Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XVI Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XVI / 04

z sesji Rady Gminy Cewice

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • Skarbnik Gminy

 • radca prawny

 • protokólant

 • publiczność

ad.1.

XVI sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki. Na wstępie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych radnych było 14. Po punkcie 4. przybył radny Klebba i stan Rady osiągnął liczbę 15.

ad.2.

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady był wyłożony do wglądu na godzinę przed rozpoczęciem obrad sesji a ponadto był dostępny w Biurze Rady w okresie międzysesyjnym. W związku z tym zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy przyjmujemy protokół bez odczytywania, czy odczytamy go ?

 • radny Czesław Miotk zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania, ponieważ każdy radny miał możliwość zapoznać się z jego treścią w okresie międzysesyjnym.

 • Ponieważ innych wniosków nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję Czesława Miotka, którą radni przyjęli jednogłośnie.

ad.3.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Uwag ani propozycji zmian nie zgłoszono, więc Przewodniczący poddał go pod głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła porządek jednogłośnie w brzmieniu, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad sesji

 4. Informacje:

a/ Przewodniczących Komisji stałych Rady

b/ Wójta Gminy

c/ Przewodniczącego Rady.

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Rewizyjnej

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Rewizyjnej

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Zmiany do budżetu na 2004 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji Budżetu

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Bukowina do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Zapytania i oświadczenia radnych

 2. Zamknięcie obrad sesji

ad.4.

a/ W bloku informacyjnym jako pierwsi informacje złożyli Przewodniczący Komisji powiadamiając Radę o odbytych posiedzeniach i poruszanych problemach w okresie międzysesyjnym.

 • przybył radny Jan Klebba - stan Rady 15.

b/ Następnie informację złożył Wójt gminy zapoznając Radę z najważniejszymi zadaniami wykonanymi w okresie międzysesyjnym, jak poniżej:

 • zlecono wydzielenie działki w Oskowie na boisko,

 • odbyła się wspaniała impreza w Gimnazjum, w której uczestniczyłem tj. otwarcie klubu europejskiego

 • odbyły się rozmowy na temat II Kongresu odnowy wsi. Główna impreza odbędzie się 7 maja w Szymborku. W ramach współpracy musieliśmy przyjąć 1 grupę studyjną 30-35 osób i gościć ją w Łebuni w dniu 8 maja.

Na ten cel otrzymaliśmy 2,5 tys. zł. Wójt przy tej okazji zaprosił poprzez radnych wszystkich mieszkańców gminy.

 • Następnie Wójt poinformował, że w gminie Szemud jest samochód pożarniczy do sprzedaży. Powiedział, że był oglądać ten samochód wspólnie z Komendantem Drozdem oraz mechanikami. Jest to Jelcz sprawny technicznie . Wymaga jedynie pewnej kosmetyki. Jesteśmy zdecydowani go kupić dla Łebuni, jeżeli Rada Gminy zatwierdzi zmiany do budżetu.

 • Odebrano wodociąg na osiedlu „Pod Lasem”.

 • Budynek, w którym mieszka Pani Szajowska jest już w trakcie sprzedaży. Dziś jest sporządzany akt notarialny.

 • Podpisaliśmy wniosek do programu „GRYF” z Nadleśniczym. Można otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia, jeśli będziemy realizować zadania związane z turystyką.

 • Odbyło się spotkanie z mieszkańcami Oskowa w sprawie chodnika.

Gmina zleci opracowanie koncepcji chodnika i określi kto ile terenu prywatnego musiałby oddać.

 • Ponieważ Woj.Zarząd Dróg wycofał się z umowy wykonania chodnika w Osowie Wójt wystosował ostre pismo i interweniował w Starostwie.

 • Udało się sprzedać przyczepę niskopodwoziową oraz okna.

 • 27 kwietnia br. odbyło się spotkanie z WAM w sprawie uzgodnień dot. kolektora przesyłowego Siemirowice-Cewice,

 • Następnie Wójt poinformował o wynikach kontroli NIK. Wójt powiedział, że stała się rzecz nieprzyjemna. Po zapoznaniu się niektórych radnych z protokołem NIK niektórzy pracownicy dostali obelżywe telefony.

 • Wójt powiedział też, że znalazł się właściciel gruntów w Maszewie. Jest to Kuria Biskupia, która chciałaby te grunty wydzierżawić. Wójt powiedział, że są to dobre grunty.

ad.4.c.

W dalszej części bloku informacyjnego głos zabrał Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki. Poinformował o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Ponadto poinformował o tym, że Pani Teresa Młyńska - były pracownik Urzędu Gminy pismem z dnia 14 marca zarzuca mi fakt niepowiadomienia Rady Gminy o złożonej przez nią wcześniej dokumentacji, którą skierowała do Prokuratury.

Przewodniczący powiedział, że skoro o doniesieniu do prokuratury Pani Młyńska powiadomiła takie organa, jak RIO, NIK to uważa, że Komisja Rewizyjna nie jest władna, by prowadzić dochodzenie. Przewodniczący Rady stwierdził, że dokumentacja będzie na stanowisku insp. ds. Rady Gminy Pani Ewy Kruczek i radni, którzy chcą się zapoznać z aktami - mają taką możliwość.

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Kozielewskiemu, który poinformował o Mszy Św. w dniu 3 maja o godz. 10.

ad.5.

Przewodniczący obrad poinformował, że temat ten był już omawiany przez wszystkie Komisje Rady i opiniowany celem wypracowania przez Komisję Rewizyjną wniosku o absolutorium. Dlatego dzisiaj odczytam wniosek Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej - powiedział S. Pałubicki.

Pytań ani uwag nikt nie zgłosił i po odczytaniu powyższych dokumentów Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok, którą Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

Uchwała w załączeniu.

ad.6.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy a następnie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

Poddany pod głosowanie projekt w/w uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

W wyniku takiej oceny Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady złożył Wójtowi gratulacje.

Natomiast Wójt Gminy w imieniu własnym oraz pracowników Urzędu złożył podziękowanie wszystkim radnym za obiektywną ocenę realizacji zadań. Powiedział też, że na ten wynik pracowali także radni , że było to nasze wspólne zadanie i wspólnie je wykonaliśmy, nie zmarnowaliśmy roku 2003.

P r z e r w a - do 14 20.

ad.7.

Propozycje zmian do budżetu gminy na 2004 r. przedstawił Wójt Gminy.

W swojej wypowiedzi szeroko uzasadnił konieczność zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, co jest podyktowane z realizacją nowych zadań tj. wypłatą świadczeń rodzinnych, a także wymianą starego sprzętu, który nie spełnia ciągle idących do przodu wymagań oprogramowania systemowego i użytkowego, oraz źle współdziała z nowym serwerem. Wójt dodał, że musi to być sprzęt kompatybilny i będzie to postępować w latach przyszłych i będzie trzeba każdego roku zaplanować w budżecie gminy pewną kwotę na sukcesywny rozwój bazy komputerowej.

Na zwiększenie wydatków będą miały wpływ takie zadania, jak: wydatki na remont pomieszczeń Urzędu Gminy, zakup samochodu bojowego oraz wydatki na remont bieżący, zakup 2 pomp wodnych, dotacja na świadczenia rodzinne i inne drobniejsze zadania. Natomiast na zmniejszenie wydatków wpłyną odsetki od planowanych kredytów bankowych.

 • radny Jan Klebba w imieniu Komisji Budżetu zapytał dlaczego przeniesiono kwotę 15.000 zł z rozdziału gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 75095 - Administracja publiczna - pozostała działalność ?

 • Wójt Gminy wyjaśnił, że przeznaczenie tych środków pozostaje to samo, zmieni się jedynie sposób wydatkowania tych środków.

 • Radny Jan Klebba stwierdził, że Komisja Budżetu będzie czuwać nad wydatkowaniem tych środków.

 • Radny Andrzej Nowak zwrócił uwagę na fakt, że nie zaplanowano w budżecie wydatków na komputery. Zdaniem radnego corocznie należałoby przeznaczyć pewną kwotę na ten cel, bo to jest zrozumiałe, opracować system sukcesywnego uzupełniania bazy komputerowej.

 • Wójt Gminy przyznał rację radnemu Nowakowi stwierdzając, że w br. umknął nam ten temat przy planowaniu budżetu.

 • Ponieważ dyskusji na ten temat więcej nie było Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Klebba przedstawił pozytywną opinię Komisji dot. zmian do budżetu na 2004 r.

 • Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy i poddał ją pod głosowanie.

 • Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciwnych głosów nie było a 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Obrady opuścił Wójt Gminy z powodu choroby /Przewodniczący Rady zwolnił Wójta z obowiązku dalszej obecności na sesji/.

ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Cewice do „Pomorskiego programu odnowy wsi” - sołectwo Bukowina omówiła pani Małgorzata Wydrzyńska.

 • Następnie Komisja Oświaty wydała opinię pozytywną, którą przedstawił przewodniczący tej komisji Czesław Miotk.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały, który Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

Uchwała w załączeniu.

ad.9.

Zapytania i oświadczenia radnych.

 • Radny Ireneusz Wolski zgłosił prośbę o dostarczenie radnym układu wykonawczego, tak jak każdego roku. Następnie Pan Wolski powiedział, żę przed Świętami w Wielki Piątek mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych otrzymali pisma z Urzędu Gminy, z których nic nie zrozumieli. Duża większość mieszkańców została zbulwersowana, zestresowana, zastraszona, że zostaną pozbawieni dodatków mieszkaniowych. Zdaniem radnego można było wstrzymać się z tymi pismami do „Po Świąt”. Radny powiedział, że komuś zabrakło wyobraźni i zdrowego rozsądku. Dodał, że jako administrator wspólnot mieszkaniowych został pominięty, jakby gmina zapomniała, że jest taki administrator i nie otrzymał pisma do wiadomości. Ponadto powiedział, że chodzi o założenie kont w banku dla każdej wspólnoty z osobna, chociaż nie ma takiego nakazu prawnego. Naraża to wspólnoty oraz gminę na dodatkowe koszty obsługi bankowej.

W dalszej części swej wypowiedzi radny Wolski powiedział, że chodzi tu również o to, że ja nie posiadam licencji na zarządzanie wspólnotami. A przecież ja nie zarządzam a jedynie administruję - powiedział. Pan Wolski uważa, że gmina nie uznaje go za administratora ale za to będzie uznawać go jako Przewodniczącego Zarządu Wspólnot.

 • Pan Wolski zwrócił się do Sekretarza. czy zna treść pism skierowanych do mieszkańców?

 • Sekretarz Gminy Pan Marek Kuriata odpowiedział, że zna. Ponadto wyraził swoje zaskoczenie pytaniem ze strony radnego w stylu dochodzeniowym. Jednak wyjaśnił, że pismo, które otrzymali mieszkańcy było od Wójta i jeśli pan chce dochodzić to proszę skontaktować się z Wójtem. Pan Sekretarz wyjaśnił radnym, że od 01.01.2004 r. zmieniła się ustawa o dodatkach mieszkaniowych w kwestii administrowania. Nie może tak być, żeby Urząd Gminy pracował niezgodnie z prawem. Poza tym ten stan prawny obliguje do posiadania licencji zawodowej i Urząd Gminy do tego dąży.

 • Radny Ireneusz Wolski powiedział, że ustawa jest mu znana. Zwalnia ona właścicieli lokali zarządzających wspólnotami we właściwym zakresie a art. 20 jednoznacznie mówi, jakich nieruchomości dotyczy.

 • Sekretarz Gminy poradził, żeby w tej kwestii radny zwrócił się do prawnika.

 • Następnie radny Andrzej Nowak zapytał o sprzedaż budynku po WZUW - czy osoba , która była chętna do zakupu w dalszym ciągu ubiega się o ten budynek ?

 • Z-ca Wójta Pani Stanisława Starosz wyjaśniła, że obecnie są czynione starania w kierunku ogłoszenia przetargu a tamta osoba po prostu nie pokazuje się.

 • Radny Formela przypomniał, że ta osoba wpłaciła pieniądze na wycenę tej nieruchomości i co z tymi pieniędzmi ?

 • Radny Michał Grybisz mówił na temat wycinki drzew. Powiedział, że „co to są za cyrki”, że wycina się zdrowe drzewa i zamiast dla biednych to przydziela się drewno bogatym. Nie idzie ono na opał tylko np. na schody. Pani Jachocka z Unieszyna kilkakrotnie zgłaszała się do Pana Brody w sprawie drewna. Zostawała odsyłana, bo pismo /jak poinformował Pan Broda/ pewnie zgubił listonosz, jeśli ona go nie otrzymała To jest chora kobieta, ona się leczy, lecz chyba ten pan powinien się leczyć. Podania leżą niezałatwione. Już od stycznia prosiliśmy, żeby drewno było dla nas a nie gdzieś indziej. Przecież decyzję o tym dla kogo będzie drewno można było zmienić. To jest niepoważne.

 • Przewodniczący Rady polecił poprosić Pana Brodę na sesję, żeby sprawę tę wyjaśnił.

 • Pan Broda wyjaśnił, że usunięto usychające dęby i buk. Pan Grybisz złożył podanie o drewno dla własnych potrzeb. W międzyczasie Pan Kuchta, który wykonuje u nas dachy otrzymał w zamian buka i dąb. Drugi dąb otrzymał Pan Grybisz a trzeci Paliński. To nie jest tak, że drewno wycięte w Unieszynie zostanie dla mieszkańców Unieszyna.

 • Radny Grybisz dodał, że zebrała się Rada Sołecka w Unieszynie i podjęła taką uchwałę, że drewno z Unieszyna ma pozostać dla mieszkańców Unieszyna. I nikt decyzji nie zmienił.

 • Pan Witold Broda powiedział, że o tym kto otrzyma drewno decyduje Wójt a nie Rada Sołecka. Kontynuując Pan Broda powiedział, że później wpłynęły następne podania. Pani Jachockiej zostało przydzielone drzewo, jednak do dziś jeszcze go nie wycięła. Trudno było z nią rozmawiać, bo nic nie rozumiała.

 • radny Ireneusz Wolski zapytał, czy jest to prawnie, że płacimy Panu Kuchcie drewnem ?

 • Pan Broda odpowiedział, że Pan Kuchta zwrócił się do Urzędu o drewno, bo nie miał pieniędzy.

 • Radny Grybisz powiedział, że byłoby bardziej po gospodarsku, gdyby mieszkańcy Unieszyna dostali drewno w Unieszynie.

 • Z-ca Wójta Pani Stanisława Starosz zaproponowała aby pani Jachocka poczekała, jak będzie drewno w Unieszynie , jeśli nie zależy jej na tym aby mieć drewno teraz.

 • radny Kazimierz Formela zapytał czy droga w Bukowinie prowadząca do Kwidzińskich będzie robiona ?

 • Pan Broda odpowiedział, że będzie robiona na przełomie maj - czerwiec, w tej chwili droga jest przejezdna.

 • Radny Janusz Kozielewski przypomniał sprawę zakupu samochodu bojowego dla OSP Cewice z poprzedniej kadencji. Uważa, że do tego trzeba wrócić, gdyż jest potrzebny wóz bojowy z prawdziwego zdarzenia dla OSP Cewice. Drugą sprawę, jaką poruszył to jest oczekiwanie społeczne aby doprowadzić do spotkania mieszkańców ul. Węgrzynowicza w celu informacji o robotach, jakie mają być tam wykonywane. Ponadto zaprosił radnych do udziału w Mszy Św. w dniu 3 maja br. o godz. 1000.

 • Sekretarz Gminy poinformował o apelu Starosty w sprawie zakupu karetki dotyczącym zbiórki pieniędzy na ten cel. Zachęcił do poparcia tej akcji.

 • Radny Michał Grybisz powiedział, że w Unieszynie zostały wycięte krzaki. Zapytał kto ma to wypalić? Powiedział też, że od dłuższego czasu dopomina się o szlakę na drogę w Unieszynie. Ponadto chciałby, aby 1 osobę znajdującą się w trudnej sytuacji finansowej z Unieszyna zatrudnić do prac interwencyjnych.

 • Pan Witold Broda wyjaśnił, że na krzaki dotychczas nie było czasu, gdyż były sprawy pilniejsze do wykonania, jednak będą one w najbliższym czasie wywiezione, a nie spalone. W przyszłym tygodniu będzie przywieziony żwir, nie szlaka na drogę, o której mówił pan Grybisz. A jeśli chodzi o zatrudnienie to - wyjaśnił pan Broda - na dzień dzisiejszy jest pełne zatrudnienie. Z Unieszyna wpłynęły 2 podania, jednak nie wiadomo, czy zostaną te osoby zatrudnione, gdyż z innych miejscowości jest dużo więcej podań. O zatrudnieniu decyduje Wójt Gminy.

 • Radna Małgorzata Piwka wnioskowała aby w Krępkowicach postawić pojemnik na segregację odpadów.

 • Radna Stefania Majewska przypomniała o położeniu chodnika w Maszewie prowadzącego do kościoła w tym roku, zgodnie z ustaleniami Komisji Budżetu.

 • Pan Witold Broda mówił, że materiał na chodniki w Osowie, Oskowie i Cewicach - do Pana Pernala jest już zakupiony. Na pewno zostanie materiału i będzie można zrobić w Maszewie.

 • Radna Majewska powiedziała, że przy uchwalaniu buzetu było powiedziane, że chodnik do kościoła w Maszewie będzie robiony w tym roku ze środków zdjętych z rezerw niezależnie od Oskowa, Osowa, czy Cewic.

 • Radny Formela poparł wypowiedź pani Majewskiej dodając, że faktycznie przesunęliśmy pieniądze z rezerw na materiał i zatrudnienie brygady do jego układania.

 • Radny Jan Klebba zaproponował, że zorganizuje posiedzenie Komisji Budżetu na temat realizacji inwestycji z udziałem Wójta., Pana Brody i Pana Antosika.

 • Pan Michał Grybisz wspomniał o wymianie wodociągu w Unieszynie.

ad. 10.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Gminy.

Protokółowała

Ewa Kruczek

10

1


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
25 cze 2004

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
25 cze 2004, godz. 10:15

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
25 cze 2004, godz. 10:15