Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-11-26 14:56:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2019-2023 Tomasz Klebba 2018-11-26 14:56:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2019 Tomasz Klebba 2018-11-26 14:55:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok Tomasz Klebba 2018-11-26 14:54:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja Tomasz Klebba 2018-11-26 14:53:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-11-26 14:53:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 14:52:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 14:51:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 14:50:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 14:50:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 14:49:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 14:48:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 14:47:12 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad II sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2018-11-26 14:44:52 dodanie dokumentu
Imienne wykazy głosowań radnych na sesji. Tomasz Klebba 2018-11-26 13:26:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 13:24:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 13:23:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-26 13:22:55 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-23 07:47:57 edycja dokumentu
Wójt Gminy Tomasz Klebba 2018-11-23 07:44:05 edycja dokumentu
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-11-22 12:01:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-11-21 14:14:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-11-21 14:14:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok Tomasz Klebba 2018-11-21 14:12:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-11-21 14:12:07 dodanie dokumentu
Kontrola - realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r. z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdział 85203) oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r., przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500plus" z uwzględnieniem wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. na obsługę zadania (rozdział 85501 §2060) oraz związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (rozdział 75011 §2010). Tomasz Klebba 2018-11-21 12:39:05 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-16 11:05:36 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-11-16 11:05:30 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2018-11-16 10:01:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. Tomasz Klebba 2018-11-16 10:00:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2018-11-16 09:58:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. Tomasz Klebba 2018-11-16 09:57:36 dodanie dokumentu
XXXVI Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-11-16 09:47:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. Tomasz Klebba 2018-11-15 13:15:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. Tomasz Klebba 2018-11-15 13:00:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. Tomasz Klebba 2018-11-15 13:00:35 dodanie dokumentu
Udostępnianie informacji publicznej Tomasz Klebba 2018-11-15 12:58:49 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Tomasz Klebba 2018-11-15 12:56:38 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Tomasz Klebba 2018-11-15 12:56:19 usunięcie załacznika
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Tomasz Klebba 2018-11-15 12:56:15 usunięcie załacznika