Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-09-06 08:57:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/376/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-09-05 14:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/375/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-09-05 14:36:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/378/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Tomasz Klebba 2018-09-05 14:35:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/381/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy Tomasz Klebba 2018-09-05 14:34:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/380/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali mieszkalnych od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach Tomasz Klebba 2018-09-05 14:34:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/379/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Cewice oraz Nadleśnictwa Cewice pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Siemirowice zlokalizowanej na działce 174/2 obręd Siemirowice" Tomasz Klebba 2018-09-05 14:33:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/378/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Tomasz Klebba 2018-09-05 14:32:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/377/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cewice w gminie Cewice Tomasz Klebba 2018-09-05 14:29:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/376/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Tomasz Klebba 2018-09-05 14:28:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/375/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-09-05 14:27:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Łebuni. Tomasz Klebba 2018-09-05 12:29:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Łebuni. Tomasz Klebba 2018-09-05 12:28:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-09-05 12:27:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-09-05 12:26:31 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Łebuni Tomasz Klebba 2018-09-04 12:41:36 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Tomasz Klebba 2018-09-04 12:27:46 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-09-04 12:25:24 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Klebba 2018-09-04 12:21:45 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach Tomasz Klebba 2018-09-04 09:30:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.10.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Siemirowice, działki o nr 174/2, 132/3, 162/5, 161/1, 162/7, 162/2 Tomasz Klebba 2018-09-03 11:50:18 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-09-03 11:10:51 edycja dokumentu
XXXIII Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-08-31 14:17:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-08-31 08:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2017 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. ?Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tomasz Klebba 2018-08-30 09:36:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku Tomasz Klebba 2018-08-29 13:18:01 usunięcie dokument
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 12:57:58 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 12:56:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 12:41:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-08-29 12:40:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-08-29 12:40:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-08-29 12:39:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-08-29 11:06:33 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cewice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-08-29 11:06:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Tomasz Klebba 2018-08-29 10:21:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Cewice miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Tomasz Klebba 2018-08-29 10:19:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Cewice z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-08-29 10:16:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów i wyposażenia będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Łebuni. Tomasz Klebba 2018-08-29 10:15:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cewice Tomasz Klebba 2018-08-29 10:13:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Tomasz Klebba 2018-08-29 10:11:31 dodanie dokumentu