Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIX/328/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/331/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/332/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/333/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Cewice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/334/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu Tomasz Klebba 2018-06-27 14:22:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/335/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/336/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach stanowiącej własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/337/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Maszewie Lęborskim stanowiących własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/338/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/339/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/340/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/341/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:21:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/342/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/343/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspacia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/344/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVH7328/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice w sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium-nagrody dla uzdolnionych uczniów. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/346/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018". Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/347/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/348/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Cewice umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:"Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/349/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:20:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/350/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/351/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/352/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/353/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/354/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/355/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Cewice oraz określenia wyboru ofert. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/356/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:19:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/357/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/358/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cewice w latach 2018-2021" Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/359/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice do organu regulacyjnego. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/360/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/361/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/362/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo). Tomasz Klebba 2018-06-27 14:18:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/374/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie powołania doraźnej Komisji. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:17:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/373/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cewice na rok 2018" Tomasz Klebba 2018-06-27 14:15:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/372/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:14:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/371/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonego przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:13:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/370/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Tomasz Klebba 2018-06-27 14:12:54 dodanie dokumentu