Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Klebba 2017-12-08 08:56:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tomasz Klebba 2017-12-08 08:55:44 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2018 Tomasz Klebba 2017-12-05 11:34:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-12-05 10:17:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-12-05 10:17:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok. Tomasz Klebba 2017-12-05 10:17:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/17 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-12-05 10:15:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Tomasz Klebba 2017-12-05 09:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/302/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:24:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/316/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:22:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/315/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:21:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/314/2017 Rady Gminy Cewice zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:21:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/313/2017 Rady Gminy Cewice zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:20:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/312/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:19:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/311/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:19:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/310/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:18:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/309/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:17:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/308/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Łebuni. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:17:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/307/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Unieszynie. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:16:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/306/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:15:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/305/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:14:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:14:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:11:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/302/2017 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017. Tomasz Klebba 2017-12-04 15:10:44 dodanie dokumentu
XXVI Sesja Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2017-12-04 12:27:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice ZI.6733.11.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV (podziemnej), działka nr 292 obr. Karwica Tomasz Klebba 2017-12-01 11:52:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.10.2017 z dnia 27.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tomasz Klebba 2017-11-28 12:11:30 dodanie dokumentu
Barbara Selonke - Dyrektor Zespołu Szkół w Cewicach Tomasz Klebba 2017-11-28 10:10:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2017-11-24 13:05:29 dodanie dokumentu
Dominika Bardowska - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Tomasz Klebba 2017-11-23 12:00:18 dodanie dokumentu
Iwona Radomska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim Tomasz Klebba 2017-11-23 11:59:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:42:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2018. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:42:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:41:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:40:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miejscowości Cewice. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:38:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:38:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem gruntu będącego w trwałym zarządzie tej jednostki. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:37:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:37:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Łebuni. Tomasz Klebba 2017-11-22 13:36:49 dodanie dokumentu