Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-02-05 13:55:04 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-02-05 13:54:27 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-02-05 11:38:07 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-02-05 11:37:56 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-02-05 11:36:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-02-05 11:36:08 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:32:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:30:23 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:28:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:26:31 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:26:28 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:26:23 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.03.2017 z dnia 02.02.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-05 09:25:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2018 roku Katarzyna Bazylewicz 2018-02-02 08:57:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:40:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:38:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:34:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:29:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:25:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:23:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:21:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:18:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:15:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:12:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:09:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:03:29 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:03:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 15:00:28 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 14:49:46 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 14:48:26 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 14:33:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 08:17:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Katarzyna Bazylewicz 2018-02-01 08:12:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.11.2017 z dnia 30.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-01-31 09:42:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV, działka nr 292 obr. Karwica Katarzyna Bazylewicz 2018-01-31 09:29:55 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV, działka nr 292 obr. Karwica Katarzyna Bazylewicz 2018-01-31 09:28:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV, działka nr 292 obr. Karwica Katarzyna Bazylewicz 2018-01-31 09:26:56 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-01-29 11:05:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-01-26 11:41:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tomasz Klebba 2018-01-26 11:39:48 dodanie dokumentu