Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXII/359/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice do organu regulacyjnego. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/360/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/361/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/362/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo). Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/374/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie powołania doraźnej Komisji. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:17:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/373/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" Tomasz Klebba 2018-06-27 14:15:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/372/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:14:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/371/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:13:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/370/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:12:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/369/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:11:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/368/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:10:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/367/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:09:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/366/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:08:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/365/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:07:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/364/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:06:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:04:54 dodanie dokumentu
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola wybranych remontów i inwestycji drogowych na terenie Gminy Cewice w latach 2016 - 2017: a) przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z odnowieniem, b) przebudowa drogi gminnej - ułożenie płyt Yomb w Pieskach (dz. Nr 107)." Tomasz Klebba 2018-06-27 13:48:07 edycja dokumentu
Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola wybranych remontów i inwestycji drogowych na terenie Gminy Cewice w latach 2016 - 2017: a) przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z odnowieniem, b) przebudowa drogi gminnej - ułożenie płyt Yomb w Pieskach (dz. Nr 107)." Tomasz Klebba 2018-06-27 13:47:36 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-06-26 11:57:50 edycja dokumentu
XXXII Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-06-26 08:31:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-06-26 08:05:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-06-26 08:04:57 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2017/2018. Tomasz Klebba 2018-06-21 12:39:08 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-06-20 09:38:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-06-15 12:04:32 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geologii. Tomasz Klebba 2018-06-15 11:14:51 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Tomasz Klebba 2018-06-15 11:13:38 dodanie dokumentu
Zbiór informacji o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców oraz ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 Tomasz Klebba 2018-06-14 13:49:23 edycja dokumentu
Zbiór informacji o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców oraz ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 Tomasz Klebba 2018-06-14 13:48:15 edycja dokumentu
Zbiór informacji o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców oraz ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 Tomasz Klebba 2018-06-14 13:45:24 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-06-14 13:07:14 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Tomasz Klebba 2018-06-14 13:06:33 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Tomasz Klebba 2018-06-14 13:03:12 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Tomasz Klebba 2018-06-14 12:57:14 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-06-14 12:50:07 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Klebba 2018-06-14 12:42:11 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Klebba 2018-06-14 12:41:19 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Klebba 2018-06-14 12:38:52 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Tomasz Klebba 2018-06-14 12:21:32 dodanie dokumentu
Tomasz Klebba 2018-06-13 17:19:10 edycja dokumentu