Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XIX Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XIX / 04

z sesji Rady Gminy Cewice

z dnia 12 października 2004 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt gminy

 • Z-ca Wójta Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad.1.

XIX sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 14 /nieobecna Anna Kubica/.

Przed rozpoczęciem obrad sesji Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy dokonali uroczystego wręczenia podziękowań, kwiatów i nagród dla na ręce Dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt złożył życzenia pomyślności i dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej wszystkim nauczycielom gminy na ręce Dyrektorów szkół.

ad.2.

Na wniosek radnego Czesława Miotka Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania jednogłośnie.

ad.3.

Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu porządku obrad poddał go pod dyskusję. Ponieważ nie było uwag ani propozycji zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad bez uwag jednogłośnie

ad. 4.a.

W punkcie tym Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje o pracach swych komisji w okresie międzysesyjnym.

ad. 4.b.

Następnie informację ze swojej i Urzędu Gminy pracy złożył Wójt Gminy. Przedstawił najistotniejsze zadania wykonane w okresie międzysesyjnym tj.:

 • 01.09 br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych. Przy okazji Wójt ocenił przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego jako bardzo dobre, stwierdzając, że w szkołach wykonano wiele ważnych prac od dawna oczekiwanych.

 • z dniem 01 września rozpoczęto również budowę bloku A w gimnazjum

 • złożony wniosek o dofinansowanie budowy gimnazjum został wstępnie zaopiniowany pozytywnie, jednak musi on być jeszcze zatwierdzony przez Komitet Sterujący.

 • odbyły się dożynki powiatowe w Lęborku, gdzie gmina Cewice bardzo dobrze się zaprezentowała,

 • podpisano umowę o dofinansowanie samochodu, który gmina chce zakupić do przewożenia osób niepełnosprawnych /do 30 listopada nastąpi dostarczenie pojazdu/.

 • odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę gimnazjum. Impreza miała charakter propagandowy, zależało nam na wydźwięku medialnym. Z tego tytułu Urząd Gminy nie poniósł żadnych kosztów.

 • przygotowywane są prace zmierzające do wykonania ścieżki edukacyjnej do historycznego dębu. Droga ta będzie współfinansowana również przez Nadleśnictwo.

 • rozstrzygnięto przetarg na oświetlenie uliczne,

 • odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Powiatowego w sprawie przekazania gminie działki znajdującej się przy posterunku policji - jest to dziki las. Działka ta będzie nam potrzebna na drogę prowadzącą do cmentarza - powiedział Wójt. Sprawie nadano bieg. Wójt dodał, że transakcja ta ma być poparta pomocą gminy dla Policji.

 • Wójt uczestniczył w spotkaniu w sprawie poszerzenia powiatu lęborskiego.

 • Wójt poinformował również o propozycji przyjętej wspólnie z Przewodniczącym Rady dotyczącej przebiegu Święta 11 listopada. Propozycja jest taka aby dzień ten rozpocząć Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Cewicach. Po Mszy przemarsz do pomnika ks. Roszczynialskiego i złożenie kwiatów a następnie sesja Rady Gminy w GCK w Cewicach, a na koniec występy młodzieży i zespołu Mareszki.

 • Radni przez aklamację wyrazili aprobatę dla tego pomysłu.

 • Radny Ireneusz Wolski przypomniał, że gmina zawsze pomaga Policji, chociażby to, że dofinansowała 2 samochody.

 • Radny Janusz Kozielewski zaapelował do sołtysów o wywieszenie flag w dniu Święta Niepodległości.

ad.4.c.

Następnie informacje złożył Przewodniczący Rady, który w tym miejscu zapoznał Radę z pismem RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Wójta Gminy informacja daje pełny obraz wykonania budżetu za I półrocze. Przewodniczący obrad odczytał również pismo Fundacji Trzeźwy Umysł, które podsumowuje kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, i w której dzieci z naszej gminy brały udział.

ad.5.

W sprawie zmian do budżetu na 2004 r. głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, że zwiększa się dochody budżetu gminy na kwotę 322.617 złotych, na które składa się wzrost podatku od nieruchomości - spłaty zaległości rozłożonych na raty. Wydatki zwiększa się o kwotę 150.597 złotych, na co składa się wyrównanie płac dla nauczycieli, dożywianie dzieci oraz koszty administracji tj. wzrost kosztów za telefony, pocztę, papier i inne materiały biurowe.

Wójt dodał, że szczegółowo zmiany do budżetu były omawiane na komisjach i jeśli ktoś z radnych chciałby dodatkowych wyjaśnień to Wójt odpowie.

Pytań nie było, więc przewodniczący Komisji Budżetowej wyraził opinię tej komisji - pozytywną.

 • Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania przy 1 głosie wstrzymującym się /radny Janusz Kozielewski/ Rada 13 głosami przyjęła proponowane zmiany.

Przerwa. po przerwie stan Rady 13 - zwolnił się radny Herbert Rosin.

ad.6.

W sprawie uchwały dot. zmiany uchwały o ustaleniu procedury uchwalania budżetu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że jest to tylko formalna zmiana polegająca na dostosowaniu uchwały do obowiązującego aktualnie prawa.

 • Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

 • Dyskusji w tej sprawie nie było i Przewodniczący obrad odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu.

ad.7.

projekt uchwały w sprawie trybu postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Wójt wyjaśnił, że na podstawie ustawy o finansach publicznych gmina ma prawo przyjąć uproszczone zasady przydzielania dotacji. Opieranie się na ustawie w sprawie udzielenia dotacji byłoby zbyt skomplikowane i wydłużyłoby czas jej udzielenia, ponieważ trzeba by przeprowadzać przetargi.

 • Pytań nie było, opinia Komisji Budżetowej pozytywna.

 • Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła ją jednogłośnie.

ad.8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/11/04 z dnia 21 marca 1991 r. omówiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz. Wyjaśniła, że tą uchwałą rozszerza się uprawnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu wykonywania zadań zleconych gminie oraz własnych objętych ustawami o pomocy społecznej i dodatkach mieszkaniowych.

 • Przewodniczący Komisji Oświaty wyraził opinię pozytywną tej komisji.

 • Po odczytaniu uchwały przez Przewodniczącego Rada Gminy przyjęła ją większością głosów tj. 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem a 1 radny wstrzymał się od głosu.

ad.9.

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omówiła również Stanisława Starosz. Wyjaśniła, że chodzi o nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie gminy niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Oskowo. Działka będzie przeznaczona pod Międzygminny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

 • Komisja Komunalna wyraziła opinię pozytywną.

 • Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę o nabyciu nieruchomości.

ad.10.

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przedstawił Wójt Gminy. Dodał, że chodzi o wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 29,42 m2 w budynku ośrodka zdrowia na osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach dla Spółdzielni Producentów Rolnych w Cewicach na okres powyżej 3 lat. Wyjaśnił, że SPR już 3 lata wynajmuje ten lokal, poczyniła pewne nakłady celem adaptacji tego pomieszczenia i gmina ma takie prawo do dokonania wynajmu bez przetargu, zwłaszcza, że są to groszowe sprawy.

 • Komisja Komunalna zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie - stwierdził jej Przewodniczący Michał Grybisz.

 • Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały poczym poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy głosowała następująco:

 • za - 12

 • przeciw - nie było

 • wstrzymujących się 1 radny.

 • Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

ad. 11

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin omówił Wójt Gminy. Powiedział, że dotychczas wymiar godzin ustalał Minister Edukacji a teraz scedowano to na gminy. My proponujemy dotychczasowy wymiar godzin.

 • Komisja Oświaty wyraziła opinię pozytywną.

 • Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 12 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się.

ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego omówiła Pani Stanisława Starosz. Zgodnie z ustawą Rada Gminy winna określić wysokość stawek. Przed określeniem wysokości stawek zasięgnęliśmy opinii z innych gmin i wypośrodkowaliśmy te stawki. Są one optymalne.

 • Przewodniczący Komisji Budżetowej Jan Klebba powiedział, że jest to istotna uchwała i wyraził opinię pozytywną komisji Budżetu.

 • Radny Kazimierz Formela uważa, że stawka 8 zł/m2 jest śmiesznie niska. Winna być tak wysoka, żeby wykonawcy spieszyło się z robotą i aby nie opłacało mu się długo korzystać z drogi.

 • Radny Klebba wyjaśnił radnemu Formeli, że czas zajmowania pasa drogowego określa umowa i wykonawca musi się z niej wywiązać.

 • Wójt Gminy dodał, że 8 złotych nie jest tak niską stawką. Jeśli ktoś korzysta np. z 12 m2 x 8 złotych , to dziennie wychodzi 96 złotych, co nie jest tak mało.

 • Ponieważ innych pytań nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

Przerwa. Po przerwie stan Rady 13.

ad. 13.

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/04 z 18.06.04 omówiła Stanisława Starosz. Stwierdziła, że są to tylko zmiany formalne dotyczące kosztów poszczególnych inwestycji.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej Michał Grybisz wyraził pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

 • Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją następującym stosunkiem głosów: za - 11, przeciw - nie było, wstrzymało się od głosu -2 radnych.

ad.14.

Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z art..24 h ustawy o samorządzie gminnym złożył informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych w br.

ad. 15.

Przewodniczący Rady odczytał wnioski z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczące realizacji uchwał i wniosków.

 • Wójt Gminy wyjaśnił, że pierwszy wniosek należałoby wykreślić, gdyż jest już nieaktualny. Wójt uzasadnił swoje stanowisko.

 • Radny - członek Komisji Rewizyjnej Jan Klebba powiedział, że wniosku nie można wykreślić jedynie Wójt winien napisać wyjaśnienie.

 • Poddane pod głosowanie wnioski z kontroli Rada Gminy przyjęła 11 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się.

Następnie Przewodniczący Rady w sprawie sprzedaży budynku po byłym WZUW powiedział, że Komisja Komunalna poparła proponowaną cenę przez Wójta. Wg tej propozycji każda działka winna być sprzedana oddzielnie tj. 2 działki niezabudowane za cenę wywoławczą 4 zł/m2 i 1 działkę jako nieruchomość zabudowaną przyjmując wywoławczą cenę - wartość wycenioną przez biegłego rzeczoznawcę. Propozycję Komisji Komunalnej Przewodniczący poddał pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 9 radnych a 4 radnych wstrzymało się od głosu.

W dalszej części rozpatrywania wniosków Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Gosza o ustawienie pojemników na śmieci segregowane na Zielonym Dworze. Rada Gminy 11 głosami poparła wniosek przy 2 głosach wstrzymujących się.

Wniosek radnego Wolskiego o naprawę balustrady przy przejeździe kolejowym na drodze prowadzącej z Cewic do Leśnika Rada Gminy również poparła 9 głosami „za” przy 4 głosach wstrzymujących się.

Radna Małgorzata Piwka złożyła wniosek o remont drogi dojazdowej od jeziora w Krępkowicach do jej posesji oraz dowozu jej dzieci do szkoły. Przewodniczący poinformował, że Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała wniosek dot. remontu drogi lecz w sprawie dowozu dzieci do szkoły nie zajęła stanowiska.

 • Wójt Gminy wyjaśnił, że ostatnio wizytował tę drogę i stwierdza, że dowóz dzieci jest niemożliwy, gdyż stan techniczny drogi nie pozwala na systematyczne kursowanie autobusu.

 • Radny Miotk dodał, że byłby to precedens, gdyż ustawa zobowiązuje gminę do dowozu uczniów w przypadku, gdy odległość wynosi powyżej 3 km a w tym przypadku jest to odległość 1,5 km.

 • Radny Janusz Kozielewski chciałby znać koszty remontu drogi.

 • Radny Wolski uważa, że wniosek ten tak jak inne wnioski winien być rozpatrywany przy okazji tworzenia budżetu na rok przyszły.

 • Zainteresowana tą drogą Pani Małgorzata Piwka dodała, że jest to jedyna droga dojazdowa do posesji, gdyż korzystając z dróg leśnych można narazić się na mandat. Droga jest rozjeżdżona przez ciężkie wozy Nadleśnictwa i zdaniem radnej Nadleśnictwo winno partycypować w kosztach.

 • Radny Andrzej Nowak nie rozumie dlaczego Komisja nie wypowiedziała się w sprawie dowozu ?

 • Członek Komisji Komunalnej Pan Wolski wyjaśnił, że kwestię dowozu dzieci reguluje ustawa i dlatego Komisja nie wypowiadała się na ten temat.

 • Radny Klebba powiedział, że porozmawia z Nadleśniczym o użyczaniu dróg leśnych. Stwierdził także, że Nadleśnictwo wiele dróg naprawia i do tej również może się włączyć. Poruszył także problem konieczności oznakowania dróg gminnych.

 • Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dot. remontu drogi do P. Piwka. Głosowano następująco:

 • za - 10

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się 3 radnych

ad. 16.

W sprawie wniosków zgłoszonych wcześniej a dotychczas nie załatwionych Wójt wyjaśnił sprawę budowy zatoczki autobusowej w Oskowie. Powiedział, że wszystko będzie wykonane, od tego zadania nikt nie odstąpi, jednakże nie możemy wyręczać z niektórych zadań Zarządu Dróg.

ad. 17.

 • Radny Czesław Miotk zaproponował aby na nowej drodze w Łebuni postawić znaki zakazu wjazdu oraz zorganizować wyłapywanie psów.

 • Radny Jan Klebba zgłosił do remontu drogę z Łebuni do Okalic, która jest trudno przejezdna.

 • Wójt w tej sprawie zabrał głos informując, że nie ma tygodnia, aby nie mówił o tej drodze w Zarządzie Dróg, jednak bez efektu. Zaproponował, aby wystosować pismo do Rady Powiatu o pilną naprawę tej drogi, która została zniszczona w wyniku objazdów, które to pismo Wójt przygotuje.

 • Rada Gminy jednogłośnie poparła propozycję Wójta.

 • Radny Janusz Kozielewski zapytał na jakim etapie jest realizacja chodnika prowadzącego wzdłuż drogi Bytów-Lębork od parku do ul. W.Wasilewskiej.

 • Wójt odpowiedział, że w roku bieżącym będziemy mieli koncepcję i koszty budowy.

 • Radny Andrzej Nowak zapytał jakie będą ceny działek na osiedlu „Pod lasem” ?

 • Wójt odpowiedział, że 2 działki po 15 zł/m2 - ok. 800 m2 a 1 działka za 14 zł/m2 - 696 m2.

 • Radna Piwka zapytała kiedy będzie robiony chodnik w Krępkowicach.

 • Wójt wyjaśnił, że była wcześniej taka propozycja, że chodnik w Krępkowicach będzie robiony w miejsce chodnika w Osowie, ale ponieważ nastąpiły zmiany chodnik w Krępkowicach będzie robiony w przyszłym roku.

 • radny Michał Grybisz zapytał o chodnik w Unieszynie.

 • radny Janusz Kozielewski poruszył problem zabezpieczenia lokali mieszkalnych dla ludzi bezdomnych, aby ten problem rozwiązać do końca kadencji.

 • radny Ireneusz Wolski uważa, że problem jak na razie jest niewykonalny, gdyż nawet, gdyby gmina wybudowała mieszkania to kto będzie je utrzymywał. Problem dotyczy ludzi bez pracy i bez dochodów. Oni nie mają pieniędzy na chleb a skąd wezmą na opłaty ?

 • radny Janusz Kozielewski widzi możliwość wykorzystania tych ludzi do budowy, którzy niejednokrotnie mają różne fachy i deklarują swoją pomoc i zaangażowanie.

 • Zdaniem radnego Klebby gmina winna zapewnić mieszkania rodzinom a osobom samotnym najlepiej zapewnić lokum w ośrodkach pomocy i za nie zapłacić.

 • Radny Andrzej Nowak podał przykład z Poznania, gdzie wybudowano mieszkania z pomocą właśnie tych ludzi bezdomnych, jednak władze określiły czasokres zamieszkiwania - tylko 2 lata. Mają to być mieszkania rotacyjne.

 • Wójt poinformował o skutkach likwidacji Drożdżowni. Powiedział, że 20 pracowników dostanie pracę na terenie kraju. Reszta musi sobie radzić sama. Podatek musi wpływać do UG, gdyż nie jest to upadłość tylko likwidacja. Jeśli chodzi o ścieki to gminę interesuje niezależny kolektor ściekowy.

 • Sołtys Unieszyna zapytała kiedy będą tablice ogłoszeniowe?

 • Sekretarz odpowiedział, że tablice już są tylko je odebrać.

ad. 18.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy.

Protokółowała

Ewa Kruczek

6


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
20 paź 2004

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
20 paź 2004, godz. 12:44

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
20 paź 2004, godz. 12:44