Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

XIV Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XIV/04

z sesji Rady Gminy Cewice

z dnia 10 lutego 2004 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • Skarbnik Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad. 1.

XIV sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Na wstępie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych radnych było 15.

ad.2.

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady był wyłożony do wglądu na godzinę przed rozpoczęciem obrad sesji, jak również był dostępny w Biurze Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. W związku z tym zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy przyjmujemy protokół bez odczytywania, czy będziemy go czytać?

 • radny Czesław Miotk zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania.

 • Ponieważ innych wniosków nie było poddany wniosek radnego Miotka pod głosowanie został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

ad.3.

Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Następnie zaproponował Radzie Gminy wycofanie z porządku obrad punktu dot. wyboru z-cy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uzasadniając to tym, iż na następnej sesji będzie trzeba powołać nowego radnego w skład jakiejś komisji i przy tej okazji można dokonać wyboru z-cy Przewodn. Komisji Rewizyjnej, przez ten czas nowy radny Jerzy Naczk złoży swój akces do pracy w komisji.

 • Innych uwag i propozycji do porządku obrad nie było więc Przewodniczący Rady poddał swój wniosek pod głosowanie.

 • W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła wniosek o zdjęciu z porządku obrad punktu 12. jednogłośnie.

 • Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z dokonaną zmianą.

 • Rada przyjęła jednogłośnie porządek wraz z poprawką.

ad. 4. a/

Na początku bloku informacyjnego swoje sprawozdania złożyli przewodniczący komisji z prac swoich komisji w okresie międzysesyjnym.

ad.4.b.

W tym punkcie informacje z prac Urzędu Gminy złożył Wójt Gminy.

Stwierdził, że w okresie międzysesyjnym najwięcej pracy wymagało opracowanie projektu budżetu gminy na 2004 r. następnie zajmowano się następującymi sprawami:

 • odbyto negocjacje w sprawie sposobu ogrzewania bloku „A”gimnazjum. Firma PROMEX zrobi wszystko sama na ogrzewanie miałem pod warunkiem 10 letniego okresu wykupu od nich ciepła / 200 tys. zł rocznie wydaje się obecnie/,

 • Wójt uczestniczył w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie tworzenia okręgów jedno mandatowych,

 • od 01 maja br zasiłki rodzinne będzie wypłacał Urząd Gminy

 • odbyły się rozmowy w sprawie MZUO w Oskowie ,

 • odbyły się negocjacje z właścicielami gruntów, przez które będzie biegła kanalizacja Cewice-Maszewo /są trudności z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich gruntów.

 • odbyło się spotkanie Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w sprawie zatrudniania przez gminy po 1 pracowniku celem udzielania pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

ad. 4.c.

Następnie informacje złożył Przewodniczący Rady Gminy Cewice., który odczytał opinię RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 r.

Poinformował radnych o szkoleniu dla radnych, które odbędzie się dnia 14 lutego 2004 r. w godzinach 10oo -14oo w Urzędzie Gminy Cewice.. Powiedział, że szkolenie będzie z zakresu działania Komisji Rewizyjnej ale wszyscy radni mogą z niego skorzystać.

ad.5.

Następnie w punkcie tym nastąpiło zaprzysiężenie nowego radnego pana Jerzego Naczka. Na wstępie Przewodniczący Rady odczytał zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej stwierdzające wybór Jerzego Naczka na radnego. Poinstruował radnego jak będzie wyglądało ślubowanie, a następnie odczytał rotę ślubowania - radny odpowiedział „Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg”.

ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2004 r. przedstawił Wójt. Na początku odczytał pozytywną opinie RIO. Powiedział, że projekt budżetu na 2004 r. był omawiany bardzo szczegółowo na posiedzeniach komisji.

Ponieważ na sesji są obecni sołtysi oraz publiczność - powiedział Wójt - odniosę się do najważniejszych zadań budżetu. Wójt wymienił najważniejsze pozycje budżetu gminy na 2004 r.

 • Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Klebba stwierdził, że do samego budżetu komisje nie wniosły żadnych uwag ani zmian. Radni na posiedzeniach komisji zaproponowali jedynie zmiany w kwotach rezerw.

I tak propozycje zmian przedstawiają się następująco:

Zmniejszyć ogólną kwotę rezerw do kwoty 225.000 zł. /jest to zmniejszenie o 95.000 złotych i rozdysponować tę kwotę na:

- rezerwa ogólna - 100.000 zł.

- rezerwa na opiekę społeczną 30.000 zł /zwiększenie o 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zapomóg na Święta Bożego Narodzenia/

- rezerwa na transport i łączność - 15.000 zł.

- rezerwa na oświatę - 80.000 zł.

Komisja wnioskuje o ujęcie w budżecie gminy na 2004 r. wykonanie następujących zadań w ramach kwoty 95.000 zł., która została zdjęta z rezerw

45.000 - przeznaczyć na drogi, chodniki /zatrudnienie 4 robotników interwencyjnych, wykonanie chodnika prowadzącego do kościoła w Maszewie/

  1. - tereny rekreacyjne /Krępkowice, Siemirowice/

15.000 - oświetlenie uliczne

15.000 - ogródki jordanowskie

9.000 - wykonanie projektu budowy chodnika prowadzącego od parku do ul. W. Wasilewskiej w Cewicach

3.500 - budowa chodnika k. kościoła w Bukowinie.

Komisja poparła również stanowisko Wójta w sprawie dofinansowania zakupu pieca dla Rewiru Dzielnicowych w wysokości 3.000 złotych.

 • Ponieważ innych uwag nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany do budżetu zgłoszone przez Komisję Budżetową.

 • Rada Gminy przyjęła poprawki do budżetu jednogłośnie

 • Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie budżetu na 2004 r. w4raz z dokonanymi zmianami. Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem uchwały , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wójt Gminy złożył podziękowanie wszystkim radnym za dociekliwość, za rozsądne, globalne spojrzenie na problemy gminy, podziękował Pani Skarbnik i pozostałym pracownikom Urzędu Gminy zaangażowanym w to zadanie.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 15 min, przerwy.

Po przerwie stan Rady 15.

ad. 7 .

Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice-Maszewo” w wysokości 1 mln. zł

 • Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Klebba wyraził pozytywną opinię Komisji Budżetowej w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 • Ponieważ dyskusji na ten temat nie było Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XIV/107/04 w sprawie pożyczki jednogłośnie /uchwała w załączeniu/.

ad. 8.

Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice-Maszewo w wysokości 500 tys. złotych.

 • Opinię pozytywną Komisji Budżetu przedstawił jej Przewodniczący Jan Klebba.

 • Dyskusji nad powyższym nie było wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła propozycję Wójta dot. zaciągnięcia kredytu. Przyjęta uchwała jest załącznikiem do niniejszego protokołu.”

ad.9.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnej gruntów stanowiących drogi omówiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz. Stwierdziła, że Agencja wystąpiła do Urzędu Gminy z wnioskiem o przejęcie tych dróg, które stanowią dojazd do pól, do zabudowań i są dla nas niezbędne. Powiedziała, że koszty poniesie Agencja.

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej Michał Grybisz wyraził pozytywną opinię Komisji Komunalnej

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

ad.10.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nie zabudowanej nieruchomości położonej w Oskowie z przeznaczeniem na składowisko odpadów stałych. Wójt ponadto poinformował, że właśnie kończy się okres dzierżawy wysypiska przez ELWOZ. Wiemy już, że wysypisko będzie mogło funkcjonować tylko do końca 2005 roku. Wójt dodał, że chce jeszcze wynegocjować od dzierżawcy rekultywację wysypiska.

Ponadto Wójt poinformował o dochodach, jakie gmina ma z dzierżawy wysypiska /np. za m-c styczeń 2004 r. - jest to kwota 14.662 zł./

 • Przewodniczący Komisji Komunalnej Michał Grybisz przedstawił pozytywną opinię Komisji Komunalnej.

 • Ponieważ nie było dyskusji na ten temat Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia wysypiska w Oskowie.

 • Wynik głosowania był następujący:

- za - 14

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się od głosu - 1 radny

ad.11.

Następnie Rada Gminy przyjęła plany pracy Rady Gminy na 2004 rok i plany pracy Komisji stałych Rady na 2004 r. w głosowaniu jawnym ,

stosunkiem głosów: za - 14, przy 1 głosie przeciwnym. /uchwała w załączeniu/.

ad.12.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury oraz program na rok 2004 przedstawiła Dyrektor GCK Pani Hanna Lewandowska - Dębowska / patrz załączniki/.

 • W dyskusji radni zwrócili uwagę na wydłużenie godzin otwarcia GCK do godz. 20oo aby można było się gdzieś spotkać, wypić kawę, herbatę, czy zagrać w szachy.

Możnaby zorganizować systematyczne zajęcia dla starszej młodzieży i nie załamywać się, że na początku nikt nie przyjdzie, z czasem - przyjdą.

 • Pani Lewandowska wyjaśniła, że w GCK jest zatrudniona tylko Dyrektor i 1 osoba jako obsługa, poza sprzątaczką i palaczem. Organizacja dodatkowych zająć oraz wydłużenie godzin otwarcia GCK nie jest możliwe przy dotychczasowym zatrudnieniu. Pani Dyrektor mówiła o planach otwarcia w najbliższym czasie kawiarenki internetowej, która z pewnością przyciągnie młodzież.

 • Radny Jan Klebba mówił o młodzieży wałęsającej się po przystankach, garażach w Popowie.

 • Radny Bernard Gosz uważa, że to już są inne czasy. Kiedyś był 1 telewizor we wsi to był w klubie, 1 magnetofon. Dzisiaj każdy ma telewizor w domu, mają ludzie komputery i nie chce im się z domu ruszyć.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który poparł swego przedmówcę. Dodał, że dzisiaj inna jest rola Gminnego Centrum Kultury. To nie jest wypełnianie czasu, ale dzisiejszy GCK ma to być oferta kulturalna, np. spotkania z ciekawymi ludźmi. Może trzeba rozważyć zatrudnienie instruktora, lub stworzyć zespół muzyczny.

 • Przewodniczący obrad zamknął dyskusję.

ad.13.

Projekt uchwały w sprawie Przystąpienia gminy do lokalnej organizacji turystycznej „Ziemia Lęborska” przedstawił Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki. odczytał również informację do tego projektu.

 • Przewodniczący Komisji Oświaty Czesław Miotk przedstawił opinię pozytywną.

 • radny Ireneusz Wolski zapytał ile to będzie kosztować gminę?

 • Wójt odpowiedział, że nigdy nic nie będzie to kosztować. Ma to być część pomostowa po to, aby wyciągnąć pieniądze na kulturę, turystykę, promować ziemię lęborską.

 • Przewodniczący obrad dodał, że Rada Gminy musi upoważnić 1 osobę do reprezentowania gminy Cewice w pracach nad utworzeniem stowarzyszenia.

 • Wójt Gminy zaproponował aby była to Pani Hanna Lewandowska - Dębowska, która najlepiej zna sprawy kultury i turystyki, gdyż w tym pracuje na co dzień.

 • Radny Miotk Czesław zaproponował radnego Pana Janusza Kozielewskiego.

 • Radny Jan Klebba uważa, że najodpowiedniejszym przedstawicielem będzie Pani Hanna Lewandowska, która wyraziła zgodę.

 • Radny Janusz Kozielewski zaproponował Panią Z-cę Wójta Stanisławę Starosz.

 • Pani Starosz nie wyraziła zgody, gdyż jest już w podobnym stowarzyszeniu.

 • Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Hanny Lewandowskiej.

 • Rada Gminy głosowała następująco: za- 13, przeciw - 1, wstrzym. - 1 radny.

 • Mając już przedstawiciela do reprezentowania gminy Pan Pałubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy do organizacji, który to projekt został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ad.14.

Zapytania i oświadczenia radnych.

 • Radny Andrzej Nowak mówił na temat dokonanych przez Starostwo zmian rodzajów gruntów , które zostały dokonane już po złożeniu deklaracji i otrzymaniu nakazów płatniczych przez właścicieli. Zainteresowani musieli fatygować się kilkakrotnie do Urzędu Gminy, a można to było zrobić inaczej z myślą o podatnikach.

Następnie poruszył sprawę odśnieżania drogi prowadzącej od W.Witosa do gimnazjum. Radny Nowak poparł wypracowany przez gminę system odśnieżania lecz zwrócił się do Wójta, żeby nie zwalniał pracowników tym zainteresowanych z poprawy tego systemu. Radny uważa, że wiele jeszcze trzeba poprawić w tej kwestii. Droga ta była odśnieżona ale niezbyt dokładnie i nastąpiło rozjeżdżenie. Ponadto nie zrobiono spotkania z sołtysami celem poinformowania ich o tym, kto wygrał przetarg na zimowe utrzymanie dróg i jaki jest wzkres poszczególnych obwodów.

 • Radny Herbert Rosin zapytał kiedy będą pojemniki na śmieci w Pieskach /segregacja odpadów/ ?

 • Radny Ireneusz Wolski powiedział, że słyszał , bo głośno jest we wsi, że w gimnazjum doszło do rękoczynów, czy Wójt coś o tym wie?

 • Radny Formela poparł radnego Nowaka w sprawie przekazania przez Starostwo zbyt późno nakazów stwierdzając, że zakpiono z ludzi.

 • Radny Janusz Kozielewski poruszył problem ludzi bezdomnych i wystąpił z pomysłem budowy baraków dla tych ludzi, którzy z pewnością przyłożyliby się do pracy przy budowie.

 • Sołtys Łebuni Anna Walkusz podziękowała Wójtowi za wykonanie oświetlenia ulicznego w Łebuni.

 • Sołtys Siemirowic Krzysztof Kamiński sprostował wypowiedź radnego Nowaka informując, że zaraz po przetargu Wójt informował sołtysów kto wygrał przetarg i kto jaki obwód będzie utrzymywał. Sołtysi o tym wiedzieli i wiedzą.

 • Radny Janusz Kozielewski podziękował radnym za zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie. Powiedział, że jest to kwota 260 złotych, która zostanie przekazana na właściwe konto.

 • Radny Grybisz powiedział, że na terenie naszej gminy jest bardzo dużo ludzi potrzebujących pomocy - winniśmy przede wszystkim pomóc naszym sąsiadom.

 • Wójt wyjaśnił, że każdy otrzyma wyciąg z ewidencji gruntów, które otrzymał od starostwa, będą rozwiezione przez kierowcę do każdego zainteresowanego. W sprawie pojemników na śmieci Wójt poinformował, że będą one wprowadzane sukcesywnie do wszystkich wsi. O rękoczynach w gimnazjum, o których słyszał radny Wolski Wójtowi nic nie jest wiadome. Stwierdził, że zasięgnie informacji od Dyrektora Gimnazjum. Natomiast uwagi zgłoszone przez radnego Nowaka a dotyczące odśnieżania dróg Wójt zobowiązał się przekazać odpowiedzialnemu pracownikowi.

ad. 15.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki zamknął obrady XIV sesji o godz. 1700.

Protokółowała

Ewa Kruczek

9

1


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Woźniak

Data wytworzenia:
25 cze 2004

Osoba dodająca informacje

Justyna Woźniak

Data publikacji:
25 cze 2004, godz. 10:14

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Woźniak

Data aktualizacji:
25 cze 2004, godz. 10:14