Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-03-22 11:29:02 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-03-22 11:28:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-03-19 13:47:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-19 13:46:40 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-03-19 12:50:22 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU GMINY W CEWICACH ROK 2018 Tomasz Klebba 2018-03-19 12:34:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-03-19 07:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-03-19 07:54:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na wykonanie w formule Zaprojektuj i Wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno gmina Cewice". Katarzyna Bazylewicz 2018-03-14 12:39:34 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2017 roku Katarzyna Bazylewicz 2018-03-12 14:16:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-03-09 13:24:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Katarzyna Bazylewicz 2018-03-09 13:23:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Katarzyna Bazylewicz 2018-03-09 13:18:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-03-02 13:30:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki odpadami. Tomasz Klebba 2018-03-02 13:28:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-03-02 07:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-02 07:50:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok oraz określenia prewskaźnika VAT za 2017 rok dla zastosowania do odliczenia podatku VAT w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-03-02 07:49:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-03-02 07:48:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-03-02 07:47:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023 Tomasz Klebba 2018-02-28 14:24:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie - treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023 Tomasz Klebba 2018-02-28 14:23:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.02.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Oskowo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-28 13:42:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.02.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Oskowo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-28 13:40:49 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.02.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Oskowo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-28 13:36:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6721.02.2016 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Oskowo) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu. Katarzyna Bazylewicz 2018-02-28 13:34:29 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 roku Tomasz Klebba 2018-02-27 12:59:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-02-27 12:56:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. realizacji inwestycji. Tomasz Klebba 2018-02-27 09:32:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2018 Wójta Gminy Cewice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2018 roku. Tomasz Klebba 2018-02-23 12:18:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.01.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego. Tomasz Klebba 2018-02-21 14:35:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.02.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej. Tomasz Klebba 2018-02-21 13:56:24 dodanie dokumentu
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-02-21 12:08:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej w ramach projektu pn."Czyste Powietrze w Gminie Cewice" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Tomasz Klebba 2018-02-16 14:02:00 dodanie dokumentu
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" - EDYCJA 2018 Tomasz Klebba 2018-02-15 10:04:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2018 Tomasz Klebba 2018-02-14 09:57:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:57:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok budżetowy 2018. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:56:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:56:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. Tomasz Klebba 2018-02-14 09:56:18 edycja dokumentu