Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:41:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:40:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:38:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:38:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:37:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:37:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Łebuni. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:36:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Unieszynie. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:36:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:35:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:35:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:34:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:34:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:33:34 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-11-22 13:32:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Cewice nr ZI.6733.06.2017 z dnia 07.09.2017 r. Tomasz Klebba 2017-11-22 09:48:27 dodanie dokumentu
Zakup kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Cewice, przebiegającego odmiejscowości Maszewo Lęborskie do miejscowości Rybki. Małgorzata Wydrzyńska 2017-11-16 11:40:33 dodanie dokumentu
Badania promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia. Tomasz Klebba 2017-11-16 08:46:28 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku - korekta I. Tomasz Klebba 2017-11-15 14:41:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Cewicach o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro Tomasz Klebba 2017-11-15 12:58:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2017-11-14 13:44:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. Tomasz Klebba 2017-11-14 13:44:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2017-11-14 13:42:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. Tomasz Klebba 2017-11-14 13:41:30 dodanie dokumentu
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Tomasz Klebba 2017-11-14 10:13:33 edycja dokumentu
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Tomasz Klebba 2017-11-14 10:12:22 dodanie dokumentu
Katarzyna Drywa - radna Tomasz Klebba 2017-11-13 11:18:06 dodanie dokumentu
Wiesław Keller - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2017-11-13 11:17:25 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie gospodarstwa drobiowego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pieski, obręb Pieski, gm. Cewice. Tomasz Klebba 2017-11-10 14:23:06 edycja dokumentu
Informacja o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie gospodarstwa drobiowego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pieski, obręb Pieski, gm. Cewice. Tomasz Klebba 2017-11-10 14:21:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Klebba 2017-11-10 12:50:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-11-08 13:27:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 Wójta Gminy Cewice z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-11-08 13:27:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-11-08 11:21:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-11-08 11:21:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-11-08 11:20:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-11-08 11:19:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.08.2017 z dnia 06.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2017-11-08 11:16:23 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2017 Tomasz Klebba 2017-11-07 14:44:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-11-07 10:02:34 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem Tomasz Klebba 2017-11-03 10:28:14 edycja dokumentu