Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o terminie i porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-04-30 14:36:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo). Tomasz Klebba 2018-04-30 14:34:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:31:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:31:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice do organu regulacyjnego Tomasz Klebba 2018-04-30 14:29:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cewice w latach 2018-2021" Tomasz Klebba 2018-04-30 14:29:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Tomasz Klebba 2018-04-30 14:28:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Tomasz Klebba 2018-04-30 14:27:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:27:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Cewice oraz określenia wyboru ofert Tomasz Klebba 2018-04-30 14:26:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego Tomasz Klebba 2018-04-30 14:25:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-04-30 14:25:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:24:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:24:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:23:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:22:33 dodanie dokumentu
ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CEWICE za 2017 rok Tomasz Klebba 2018-04-30 13:52:09 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-04-27 11:13:07 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-04-26 14:51:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. Tomasz Klebba 2018-04-26 14:45:08 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-04-26 13:36:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-26 10:44:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-26 10:44:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-26 10:43:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-26 10:43:01 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku Tomasz Klebba 2018-04-26 09:24:23 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku - aktualizacja. Tomasz Klebba 2018-04-25 13:08:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Tomasz Klebba 2018-04-25 12:27:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice za rok 2017 Tomasz Klebba 2018-04-24 09:41:42 dodanie dokumentu
Mienie komunalne 2017r. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:10:12 dodanie dokumentu
Mienie komunalne 2017r. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:09:51 usunięcie dokument
Informacja w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:08:02 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tomasz Klebba 2018-04-23 15:24:36 dodanie dokumentu
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-04-20 13:22:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tomasz Klebba 2018-04-20 08:10:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-04-20 08:08:56 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-04-19 10:22:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. Tomasz Klebba 2018-04-18 12:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-04-16 08:20:46 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-04-16 08:19:25 edycja dokumentu