Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/319/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2018-2030. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:23:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:22:33 dodanie dokumentu
ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CEWICE za 2017 rok Tomasz Klebba 2018-04-30 13:52:09 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-04-27 11:13:07 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Cewice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-04-26 14:51:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz określenia regulaminu konkursu. Tomasz Klebba 2018-04-26 14:45:08 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-04-26 13:36:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-26 10:44:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-26 10:44:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-26 10:43:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-26 10:43:01 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cewice oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku Tomasz Klebba 2018-04-26 09:24:23 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku - aktualizacja. Tomasz Klebba 2018-04-25 13:08:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Tomasz Klebba 2018-04-25 12:27:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice za rok 2017 Tomasz Klebba 2018-04-24 09:41:42 dodanie dokumentu
Mienie komunalne 2017r. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:10:12 dodanie dokumentu
Mienie komunalne 2017r. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:09:51 usunięcie dokument
Informacja w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-24 08:08:02 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tomasz Klebba 2018-04-23 15:24:36 dodanie dokumentu
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-04-20 13:22:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tomasz Klebba 2018-04-20 08:10:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2018-04-20 08:08:56 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze wsparcia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-04-19 10:22:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrywania i weryfikowania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pod względem formalnym i merytorycznym. Tomasz Klebba 2018-04-18 12:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-04-16 08:20:46 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Cewicach Tomasz Klebba 2018-04-16 08:19:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-04-16 08:18:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/315/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-11 11:41:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-11 11:39:16 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Tomasz Klebba 2018-04-11 11:22:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-11 08:33:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-11 08:32:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-11 08:30:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-04-11 08:29:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.02.2018 z dnia 03.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-04-05 10:15:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.01.2018 z dnia 03.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2018-04-05 10:14:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-04 15:17:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-04-04 15:16:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium. Tomasz Klebba 2018-04-04 08:59:04 dodanie dokumentu
Lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. Tomasz Klebba 2018-04-03 13:02:32 dodanie dokumentu