Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. realizacji inwestycji. Tomasz Klebba 2018-03-27 14:21:05 dodanie dokumentu
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY OBLICZANA DO CELÓW WYBORCZYCH Tomasz Klebba 2018-03-26 14:25:08 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2017 roku przez podmioty wykonujace zawodowo działalność lobbingową Tomasz Klebba 2018-03-26 09:43:25 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016 roku przez podmioty wykonujace zawodowo działalność lobbingową Tomasz Klebba 2018-03-26 09:42:18 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017 Tomasz Klebba 2018-03-26 09:38:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. Tomasz Klebba 2018-03-23 13:59:47 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami. Tomasz Klebba 2018-03-23 12:23:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-22 13:08:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-22 13:07:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:35:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Cewice na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:35:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko" Tomasz Klebba 2018-03-22 11:34:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:33:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:32:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" Tomasz Klebba 2018-03-22 11:31:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów Tomasz Klebba 2018-03-22 11:31:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/328/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-03-22 11:30:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Tomasz Klebba 2018-03-22 11:30:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:29:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:29:02 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-03-22 11:28:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-03-19 13:47:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-19 13:46:40 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-03-19 12:50:22 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-03-19 12:34:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-03-19 07:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-03-19 07:54:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na wykonanie w formule Zaprojektuj i Wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice". Katarzyna Bazylewicz 2018-03-14 12:39:34 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 roku Katarzyna Bazylewicz 2018-03-12 14:16:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-03-09 13:24:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-03-09 13:23:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Katarzyna Bazylewicz 2018-03-09 13:18:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-03-02 13:30:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami. Tomasz Klebba 2018-03-02 13:28:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-03-02 07:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-02 07:50:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok oraz określenia prewskaźnika VAT za 2017 rok dla zastosowania do odliczenia podatku VAT w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-03-02 07:49:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-03-02 07:48:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-02 07:47:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023 Tomasz Klebba 2018-02-28 14:24:19 edycja dokumentu