Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Herbert Rosin - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:57:09 dodanie dokumentu
Czesław Miotk - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:56:28 dodanie dokumentu
Aleksander Nagórski - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:55:57 dodanie dokumentu
Marzena Reclaf - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:55:22 dodanie dokumentu
Urszula Wenta - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:54:50 dodanie dokumentu
Piotr Mądrzak - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:54:20 dodanie dokumentu
Aleksandra Bulman - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:53:46 dodanie dokumentu
Mariola Szyca - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:52:59 dodanie dokumentu
Wiesław Doliński - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:52:24 dodanie dokumentu
Katarzyna Drywa - radna Tomasz Klebba 2018-05-15 11:51:22 dodanie dokumentu
Andrzej Kandzorra - radny Tomasz Klebba 2018-05-15 11:50:38 dodanie dokumentu
Wiesław Keller - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-05-15 11:48:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Tomasz Klebba 2018-05-15 11:04:12 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Tomasz Klebba 2018-05-14 14:16:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/350/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:59:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/349/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:58:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/362/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo). Tomasz Klebba 2018-05-14 08:57:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/361/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:56:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/360/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:56:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/359/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice do organu regulacyjnego. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:55:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/358/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cewice w latach 2018-2021" Tomasz Klebba 2018-05-14 08:53:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/357/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:51:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/356/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:51:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/355/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Cewice oraz określenia wyboru ofert. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:50:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/354/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:49:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/353/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:48:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/352/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:47:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/351/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:47:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/350/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:46:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/349/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:45:39 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej wŁebuni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:02:08 edycja dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej wŁebuni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-05-14 08:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Łebuni oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-05-14 07:58:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/357/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2018-05-11 12:56:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-11 12:50:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-11 12:50:47 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-05-11 08:22:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-10 08:03:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-10 08:03:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-05-10 08:03:00 dodanie dokumentu