Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała nr XXXIX/263/01 Rady Gminy Cewice z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice


U c h w a ł a nr XXXIX/263/01

Rady Gminy Cewice

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 art. 40 ust.2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz.74 z późn.zm./

Rada Gminy Cewice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/49/99 Rady Gminy Cewice z dnia 09 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cewice wprowadza się zmianę do załącznika uchwały tj. w § 7 Statutu Gminy Cewice dopisuje się ust.4

o następującym brzmieniu:

„Działalność organów gminy jest jawna. Zasady na jakich realizowany będzie powyższy zapis określa załącznik nr 6 do niniejszego Statutu”.

Załącznikowi nr 6 nadaje się brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mgr Gabriel Piechowiak

Załącznik do uchwały

Nr XXXIX/263/01

Rady Gminy Cewice

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Załącznik nr 6

do Statutu Gminy Cewice

Zasady udostępniania dokumentów

oraz powiadamiania o terminach

sesji Rady Gminy oraz komisji.

§ 1.

Udostępnianie dokumentów organów gminy oraz komisji odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady jawności działalności organów gminy. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 2.

 1. Każdy obywatel może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

wynikających z wykonywania zadań publicznych gminy.

 1. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej i rozpatrzony bez zbędnej

zwłoki - najpóźniej w terminie 14 dni z zastrzeżeniem § 2. ust.3.

 1. Zasada pisemności wniosku nie obejmuje wglądu do: uchwał Rady

Gminy i przyjętych protokołów z obrad sesji oraz uchwał Zarządu Gminy.

§ 3.

 1. Dokumenty udostępniać będą z zastrzeżeniem § 3. ust.2:

a/ inspektor ds. obsługi Rady w zakresie dokumentów Rady Gminy

oraz jej komisji,

b/ Zastępca Wójta w zakresie pozostałych dokumentów.

 1. Dokumenty wymagające złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie udostępnia się zgodnie z decyzją osoby wymienionej w § 3 ust.4

 • uprawnionej do szczegółowego ustalenia zakresu udostępniania w sposób zgodny z § 1 i § 4.

 1. Udostępnianie dokumentów odbywa się bez zbędnej zwłoki w obecności osób wymienionych w § 3 ust.1, w miejscu i czasie przez nie wskazanym na terenie Urzędu Gminy w Cewicach, w godzinach pracy Urzędu

 • jednakże w sposób umożliwiający normalną pracę Urzędu Gminy oraz organów gminy Cewice.

 1. Osobami, o których mowa w § 3 ust.2 są:

a/ Przewodniczący Rady Gminy Cewice w odniesieniu do dokumentów

Rady Gminy i jej komisji,

b/ Wójt w odniesieniu do pozostałych dokumentów.

 1. Z przedłożonej do wglądu dokumentacji można sporządzać notatki.

 2. Jeżeli wniosek wymaga przekształcenia lub powielenia udostępnianej

informacji to od wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości

odpowiadającej kosztom tych czynności.

§ 4.

Wyłączone są możliwości udostępniania dokumentów w sprawach

o charakterze indywidualnym.

§ 5.

Informacja o terminie sesji Rady Gminy i porządku obrad będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy najpóźniej następnego dnia

po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady zawiadomień o zwołaniu sesji

i planowanym porządku obrad.

§ 6.

Informacja o terminie obrad komisji Rady Gminy będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy najpóźniej następnego dnia po wyznaczeniu przez Przewodniczącego Komisji terminu posiedzenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Małgorzata Wydrzyńska

Data wytworzenia:
01 gru 2003

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Wydrzyńska

Data publikacji:
01 gru 2003, godz. 13:17

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Wydrzyńska

Data aktualizacji:
01 gru 2003, godz. 13:17