Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVIII/320/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:14:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:13:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/318/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:12:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/317/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:12:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/320/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:10:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:09:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/318/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 09:08:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/317/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2018-01-02 08:59:04 dodanie dokumentu
XXVII Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-12-29 14:05:00 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami Tomasz Klebba 2017-12-27 12:41:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ZKO.6220.3.2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330G - m. Popowo - granica powiatu lęborskiego" Tomasz Klebba 2017-12-22 13:48:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie ZKO.6220.3.2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1336G odc. skrzyżowanie z drogą powiatową 1330G - m. Popowo - granica powiatu lęborskiego" Tomasz Klebba 2017-12-22 13:48:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-12-22 09:58:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-12-22 09:58:07 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-12-22 09:58:00 dodanie dokumentu
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2017-12-21 15:01:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.09.2017 o wydaniu decyzji ZI.6733.09.2017 z dnia 20.12.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : "Budowa lini energetycznych SN 15kV i nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z infrastrukturą techniczą" Tomasz Klebba 2017-12-21 12:07:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. "Modernizacja dróg" Tomasz Klebba 2017-12-21 08:35:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. "Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki" Tomasz Klebba 2017-12-21 08:34:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydadków niewygasających w roku budżetowym 2017. Tomasz Klebba 2017-12-21 08:32:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-12-21 08:31:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 października 2013r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Tomasz Klebba 2017-12-20 12:49:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-12-20 11:59:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-12-19 09:39:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-12-19 09:39:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-12-19 09:38:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-12-19 09:37:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas lub drgania mechaniczne na stanowisku pracy robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-12-19 09:36:40 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Tomasz Klebba 2017-12-18 11:52:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.06.2017 z dnia 14.12.2017 r. o zmianie decyzji nr ZI.6733.06.2017 z dnia 07.09.2017 r. Tomasz Klebba 2017-12-15 10:19:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 r. i uchylenia § 2 Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 r. Tomasz Klebba 2017-12-14 14:11:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2018. Tomasz Klebba 2017-12-14 14:10:56 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2018. Tomasz Klebba 2017-12-14 14:10:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2018. Tomasz Klebba 2017-12-14 14:09:45 dodanie dokumentu
Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2017-12-14 14:09:05 dodanie dokumentu
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018 - 2030 Tomasz Klebba 2017-12-14 14:08:19 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-12-14 14:03:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 26.01.2015r w sprawie jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-12-14 13:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2017-12-14 10:16:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-12-14 10:13:30 dodanie dokumentu