Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Cewice oraz Nadleśnictwa Cewice pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Siemirowice zlokalizowanej na działce 174/2 obręd Siemirowice" Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 14:04:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 14:00:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cewice w gminie Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 13:58:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018 Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 13:54:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 13:51:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030 Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 13:50:44 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Katarzyna Bazylewicz 2018-08-23 13:33:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2018 roku Tomasz Klebba 2018-08-22 09:00:28 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. Tomasz Klebba 2018-08-20 11:47:30 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. Tomasz Klebba 2018-08-20 11:46:12 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXIV siódmej kadencji Katarzyna Bazylewicz 2018-08-17 10:53:03 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę sieci wodociągowej na ul. Fabrycznej w Maszewie Lęborskim Katarzyna Bazylewicz 2018-08-17 10:45:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dostawę paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice Katarzyna Bazylewicz 2018-08-17 10:34:53 dodanie dokumentu
Informacja o środkach pieniężnych na likwidację azbestu dla mieszkańców z gmin poszkodowanych w ubiegłorocznej nawałnicy Katarzyna Bazylewicz 2018-08-13 15:09:09 dodanie dokumentu
Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice Katarzyna Bazylewicz 2018-08-13 14:17:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.3.2018 z dnia 06.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katarzyna Bazylewicz 2018-08-08 10:41:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.08.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Siemirowice, działki o nr 120, 495, 184/4 obr. Siemirowice Tomasz Klebba 2018-08-06 15:52:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Tomasz Klebba 2018-08-02 15:20:50 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-08-01 08:15:50 edycja dokumentu
Dostawa hydraulicznych nożyc do cięcia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni Tomasz Klebba 2018-07-30 14:57:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-27 10:39:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-27 10:38:59 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku Tomasz Klebba 2018-07-26 14:44:50 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej w Maszewie Lęborskim Małgorzata Wydrzyńska 2018-07-23 14:19:54 dodanie dokumentu
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Małgorzata Wydrzyńska 2018-07-20 14:20:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.05.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych 15kV, złącz kablowych 15kV, stanowisk słupowych 15kV. Adres inwestycji: dz. nr: 1,16, 4/19, 4/18 obręb Małoszyce, gm. Nowa Wieś Lęborska; dz. nr: 1, 111 obr. 12, gm. Lębork; dz. nr: 117, 22, 69/4, 16/2, 46/1-L, 18/1, 35, 36/2, 201-L, 371, 7/6-L, 7/2-L, 149/1, 40/10, 40/1, 40/2, 119/1 obr. Osowo Lęborskie, gm. Cewice Tomasz Klebba 2018-07-20 13:39:41 dodanie dokumentu
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostajacych w dyspozycji GMiny Cewice. Małgorzata Wydrzyńska 2018-07-19 15:08:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych. Tomasz Klebba 2018-07-19 12:52:04 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Tomasz Klebba 2018-07-19 12:46:04 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych Katarzyna Bazylewicz 2018-07-18 14:40:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.07.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Karwica, działki o nr 155/1-L, 113/2, 89/1, 232, 177, 148 obr. Karwica Tomasz Klebba 2018-07-18 11:24:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości do 1 km, dwóch przydomowych przepompowni ścieków oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do 300 RLM (równoważnej liczby mieszkańców) wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Unieszyno, dz. nr: 113/9, 110/15, 120, 106/1, 101, 105, 99/4, 99/5, 98, 111 obręb: Unieszyno. Tomasz Klebba 2018-07-17 13:56:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.06.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości do 1 km, dwóch przydomowych przepompowni ścieków oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do 300 RLM (równoważnej liczby mieszkańców) wraz z infrastrukturą techniczną. Adres inwestycji: Unieszyno, dz. nr: 113/9, 110/15, 120, 106/1, 101, 105, 99/4, 99/5, 98, 111 obręb: Unieszyno. Tomasz Klebba 2018-07-17 13:55:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego. Adres inwestycji: Cewice, dz. nr: 111 i 185 obręb Cewice. Tomasz Klebba 2018-07-17 08:32:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2018-07-13 11:40:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2018-07-13 11:40:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu zastępczego eksploatowanego w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-13 11:39:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-13 11:39:06 dodanie dokumentu
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-07-12 10:07:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-07-12 09:25:05 edycja dokumentu