Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:56:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:55:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:54:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2018 Tomasz Klebba 2018-02-14 09:54:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2018 Tomasz Klebba 2018-02-14 09:53:16 dodanie dokumentu
Renata Śmiałkowska - Podinspektor ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA Tomasz Klebba 2018-02-13 12:34:44 edycja dokumentu
Renata Śmiałkowska - Podinspektor ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA Tomasz Klebba 2018-02-13 12:34:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-02-12 16:27:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 16:26:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/340/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Tomasz Klebba 2018-02-12 16:23:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/339/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-02-12 16:20:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/338/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:19:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/337/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:19:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/336/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:18:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/335/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-02-12 16:17:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/334/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu Tomasz Klebba 2018-02-12 16:17:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/333/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Tomasz Klebba 2018-02-12 16:16:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/332/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-02-12 16:15:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/331/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu Tomasz Klebba 2018-02-12 16:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-02-12 16:13:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 16:12:27 dodanie dokumentu
XXIX Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-02-12 15:35:10 dodanie dokumentu
XXVIII Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-02-12 15:34:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 13:24:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 13:24:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-02-12 13:23:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-02-12 13:15:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. Tomasz Klebba 2018-02-12 13:14:14 dodanie dokumentu
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Małgorzata Wydrzyńska 2018-02-12 10:08:45 dodanie dokumentu
Protokół nr 66/2018 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:17:05 dodanie dokumentu
Protokół nr 65/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:15:43 dodanie dokumentu
Protokół nr 64/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:15:20 dodanie dokumentu
Protokół nr 63/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:14:54 dodanie dokumentu
Protokół nr 62/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:14:28 dodanie dokumentu
Protokół nr 61/2017 Tomasz Klebba 2018-02-07 08:14:05 dodanie dokumentu
Protokół nr 43/2018 Tomasz Klebba 2018-02-06 15:14:30 dodanie dokumentu