Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w m. Cewice Małgorzata Wydrzyńska 2018-05-09 12:21:15 dodanie dokumentu
Skład Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Tomasz Klebba 2018-05-09 11:47:46 edycja dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Tomasz Klebba 2018-05-09 11:46:44 edycja dokumentu
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-05-09 09:33:01 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-05-09 09:31:34 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach instrumentu elastyczności dot. projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lała 2014- 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami. Tomasz Klebba 2018-05-08 14:31:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice Tomasz Klebba 2018-05-08 08:58:00 dodanie dokumentu
Protokół nr 54/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:54:27 dodanie dokumentu
Protokół nr 53/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:53:47 dodanie dokumentu
Protokół nr 52/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:53:04 dodanie dokumentu
Protokół nr 44/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:42:26 dodanie dokumentu
Protokół nr 39/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:39:06 dodanie dokumentu
Protokół nr 68/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:35:44 dodanie dokumentu
Protokół nr 67/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:35:15 dodanie dokumentu
Protokół nr 51/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:29:29 dodanie dokumentu
Protokół nr 50/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:29:02 dodanie dokumentu
Protokół nr 49/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:28:38 dodanie dokumentu
Protokół nr 48/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:28:00 edycja dokumentu
Protokół nr 48/2018 Tomasz Klebba 2018-05-08 08:22:47 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 rok Tomasz Klebba 2018-05-07 15:31:59 dodanie dokumentu
Numery telefonów Tomasz Klebba 2018-05-07 10:40:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-05-07 10:29:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Cewice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Cewicach. Tomasz Klebba 2018-05-07 10:28:37 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cewice za rok 2017 Tomasz Klebba 2018-05-07 08:47:52 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (26 mieszkań) w zabudowie szeregowej wraz z pełną infrastrukturą w miejscowości Cewice, gmina Cewice, powiat lęborski, województwo pomorskie. Tomasz Klebba 2018-05-02 10:05:13 dodanie dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-04-30 14:39:53 edycja dokumentu
Informacja o terminie i porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Cewice siódmej kadencji Tomasz Klebba 2018-04-30 14:36:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo). Tomasz Klebba 2018-04-30 14:34:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:31:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:31:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cewice do organu regulacyjnego Tomasz Klebba 2018-04-30 14:29:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cewice w latach 2018-2021" Tomasz Klebba 2018-04-30 14:29:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Tomasz Klebba 2018-04-30 14:28:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody Tomasz Klebba 2018-04-30 14:27:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:27:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Cewice oraz określenia wyboru ofert Tomasz Klebba 2018-04-30 14:26:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego Tomasz Klebba 2018-04-30 14:25:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice Tomasz Klebba 2018-04-30 14:25:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:24:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Cewice dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Tomasz Klebba 2018-04-30 14:24:02 dodanie dokumentu