Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zbiór informacji o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców oraz ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 Tomasz Klebba 2018-06-14 13:49:23 edycja dokumentu
Zbiór informacji o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców oraz ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 Tomasz Klebba 2018-06-14 13:48:15 edycja dokumentu
Zbiór informacji o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców oraz ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 Tomasz Klebba 2018-06-14 13:45:24 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-06-14 13:07:14 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Tomasz Klebba 2018-06-14 13:06:33 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Tomasz Klebba 2018-06-14 13:03:12 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Tomasz Klebba 2018-06-14 12:57:14 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-06-14 12:50:07 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Klebba 2018-06-14 12:42:11 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Klebba 2018-06-14 12:41:19 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Klebba 2018-06-14 12:38:52 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Tomasz Klebba 2018-06-14 12:21:32 dodanie dokumentu
Tomasz Klebba 2018-06-13 17:19:10 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-13 12:41:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. Tomasz Klebba 2018-06-13 12:40:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-13 12:40:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-13 12:39:27 dodanie dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cewice wymaganych poziomach w 2017 roku Tomasz Klebba 2018-06-13 09:52:30 edycja dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cewice wymaganych poziomach w 2017 roku Tomasz Klebba 2018-06-13 09:52:22 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBUNI Tomasz Klebba 2018-06-12 14:13:40 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIEMIROWICACH Tomasz Klebba 2018-06-12 14:12:59 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2019 r. Małgorzata Wydrzyńska 2018-06-12 13:38:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start" wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 rozporządzenia . Tomasz Klebba 2018-06-08 11:36:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start" wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 rozporządzenia . Tomasz Klebba 2018-06-08 11:34:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-07 15:05:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, w okresie 01.07.2018 - 30.06.2020 r. Tomasz Klebba 2018-06-07 15:04:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-07 12:58:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" Tomasz Klebba 2018-06-07 12:57:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-06-07 12:56:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Tomasz Klebba 2018-06-07 12:55:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-07 12:55:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-07 12:54:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Tomasz Klebba 2018-06-07 12:53:49 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-06-07 12:43:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-06-07 12:15:00 edycja dokumentu
Jerzy Pernal - Wójt Gminy Tomasz Klebba 2018-06-07 10:51:12 dodanie dokumentu
Krzysztof Decyk - Przewodniczący Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-07 10:50:13 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-06-06 07:56:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. Tomasz Klebba 2018-06-06 07:55:01 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GCK w Cewicach Tomasz Klebba 2018-06-05 15:11:06 edycja dokumentu