Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.12.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej 0,4kV zasilanej ze stacji 15/04kV nr 03-0723 "Karwica Dolna" Tomasz Klebba 2018-12-19 13:29:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Tomasz Klebba 2018-12-19 13:25:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geologii. Tomasz Klebba 2018-12-19 10:33:45 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2018 roku Tomasz Klebba 2018-12-18 12:02:52 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad III sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. Tomasz Klebba 2018-12-14 12:35:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach działających na terenie Gminy Miasta Lębork dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice oraz opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach działających na terenie Gminy Cewice dzieciom zamieszkałym w Gminie Miasto Lębork. Tomasz Klebba 2018-12-14 12:33:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich Sołtysom z terenu Gminy Cewice oraz Przewodniczącemu Zarządu "Osiedla Na Skarpie" w Siemirowicach przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Tomasz Klebba 2018-12-14 12:33:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji Rady na rok 2019. Tomasz Klebba 2018-12-14 12:32:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2018-12-14 12:32:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. Tomasz Klebba 2018-12-14 12:31:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2018-12-14 12:31:22 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-12-14 08:06:25 edycja dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-12-14 08:04:51 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-12-13 10:21:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-12-12 09:50:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-12-12 09:49:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok. Tomasz Klebba 2018-12-12 09:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2018-12-12 09:47:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:25:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:22:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:21:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:20:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej " Ziemia Lęborska - Łeba". Tomasz Klebba 2018-12-12 08:20:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wystąpienia Gminy Cewice z Lokalnej Organizacji Turystycznej "Łeba - Błękitna Kraina". Tomasz Klebba 2018-12-12 08:19:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/202/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:18:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:17:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2018-2022". Tomasz Klebba 2018-12-12 08:16:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:15:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2019-2023. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:14:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2019. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:13:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:12:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:11:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:10:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:10:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia składów osobowych komisji starych Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:09:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:08:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:07:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia liczebności radnych w starych komisjach Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:05:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/3/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:04:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-12-12 08:03:39 dodanie dokumentu