedury są czasochłonne. W II półroczu będziemy realizować resztę zadań. Wójt zapewnił, że nie widzi zagrożeń powodujących nie wykonanie budżetu. W dalszej części swej wypowiedzi Wójt wyliczył wszystkie zadania jakie zostały zrealizowane oraz, te które są w trakcie realizacji i te, które będą realizowane. Wójt wyraził zadowolenie ze stanu realizacji zadań.

 • radny Ireneusz Wolski zapytał czy w br. będą robione tereny rekreacyjne w Krępkowicach nad jeziorem.

 • Wójt odpowiedział, że w połowie IX br. pracownicy z programu „GRYF” zostaną delegowani do Krępkowic i będą przygotowywać tereny: piasek, plaża, miejsce na ognisko, karczowanie itp.

Więcej pytań nie było.

ad.6.

Zmiany do budżetu na 2004 r. przedstawiła Skarbnik Gminy, która omówiła je w skrócie, gdyż szczegółowo zostały omówione na posiedzeniach komisji.

Następnie opinię pozytywną Komisji Budżetowej przedstawił Przewodniczący tej komisji radny Jan Klebba.

 • Ponieważ pytań ani uwag nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy w jawnym głosowaniu przyjęła uchwałę o zmianach do budżetu jednogłośnie czyli 14 głosów „za przyjęciem”.

 • Przewodniczący Rady ogłosił przerwę 15 min.

 • Po przerwie - stan Rady 14.

ad. 7.

W punkcie tym Pan Witold Broda omówił program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami na lata 2004 - 2008.

Powiedział, że konieczność opracowania tych planów wynika z ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Programy te powstały odgórnie. Opracowała je jedna firma dla wszystkich gmin. Odbyły się 4 posiedzenia z udziałem osób zainteresowanych, które mogły wnosić swoje uwagi i propozycje. Plany były wyłożone do wglądu i każdy radny miał prawo zapoznać się z nimi. Co 2 lata Wójt będzie składał sprawozdania z ich realizacji a co 4 lata można będzie wnosić zmiany do planów.

 • radny Michał Grybisz w imieniu Komisji Komunalnej wyraził pozytywną opinię co do przedstawionych planów.

 • radny Andrzej Nowak zauważył, że nasza gmina ma spore osiągnięcia jeżeli chodzi o segregację odpadów i trzeba o tym mówić. Zwrócił się do Pana Brody o porównanie z innymi gminami, jak to wygląda na tle innych gmin.

 • radny Andrzej Nowak powiedział, że należy jeszcze zadbać o czystość parkingów leśnych, gdzie są zbyt małe kosze na śmieci, co powoduje , że śmieci walają się wokół koszy.

 • Pan Witold Broda powiedział, że rzeczywiście w naszej gminie wiele zadań zawartych w planach już jest wykonanych i już funkcjonują.

W gminie Cewice zbiórką odpadów objęte jest 92 % terenu, w Lęborku - 72 %,w gminie Nowa Wieś - 25 % a w gminie Wicko tylko 14 %

Powiedział też, że mamy dobre układy z ELWOZ-em, który daje nam pojemniki nieodpłatnie. Segregacja odpadów ładnie działa, nie ma żadnych problemów, firma przyjeżdża i wywozi na czas.

 • Wójt Gminy w tym miejscu wyraził uznanie dla szkół i pracy wychowawczej, dzięki której jest tak wysoka kultura. Ostatnio gimnazjum zajęło I miejsce w powiecie w konkursie - są efekty pracy wychowawczej - zakończył Wójt.

 • radny Ireneusz Wolski powiedział, że na osiedlu w Cewicach są za małe pojemniki - rozważyć, czy nie lepiej byłoby dostawić jeszcze 2 pojemniki niż 2 razy w miesiącu wywozić.

 • Ponieważ nie było więcej dyskusji Stanisław Pałubicki odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska” i poddał pod głosowanie.

 • Głosowano: -za - 14, przeciw - nie było, wstrzymujących się - nie było.

ad. 8.

Ponieważ Plan Gospodarki Odpadami Pan Broda omówił w punkcie 7. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami dla gminy Cewice na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 i poddał ją pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła ten plan, w załączeniu uchwała.

ad.9.

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach omówił Wójt Gminy. Dotyczy to działki nr 439/1 ,która będzie sprzedana dla Pana Ireneusza Kellera dla poprawy warunków przestrzennych.

 • Komisja Rolna wyraziła opinię pozytywną - powiedział Przewodniczący Komisji Rolnej pan Andrzej Teodoruk

 • Pytań ani uwag nie było.

 • Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały, która została przyjęta jednogłośnie.

ad.10.

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach dotyczy działki nr 166/26, jest to grunt pod garażem pani Kochanśkiej, która zamierza wykupić ten grunt, gdyż wcześniej nie miała możliwości finansowych - wyjaśnił Wójt Gminy.

 • Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

 • Wynik głosowania był jednomyślny. Rada jednogłośnie przyjęła tę uchwałę.

ad.11.

Wójt Gminy omówiła następny projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Cewicach. Jest to 13 działek pod budownictwo, które będą sprzedawane po kolei.

 • Komisja Komunalna wydała pozytywną opinię.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia 13 uzbrojonych działek pod budownictwo.

 • Pada przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad.12.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice przedstawił architekt gminny Dariusz Pobrucki.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił pozytywną opinię komisji.

 • Ponieważ uwag nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę.

ad.13.

Następnie Pan Dariusz Pobrucki zapoznał ogólnie z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo. Pokazał na mapie usytuowanie wysypiska oraz tereny przyległe, gdzie trzeba będzie wykonać pełną infrastrukturę.

 • radny Andrzej Nowak stwierdził, że w trakcie opracowywania planu nie było w planie ciągu kanalizacyjnego. Jak będzie wyglądać sprawa kanalizacji?

 • Pan Pobrucki odpowiedział, że cała gmina będzie skanalizowana.

 • Wójt dodał, że Rada Gminy przyjmowała już koncepcję skanalizowania gminy i to jest już uwzględnione w planach. Dodał też, że przyjęcie tej uchwały pozwoli nareszcie na przejęcie gruntów od Agencji przyległych do wysypiska.

 • Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dla terenu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie ewidencyjnym Oskowo.

 • Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu stypendiów omówił Wójt Gminy.

 • Komisja Oświaty wyraziła opinię pozytywną - stwierdził jej Przewodniczący Czesław Miotk.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu stypendiów, którą Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

ad. 15.

Radny Janusz Kozielewski zabrał głos w sprawie procedury dot. sposobu załatwiania wniosków wpływających do Rady. Powiedział, że wraz z materiałami sesyjnymi radni otrzymali jedną wersję procedury a na Komisji drugą wersję tj. po autopoprawce. Uważa, że należałoby przyjąć drugą wersję.

-Radny Ireneusz Wolski uważa, że nie jest potrzebna żadna procedura - wystarczy regulamin, który jasno określa procedurę.

 • Radny Andrzej Nowak wyjaśnił, że wzięło się to z wcześniejszej propozycji Wójta, który zauważył, że dotychczasowa procedura obiegu wniosków nie była zgodna z regulaminem Rady Gminy. Poparł propozycję aby Przewodniczący Rady zasięgał opinii Przewodniczących Komisji lecz aby oni nie mieli możliwości odrzucenia jakiegoś wniosku. a winna zrobić to odpowiednia komisja.

 • Wójt Gminy wyjaśnił, że należy rozgraniczyć dwie rzeczy. Każda Komisja ma zapisane swoje kompetencje i w ramach tych kompetencji winna opiniować wnioski. Jednak organem właściwym do podejmowania decyzji jest Rada Gminy, ponieważ za każdym wnioskiem kryją się konkretne pieniądze.

 • Radny Wolski przyznał, że dotychczas wszystkie wnioski kierowane były do Wójta Gminy, co nie było zgodne z regulaminem, gdyż regulamin mówi, że wnioski przedkładane są Radzie Gminy i tego trzeba przestrzegać.

 • Radny Kazimierz Formela dodał, że Przewodniczący ma prawo skonsultować opinie z Przewodniczącymi Komisji przed przedstawieniem wniosków na Radzie.

 • Radny Kozielewski nie zgadza się z opiniowaniem przez Przewodniczących, gdyż dlaczego oni mają oceniać to co oceniła komisja.

 • Radny Andrzej Nowak poparł radnego Wolskiego aby trzymać się regulaminu, wprowadzić dodatkowy punkt do porządku obrad „Rozpatrzenie skarg i wniosków”. Ponadto zapytał, co z wnioskami, które nie zostały dotychczas załatwione a które były składane dużo wcześniej.

 • Wójt odpowiedział, że we wrześniu dokonamy rozliczenia z wcześniejszych wniosków.

 • Radny Klebba przypomniał, aby o posiedzeniu Konwentu zawiadamiać wszystkich radnych, aby każdy zainteresowany miał prawo w nim uczestniczyć.

 • Podsumowując problem radny Wolski zgłosił wniosek aby wycofać przygotowaną procedurę a kierować się regulaminem Rady rozpatrując wszelkie wnioski.

 • Wniosek radnego Wolskiego został poddany pod głosowanie, w którym Rada jednogłośnie go przyjęła.

ad.16.

Projekt uchwały w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy między gminami Cewice i Wittensee przedstawił Przewodniczący Rady.

Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący poddał ją pod głosowanie.

Rada Gminy w następującym głosowaniu przyjęła uchwałę:

 • za - 12

 • przeciw - 1 /radny Janusz Kozielewski - na prośbę wpis nazwiska radnego/

 • wstrzymujących się - 1 radny

ad. 17.

 • Radny Kazimierz Formela złożył podziękowanie dla Wójta, Pana Naczka Zbigniewa i innym, którzy pomogli przy budowie chodnika przy kościele w Bukowinie.

 • Radny Jan Klebba zapytał Wójta o firmę, która będzie wykonywać blok A w Gimnazjum.

 • Wójt powiedział, że jest to firma Konsorcjum Budowlane, 14 lat na rynku, budowała hale sportowe, szkoły i inne obiekty, jest to duża firma.

 • Radny Andrzej Teodoruk złożył podziękowanie w imieniu Wędkarzy za pomoc radnych w zakupie nagród rzeczowych.

 • Radny Małgorzata Piwka ponowiła prośbę aby autobus szkolny przyjeżdżał po jej dzieci do Krępkowic i przywoził ze szkoły. Chodzi o 1 kurs. Jeśli chodzi o drogę to radna zaoferowała się wykonać remont drogi we własnym zakresie, potrzebna będzie tylko szlaka.

 • Wójt poinformował, że prośbę tę przekazał do Przewodniczącego Rady, jednak po sprawdzeniu stanu drogi w tereni stwierdził, że nie nadaje się ona do systematycznego kursowania autobusów ze względu na jej ukształtowanie. Konieczna jest gruntowna przebudowa. Na taką przebudowę brak środków w budżecie, ponadto problematyczna jest celowość tej inwestycji, gdyż prowadzi ona tylko do posesji radnej Piwka. Odległość od posesji radnej do przystanku autobusu szkolnego wynosi 1500 m.

 • Radny Michał Grybisz zapytał o budowę chodnika w Unieszynku i remont chodnika w Unieszynie.

 • Wójt odpowiedział, że chodniki będą wykonywane te, które są zaplanowane na rok bieżący. Inne zadania nie mogą być wykonane, gdyż są ważniejsze zadania do wykonania w Unieszynku i Unieszynie, które należy wykonać dla poprawy życia mieszkańców. Wójt dodał, że robimy to co jest najważniejsze.

 • Radna Małgorzata Piwka mówiła o konieczności usunięcia brzozy przy starej świetlicy w Maszewie.

 • Wójt poradził aby osoba zainteresowana złożyła prośbę na piśmie.

 • Radna Piwka zgłosiła, że przystanki autobusowe są dewastowane przez młodzież a policjantów nie widać.

 • Wójt wyjaśnił, że jest tylko 2 policjantów ale jest zapewnienie, że po wakacjach będzie ich więcej. Wójt dodał, że w października poprosimy na sesję Komendanta Powiatowego aby złożył informację o stanie bezpieczeństwa w gminie.

 • Sołtys Oskowa Pani Danuta Solska zapytała kiedy będzie robione boisko w Oskowie?

 • Wójt odpowiedział, że w przyszłym roku zaplanujemy to w budżecie i będziemy starać się o dofinansowanie.

ad. 18.

Ponieważ dyskusję zakończono i porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy.

Protokółowała

Ewa Kruczek

11


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
18 paź 2004

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
18 paź 2004, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
18 paź 2004, godz. 12:32